Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 368646
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, introdueix importants canvis, molts d'ells derivats, tal i com indica la pròpia llei a la seva exposició de motius, de l'adaptació del sistema educatiu als reptes i desafiaments del segle XXI.

2. En relació a l'ordenació del Batxillerat, la nova redacció de la llei n'estableix quatre modalitats i defineix les matèries comunes per a totes.

A més d'això, s'encomana al Govern determinar, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, l'estructura de les modalitats, les matèries específiques de cada modalitat, i el nombre d'aquestes matèries que han de cursar els alumnes.

3. L'article 34.1 estableix que  les modalitats del batxillerat que podran oferir les administracions educatives i, si escau, els centres docents seran les següents:

a) Ciències i Tecnologia.

b) Humanitats i Ciències Socials.

c) Arts.

d) General.

L'article 34.2 indica que el batxillerat s'organitzarà en matèries comunes, en matèries de modalitat i en matèries optatives.

L'article 34.4 determina que els centres oferiran la totalitat de les matèries i, si escau, vies de cada modalitat. Només es podrà limitar l'elecció de matèries i vies per part dels alumnes quan hi hagi un nombre insuficient d'aquests, segons els criteris objectius establerts prèviament per les administracions educatives.

L'article 34. 5. indica que quan l'oferta de matèries en un centre quedi limitada per raons organitzatives, les administracions educatives facilitaran que els alumnes i les alumnes puguin cursar alguna matèria en altres centres o mitjançant la modalitat d'educació a distància.

4. La disposició final quarta del Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, estableix el calendari d'implantació i especifica el següent: El que disposa aquest Reial decret s'implantarà per a primer curs de Batxillerat l'any acadèmic 2022-2023, i per a segon de Batxillerat, el curs 2023-2024.

5. El 20 de juny de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres, emet un informe favorable sobre la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d'Humanitats  i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia.

6. El 21 de juny de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d'Humanitats  i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia, en aplicació de la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102  de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat (BOE núm. 82 de 06 d'abril)

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 21  de juny de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar la implantació de la modalitat de batxillerat General als centres públics que es relacionen a l'annex 1, d'aquesta Resolució.

2. Autoritzar la implantació de la modalitat de batxillerat General als centres privats, privats concertats i centres docents estrangers que es relacionen a l'annex 2, d'aquesta Resolució.

3. Establir que tal i com recull, la disposició final quarta del Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, el calendari d'implantació de la modalitat General, serà  per al primer curs l'any acadèmic 2022-2023 i per al segon curs, l'any acadèmic 2023-2024.

4. Determinar que en aplicació de l'article 34.5 de la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, quan l'oferta de matèries quedi limitada per raons administratives i no puguin cursar alguna de les matèries, aquestes es puguin oferir mitjançant la modalitat a distància.

5.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de juny de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professiona Martí X. March Cerdà

 

ANNEX I CENTRES PÚBLICS

Instituts d'Educació Secundària (IES)

CODI

CENTRE

LOCALITAT

MUNICIPI

ILLA

07008004

IES ALBUHAIRA

MURO

MURO

MALLORCA

07007851

IES ALCÚDIA

PORT D'ALCÚDIA

ALCÚDIA

MALLORCA

07007929

IES ALGARB

SANT JORDI DE SES SALINES

SANT JOSEP DE SA TALAIA

EIVISSA

07003894

IES ANTONI MAURA

POLÍGON DE LLEVANT

PALMA

MALLORCA

07007930

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA

PALMA

MALLORCA

07012962

IES BALÀFIA

SANT LLORENÇ DE BALÀFIA

SANT JOAN DE LABRITJA

EIVISSA

07008338

IES BALTASAR PORCEL

ANDRATX

ANDRATX

MALLORCA

07008855

IES BENDINAT

BENDINAT

CALVIÀ

MALLORCA

07001551

IES BERENGUER D'ANOIA

INCA

INCA

MALLORCA

07008387

IES BIEL MARTÍ

FERRERIES

FERRERIES

MENORCA

07013140

IES BINISSALEM

BINISSALEM

BINISSALEM

MALLORCA

07007899

IES CALVIÀ

SANTA PONÇA

CALVIÀ

MALLORCA

07015549

IES CAN BALO

PONT D'INCA

MARRATXÍ

MALLORCA

07008107

IES CAN PEU BLANC

SA POBLA

SA POBLA

MALLORCA

07007954

IES CAP DE LLEVANT

MAÓ

MAÓ

MENORCA

07008341

IES CAPDEPERA

CAPDEPERA

CAPDEPERA

MALLORCA

07013383

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB

PALMA

PALMA

MALLORCA

07008454

IES DAMIÀ HUGUET

CAMPOS

CAMPOS

MALLORCA

07008016

IES EMILI DARDER

PALMA

PALMA

MALLORCA

07007905

IES FELANITX

FELANITX

FELANITX

MALLORCA

07006470

IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

POLLENÇA

POLLENÇA

MALLORCA

07007917

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

SÓLLER

SÓLLER

MALLORCA

07006512

IES GUILLEM SAGRERA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07015835

IES INCA

INCA

INCA

MALLORCA

07015719

IES INSTITUT D'ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS

PALMA

PALMA

MALLORCA

07001401

IES ISIDOR MACABICH

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07003882

IES JOAN ALCOVER

PALMA

PALMA

MALLORCA

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

PALMA

PALMA

MALLORCA

07001964

IES JOAN RAMIS I RAMIS

MAÓ

MAÓ

MENORCA

07013164

IES JOSEP FONT I TRIAS

ESPORLES

ESPORLES

MALLORCA

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

PALMA

PALMA

MALLORCA

07000832

IES JOSEP MARIA QUADRADO

CIUTADELLA

CIUTADELLA

MENORCA

07007607

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

ALAIOR

ALAIOR

MENORCA

07007747

IES JOSEP SUREDA I BLANES

PALMA

PALMA

MALLORCA

07013139

IES LA RIBERA

CAN PASTILLA

PALMA

MALLORCA

07006305

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

ARTÀ

ARTÀ

MALLORCA

07008511

IES LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

MALLORCA

07007371

IES MADINA MAYURQA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07002208

IES MANACOR

MANACOR

MANACOR

MALLORCA

07007802

IES MARC FERRER

SANT FRANCESC

FORMENTERA

FORMENTERA

07000844

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

CIUTADELLA

CIUTADELLA

MENORCA

07008818

IES MARRATXÍ

SON RAMONELL

MARRATXÍ

MALLORCA

07002191

IES MOSSÈN ALCOVER

MANACOR

MANACOR

MALLORCA

07015847

IES NOU LLEVANT

POLÍGON DE LLEVANT

PALMA

MALLORCA

07001940

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

MAÓ

MAÓ

MENORCA

07003869

IES POLITÈCNIC

PALMA

PALMA

MALLORCA

07013371

IES PORTO CRISTO

PORTOCRISTO

MANACOR

MALLORCA

07008375

IES PUIG DE SA FONT

SON SERVERA

SON SERVERA

MALLORCA

07007553

IES QUARTÓ DE PORTMANY

SANT ANTONI DE PORTMANY

SANT ANTONI DE PORTMANY

EIVISSA

07015410

IES QUARTÓ DEL REI

SANTA EULÀRIA DES RIU

SANTA EULÀRIA DES RIU

EIVISSA

07003870

IES RAMON LLULL

PALMA

PALMA

MALLORCA

07006299

IES SA BLANCA DONA

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07008089

IES SA COLOMINA

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07014144

IES SA SERRA

SANT ANTONI DE PORTMANY

SANT ANTONI DE PORTMANY

EIVISSA

07008867

IES SANT AGUSTÍ

SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ

SANT JOSEP DE SA TALAIA

EIVISSA

07014879

IES SANT MARÇAL

SA CABANETA

MARRATXÍ

MALLORCA

07008351

IES SANTA MARGALIDA

SANTA MARGALIDA

SANTA MARGALIDA

MALLORCA

07001371

IES SANTA MARIA D'EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07008053

IES SANTANYÍ

SANTANYÍ

SANTANYÍ

MALLORCA

07008065

IES S'ARENAL

S'ARENAL

LLUCMAJOR

MALLORCA

07007838

IES SES ESTACIONS

PALMA

PALMA

MALLORCA

07008481

IES SINEU

SINEU

SINEU

MALLORCA

07015859

IES SON CLADERA

SON CLADERA

PALMA

MALLORCA

07008363

IES SON FERRER

SON FERRER

CALVIÀ

MALLORCA

07003845

IES SON PACS

SON SARDINA

PALMA

MALLORCA

07006925

IES SON RULLAN

PALMA

PALMA

MALLORCA

07007759

IES XARC

SANTA EULÀRIA DES RIU

SANTA EULÀRIA DES RIU

EIVISSA

 

ANNEX 2  CENTRES PRIVATS , CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CC) CENTRES DOCENTS ESTRANGERS (CDE)

Centres privats (C)

CODI

CENTRE

LOCALITAT

MUNICIPI

ILLA

07013656

CIEEM ÀGORA PORTALS_CENTRE INTEGRAT DE MÚSICA

PORTALS NOUS

CALVIÀ

MALLORCA

07013085

COL·LEGI COOPERATIVA SON VERÍ NOU

SON VERÍ NOU

LLUCMAJOR

MALLORCA

07007735

COL·LEGI FRANCESC DE BORJA MOLL

S'ARENAL

PALMA

MALLORCA

07003638

COL·LEGI LUIS VIVES

PALMA

PALMA

MALLORCA

07008776

COL·LEGI MESTRAL

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07002828

COL·LEGI SAN CAYETANO

PALMA

PALMA

MALLORCA

Centres privats concertats (CC)

CODI

CENTRE

LOCALITAT

MUNICIPI

ILLA

07013528

CC AIXA-LLAUT

PALMA

PALMA

MALLORCA

07006767

CC AULA BALEAR

SA VILETA

PALMA

MALLORCA

07001526

CC BEATO RAMÓN LLULL

INCA

INCA

MALLORCA

07004230

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN_CIDE

PALMA

PALMA

MALLORCA

07001915

CC LA SALLE_MAÓ

MAÓ

MAÓ

MENORCA

07004333

CC LA SALLE_SA VILETA_Palma

SA VILETA

PALMA

MALLORCA

07004278

CC MADRE ALBERTA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07001319

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN_EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07003857

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN_PALMA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07003511

CC PIUS XII

PALMA

PALMA

MALLORCA

07001344

CC SA REAL

EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA

07002701

CC SANT ANTONI ABAT

SON FERRIOL

PALMA

MALLORCA

07003298

CC SANT FRANCESC

PALMA

PALMA

MALLORCA

07006500

CC SANT JOSEP OBRER I

PALMA

PALMA

MALLORCA

07003717

CC SANT PERE

PALMA

PALMA

MALLORCA

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07002920

CC SANTA MARIA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07003262

CC SANTA MÓNICA

PALMA

PALMA

MALLORCA

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

PALMA

PALMA

MALLORCA

Centres docents estrangers (CDE)

CODI

CENTRE

LOCALITAT

MUNICIPI

ILLA

07006445

CDE BALEARES INTERNATIONAL COLLEGE_BIC

SA PORRASSA

CALVIÀ

MALLORCA

07006411

CDE BELLVER INTERNATIONAL COLLEGE

PALMA

PALMA

MALLORCA

07013036

CDE DEUTSCHE SCHULE MALLORCA, EUROCAMPUS

S'ARENAL

PALMA

MALLORCA

07015707

CDE GREEN VALLEY SCHOOL

SON PUIG

PALMA

MALLORCA

07012861

CDE KING RICHARD III COLLEGE

PORTALS NOUS

CALVIÀ

MALLORCA

07006433

CDE LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE PALMA

SA TAULERA

PALMA

MALLORCA

07006408

CDE LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL D'IBIZA

SANT JOSEP DE SA TALAIA

SANT JOSEP DE SA TALAIA

EIVISSA

07015045

CDE MORNA INTERNATIONAL COLLEGE

SANTA GERTRUDIS

SANTA EULÀRIA DES RIU

EIVISSA

07006421

CDE QUEEN S COLLEGE

PALMA

PALMA

MALLORCA

07015471

CDE RAFA NADAL INTERNATIONAL SCHOOL

MANACOR

MANACOR

MALLORCA

07007346

CDE THE ACADEMY INTERNATIONAL SCHOOL

ES PLA DE NA TESA

MARRATXÍ

MALLORCA