Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 350525
Bases específiques per a la provisió d'un lloc de treball d'oficial/a del cos de policia local de Santa Margalida, entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovades per Decret de batlia núm. 2022-984, de data 21 de juny de 2022, es publiquen íntegrament  les bases específiques per a la provisió d'un lloc de treball d'Oficial/a del Cos de Policia Local de Santa Margalida, entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament.

  Santa Margalida, a data de signatura electrònica (21 de juny de 2022)

El batle

Joan Monjo Estelrich  

 

BASES REGULADORES DEL CONCURS DE MÈRITS QUE HA DE REGIR LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL RESERVAT A PERSONAL FUNCIONARI DEL SUBGRUP C1, VINCULAT A PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL

Es convoca la provisió d'un lloc de treball vacant reservat a personal funcionari, Grup C, Subgrup C1, que es relaciona a continuació, mitjançant concurs de mèrits amb subjecció a les següents bases generals de la convocatòria.

Resulta aplicable a la convocatòria el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, així com el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears en les seves matèries referides a funció pública; la Llei 3/2007 de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les matèries no reservades a la legislació bàsica estatal; la normativa de desenvolupament de la Llei 3/3007 així com supletòriament, el Reial Decret 364/1995.

Primera.- Objecte

L'objecte de la present convocatòria és la provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball d'Oficial de Policia Local, que figura a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Santa Margalida per a l'any 2022, i que es troba en situació vacant.

Segona.- Participants

Poden prendre part en la present convocatòria tot el personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Margalida, del Servei especial de Policia Local, subgrup C1 d'Administració Especial, Escala bàsica, categoria d'Oficial.

Tercera.- Requisits

Les persones aspirants hauran de complir els següents requisits:

 1. Pertànyer com a funcionari de carrera del Servei Especial de la Policia Local, del Subgrup C1 d'Administració Especial, Escala Bàsica, Categoria Oficial, de l'Ajuntament de Santa Margalida.

 2. Tenir la titulació exigida per accedir a l'escala bàsica del Cos de Policia Local (batxillerat o nivell equivalent).

 3. No trobar-se en situació de suspensió ferma per resolució administrativa o judicial.

 4. Haver romàs més de dos anys en la darrera destinació definitiva, amb excepció dels següents casos: quan hagin estat nomenats per ocupar un lloc de treball mitjançant lliure designació, hagi estat remogut del propi lloc de treball o n'hagi estat suprimit.

 5. En el cas de trobar-se en situació d'excedència voluntària per interès particular, trobar-se en aquesta situació des de fa més de dos anys, en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

 6. Reunir tots els requisits de titulació exigits per al desenvolupament del lloc de treball d'Oficial de Policia Local.

 7. Tenir acreditats els coneixements de llengua catalana del nivell B2 del Marc Europeu de les llengües (MCER).

 8. Haver satisfet la taxa municipal de 15 euros per a la participació en processos de provisió de llocs de treball, establerta en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per accedir a proves de selecció de personal (BOIB núm. 129, de 25 de setembre de 2014).

L'anterior no obstant, i d'acord amb el Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, que modificà la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, els funcionaris de carrera dels cossos de policia local que, en el moment de l'entrada en vigor de dit Decret llei (11/07/2021), es trobassin en la situació administrativa d'excedència poden reingressar al servei actiu sempre que acreditin que compleixen els requisits previstos a les lletres c), e), f), g) i i) de l'article 32 de la Llei 4/2013, amb la particularitat, respecte dels requisits previstos a les lletres c) i i) esmentades, que s'ha d'acreditar la possessió del títol acadèmic i del nivell de coneixement de la llengua catalana exigits en el moment de l'ingrés al cos o escala en què reingressa.

Quarta.- Sol·licitud d'admissió i acreditació dels requisits i mèrits

Les instàncies per participar al concurs de mèrits s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l'Annex I d'aquestes bases, adreçades al Sr. Batle de l'Ajuntament de Santa Margalida, dins el termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies també es poden obtenir al registre general de l'Ajuntament o al lloc web (http://www.ajsantamargalida.net).

Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d'Entrada de la Corporació, ubicat al Passeig des Pouàs núm. 23, de Santa Margalida, en horari d'atenció al públic (de 9h. a 14h.) o a les oficines municipals de Can Picafort, o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si l'últim dia de l'esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Les instàncies presentades a registres diferents al del propi Ajuntament de Santa Margalida, per tant, presentats a registres d'altres Administracions o ens diferents al del propi Ajuntament, és requisit indispensable remetre la sol·licitud amb el registre d'entrada corresponent al correu electrònic mmvicens@ajsantamargalida.net abans de la finalització del termini fixat per la seva presentació.

A més, per ser admesos i prendre part al procediment els aspirants hauran de presentar el DNI o NIE, i que manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera d'aquesta convocatòria.

Per ser admesos i prendre part al procediment les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

a. Instància emplenada d'acord amb el model normalitzat (Annex I).

b. La titulació que es posseeix com a requisit, o que se posseïa i va acreditar-se en el moment d'ingrés en el cos o escala, en el cas indicat a la base tercera.

c. Còpia del Document Nacional d'Identitat.

d. Còpia del certificat, títol o diploma de coneixement del nivell B2 exigit de la llengua catalana, o del nivell exigit en el moment de nomenament com a funcionari de carrera, en el cas indicat en la base tercera.

e. Còpia dels documents que serveixin per acreditar els mèrits de la fase de concurs.

f. Resguard acreditatiu del pagament de la taxa de 15 euros, segon allò establert a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per accedir a proves de selecció de personal (BOIB núm. 129, de 25 de setembre de 2014). En el resguard haurà de constar el nom de la persona aspirant i el concepte haurà d'indicar “provisió oficial Policia Local”. Les persones aspirants hauran d'autoliquidar la taxa en el moment de presentació de la sol·licitud per prendre part en les proves selectives convocades, realitzant el pagament en qualsevol dels comptes bancaris següents:

 • ES37 0061 0098 6100 2286 0187BCA.MARCH (BIC BMARES2MXXX)
 • ES38 2100 0107 1402 0000 1164CAIXABANK (BIC CAIXESBBXXX)
 • ES91 0049 3186 5819 1000 2890 BANC SANTANDER (BIC BSCHESMM)

Els requisits i mèrits que s'invoquin vindran referits a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

L'acreditació dels requisits i d'aquells mèrits generals relacionats amb els serveis prestats es farà mitjançant certificat de serveis prestats.

Els mèrits no relacionats en el punt anterior hauran de figurar en el currículum personal, al qual s'acompanyaran les certificacions, diplomes o qualsevol altre document acreditatiu. En el procés de valoració es podrà sol·licitar formalment als interessats els aclariments o documentació addicional que es consideri necessària per a la comprovació dels mèrits al·legats.

Cinquena.- Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el Sr. Batle aprovarà per resolució la relació provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/info.12 i també al Portal de Transparència de la web municipal, dins la carpeta “Convocatòries de Treball Públic”; 2021 https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/

Es concedirà un termini de tres dies hàbils perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud. Un cop examinades les que s'haguessin presentat, es publicarà la relació definitiva d'admesos i exclosos a través dels mitjans esmentats. De no presentar cap reclamació es considerarà definitiva la inicialment publicada.

Les possibles reclamacions o al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprovi la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior. Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/info.12 i també al Portal de Transparència de la web municipal, dins la carpeta “Convocatòries de Treball Públic”; 2021 https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional s'entendrà aquesta elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució.

Sisena.- Comissió de valoració

Es constituirà una Comissió tècnica de valoració d'acord amb l'article 191 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

La comissió tècnica de valoració és l'òrgan col·legiat encarregat de valorar els mèrits que s'han de considerar a cada convocatòria de concurs.

Les comissions tècniques de valoració han d'estar constituïdes per tres membres, com a mínim, designats per l'òrgan convocant. S'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades.

En totes les comissions tècniques de valoració hi ha d'haver un president o presidenta i un secretari o secretària.

Els membres de les comissions tècniques de valoració, inclosos els representants sindicals, si s'escau, han de pertànyer a un subgrup de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en l'escala a la qual corresponguin els llocs convocats.

Els membres de les comissions tècniques de valoració s'han d'abstenir de formar-ne part si concorren en ells els motius d'abstenció que preveu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

La comissió tècnica de valoració no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, sense president o presidenta ni secretari o secretària. Les decisions s'han d'adoptar per majoria.

Les funcions bàsiques de la comissió tècnica de valoració seran les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels concursants als llocs objecte de proveïment d'acord amb allò que disposa la convocatòria corresponent.

b) Elaborar una llista en la qual, per ordre de puntuació, hi figurin tots els aspirants presentats i les puntuacions obtingudes per a cada un d'ells.

c) Fer la proposta corresponent, de nomenament del candidat que hagi obtingut la major puntuació, per a cada lloc de treball inclòs a la convocatòria i elevar-la a l'òrgan convocant perquè l'aprovi.

La comissió tècnica de valoració podrà sol·licitar de l'autoritat o de l'òrgan convocant que designi assessors perquè actuïn amb veu i sense vot, en qualitat d'experts, per ajudar la comissió.

Setena.- Concurs de mèrits

El concurs de mèrits es regirà per l'article 190 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i d'acord amb el barem establert al seu annex IV.

1. Valoració dels serveis prestats

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 8 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de policia auxiliar: 0,016 punts.

b) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts a la categoria de policia local: 0,033 punts.

c) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts a la categoria d'oficial: 0,041 punts.

d) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts a la categoria de subinspector: 0,05 punts.

e) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts a la categoria d'inspector: 0,058 punts.

f) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de més gran: 0,066 punts.

g) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts a la categoria de comissari: 0,075 punts.

h) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts a la categoria d'intendent: 0,083 punts.

2. Antiguitat

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 4 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a personal funcionari de carrera en qualsevol categoria de policia local: 0,2 punts per any.

b) Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a personal de l'Administració pública en qualsevol altra categoria, lloc o destinació, d'acord amb el que preveu la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a la Administració pública: 0,1 punts per any.

La data de referència per fer la valoració és la de la finalització del termini per presentar la sol·licitud de participació i cal acreditar-la mitjançant un certificat expedit pels ajuntaments.

3. Estudis acadèmics oficials

Únicament es valoren els estudis acadèmics oficials amb validesa a tot el territori nacional. En cas de presentació de títols d'estudis cursats a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a l'exigida per a la categoria a què s'accedeix o a partir d'una segona titulació acadèmica oficial igual a l'exigida per a la categoria a què s'accedeix. La valoració com a mèrit d‟un títol implica que no es valori el de nivell inferior necessari per obtenir-lo, llevat del cas que les titulacions corresponguin a branques diferents.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 21 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Per cada titulació acadèmica de tècnic de formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau superior, així com tots els títols que hagin estat declarats equivalents: 1 punt, fins a un màxim de 2 punts.

b) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent: 2 punts, fins a un màxim de 4 punts.

c) Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l'ensenyament artístic superior: 2 punts, fins a un màxim de 4 punts.

d) Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació universitària equivalent: 3 punts, fins a un màxim de 6 punts.

e) Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,25 punts per cada 30 crèdits ECTS, fins a un màxim de 1,5 punts. Els estudis de grau amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d'obtenir els punts de l'apartat c, obtindran 0,5 punts, d'acord amb l'article 12.10 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

f) Per cada títol de doctor: 1,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

Només s'han de valorar la possessió dels títols de nivell superior a l'exigit per a l'ingrés a la categoria a què s'accedeix o la possessió d'una segona titulació acadèmica oficial igual a l'exigida per a la categoria a què s'accedeix.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valori el de nivell inferior, o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, llevat dels títols de postgrau (màster i doctor), que se sumen a la titulació corresponent, o que les titulacions corresponguin a branques acadèmiques diferents.

4. Valoració dels coneixements de llengües

4.1 Coneixements orals i escrits de llengua catalana.

Es valoren els certificats expedits per l'EBAP, expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent fins a una puntuació màxima de 2,50 punts:

a) Nivell A2 (abans nivell A) o equivalent: 1 punt

b) Nivell B1: 1,25 punts

c) Nivell B2 (abans nivell B) o equivalent: 1,50 punts

d) Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1,75 punts

e) Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts

f) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,50 punts

S'ha de valorar només el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la persona interessada (excepte en cas que sigui un requisit per participar en el concurs estar en possessió d'un determinat nivell de català, cas en què el nivell de català aportat com mèrit ha de ser superior a l'exigit com a requisit). En cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'acrediti.

4.2 Coneixements d'altres llengües

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les altres comunitats autònomes o duna llengua estrangera expedits per a les escoles oficials d'idiomes (EOI), les universitats, l'EBAP, altres escoles d'administració pública i altres entitats, i que siguin equivalents als nivells que estableix el Marc europeu comú, amb una puntuació màxima de 5,40 punts segons els criteris que s'indiquen a la taula següent:

Nivells

del Marc comú europeu

EOI

Universitats, escoles d'administració pública i organitzacions sindicals en el marc de els acords de formació contínua, equivalents a els nivells del Marc comú europeu

Altres nivells

EBAP

Puntuació

-

-

-

1r curs de nivell inicial

0,10

-

-

-

2º curs de nivell inicial

0,20

A1

0,40

0,30

1r curs de nivell  elemental

0,30

A2

0,60

0,40

2º curs de nivell elemental

0,40

B1

0,80

0,60

1r curs de nivell  mig

0,60

B1+

1

0,80

 2º curs de nivell  mig

0,80

B2

1,20

1

1r curs de nivell superior

1

B2+

1,40

1,20

2º curs de nivell superior

1,20

C1

1,60

1,40

 

-

C2

1,80

1,60

 

-

Altres certificats equivalents als nivells del Marc europeu comú es valoren amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes.

D'una mateixa llengua només es valoren les titulacions de nivell superior.

5. Valoració dels cursos de formació

Només es valoren els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives impartits per les escoles de formació de les policies locals, els cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública o que tinguin la condició de concertats o homologats per l'EBAP, els cursos d'interès policial manifest superats a universitats en l'àmbit de la Unió Europea o altres administracions públiques de l'Estat espanyol amb centres de formació acreditats i els efectuats dins del marc de l'acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.

Pel que fa a la formació en línia ia distància no reglada, només es valora la que imparteixin i homologuin l'EBAP o les universitats de l'àmbit de la Unió Europea i l'efectuada dins el marc de l'acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP ) o pla similar. Els cursos en matèria policial realitzats abans d'entrar en vigor la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, també es valoren.

En aquest apartat també es valora la impartició de cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc a què s'accedeixi a centres formatius oficials, acreditada mitjançant un certificat on consti el curs, les hores i les matèries que s'han impartit i els crèdits dels títols, màsters propis no oficials i dels cursos d'expert universitari que tenen el caràcter de titulacions pròpies d'una universitat determinada.

5.1. Formació relacionada amb l'àrea professional

5.1.1. Accions formatives relacionades

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 4,5 punts.

Es valoren, per a cada lloc de treball, les accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc a què s'accedeix. En concret, només es valoren els cursos referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi i formació sanitària relacionada amb la professió de policia local d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:

a) Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora.

b) Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora.

c) Per cada certificat d'impartició de cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc a què s'accedeixi: 0,0075 punts per hora.

Pel que fa als cursos o activitats expressats en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

No es valoren els certificats que no indiquin el nombre d'hores o crèdits, el contingut de la formació o que tinguin un contingut indefinit.

No es valora la formació que constitueix una part dels cursos de capacitació corresponents al període de pràctiques ni tampoc la dels cursos de capacitació per accedir a qualsevol categoria de les forces o cossos de seguretat. Tampoc no es valora la formació repetida, tret que s'hagi fet un canvi substancial en el contingut.

5.1.2. Formació universitària no oficial relacionada amb les funcions del lloc de treball convocat

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 3,5 punts.

a) Títol propi de graduat en seguretat i ciències policials de la Universitat de les Illes Balears: 1 punt.

b) Títols propis de graduat universitari, relacionats amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi i formació sanitària, amb càrrega lectiva de, com a mínim , 180 crèdits ECTS: 0,75 punts per títol, fins a un màxim de 1,5 punts.

c) Màster, experts i diplomes universitaris relacionats amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi i formació sanitària: 0,1 punts per crèdit ECTS , fins a un màxim de 1 punt. Els títols amb càrrega lectiva inferior a 30 crèdits ECTS no es valoren en aquest apartat.

5.2. Formació no relacionada amb l'àrea professional

5.2.1. Accions formatives no relacionades

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2 punts. S'han de valorar, per a cada lloc de treball, les accions formatives que, encara que no estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc a què s'accedeix, es consideren d'interès general. En concret, només cal valorar per a totes les categories els cursos que estiguin relacionats amb les àrees temàtiques de la formació contínua de l'EBAP.

a) Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora

b) Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora

5.2.2. Formació universitària no oficial no relacionada

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2 punts.

a) Títols propis de graduat universitari, sense relació amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi o formació sanitària, que es consideren d'interès generals amb càrrega lectiva de, com a mínim, 180 crèdits, ECTS:

0,5 punts per títol fins a un màxim d'1 punt.

b) Màster, experts i diplomes universitaris sense relació amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi o formació sanitària, que es consideren d'interès general : 0,05 per crèdit ECTS, fins a un màxim de 1 punt. Els títols amb càrrega lectiva inferior a 30 crèdits ECTS no es valoren en aquest apartat.

6. Reconeixements honorífics

Valoració dels reconeixements honorífics.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2,5 punts, d'acord amb els criteris següents:

Per cada condecoració i distinció al mèrit policial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels ajuntaments prevista a la normativa:

a) Creu al mèrit policial amb distintiu blau de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,75 punts.

b) Creu al mèrit policial amb distintiu verd de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,5 punts.

c) Creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,25 punts.

d) Felicitacions públiques atorgades per la Comunitat Autònoma o pel ple dels ajuntaments: 0,10 punts.

S'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per la conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals.

Únicament es poden valorar a efectes de concurs de mèrits les felicitacions atorgades pels ajuntaments si han estat aprovades per acord plenari i estan motivades per alguna de les causes que preveu l'article 134 del Decret 40/2019. La puntuació per a una felicitació pública només es pot considerar en els processos selectius de l'ajuntament que l'ha concedida.

7. Valoració de les proves físiques

La superació de les proves físiques previstes a l'article 164 del Reglament marc amb una nota igual o superior, en conjunt, a 7, té una puntuació, a la fase de concurs, igual a la nota obtinguda multiplicada per 0,1, fins a un màxim de 1 punt.

Els mèrits que al·leguin les persones candidates s'han d'acreditar mitjançant la presentació de la documentació següent:

a) Serveis prestats i antiguitat: certificat expedit pels ajuntaments o administracions públiques corresponents.

b) Estudis acadèmics oficials: còpia compulsada correctament del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d'estudis cursats a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

d) Coneixement d'altres llengües: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, les escoles oficials d'idiomes (EOI), les universitats, altres escoles d'administració pública i altres entitats, equivalents amb els nivells del Marc europeu comú.

e) Cursos de formació: certificats d‟aprofitament, certificats d'assistència i certificats d‟impartició de cursos d‟accions formatives expedits per les escoles de formació de les policies locals, per l‟Escola Balear d‟Administració Pública homologats o concertats per l'EBAP, per universitats del àmbit de la Unió Europea, per centres de formació acreditats a altres administracions públiques de l'Estat espanyol o centres que imparteixen formació dins del marc de l'acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.

f) Reconeixements honorífics: certificats expedits per la conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals o l'ajuntament corresponent.

Vuitena.- Resolució del procediment

Una vegada que la Comissió de Valoració hagi valorat els mèrits presentats pels aspirants, l'Ajuntament procedirà a la publicació del resultat provisional de la valoració.

Un cop transcorregut el termini de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions respecte a la publicació de la valoració dels mèrits, sense que se n'hagin presentat, o bé un cop que hagin estat examinades i resoltes les presentades, la Comissió de Valoració donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la Batlia la seva proposta definitiva de nomenament. La persona proposada haurà de ser, en tot cas, aquella que hagi obtingut la major puntuació.

Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i al portal de transparència.

Novena.- Incidències, publicitat, règim normatiu i recursos

La Comissió de Valoració queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el tauler anuncis electrònic de l'Ajuntament de Santa Margalida (www.ajsantamargalida.net), al marge de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant aquesta Batlia, en el termini d'un mes des de la seva publicació al BOIB, d'acord amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament i de forma alternativa recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert als articles esmentats i als articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB de la convocatòria.

Desena.- Previsions en ordre a la protecció de dades de caràcter personal

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

ANNEX I

Nom:

Primer llinatge:

Segon llinatge:

DNI/NIF:

Domicili (a efectes de notificació):

Localitat:                                                                    

Telèfon:

Adreça electrònica:

La/el sotasignat, major d'edat, compareix i com millor procedeixi, EXPOSA:

Primer.- Que ha tingut coneixement de la convocatòria mitjançant Resolució de la Batlia

núm.       /2022, de data .......... de ..................... de 2022, del procediment de provisió del lloc de

treball  D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL DE l'Ajuntament de Santa Margalida, publicada al BOIB

Núm:.................../2022, de data __ de ____________.

La/el sotasignat, major d'edat, DECLARA RESPONSABLEMENT QUE:

a) Pertany com a funcionari de carrera del Servei Especial de la Policia Local, del Subgrup C1 d'Administració Especial, Escala Bàsica, Categoria Oficial, de l'Ajuntament de Santa Margalida.

b) Té la titulació exigida per accedir a l'escala bàsica del Cos de Policia Local (batxillerat o nivell equivalent) o, trobant-se en la situació administrativa d'excedència, posseeix el títol acadèmic exigit en el moment de l'ingrés al cos o escala en què reingressen.

c) No es troba en situació de suspensió ferma per resolució administrativa o judicial.

d) Ha romàs més de dos anys en la darrera destinació definitiva, amb excepció dels següents casos: quan hagin estat nomenats per ocupar un lloc de treball mitjançant lliure designació, hagi estat remogut del propi lloc de treball o n'hagi estat suprimit.

e) En el cas de trobar-se en situació d'excedència voluntària per interès particular, trobar-se en aquesta situació des de fa més de dos anys, en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

f) Reuneix tots els requisits de titulació exigits per al desenvolupament del lloc de treball d'Oficial de Policia Local.

g) Té acreditats els coneixements de llengua catalana del nivell B2 del Marc Europeu de les llengües (MCER) o, trobant-se en la situació administrativa d'excedència, posseeix el nivell de català exigit en el moment de l'ingrés al cos o escala en què reingressen.

La/el sotasignat, major d'edat, ADJUNTA:

a) La instància emplenada d'acord amb el model normalitzat (Annex I)

b) La titulació que es posseeix com a requisit, o que es posseïa i es va haver d'acreditar en el moment d'ingrés en el cos o escala, en el cas indicat en la base tercera.

c) Document Nacional d'Identitat.

d) Certificat, títol o diploma de coneixement del nivell B2 exigit de la llengua catalana, o del nivell exigit en el moment de nomenament com a funcionari de carrera, en el cas indicat en la base tercera.

e) Documents que serveixin per acreditar els mèrits de la fase de concurs.

f) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa de 15 euros, segon allò establert a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per accedir a proves de selecció de personal (BOIB núm. 129, de 25 de setembre de 2014).

Per tot l'exposat, SOL·LICITA:

Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment de provisió del lloc de treball d'OFICIAL DE POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Santa Margalida.

________, ______ de ________________ de 2022

Signatura:

​​​​​​​

AL SR. BATLE DE SANTA MARGALID