Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 793328
Departament de Personal. Servei de seleccio. Nomenaments funcionaris de carrera categoría policía local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública va resoldre el següent:

 1. Per decret número 19243 de data 26/10/2022 ratificat per decret del batle  número 21893 de data 05/12/2022, adjudicar definitivament el lloc de feina obtingut com a funcionari de carrera de la categoria de policia local al Sr. Lucas Gili Domenech una vegada finalitzada l'oposició per cobrir 101 places de policial local, torn lliure, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2018 i 2019.

 2. Per decret número 19915 de data 04/11/2022, nomenar al Sr. Emili Ramón Soto Gómez funcionari de carrera de la categoria de policia local de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, escala Bàsica, grup C, subgrup C1, una vegada finalitzada l'oposició per cobrir 101 places de policial local, pel torn lliure, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2018 i 2019 i vist que la persona aspirant reuneix els requisits exigits a la convocatòria.

 Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l''ha dictada (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques).També poden interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu (articles 8.1. 14.1.2ª i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (20 de desembre de 2022)

 La cap de Departament de Personal pd Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón