Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 20 de juny de 2022 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 5355 - Pàgina 25743

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 20 de juny de 2022, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d'1 de febrer, amb correcció d'errades publicada al BOIB núm. 26, de 17 de febrer)

    Número de registre 5341 - Pàgines 25744-25747

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 5302 - Pàgines 25748-25751

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l’edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per retardar o revertir l’envelliment»

    Número de registre 5338 - Pàgines 25752-25758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un doctor o doctora en Ciències de la Salut per incorporar-se al projecte de Pfizer «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis - Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis»

    Número de registre 5340 - Pàgines 25759-25765

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 5303 - Pàgines 25766-25779

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de psicòlegs/òlogues, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 5360 - Pàgines 25780-25790

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa extraordinària única de l’especialitat de Metge/Metgessa

    Número de registre 5370 - Pàgines 25791-25792

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Bases específiques per a la constitució d'una borsa de treball de treballador/a familiar, pel sistema de concurs, amb contracte laboral, de caràcter temporal de l'Ajuntament de Binissalem

    Número de registre 5317 - Pàgines 25793-25798

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de la categoria de tècnic de gestió, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital Municipal de Ciutadella de Menorca com a personal laboral

    Número de registre 5373 - Pàgines 25799-25810

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució de Batlia per a la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament de Deià per a ocupar interinament un lloc de treball de dinamitzador/a juvenil

    Número de registre 5375 - Pàgina 25811

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-5688 de data 08/06/2022 , per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 5335 - Pàgines 25812-25821

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-5508 de data 02/06/2022 , per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de d’educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

    Número de registre 5339 - Pàgines 25822-25831

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Rectificació de la publicació de la resolució amb la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera TAE Serveis econòmics

    Número de registre 5321 - Pàgina 25832

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí Tècnic/a de Turisme pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica mitja, especialitat Tècnic/a de Turisme, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

    Número de registre 5354 - Pàgines 25833-25845

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina extraordinària de peons per a la brigada municipal mitjançant concurs per a l’Ajuntament de Manacor

    Número de registre 5298 - Pàgines 25846-25852

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Bases específiques per a la provisió d'un lloc de treball d'oficial/a del cos de policia local de Santa Margalida, entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament

    Número de registre 5374 - Pàgines 25853-25860