Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 794409
Resolució per fer pública la identitat de la persona aspirant que ha superat el procediment selectiu d’una plaça de funcionari de carrera de l’escala administració general, subescala administrativa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 13 de desembre de 2022 s'ha dictat Resolució de Batlia núm. 2022/2081, per la qual es fa pública la identitat de la persona aspirant que ha superat el procediment selectiu d'un/a administratiu/va de l'escala d'administració general, subescala administrativa, de l'Ajuntament d'Alcúdia.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel

 

“Resolució de Batlia

En data 30 de desembre de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 180, l'aprovació de la convocatòria i les bases que havien de regir el procediment selectiu per a l'accés com a persona funcionari de carrera de l'ajuntament d'Alcúdia, pel torn lliure, d'una persona d'administratiu d'administració general, mitjançant concurs-oposició.

En data 28 de gener de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) anunci de dita convocatòria. 

En data 20 d'abril de 2022 es va emetre Resolució de Batlia núm. 2022/618, d'aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

En dates 6 de juny de 2022, 13 de setembre de 2022 i 11 de novembre de 2022 es varen desenvolupar els tres exercicis de la fase d'oposició del procediment selectiu.

En data 1 de desembre de 2022 es va aprovar mitjançant acta del Tribunal Qualificador la valoració provisional de la fase de concurs de mèrits.

En data 12 de desembre de 2022 s'ha emès acta de sessió final del Tribunal Qualificador en què s'aprova el resultat definitiu del procediment selectiu, per l'addició de les puntuacions definitives d'ambdues fases -oposició i concurs- i es proposa el nomenament com a funcionari de carrera de l'aspirant amb major puntuació.

Per això i fent ús de les atribucions que em confereixen l'apartat g) de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,  l'apartat d) de l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i l'apartat 14 de l'article 41 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament y Règim Jurídic de les Entitats Locals,

RESOLC

Primer. Fer pública la identitat de la persona aspirant que ha superat el procediment selectiu d'una plaça de funcionari de carrera de l'escala administració general, subescala administrativa, convocat mitjançant Resolució de Batlia 2021/2585 (BOIB núm. 180; 30/12/2021), amb el detall següent:

  • Jordi Cerdà Gamundí, amb DNI 782****1D.

Segon. La persona aspirant indicada haurà de presentar la documentació que s'indica en la base reguladora onzena, en un termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació a presentar és la següent, mitjançant document original o còpia degudament adverada:

- Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor, per als espanyols. Els nacionals d'estats membres de la Unió Europea o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu hauran de presentar fotocòpia adverada del document nacional d'identitat del seu país acompanyat del NIE. Els nacionals d'altres estats amb permís de residència de familiar de ciutadà de la Unió, hauran d'aportar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea. Els nacionals d'altres estats hauran de presentar la targeta d'estranger.

- Títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

- Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

- Declaració jurada o promesa que no ha estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

Tercer. En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, no podrà ser nomenat personal funcionari i la Batlia acordarà la seva exclusió i procedirà a proposar el nomenament de l'aspirant següent per ordre de puntuació en el concurs-oposició, d'acord amb la proposta del Tribunal Qualificador.

Quart. Una vegada presentats en temps i forma adequats la documentació sol·licitada, per aquesta Batlia es procedirà al nomenament de la persona aspirant com a funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Cinquè. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament d'Alcúdia (https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/anuncios/) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el batle en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”