Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 793327
Departament de Personal. Servei de Selecció. Nomenaments funcionaris de carrera caporals i sergents del SCIS

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública va resoldre el següent: 

*Per decrets número 19722, 19721, de data 02/11/22 i número 22678 de data 14/12/22, nomenar funcionaris de carrera com a sergent del Servei Contra Incendis i Salvament a les persones relacionades per haver aprovat el procés selectiu per cobrir tres places de Sergent/a del Servei Contra Incendis i Salvament, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, subescala serveis especials, classe b) servei contra incendis i salvament, grup C, subgrup C1, dotades pressupostàriament. Tota vegada que reuneixen els requisits exigits a la convocatòria 

CELESTINO DE PRADA GUZMAN amb DNI ***3223**

DAMASO JULIO TOMAS RIBOT amb DNI ***1313**

JERONIMO JOSE BESTARD CRESPI amb DNI ***1330** 

*Per decrets número 19718, 19719 de data 02/11/2022 i número 22734 de data 14/12/22 nomenar funcionaris de carrera com a caporal del Servei Contra Incendis i Salvament a les persones relacionades per haver aprovat el procés selectiu per cobrir tres places de Caporal/a del Servei Contra Incendis i Salvament, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, subescala serveis especials, classe b) servei contra incendis i salvament, grup C, subgrup C1, dotades pressupostàriament. Tota vegada que reuneixen els requisits exigits a la convocatòria 

JOAN ANTONI GONZALEZ ISERN  amb DNI ***2927**

RAMON LINARES SALVA amb DNI ***2694**

MEGIAS LUQUE, ALEJANDRO amb DNI ***4392** 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (20 de desembre de 2022) 

La cap de Departament de Personal pd Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón