Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 350549
Resolució de Batlia per a la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament de Deià per a ocupar interinament un lloc de treball de dinamitzador/a juvenil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En la resolució de batlia núm. 186/2022 es va aprovar la convocatòria i les bases que havien de regir el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball, de personal funcionari interí dinamitzador/a juvenil, escala d'Administració especial, grup C, subgrup C1, de l'Ajuntament de Deià.

2. L'esmentada convocatòria va ser publicada en el BOIB núm. 57 de data 30 d'abril de 2022

3. Vist el resultat definitiu del procés selectiu per proveir interinament una borsa de treball de personal funcionari interí dinamitzador/a juvenil de l'Ajuntament de Deià resolt per acta del Tribunal qualificador de dia 13 de juny de 2022.

4. De conformitat amb el que disposa la base setena de la convocatòria i bases que regeixen el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball, de personal funcionari interí dinamitzador/a juvenil, escala d'Administració especial, grup C, subgrup C1, de l'Ajuntament de Deià (BOIB núm. 57 de 30 de abril de 2022),

RESOLUCIÓ

1.- Constituir una borsa d'interins amb els aspirants segons l'ordre de puntuació total obtinguda:

 

LLINATGES, NOM

DNI

PUNTUACIÓ

1

Miquel  Daniel SOLIVELLAS AMER

****3346*

12

2

Antoni SANS VILLALONGA

****7647*

4

3

Maria Ignasia ARBONA PÉREZ

****1284*

3,1

4

Ana PIZÀ OLIVER

****8878*

1

5

Marta LÓPEZ JAUME

****9918*

0,7

SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web a www.ajdeia.net d'aquest Ajuntament.

 

En  el dia de la signatura electrònica: (21 de juny de 2022)

El batle

Lluís Enric Apesteguia Ripoll