Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 798048
Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places de treballador/treballadora social corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2021 i 2022, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 23 de desembre de 2022, es va acordar:

Primer. Aprovar les Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la selecció i la provisió definitiva de dos places de treballador/treballadora social corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2021 i 2022, pel torn de promoció inerna, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Segon. Convocar les proves selectives per a la provisió de les places vacants que es detallen a les bases anteriorment esmentades.

Tercer. Publicar el text íntegre de les bases específiques i la convocatòria de les proves selectives en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i ambdues a la Seu electrònica del Consell d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) al catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació. La data de publicació al BOE servirà per al còmput del termini de presentació de sol·licituds.

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ I LA PROVISIÓ DEFINITIVA DE DOS PLACES DE TREBALLADOR/TREBALLADORA SOCIAL CORRESPONENTS A LES OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA DELS ANYS 2021 I 2022, PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

1. Objecte i normes generals

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria es cobrir, pel torn de promoció interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, dos places de treballador/a social, vacants a la plantilla de personal laboral, grup A, subgrup A2, dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2021 (BOIB núm. 157, de 13 de novembre de 2021) i a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2022 (BOIB núm. 155, de 29 novembre de 2022), amb la següent distribució:

- Una plaça corresponent a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2021.

- Una plaça corresponent a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2022.

1.2. El sistema de selecció de les persones aspirants serà el de concurs-oposició, i constarà d'una fase d'oposició i d'una fase de concurs, amb els temaris general i específic i en la valoració de mèrits que consten a l'annex I i II d'aquestes bases específiques.

1.3. La data, el dia, l'hora d'inici i el lloc de celebració de la primera prova es publicarà al BOIB i a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

2. Normativa d'aplicació

Aquesta convocatòria es regeix per les bases generals que regulen els processos selectius per cobrir les places vacants de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, publicades al BOIB núm. 173 de data 18 de desembre de 2021.

3. Transparència i protecció de dades personals

3.1. Al llarg del procés selectiu, es publicarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, seu.conselldeivissa.es, tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d'aquest procés.

3.2. Les persones que, per motiu de violència de gènere, necessitin protegir la seua identitat pública, han d'indicar en la sol·licitud que desitgen anonimitzar les seues dades, per a la qual cosa han de presentar, en el moment de fer la inscripció, la documentació que estableix l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, modificada pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

3.3. La participació de les persones interessades en els processos selectius implica l'autorització a tractar les dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i en la tramitació del procés selectiu, així com a publicar en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, seu electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per comunicar els resultats parcials o definitius del procés selectiu, conformement amb les previsions establertes en l'article 8 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que els procediments selectius estan regits pel principi de publicitat.

4. Requisits de les persones aspirants

Per ser admeses a la realització d'aquest procés selectiu, les persones aspirants han de complir, a més dels que es preveuen a les bases generals, els següents requisits:

a) Estar en possessió o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds del títol universitari en treball social o equivalent.

En el supòsit d'invocar títol equivalent a l'exigit, haurà d'acompanyar-se certificat expedit per l'autoritat competent en matèria educativa que acrediti l'equivalència.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol.

b) Ser personal laboral fix del Consell Insular d'Eivissa del grup C1.

c) Trobar-se, respecte del Consell Insular d'Eivissa, en el grup esmentat en el punt anterior, en situació administrativa de servei actiu o en una situació administrativa que comporti reserva de plaça en el Consell Insular d'Eivissa.

d) Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos anys com a personal laboral fix en el grup C1.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, la persona interessada que pretengui l'accés a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, haurà d'acreditar aquesta circumstància, bé mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, bé autoritzant el personal del Servei de Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa perquè sol·liciti i recapti del Registre Central de delinqüents sexuals, en el seu nom, la informació requerida.

f) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B2 (nivell avançat) o superior, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017, expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

S'acceptarà l'homologació del certificats de català sempre que s'hagi realitzat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtenguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana i els estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquelles comunitats autònomes no són directament vàlids i se n'ha de sol·licitar l'homologació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

g) Acompanyar a la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu el justificant original d'haver satisfet els drets d'examen de 24,04€ per participació en el procediment de selecció.

D'acord amb l'article 8 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius del Consell Insular d'Eivissa, publicada en el BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022, les bonificacions aplicables a les tarifes per la participació en procediments de selecció són les següents:

- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, un 50%

- Persones que figurin com a demandants de feina, un 50%

- Membres de família nombrosa general, un 50%

- Membres de família nombrosa especial, un 75%

S'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que ho acrediti.

Els requisits exigits a les bases generals i en aquestes bases específiques s'han de tenir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.

En cas de falsedat o manipulació en algun document, decaurà el dret a participar en el procés selectiu.

5. Sol·licituds

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran d'incriure-s'hi telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es/Convocatòries i borses d'ocupació) dins del termini de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i s'han de dirigir a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent.

També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades hauran d'adjuntar a la inscripció telemàtica o a la sol·licitud (annex IV) els mèrits a valorar en la fase de concurs classificats per l'ordre establert a l'annex III d'aquestes bases específiques. Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Només les persones aspirants que es presentin per la forma prevista en l'article 16.4.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques hauran de presentar l'annex IV (sol·licitud) i l'annex V (autobaremació) d'aquestes bases específiques, i de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció en Matèria de Registre del Consell Insular d'Eivissa s'haurà de demanar cita prèvia (https://citaprevia.conselldeivissa.es)

En cas que siguin necessàries adaptacions per a la realització de les proves han d'indicar-ho en la sol·licitud i han d'adjuntar-hi l'informe d'aptitud i/o adaptació emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports o be el document de sol·licitud d'aquest. En tot cas l'informe s'ha de presentar un mínim de quinze dies abans de les proves.

6. Tribunal qualificador

Abans de l'inici del procés selectiu, als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es publicarà al BOIB i en la seu electrònica del CIE la designació de les persones titulars i suplents que formaran part del tribunal qualificador.

7. Borsa per a interinitats

De conformitat amb la base dotzena de les bases generals que han de regir aquest procés selectiu, i tenint en compte que els torns de promoció interna i lliure en la categoria de treballador/a social es realitzaran de manera separada, una vegada finalitzats ambdós processos selectius, el conseller/la consellera que tengui atribuïda la competència en matèria de recursos humans dictarà resolució de constitució de la borsa tenint en compte que la borsa que s'hagi constituït en el procés selectiu per torn lliure només s'activarà quan no sigui possible la cobertura mitjançant la borsa constituïda al procés de selecció per promoció interna.

8. Recursos

Contra la resolució d'aprovació de la convocatòria i les seues bases, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, dins el termini d'un mes, comptador des de l'endemà a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 66 de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

 

Eivissa, 29 de desembre de 2022

El cap de Servei de Recursos Humans

Agustín Goerlich López

Documents adjunts