Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 348752
Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 20 de juny de 2022, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d'1 de febrer, amb correcció d'errades publicada al BOIB núm. 26, de 17 de febrer)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 aprovà les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 30, de dia 23 de febrer, amb correcció d'errades publicada en el BOIB núm. 33, de 27 de febrer). Aquestes bases s'han d'ajustar al que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació (LOE), en redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE).

Els apartats 82 a 85 de l'article únic de la LOMQE han modificat, respectivament, els articles 133 a 136 de la LOE. Així, es fa necessari adaptar l'aplicació de l'Ordre vigent a la nova regulació.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d'1 de febrer de 2022, amb correcció d'errades publicada al BOIB núm. 26, de 17 de febrer) es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s'aproven les bases que l'han de regir.

D'acord amb la proposta de les comissions de selecció de nomenament de directors que han obtingut avaluació positiva i a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, dict la següent

Resolució

1. Nomenar i publicar a l'annex 1 el llistat dels directors que han participat al concurs i han estat avaluats positivament, seleccionats d'acord amb el que estableix la Resolució del conseller d'Educació y Formació Professional de 27 de gener de 2022. Aquests directors seran nomenats amb efectes d'1 de juliol de 2022 i per un període de quatre anys.

2. Nomenar i publicar a l'annex 2 el llistat dels directors que han participat al concurs i han estat avaluats positivament, però que no tenen la formació requerida, d'acord amb el que estableix la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022. Aquests directors seran nomenats com a directors en pràctiques amb efectes d'1 de juliol de 2022 i per un període d'un any.

3. Nomenar i publicar a l'annex 3 el llistat dels directors en pràctiques del curs 2021-2022 que han superat el curs de formació. Aquests directors seran nomenats com a directors amb efectes de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2025. Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 16 de juny de  2021, es varen nomenar des de l'1 de juliol de 2021, i per quatre anys, directors que no podien acreditar que tenien el curs de funció directiva, tal com exigeix l'article 136 de la LOMLOE. És per això que es va modificar la previsió inicial i aquests directors es van nomenar «directors en pràctiques» des de l'1 de juliol del 2021 fins al 30 de juny de 2022.

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la publicació d'aquesta Resolució al BOIB, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de juny de 2022

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

ANNEX 1

CANDIDATS SELECCIONATS MITJANÇANT EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS

Nomenament amb efectes de l'1 de juliol de 2022 fins 30 de juny de 2026

Col·legis d'educació infantil i primària (CEIP)

Codi

Centre

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07004321

CEIP Anselm Turmeda

E

Sa Vileta

Palma

Mallorca

Laura M. De Haro Amer

07008041

CEIP Badies

C

Badia Gran

Llucmajor

Mallorca

Alicia Margarita Rigo Valls

07013127

CEIP Cas Capiscol

D

Palma

Palma

Mallorca

Vicenç Garcia Fuster

07001435

CEIP Cas Serres

D

Eivissa

Eivissa

Eivissa

Maria Roldán Sánchez

07001149

CEIP Castell de Santa Àgueda

D

Ferreries

Ferreries

Menorca

Francisca Allès Camps

07003791

CEIP El Terreno

D

Palma

Palma

Mallorca

Lluna Alacid Estelrich

07005933

CEIP Es Pil·larí

D

Es Pil·larí

Palma

Mallorca

Guillem Munar Miralles

07004795

CEIP Es Vedrà

C

Sant Agustí des Vedrà

Sant Josep de sa Talaia

Eivissa

N´úria Cardona Ribas

07000534

CEIP Galatzó

E

Es Capdellà

Calvià

Mallorca

M. José Sendra Ordinas

07002750

CEIP Gènova

E

Gènova

Palma

Mallorca

Aina Gordo Camps

07006809

CEIP Jaume I

C

Palmanova

Calvià

Mallorca

Jesús Gabriel Nieto Calafell

07002543

CEIP Joan Mas i Verd

D

Montuïri

Montuïri

Mallorca

Paula Amengual Vanrell

07000467

CEIP Mestre Colom

D

Bunyola

Bunyola

Mallorca

Antonia Manuela Mulet Rodríguez

07013644

CEIP Miquel Duran i Saurina

C

Inca

Inca

Mallorca

M. José Rivero Sampol

07006688

CEIP Na Caragol

C

Artà

Artà

Mallorca

Lluis Gili Ferrer

07007361

CEIP Norai

D

Port d'Alcúdia

Alcúdia

Mallorca

Laura Aguiló Payeras

07007073

CEIP Nostra Senyora de Jesús

D

Jesús

Santa Eulària des Riu

Eivissa

Esperanza Ribas Torres

07000868

CEIP Pere Casasnovas

C

Ciutadella

Ciutadella

Menorca

Josefa Vilches Izquierdo

07007279

CEIP Poeta Villangómez

D

Eivissa

Eivissa

Eivissa

Antònia Corral Corral

07001575

CEIP Ponent

C

Inca

Inca

Mallorca

Nicolás López Vidal

07005091

CEIP Puig d'en Valls

C

Puig d'en Valls

Santa Eulària des Riu

Eivissa

M. Rosa Morey Castelló

07005982

CEIP Rafal Nou

C

Palma

Palma

Mallorca

Ana M. Amengual Salas

07001745

CEIP Rei Jaume III

C

Llucmajor

Llucmajor

Mallorca

Rafel Juan Orell

07000388

CEIP Robines

D

Binissalem

Binissalem

Mallorca

M. Dolores Montoro Castillo

07004576

CEIP Sa Graduada (sa Pobla)

D

Sa Pobla

Sa Pobla

Mallorca

Joana M. Amengual Serra

07001277

CEIP Sa Graduada (Eivissa)

C

Eivissa

Eivissa

Eivissa

M. Nieves González Iniesta

07001681

CEIP S'Algar (s'Arenal de Llucmajor)

C

S'Arenal

Llucmajor

Mallorca

María Jesús Murica Puebla

07007784

CEIP Sant Domingo

F

Es Llombards

Santanyí

Mallorca

Antonio Barceló Martorell

07005601

CEIP Ses Marjades

E

Sóller

Sóller

Mallorca

M. Antònia Marroig Colom

07002683

CEIP Son Ferriol

C

Sa Creu Vermella

Palma

Mallorca

M. Francisca Castell Pou

07008031

CEIP Talaiot

D

S'Illot

Manacor

Mallorca

M. dels Àngels Flaquer Pomar

07007887

CEIP Tresorer Cladera

D

Sa Pobla

Sa Pobla

Mallorca

Margarita Seguí Caimari

07004631

CEIP Vara de Rey

D

Sant Antoni de Portmany

Sant Antoni de Portmany

Eivissa

Ana Belén Ligero Muñoz

Col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07003900

CEIPIESO Gabriel Vallseca

B

Palma

Palma

Mallorca

M. Asunción Gallardo Bonet

 

Centres d'educació de persones adultes (CEPA)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07008171

CEPA Artà

D

Artà

Artà

Mallorca

Agustí Domenge Pont

07008235

CEPA Calvià

C

Magaluf

Calvià

Mallorca

Francisca Muñoz Solomando

07007693

CEPA La Balanguera

C

Palma

Palma

Mallorca

Miguel Àngel Ferragud Domingo

Conservatoris de música i dansa (CMD)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07006810

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

A

Palma

Palma

Mallorca

Ricardo Duato Castillo

Escoles infantils públiques (EI)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07007772

EI Paula Torres

E

La Soledat

Palma

Mallorca

M. Pilar Llompart Bennasar

Escoles oficials d'idiomes (EOI)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07007191

EOI de Palma Andreu Crespí Plaza

A

Palma

Palma

Mallorca

Isabelle C. Anthore Carpentier

07002373

EOI d'Eivissa

B

Eivissa

Eivissa

Eivissa

Marta Martínez Escrig

Instituts d'ensenyament secundari (IES)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07007851

IES Alcúdia

A

Port d'Alcúdia

Alcúdia

Mallorca

Joaquín López Gelabert

07007930

IES Arxiduc Lluís Salvador

B

Palma

Palma

Mallorca

Margarita Ramís Barceló

07008843

IES Clara Hammerl

D

Port de Pollença

Pollença

Mallorca

Mateu Vila Cerdà

07006512

IES Guillem Sagrera

B

Palma

Palma

Mallorca

Raquel Matas Marín

07007152

IES Joan Maria Thomàs

B

Palma

Palma

Mallorca

Josep Bernat Sánchez Moner

07007796

IES Josep Maria Llompart

B

Palma

Palma

Mallorca

Jaume Salvà i Lara

07013139

IES La Ribera

B

Can Pastilla

Palma

Mallorca

Javier Vaño Jornet

07008818

IES Marratxí

A

Son Ramonell

Marratxí

Mallorca

M. Loreto Herrero Imbert

07008065

IES S'Arenal

A

S'Arenal

Llucmajor

Mallorca

M. de los Ángeles Sáez Franco

07007838

IES Ses Estacions

A

Palma

Palma

Mallorca

Francisco Javier Gálvez Capellà

 

ANNEX 2

CANDIDATS SELECCIONATS MITJANÇANT EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS

Nomenament directors en pràctiques amb efectes de l'1 de juliol de 2022 fins 30 de juny de 2023

Col·legis d'educació infantil i primària (CEIP)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07004229

CEIP Maria Antònia Salvà

D

Son Sardina

Palma

Mallorca

Pedro Marimón Camps

07005295

CEIP Melcior Rosselló i Simonet

C

Santa Maria del Camí

Santa Maria del Camí

Mallorca

Francisca Cañellas Falcó

 

 

ANNEX 3

CANDIDATS NOMENATS DIRECTORS EN PRÀCTIQUES ELS CURS 2021-2022 QUE HAN SUPERAT EL CURS DE FORMACIÓ

Nomenament directors amb efectes de l'1 de juliol de 2022 fins 30 de juny de 2025

Col·legis d'educació infantil i primària (CEIP)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07013361

CEIP Can Raspalls

C

Sant Jordi de Ses Salines

Sant Josep de Sa Talaia

Eivissa

Oscar

Prat Vallés

07001800

CEIP Mare de Déu del Carme

C

Maó

Maó

Menorca

Míriam Peral San Anastasio

07005003

CEIP Mestre Guillem Galmés

C

Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar

Mallorca

Josep Lluís Soler Brunet

07004825

CEIP Sant Jordi

D

Sant Jordi de Ses Salines

Sant Josep de Sa Talaia

Eivissa

Sonia Ramón Pérez

Conservatoris de música i dansa (CMD)

Codi

Nom

Tip

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07008119

CMD Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca

C

Maó

Maó

Menorca

M. del Mar

Vidal Pérez