Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Energia Balear Planta 1 de 449,998 kWn ubicat al polígon 11, parcel·la 676 de Porreres, promogut per Energia Isleña, SL (RE006/2022)

    Número de registre 5518 - Pàgina 27537

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci de l’ampliació del tràmit d'informació pública del projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant

    Número de registre 5712 - Pàgina 27538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Informació pública de la“Redacció i tramitació del projecte de les obres de remodelació de la IDAM de Badia de Palma “

    Número de registre 5689 - Pàgina 27539

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de juny de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 5695 - Pàgina 27540

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general (IP7-2022-IG)

    Número de registre 5706 - Pàgina 27541

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Tramit d'informació pública per a l'avaluació d'impacte ambiental

    Número de registre 5709 - Pàgina 27542

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial d’espais en el Museu de Menorca del Consell Insular de Menorca (exp. 0509-2022-000002)

    Número de registre 5614 - Pàgina 27543

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca 2022 (Exp. 1818-2022-000001)

    Número de registre 5702 - Pàgines 27544-27545

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició pública de l’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número de registre 5675 - Pàgina 27546

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública del compte general de l’exercici 2021

    Número de registre 5680 - Pàgina 27547

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Exposició pública del “projecte de renovació de la derivació Guixera 3-fase II-Son Ferrer” (ref. 1640-055) i de la relació inicial de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa

    Número de registre 5722 - Pàgines 27548-27550

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 38/2022

    Número de registre 5682 - Pàgina 27551

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 39/2022

    Número de registre 5683 - Pàgina 27552

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 40/2022

    Número de registre 5684 - Pàgina 27553

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 41/2022

    Número de registre 5685 - Pàgina 27554

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 42/2022

    Número de registre 5686 - Pàgina 27555

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial de les modificacions núm. 10 i 13 de crèdit extraordinari i l’esmena a la modificació de crèdit núm.8 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 5725 - Pàgina 27556

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2022 per a l'aprovació de la convocatòria de les subvencions per a les associacions de persones amb discapacitat (discapacitat física, psíquica, sensorial o malalts mentals) de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2022

    Número de registre 5692 - Pàgina 27557

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 08/22, de suplements de crèdit amb càrrec al RLT

    Número de registre 5703 - Pàgina 27558

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expdt. modificació crèdits 09/22, de crèdits extraordinaris finançat amb càrrec RLT

    Número de registre 5704 - Pàgina 27559

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient modificació crèdits 10/22, de suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència

    Número de registre 5705 - Pàgina 27560

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la Modificació puntual número 18 de les Normes Subsidiàries Santa Eulària des Riu. Requalificació de terrenys a s’Argamassa en desenvolupament del procediment establert per l’article 142 de la LUIB

    Número de registre 5715 - Pàgina 27561