Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 368683
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual es concedeixen als alumnes d’incorporació tardana les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.En el BOIB núm. 69, de 27 de maig de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

2.Els ajuts s'han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601 421K04 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un total de 425.375,00 euros, dels quals 354.871,70 euros són per a l'any 2021 i 70.523,30 euros per a l'any 2022.

3.Els serveis tècnics de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa varen examinar les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars i les comissions de valoració.

4.Les sol·licituds es varen trametre a la Comissió Avaluadora per estudiar-les i fer-ne l'informe que havia de servir de base a la proposta de resolució.

5.El 14 de juliol de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre la proposta de resolució de concessió dels ajuts esmentats per als alumnes del període de matricula ordinària per al curs 2021-2022.

6.El 17 de maig de 2022, la Comissió Avaluadora es va reunir per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció per als alumnes d'incorporació tardana i va acordar els alumnes que obtindrien l'ajut.

7.Dia 18 de maig es publicà, a la pàgina web de l'IEPI, el llistat provisional d'ajuts concedits i denegats per alumnes d'incorporació tardana i es va procedir a obrir el termini de 10 dies de reclamacions.

8.Una vegada estudiades les reclamacions, es van estimar divuit reclamacions fetes en el termini indicat en els llistats provisionals publicats pels centres educatius.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 69, de 27 de maig).

5.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de març de 2021 de delegació de competències en el secretari general d'aquesta Conselleria (BOIB núm. 34, d'11 de març).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovar la concessió d'ajuts d'escolarització per a alumnes d'incorporació tardana escolaritzats en centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 a favor dels sol·licitants que figuren en l'annex 1.

2.Denegar la concessió d'ajuts d'escolarització per a alumnes d'incorporació tardana escolaritzats en centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 als sol·licitants que figuren en l'annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria.

3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació,d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 30 de juny de 2022

El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional Tomeu Barceló Rosselló Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, d'11/03/2021)

 

ANNEX 1

Relació, per codi, dels alumnes d'incorporació tardana seleccionats, amb indicació del centre corresponent i quantia de l'ajut assignada

Centre

Codi del centre

Codi de la sol·licitud

Punts

Ajut

Mesos escolaritzat

Quantia concedida

Ropit (reclamació)

07014697

KNFOPN

24

2.500 €

4

1.000 €

Rin Tin Tin

07013723

OGUPHU

23

2.500 €

10

2.500 €

Siervas de Jesús. Sagrado Corazón

07013462

QJAHW7

22

2.500 €

9

2.250 €

Lluna de Paper

07014946

H6WOS4

21

2.500 €

4

1.000 €

Món Petitó (*)

07014545

7FEF9W

20

1.700 €

10

1.700 €

Ropit

07014697

C38CSG

20

2.500 €

3

750 €

Ropit

07014697

CME3G9

20

2.500 €

9

2.250 €

Ropit

07014697

EU7RB8

20

2.500 €

8

2.000 €

Siete Enanitos (*)

07014171

K5E663

20

1.500 €

9

1.350 €

Angelets de Llum (*) (reclamació)

07015513

8AV32Z

20

1.950 €

4

780 €

Baberitos (*) (reclamació)

07014648

LWWY9E

20

2.000 €

9

180 €

Baberitos Tenis (*) (reclamació)

07015501

PZU6ZY

20

2.300 €

9

870 €

Mamá Osa (reclamació)

07013012

ZPKADT

20

2.500 €

10

1.150 €

Mamá Osa (reclamació)

07013012

TAK1N8

20

2.500 €

3

750 €

Popeye (reclamació)

07002609

CONKFQ

20

2.500 €

6

1.500 €

Ropit (reclamació)

07014697

HTWE43

20

2.500 €

4

1.000 €

Ropit (reclamació)

07014697

MY3GBY

20

2.500 €

3

750 €

Siervas de Jesús. Sagrado Corazón (reclamació)

07013462

L719MW

20

2.500 €

7

1.750 €

Rin Tin Tin

07013723

DPLW5E

17

1.875 €

10

1.875 €

Baberitos (*) (reclamació)

07014648

NLTVMA

17

1.500 €

6

900 €

Mamá Osa (reclamació)

07013012

1VDMHD

17

1.875 €

10

875 €

Món Petitó (*)

07014545

6X63VW

14

850 €

7

595 €

Siete Enanitos (*)

07014171

A3UCS5

14

750 €

9

675 €

Siete Enanitos (*)

07014171

JUEM84

14

750 €

4

300 €

Baberitos (*) (reclamació)

07014648

EH4WMX

14

1.000 €

3

300 €

Món Petitó (*)

07014545

P4PGZF

12

850 €

10

850 €

Angelets de Llum (*) (reclamació)

07015513

ITQI68

11

975 €

4

780 €

Món Petitó (*)

07014545

YJBR4H

8

425 €

4

170 €

Siete Enanitos (*)

07014171

8UIC9Z

8

375 €

10

375 €

Mamá Osa (reclamació)

07013012

FHZN8W

8

625 €

3

188 €

Baberitos Tenis (*) (reclamació)

07015501

ECDEFG

7

575 €

8

0 € **

Món Petitó (*)

07014545

ZLR1ZT

5

375 €

9

338 €

Baberitos Tenis (*) (reclamació)

07015501

MEDBRQ

5

575 €

9

0 € **

Món Petitó (*) (reclamació)

07014545

4KZYJM

5

375 €

6

225 €

 

 

 

 

 

TOTAL

31.975 €

 

* Centres amb una quota d'escolarització inferior a la mitjana de 250 €, per la qual cosa s'ha ajustat la quantia de l'ajut.

** Famílies que reben altres ajuts pel mateix concepte en una quantia superior a la que els correspon en aquesta convocatòria.

 

ANNEX 2

Relació, per codi, dels alumnes d'incorporació tardana exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió

Codis d'exclusió:

1.No compleix els requisits de la convocatòria.

2.No arriba a la puntuació mínima (5 punts).

3.No aporta la documentació justificativa necessària.

 

Centre

Codi del centre

Codi de la sol·licitud

Motiu d'exclusió

Angelets de Llum

07015513

PVWXCS

3

Angelets de Llum

07015513

GX3TNZ

2

Baberitos

07014648

URBW5F

1

Baberitos

07014648

KXR2IT

2

Baberitos Tenis

07015501

CUMD1J

1

Baberitos Tenis

07015501

W4LDNS

2

Babyland Eivissa

07015562

BPT8GI

2

Babyland Eivissa

07015562

L1VSPZ

2

Lluna de Paper

07014946

VQWZ1C

1

Mafalda

07013701

GEK1O6

2

Mamá Osa

07013012

WIDC4E

2

Mamá Osa

07013012

F4CQG4

2

Món Petitó

07014545

7N86KK

2

Món Petitó

07014545

GTSBW6

2

Món Petitó

07014545

VTMSRK

2

Món Petitó

07014545

C4HQ6M

3

Pica-Sol

07013887

PN5EDL

2

Rin Tin Tin

07013723

MQO3DL

2

Rin Tin Tin

07013723

LYW3QD

2

Rin Tin Tin

07013723

J1P1IO

2

Ropit

07014697

K9J18X

1

Ropit

07014697

8XV4WM

2

Ropit

07014697

3VMIGU

2

Siervas de Jesús. Sagrado Corazón

07013462

4IO81C

1

Siervas de Jesús. Sagrado Corazón

07013462

T3MVU2

1

Siervas de Jesús. Sagrado Corazón

07013462

NZ5HVI

2

Siervas de Jesús. Sagrado Corazón

07013462

XL2466

2

Siete Enanitos

07014171

U3EPQ5

1

Siete Enanitos

07014171

A9RI74

2

Teringa

07013486

7WO87T

2

Teringa

07013486

D9X2LK

2

Teringa

07013486

7JXAUD

2