Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 793335
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret declarar deserta convocatòria concurs oposició intèrpret informador/a de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 22.501 de 12 de desembre de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Declarar deserta la convocatòria publicada al BOIB núm. 174, da data 21 de desembre de 2021, aprovada per decret del Regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, de 25 de novembre de 2021 mitjançant la qual es convocava concurs oposició per cobrir una plaça d'INTÈRPRET INFORMADOR/A , vacant a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyent a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, grup C, subgrup C1, dotada pressupostàriament i corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, publicada al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018.

La declaració de desert es produeix atès que, una vegada finalitzat el procés selectiu i d'acord amb l'acta núm. 15 del tribunal qualificador, no hi ha cap aspirant que hagi superat el procés selectiu.

SEGON.- Publicar el present decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (22 de desembre de 2022 )

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón