Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 798684
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 6588 de 19 de desembre de 2022, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'ha acordat el nomenament de personal eventual amb funcions de confiança i assessorament especial en els termes següents:

1. Denominació del lloc de feina: Director de Medi Ambient.

Titular: Pere Antoni Salom Alzamora.

Retribucions anuals brutes al 100% de dedicació: 47.389,57 €.

Dedicació: Exclusiva a temps complet.

 

Marratxí, 30 de desembre de 2022

El batle

Miquel Cabot Rodríguez