Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 788638
Decret 56/2022 de 27 de desembre pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 17.m) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, disposa que correspon al Consell de Govern nomenar i separar per decret els càrrecs públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan li ho atribueixi la legislació vigent.

L'article 41.e) de la mateixa Llei disposa que correspon als consellers proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament dels càrrecs públics que depenen de la seva conselleria.

D'altra banda, l'article 15.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que els directors generals es nomenen i separen per decret del Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.

Per tot això, a proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 27 de desembre de 2022,

DECRET

Primer

Disposar el cessament del senyor Eduardo Eugenio Zúñiga Solari com a director general d'Innovació, i agrair-li els serveis prestats.

Segon

Aquest Decret té efectes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de desembre de 2022

 

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez

El vicepresident

(Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019 de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears)

Juan Pedro Yllanes Súarez​​​​​​​