Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 5733 - Pàgines 27429-27431

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2022 pel qual es declaren com a inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes per construir la nova base del SAMU 061 en el recinte de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número d'edicte 5732 - Pàgina 27432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 22 de juny de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 5726 - Pàgines 27433-27434

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al foment de la investigació, l’estudi o la recerca i la difusió de resultats de projectes d’investigació en l’àmbit dels serveis socials per als anys 2022 i 2023 (expedient pluriennal)

    Número d'edicte 5723 - Pàgines 27435-27447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia

    Número d'edicte 5688 - Pàgines 27448-27453

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual es concedeixen als alumnes d’incorporació tardana les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

    Número d'edicte 5690 - Pàgines 27454-27457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de juny de 2022 per la qual es determinen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent

    Número d'edicte 5731 - Pàgines 27458-27464

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5679 - Pàgines 27465-27470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries

    Número d'edicte 5672 - Pàgines 27471-27473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, de les ajudes de minimis, per compensar els danys provocats als arts de pesca per les bales de palla que estan dipositades a les pesqueres

    Número d'edicte 5651 - Pàgines 27474-27478

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’un equip Sudoscan® valorat en 19.965 € per ser destinat a l’Hospital Universitari Son Llàtzer (Exp. PATRIM 19/2021)

    Número d'edicte 5694 - Pàgines 27479-27480

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria de proves de competència professional de transportista per a l'any 2022 a l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa

    Número d'edicte 5696 - Pàgines 27481-27484

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Preu públic del Consell Insular d’Eivissa en relació amb la realització d’un campament d’exploradors organitzat pel Departament d’Esports i Joventut

    Número d'edicte 5687 - Pàgines 27485-27486

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pres en sessió de dia 30 de juny de 2022, relatiu a un expedient per a la declaració d’interès general en el municipi de Santa Eugènia

    Número d'edicte 5707 - Pàgina 27487

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 27 de juny de 2022, relativa a la concessió de les ajudes per al mes de maig de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 5676 - Pàgines 27488-27490

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de juny de 2022, relatiu a la concessió d'ajuts de la convocatòria d'ajuts ADV 2022 (exp. 3201-2022-000001)

    Número d'edicte 5700 - Pàgines 27491-27492

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca 2022 (exp. 1818-2022-000001)

    Número d'edicte 5701 - Pàgines 27493-27508

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Llucmajor de l'exercici 2022

    Número d'edicte 5710 - Pàgines 27509-27514

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Seguretat Ciutadana. Acord Condecoracions

    Número d'edicte 5674 - Pàgina 27515

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Mobilitat.- Secció de Transports.- Resolució per la que s’estableix una moratòria en l’antiguitat màxima dels vehicles que presten serveis de transport de viatgers adscrits a llicències d’autotaxi del terme municipal de Palma

    Número d'edicte 5691 - Pàgina 27516

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Ses Salines

    Número d'edicte 5677 - Pàgines 27517-27536