Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 350046
Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa extraordinària única de l’especialitat de Metge/Metgessa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Per resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 24 de febrer de 2022 (BOIB núm. 31, 1 de març de 2022) es varen aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs per constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat de Metge/Metgessa.

2. Per Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 4 de maig de 2022, es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs de referència.

3. Per Acord del Tribunal Qualificador de data 30 de maig de 2022, es va publicar en la mateixa data, la llista provisional de valoració de mèrits de les persones aspirants, atorgant un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de la seva publicació, per presentar al·legacions i per acreditar, si escau, les circumstàncies per dur a terme els desempats.

4. Dins el termini per presentar al·legacions es va presentar una al·legació, i en relació a la puntuació obtinguda per les persones aspirants no es va produir ninguna situació d'empat.

5. Revisades les al·legacions presentades dins termini per la interessada, en data 8 de juny de 2022 es reuneix el Tribunal Qualificador i acorda:

1. Desestimar les al·legacions corresponents a la Sra. Maria Gloria Prats Fabrega.

2. Aprovar la llista definitiva amb l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda de les persones aspirants a la borsa extraordinària única de l'especialitat Metge/Metgessa.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

RESOLC

Primer. Desestimar les al·legacions corresponents a la senyora Maria Gloria Prats Fabrega.

Segon. Aprovar, segons la proposta que ha efectuat el Tribunal Qualificador anomenat a l'efecte, la llista definitiva de la borsa de treball extraordinària única de l'especialitat de Metge/Metgessa, en els termes que s'estableixen a l'Annex I d'aquesta Resolució, amb la indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda. La borsa de treball entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà activa amb les actualitzacions corresponents que es realitzaran com a mínim cada dos anys.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS. A més, a efectes informatius, es publicarà en el Portal de selecció i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. Palma, en la data de la signatura electrònica del document.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX Llista definitiva borsa extraordinària única de l'especialitat Metge/Metgessa

NÚM. ORDRE

D.N.I.

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

****9369**

GAYA JANER, MARGARITA

31,5940

2

****4899**

ALONSO RAMIS, JUAN MANUEL

31,5150

3

****6461**

AULET GARAU, FRANCESCA

23,3830

4

****2167**

PRATS FABREGA, MARIA GLORIA

20,6500

5

****7276**

ABELLAN GARCIA, JOSE

15,2250

6

****6731**

FIOL PIZA, MARIA ANGELES

11,2970

7

****6426**

NAVARTA , SILVANA ELISA

6,6140

8

****6979**

FERRIOL PICORNELL, ANTONI

5,8100

9

****0923**

SILVA CEDEÑO, MARIA FERNANDA

4,5130

10

****8051**

GRIMALT OLIVER, MIREIA

2,0320

11

****4421**

MARQUES PASTOR, MARIA DEL MAR

2,0000

12

****9613**

COUTURE SILVA, JOSE DANIEL

1,2550

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (18 de juny de 2022)

La  presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler