Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 371020
Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 4 de febrer de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 15 l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries.

L'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 també disposa que la meritació de les retribucions corresponents a favor del personal laboral integrat en els col·lectius esmentats requereix, en tot cas, que l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'entitat instrumental motivi la impossibilitat material de la compensació de les hores extraordinàries amb temps de descans.

Aquest Acord es va modificar mitjançant els acords següents: l'Acord del Consell de Govern de 10 de març de 2017 (BOIB núm. 30, d'11 de març); el de 17 de novembre de 2017 (BOIB núm. 141, de 18 de novembre); el de 23 de febrer de 2018 (BOIB núm. 25, de 24 de febrer); el de 23 de març de 2018 (BOIB núm. 37, de 24 de març); el de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 46, de 14 d'abril); el de 13 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87, de 14 de juliol); el de 27 de juliol de 2018 (BOIB núm. 93, de 28 de juliol); el de 7 de setembre de 2018 (BOIB núm. 111, de 8 de setembre); el de 14 de setembre de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre); el de 5 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 123, de 6 d'octubre); el de 10 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 127, de 13 d'octubre); el de 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre); el de 8 de febrer de 2019 (BOIB núm. 18, de 9 de febrer); el de 7 de març de 2019 (BOIB núm. 32, d'11 de març), rectificat per l'Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2019 (BOIB núm. 35, de 16 de març); el de 22 de març de 2019 (BOIB núm. 38, de 23 de març); el de 3 de maig de 2019 (BOIB núm. 61, de 4 de maig); el de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre); el de 3 d'abril de 2020 (BOIB núm. 51, de 3 d'abril); el de 7 de setembre de 2020 (BOIB núm. 155, de 8 de setembre); el de 8 de febrer de 2021 (BOIB núm. 17, de 9 de febrer); el de 23 de desembre de 2021 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre); el de 21 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrer); el de 14 de març de 2022 (BOIB núm. 37, de 15 de març), i el de 22 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig).

En relació amb la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dins el personal de la Fundació es troben els músics que ocupen les places corresponents de la relació de llocs de treball de la Fundació.

Doncs bé, bona part d'aquests músics han de fer hores extraordinàries per poder complir amb la programació de la Fundació i, en definitiva, amb els objectius d'aquesta, sense que aquestes hores extraordinàries puguin ser compensades amb hores de descans.

Segons el que s'ha exposat, i atès que la possibilitat de dur a terme la compensació d'hores extraordinàries de feina amb temps de descans resulta incompatible amb les necessitats de l'entitat, es considera convenient modificar l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, per tal d'incorporar-hi el personal músic de la Fundació esmentada.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de 4 de juliol de 2022, adoptà entre d'altres l'Acord següent:

Primer. Modificar l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries, en el punt primer, que queda redactat de la manera següent:

- Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d'actes i esdeveniments lligats a l'activitat institucional, administrativa i protocol·lària d'aquest Gabinet.

- Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.

- Personal laboral de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat amb contracte a temps complet.

- Personal de l'entitat pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.

- Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca amb ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.

- Professorat del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l'ocupació.

- Personal laboral adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques en el marc del Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.

- Personal laboral de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació i aquelles tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.

- Personal laboral adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.

- Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) en els supòsits següents:

a) Personal amb tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

b) Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l'entitat, retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d'horari especial i de perillositat, d'acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

- Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.

- Personal laboral adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.

- Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.

- Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Personal laboral de l'Institut Balear de l'Habitatge que du a terme tasques relacionades amb la promoció, l'adquisició i l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.

- Personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en els supòsits següents:

a) Personal que presta serveis a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

b) Personal tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic.

- Personal responsable de manteniment de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.

- Personal de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en els supòsits següents:

a) Personal auxiliar tècnic de farmàcia de la Residència i Centre de Dia Can Raspalls en relació amb les tasques de suport als serveis de farmàcia de les residències i centres de dia Can Blai i Sa Serra.

b) Personal en relació amb les tasques relatives als serveis de salut mental i amb la tutela de les persones incapacitades judicialment a les Illes Balears.

c) Personal amb la categoria professional de governant/a.

d) Personal que presta serveis en les residències i centres de dia de Can Blai, Can Raspalls i Sa Serra a l'illa d'Eivissa.

e) Personal que presta serveis en la Residència i Centre de Dia Son Güells de Palma.

f) Personal del Departament de Gestió en relació, exclusivament, amb els serveis prestats a conseqüència de la integració del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes (APROP) en la Fundació, de l'1 de març al 31 de juliol de 2022.

- Personal de la Fundació per a l'Esport Balear que sigui responsable de dur a terme esdeveniments al Velòdrom Illes Balears.

- Personal músic de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 4 de juliol de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez