Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 798057
Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de sis places de treballador/treballadora social corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2022, per torn lliure amb una plaça reservada a persones amb discapacitat, mitjançant el sistema de concurs oposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 23 de desembre de 2022, es va acordar:

Primer. Aprovar les Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la selecció i la provisió definitiva de sis places de treballador/treballadora social corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2022, per torn lliure amb una plaça reservada a persones amb discapatitat, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Segon. Convocar les proves selectives per a la provisió de les places vacants que es detallen a les bases anteriorment esmentades.

Tercer. Publicar el text íntegre de les bases específiques i la convocatòria de les proves selectives en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i ambdues a la Seu electrònica del Consell d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) al catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació. La data de publicació al BOE servirà per al còmput del termini de presentació de sol·licituds.

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ I LA PROVISIÓ DEFINITIVA DE SIS PLACES DE TREBALLADOR/TREBALLADORA SOCIAL CORRESPONENTS A LES OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA DELS ANYS 2019, 2020 I 2022, PER TORN LLIURE AMB UNA PLAÇA RESERVADA A PERSONES AMB DISCAPACITAT, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

1. Objecte i normes generals

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria es cobrir, per torn lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, dos places de treballador/a social, vacants a la plantilla de personal laboral, grup A, subgrup A2, dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2019 (Butlletí Oficial de les Illes Balears -BOIB- núm. 4, de 9 de gener de 2020), a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2021 (BOIB núm. 157, de 13 de novembre de 2021) i a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2022 (BOIB núm. 155, de 29 novembre de 2022), amb la següent distribució:

-Una plaça corresponent a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2019.

-Una plaça corresponent a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2020.

-Quatre places corresponents a l'Oferta d'ocupació púbica de l'any 2022, una de les quals reservada a persones amb discapacitat.

1.2. El sistema de selecció de les persones aspirants serà el de concurs-oposició, i constarà d'una fase d'oposició i d'una fase de concurs, amb els temaris general i específic i en la valoració de mèrits que consten a l'annex I i II d'aquestes bases específiques.

1.3. La data, el dia, l'hora d'inici i el lloc de celebració de la primera prova es publicarà al BOIB i a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

2. Normativa d'aplicació

Aquesta convocatòria es regeix per les bases generals que regulen els processos selectius per cobrir les places vacants de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, publicades al BOIB núm. 173 de data 18 de desembre de 2021.

3. Transparència i protecció de dades personals

3.1. Al llarg del procés selectiu, es publicarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, seu.conselldeivissa.es, tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d'aquest procés.

3.2. Les persones que, per motiu de violència de gènere, necessitin protegir la seua identitat pública, han d'indicar en la sol·licitud que desitgen anonimitzar les seues dades, per a la qual cosa han de presentar, en el moment de fer la inscripció, la documentació que estableix l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, modificada pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

3.3. La participació de les persones interessades en els processos selectius implica l'autorització a tractar les dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i en la tramitació del procés selectiu, així com a publicar en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, seu electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per comunicar els resultats parcials o definitius del procés selectiu, conformement amb les previsions establertes en l'article 8 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que els procediments selectius estan regits pel principi de publicitat.

4. Requisits de les persones aspirants

Per ser admeses a la realització d'aquest procés selectiu, les persones aspirants han de complir, a més dels que es preveuen a les bases generals, els següents requisits:

a) Estar en possessió o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds del títol universitari en treball social o equivalent.

En el supòsit d'invocar títol equivalent a l'exigit, haurà d'acompanyar-se certificat expedit per l'autoritat competent en matèria educativa que acrediti l'equivalència.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol.

b) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

c) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions de la plaça a proveir.

d) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, la persona interessada que pretengui l'accés a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, haurà d'acreditar aquesta circumstància, bé mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, bé autoritzant el personal del Servei de Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa perquè sol·liciti i recapti del Registre Central de delinqüents sexuals, en el seu nom, la informació requerida.

e) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B2 (nivell avançat) o superior, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017, expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

S'acceptarà l'homologació del certificats de català sempre que s'hagi realitzat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtenguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana i els estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquelles comunitats autònomes no són directament vàlids i se n'ha de sol·licitar l'homologació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

f) Acompanyar a la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu el justificant original d'haver satisfet els drets d'examen de 24,04€ per participació en el procediment de selecció.

D'acord amb l'article 8 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius del Consell Insular d'Eivissa, publicada en el BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022, les bonificacions aplicables a les tarifes per la participació en procediments de selecció són les següents:

- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, un 50%

- Persones que figurin com a demandants de feina, un 50%

- Membres de família nombrosa general, un 50%

- Membres de família nombrosa especial, un 75%

S'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que ho acrediti.

Els requisits exigits a les bases generals i en aquestes bases específiques s'han de tenir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.

En cas de falsedat o manipulació en algun document, decaurà el dret a participar en el procés selectiu.

5. Sol·licituds

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran d'incriure-s'hi telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es/Convocatòries i borses d'ocupació) dins del termini de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i s'han de dirigir a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent.

També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades hauran d'adjuntar a la inscripció telemàtica o a la sol·licitud (annex IV) els mèrits a valorar en la fase de concurs classificats per l'ordre establert a l'annex III d'aquestes bases específiques. Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Només les persones aspirants que es presentin per la forma prevista en l'article 16.4.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques hauran de presentar l'annex IV (sol·licitud) i l'annex V (autobaremació) d'aquestes bases específiques, i de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció en Matèria de Registre del Consell Insular d'Eivissa s'haurà de demanar cita prèvia (https://citaprevia.conselldeivissa.es)

Les persones aspirants que optin al torn de reserva per a persones amb discapacitat ho han d'indicar expressament en la sol·licitud. En cas que siguin necessàries adaptacions per a la realització de les proves han d'indicar-ho en la sol·licitud i han d'adjuntar-hi l'informe d'aptitud i/o adaptació emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports o be el document de sol·licitud d'aquest. En tot cas l'informe s'ha de presentar un mínim de quinze dies abans de les proves.

6. Tribunal qualificador

Abans de l'inici del procés selectiu, als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es publicarà al BOIB i en la seu electrònica del CIE la designació de les persones titulars i suplents que formaran part del tribunal qualificador.

7. Període de pràctiques

7.1. Finalitzat el procés selectiu i exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini màxim d'un mes, el conseller/la consellera que tengui atribuïda la competència de Recursos Humans resoldrà les contractacions i formalitzarà els contractes de les persones aspirants proposades pel tribunal.

El període de pràctiques serà de sis mesos.

El personal laboral en pràctiques ocuparà un lloc de treball vacant de la plantilla del Consell Insular d'Eivissa i rebrà les retribucions corresponents al lloc de treball que s'ocupa.

No obstant això, seran contractades directament personal laboral fix les persones candidates que acreditin haver prestat serveis al Consell Insular d'Eivissa durant un període igual o superior a sis mesos, sempre que ho hagin fet en la mateixa categoria, i la valoració sigui adequada. Si els serveis han estat prestats per un període inferior, el contracte en pràctiques serà pel temps necessari per completar el període establert.

7.2. La persona aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i de la seua contractació com a personal laboral fix. Caldrà haver complert el 100 % del període de pràctiques per entendre acomplerta la fase de nomenament.

8. Recursos

Contra la resolució d'aprovació de la convocatòria i les seues bases, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, dins el termini d'un mes, comptador des de l'endemà a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 66 de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

 

Eivissa, 29 de desembre de 2022

El cap de Servei de Recursos Humans

Agustín Goerlich López

Documents adjunts