Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 797804
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Atesa la impossibilitat de la vocal 4 titular d'exercir les seves funcions es fa necessari modificar la composició del Tribunal per poder continuar amb la tramitació del procés. Es designa el Sr. Jaume Perelló Juan vocal 4 suplent amb efectes retroactius des de la data d'1 de juny de 2022 i el Sr. Miquel Salvà Garví vocal 3 suplent.

Resolució

1. Modificar i completar la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019.

2. Designar el Sr. Miquel Salvà Garví vocal 3 suplent.

3. Designar el Sr. Jaume Perelló Juan vocal 4 suplent amb efectes retroactius des de la data d'1 de juny de 2022.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat 

 

Palma, en la data de la signatura electrònica ( 23 de desembre de 2022 )

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat 

Mercedes Garrido Rodríguez