Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 346450
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de 25 d'abril de 2019 es van aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 30 d'abril).

2. Han finalitzat les proves selectives esmentades per a l'ingrés al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic.

3. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 8 /2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20 de 14 de febrer).

5. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

7. L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

8. La base 15 de la Resolució de 5 de març de 2019, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per Acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018

9. La base 18 de la Resolució de 25 d'abril de 2019 per la qual es van aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la constitució de la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integrada pels aspirants que han participat en les proves selectives per a l'ingrés en el cos esmentat i que han aprovat com a mínim un dels exercicis obligatoris del procés selectiu i no han obtingut plaça.

La composició de la borsa de treball, amb l'ordre de prelació final, s'adjunta com a annex d'aquesta Resolució.

2. Declarar exhaurides les borses de treball (temporals, preferents i ordinàries) de personal funcionari interí del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'hagin pogut constituir en aplicació de l'article 3.10 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'administració Pública (EBAP).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament, 16 de juny de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

Annex

Borsa ordinària del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Mallorca. Torn lliure

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***6433*

CARRIO MARTINEZ, JUAN

2

69,769

1

N

***2296*

BARCELO AMER, ANTONI

2

67,829

2

N

***0127*

VIDAL NADAL, PABLO

2

66,154

3

N

***4132*

ABREU BONNIN, CLARA

2

65,439

4

N

***3902*

MORERA GIL, MARIA BELEN

2

65,359

5

N

***3040*

GARAU FRANCO, SUSANNA

2

64,051

6

N

***7734*

RUANO MARTINEZ, ANA

2

63,373

7

N

***0397*

TORRES SALOM, MARIA GABRIELA

2

63,189

8

N

***0788*

BONILLA COLL, VANESSA

2

63,035

9

N

***2935*

VALIENTE ALMAZAN, TERESA

2

62,784

10

N

***2384*

SERVERA MORA, MAGDALA

2

62,086

11

N

***2318*

BAUZÁ THORBRÜGGE, VANESA

2

61,808

12

N

***7284*

SALVÀ GARVÍ, MIQUEL

2

59,846

13

N

***2818*

THOMAS REINES, MARTA

2

59,719

14

N

***0157*

NUÑO RODRIGUEZ, JUAN SEBASTIAN

2

59,366

15

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

2

58,984

16

N

***2456*

MAS VADELL, INÉS ANA

2

57,99

17

N

***3989*

FOZ AGUILAR, JOSEP FERRAN

2

57,709

18

N

***5595*

GONZALEZ ZARZA, ANTONIO ALFONSO

2

57,48

19

N

***0463*

RUBERT SOLER, MARINA

2

57,184

20

N

***4409*

RODRÍGUEZ DESCLAUX, MARINA

2

56,734

21

N

***9037*

RAMIS MUNAR, CATALINA

2

55,92

22

N

***6565*

CUART PUJOL, MATEU

2

55,851

23

N

***4960*

TAULER MARIMÓN, MARGARITA

2

55,504

24

N

***2230*

BOUGAOUA RAMIREZ, NORA

2

54,206

25

N

***0961*

ORELL LUQUE, NURIA

2

54,135

26

N

***7669*

CAPOTE CIFRE, MARIA FRANCISCA

2

53,708

27

N

***2750*

SERRA URIBE, AINA

2

53,194

28

N

***6973*

MESQUIDA ESTEVA, BERNARDO DAVID

2

52,898

29

N

***2002*

RINCON GALMES, MARIA DEL MAR

2

52,883

30

N

***3558*

PÉREZ SERRA, IRENE

2

51,325

31

N

***1666*

HORRACH BURKHOLZ, GUILLEM

2

47,734

32

N

***3660*

MARTINEZ GARRIDO, SATURNINA

1

34,028

33

N

***0229*

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, RUBEN

1

32,918

34

N

***9050*

HARO MARTIN, ANDRES XAVIER

1

32,64

35

N

***8805*

PALOU VALENZUELA, PEDRO VICENTE

1

32,64

36

N

***1746*

BEZZINA CALDERÓN, ANGELA

1

32,501

37

N

***3482*

COLOM REUS, SILVIA

1

32,224

38

N

***2817*

MORADAS MERCADE, HUGO

1

31,946

39

N

***1208*

BLASCOS GUAL, ROGER

1

31,946

40

N

***5730*

FENTES CACERES, DANIEL

1

31,808

41

N

***2305*

FERRANDO RIERA, NATALIA

1

31,665

42

N

***4830*

VANRELL ANTON, MARTA

1

31,665

43

N

***4845*

SERRA CAPO, BARTOLOME

1

31,249

44

N

***0914*

LOPEZ VILLATE, MARIA JOSE

1

30,833

45

N

***8566*

PALOU VIDAL, LOURDES ISABEL

1

30,833

46

N

***0875*

CRUZ LOZANO, SERGIO

1

30,833

47

N

***8082*

ESCALAS MAYOL, MIREIA

1

30,694

48

N

***9170*

MARTINEZ ATERO, JOSE JORGE

1

30,555

49

N

***0223*

MARTORELL FUSTER, JAIME

1

30,555

50

N

***2158*

TOMÁS NAVARRO, ESTEVE

1

30,416

51

N

***1472*

CLADERA ROIG, PEDRO VICENTE

1

30,278

52

N

***8135*

RODRIGUEZ BELINCHON, RAQUEL

1

30,139

53

N

***1026*

BLANES BALCELLS, GLORIA

1

30,139

54

N

***0515*

BESTARD PERELLO, Mª NIEVES

1

30,139

55

N

***6126*

BESTARD PUIG, BARTOLOME

1

30,139

56

N

***9476*

MORAGUES FIGUEROLA, MARIA ANTONI

1

30

57

N

***3357*

SANCHEZ CIFRE, JOSE LUIS

1

30

58

N

***5481*

ALCINA SANS, MARIA MAGDALENA

1

29,861

59

N

***1618*

GOMILA SARD, MARGARITA

1

29,861

60

N

***5403*

GONZÁLEZ OLTRA, ALEXANDRA

1

29,861

61

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

1

29,861

62

N

***2671*

PERELLO RIGO, JUAN

1

29,723

63

N

***7662*

FERNANDEZ SANTIAGO, YLENIA

1

29,584

64

N

***7352*

PAGAN GALAN, ANTONIO

1

29,445

65

N

***8944*

BOSCH POZAS, MARIA CRISTINA

1

29,306

66

N

***3704*

PIÑERO HERRAIZ, RAQUEL

1

29,306

67

N

***0679*

BENLLOCH VIDAL, MARIA EMPAR

1

29,306

68

N

***8705*

GRACIA MORENO, FRANCISCO MIGUEL

1

29,306

69

N

***3357*

MINGUELL GUIJARRO, ENRIC

1

29,306

70

N

***6279*

BARCELO PICORELLI, NEUS

1

29,168

71

N

***8112*

BAUZA VIVES, CRISTINA

1

29,168

72

N

***1743*

ENSEÑAT INES, MATIAS

1

29,168

73

N

***8529*

MARIN ROCA, JOSE LUIS

1

29,029

74

N

***3641*

ARTIGUES MARTIN, MARIA ANTONIA

1

29,029

75

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

1

29,029

76

N

***9630*

RUBI TOMAS, JULIA

1

28,89

77

N

***5957*

REYNES FORNES, MARTA

1

28,89

78

N

***4378*

CANALS MEDINA, PEDRO

1

28,89

79

N

***8390*

GONZALEZ AMATE, CARLOS ANTONIO

1

28,613

80

N

***6882*

AMOROS GARAU, JUANA MARIA

1

28,613

81

N

***5230*

SORS GUIL, VIRGINIA

1

28,474

82

N

***7321*

BOUHARROU DJEBARY, KARIMA

1

28,474

83

N

***1893*

BONNIN GARAU, MARIA DEL PILAR

1

28,474

84

N

***1986*

TRILLO PIZA, ALICIA

1

28,335

85

N

***0880*

SÁNCHEZ COLLADOS, RAQUEL

1

28,335

86

N

***4940*

SIMONET LLITERAS, MARGARITA

1

28,196

87

N

***2324*

AGENJO RUIZ, MARIA LOURDES

1

28,196

88

N

***0636*

MARQUES ESTADES, MARIA

1

28,196

89

N

***2099*

BURGOS TORRES, DIANA

1

28,196

90

N

***9089*

ALBERTI CAÑELLAS, MARIA DEL MAR

1

27,915

91

N

***9640*

ORFILA SEGUI, PEDRO LUIS

1

27,776

92

N

***6295*

ORTEGA GINARD, LAURA

1

27,776

93

N

***3014*

RIERA JAUME, CATERINA

1

27,776

94

N

***9381*

TERRASA LOZANO, ANTONIO

1

27,776

95

N

***3691*

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

1

27,776

96

N

***9357*

SALOM FRENICHE, ELENA

1

27,776

97

N

***4988*

PONT PRADILLO, LORENZO

1

27,638

98

N

***9875*

ROSSELLÓ RODRÍGUEZ, IRENE

1

27,638

99

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

1

27,499

100

N

***2837*

FORTEZA PALMER, Mª MAGDALENA

1

27,499

101

N

***0972*

RADO GAYA, GERMAN

1

27,499

102

N

***9593*

RADO VAÑÓ, AGNÈS

1

27,499

103

N

***1818*

BERMUDEZ MANTERO, MARIA JOSE

1

27,36

104

N

***0173*

PRATS MORRO, MARC

1

27,36

105

N

***2126*

GARRIDO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

1

27,221

106

N

***8094*

GARCIA FIDALGO, BEGOÑA

1

27,221

107

N

***6810*

CAÑELLAS ARCEGA, BELISA

1

27,221

108

N

***4906*

AYUSO VICENS, CECILIA

1

27,221

109

N

***3424*

MESTRES MAZA, LAURA

1

26,944

110

N

***2784*

SASTRE SERRA, JAUME

1

26,944

111

N

***7714*

SUREDA TORRES, JOSÉ ANTONIO

1

26,944

112

N

***0114*

CERDÓ VANDELLÓS, MARGARITA MARIA

1

26,944

113

N

***3455*

MORANTA MOREY, MAGÍ

1

26,944

114

N

***3200*

JAUME ESCALAS, CATALINA

1

26,944

115

N

***1419*

MIR ROSSELLÓ, BARTOMEU

1

26,944

116

N

***4006*

OLIVER SANSO, JAIME

1

26,944

117

N

***1416*

GELABERT BENESTAR, ANTONIO MIGUE

1

26,805

118

N

***2298*

SANMARTIN MESTRE, MARIA FRANCESC

1

26,805

119

N

***1744*

ORDINAS PERELLO, VICTORIA EUGENI

1

26,666

120

N

***7463*

AMENGUAL BOVER, ALBA

1

26,666

121

N

***9323*

BAUZÁ ROSSELLÓ, CONSTANÇA

1

26,666

122

N

***8316*

VIDAL RIGO, MARGALIDA

1

26,528

123

N

***9749*

BARROSO STOCKMANN, ELENA

1

26,528

124

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

1

26,528

125

N

***8401*

FLORES SANCENON, IGNACIO

1

26,528

126

N

***3425*

PEREZ REUS, MARTA

1

26,528

127

N

***6656*

RIBAS CONRADO, MARIA MAGDALENA

1

26,389

128

N

***1558*

COLOM QUILES, ANTONIA

1

26,389

129

N

***3597*

ANTUÑA ROLDAN, SILVIA

1

26,389

130

N

***0093*

COLL CAPO, MARIA TERESA

1

26,389

131

N

***3627*

SUÑER LLITERAS, FRANCESC XAVIER

1

26,389

132

N

***8653*

MORALES NAVARRO, MARIANO

1

26,389

133

N

***8745*

TABERNER BALLESTER, MARIA

1

26,389

134

N

***3912*

CUESTA PACHECO, CARLOS

1

26,25

135

N

***6867*

SEGUÍ FERNÁNDEZ, BRÍGIDA

1

26,25

136

N

***9610*

VILLALONGA BORDES, ANA MARIA

1

26,25

137

N

***3839*

VIVO SASTRE, JOAQUIN

1

26,111

138

N

***6532*

CANO CORRAL, ELENA SUSANA

1

26,111

139

N

***6625*

GALIOT OJEDA, MARIEN

1

26,111

140

N

***9149*

ROKA NCHASO, ISIDORO

1

25,973

141

N

***3592*

ROIG TERUEL, JOSEFINA CARMEN

1

25,834

142

N

***1866*

BENNASAR BELTRAN, CATALINA MARIA

1

25,834

143

N

***8561*

FORTEZA RAMIS, JOSEP

1

25,834

144

N

***2130*

PICO MARIMON, CRISTINA

1

25,834

145

N

***0018*

ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO

1

25,695

146

N

***3540*

FITO DÄHNE, CLAUDIA ANTONIA

1

25,695

147

N

***2452*

AGUILÓ PUJADAS, PEPA

1

25,695

148

N

***2510*

LOPEZ MONTERDE, JUST

1

25,695

149

N

***7454*

ARBONA PEREZ, MARTA

1

25,556

150

N

***5281*

CAMPINS PEREYRA, ANTONIA

1

25,556

151

N

***5335*

FIOL COLL, MARIA DEL CARMEN

1

25,556

152

N

***1437*

MASSUTI PASCUAL, INMACULADA

1

25,418

153

N

***9096*

FERRER SANCHO, MARIA SOLEDAD

1

25,418

154

N

***7223*

VIDAL PIZA, PEDRO JOSE

1

25,418

155

N

***8050*

JIMENEZ ARMIJO, MARIA JOSEFA

1

25,418

156

N

***7446*

MARTORELL FONT, ÀGUEDA

1

25,418

157

N

***3895*

OCHERA GRANELL, BEATRIZ

1

25,418

158

N

***5744*

GARRIGO CAMPINS, CATALINA M.

1

25,279

159

N

***9142*

VAZQUEZ PALACIOS, FRANÇOISE

1

25,279

160

N

***1836*

GUTIERREZ GRANADO, ANA

1

25,279

161

N

***4121*

MUNAR LLABRES, JULIAN

1

25,279

162

N

***0653*

GALVEZ SANCHEZ, MARTA MARIA

1

25,279

163

N

***9838*

ALVAREZ LEGAZPI, EVA MARIA

1

25,279

164

N

***9404*

LLABRES TORRENTE, CARLOS

1

25,279

165

N

***7636*

LLINAS BOSCH, PATRICIA

1

25,14

166

N

***8220*

CAMPOY ESPINOSA, Mª ESCARLATA

1

25,14

167

N

***0861*

SASTRE VICH, MARIA

1

25,14

168

S

***0961*

VERGER VICENS, ESPERANZA

1

25,14

169

N

***1855*

GOMILA DOMINGO, LAURA MERCEDES

1

25,14

170

N

***7968*

JIMENO SANCHEZ, DOLORES ANTONIA

1

25,14

171

N

***0933*

PONS TORRENS, MARIA ISABEL

1

25,001

172

N

***5087*

LEANDRO MARTIN, MIRIAM

1

25,001

173

N

***6688*

COLL CAMPAYO, JOSE LUIS

1

25,001

174

N

***2898*

SASTRE REYNES, CATALINA

1

25,001

175

N

***2997*

LIEM JURADO, JUAN

1

25,001

176

N

***8907*

SASTRE DE LA BANDERA, CRISTINA

1

25,001

177

N

***4084*

CAPÓ ADROVER, AINA MARIA

1

25,001

178

N

***9532*

SANS PICORNELL, VIOLETA

1

25,001

179

N

***7896*

PALLISER ARELLANO, MARIA ANTONIA

1

24,863

180

N

***0145*

FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

1

24,863

181

N

***9880*

ROSSELLO MENA, CARLOS

1

24,863

182

N

***2226*

OLIVERO BONILLA, MªANGELES

1

24,863

183

N

***1479*

ROLDAN BRONDO, MARIA AMALIA

1

24,863

184

N

***2699*

VALLESPIR PALMER, BARTOMEU

1

24,863

185

N

***3761*

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

1

24,863

186

N

***8214*

POU OLIVER, MARIA MAGDALENA

1

24,724

187

N

***2383*

TOBARUELA ARBONA, MERCE

1

24,724

188

N

***3977*

OLABARRIA VAQUERO, SONIA ADRIANA

1

24,724

189

N

***0129*

SANCHEZ MARTINEZ, VERONICA

1

24,724

190

N

***0319*

NAVARRO GORDILLO, MARIA DEL MAR

1

24,724

191

N

***7818*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

1

24,724

192

N

***4611*

MENA RIBAS, IGNACIO

1

24,724

193

N

***5835*

CLOQUELL MIRO, JUAN MIGUEL

1

24,724

194

N

***2600*

GARCÍA DYER, ESTEFANÍA

1

24,724

195

N

***0081*

NEGRE MASCARO, MARTA

1

24,585

196

N

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

197

S

***0637*

REYNES TRIAS, ROSA MARIA

1

24,585

198

N

***8693*

MORA MUÑOZ, ADRIAN

1

24,585

199

N

***2980*

LLULL ZURITA, MARIA ISABEL

1

24,446

200

N

***1098*

SOLIVELLAS CLADERA, FRANCISCA MA

1

24,446

201

N

***2119*

ROIG SAMPOL, JOANA AINA

1

24,446

202

N

***8143*

RAMIS DE AYREFLOR FRONTERA, CARL

1

24,446

203

N

***1848*

ALVAREZ OTERO, SUSANA

1

24,446

204

N

***9464*

AMENGUAL MESQUIDA, MARTA

1

24,446

205

N

***0202*

MIRO AGUILO, YOLANDA

1

24,308

206

N

***0967*

AROCA FRAU, CLARA

1

24,308

207

N

***1576*

RUBIO RODRIGUEZ, JULIA

1

24,308

208

N

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

1

24,308

209

N

***1051*

REUS MESTRE, SIMO CARLES

1

24,169

210

N

***2182*

FRESNO MARTORELL, FRANCISCO PABL

1

24,169

211

N

***2952*

SANCHEZ FONT, FRANCISCO

1

24,169

212

N

***4292*

LORENZO MARROIG, ESTHER

1

24,165

213

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

1

24,026

214

N

***2240*

AMENGUAL VAQUER, MARIA

1

24,026

215

N

***3019*

MARTI SALAS, ANA MARIA

1

24,026

216

N

***3456*

DOCAL ARMADA, RUTH

1

24,026

217

N

***4445*

MESTRE RIUTORT, MARIA ANTONIA

1

24,026

218

N

***8986*

LÓPEZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN

1

24,026

219

N

***0426*

PALOU ROTGER, JAUME

1

24,026

220

N

***0376*

PERELLO BENNASAR, MIQUEL

1

24,026

221

N

***7031*

FUSTER LIZANI, FRANCISCA

1

24,026

222

N

***4832*

NAVARRO PERIS, NURIA

1

23,888

223

N

***1389*

ROMAGUERA MERCE, MATIAS

1

23,888

224

N

***7560*

MARTIN DE FILIPPIS, EDUARDO

1

23,888

225

N

***2975*

VALLES VIDAL, JOAN CARLES

1

23,888

226

N

***1798*

OTERO RODRIGUEZ, ANA

1

23,888

227

N

***2395*

AMER PONS, CATALINA

1

23,888

228

N

***6256*

BAQUERO PEREZ, JUANA MARIA

1

23,749

229

N

***1260*

SALOM SIQUIER, MARGARITA

1

23,749

230

N

***9081*

RODRÍGUEZ LAS, MIGUEL ÁNGEL

1

23,749

231

N

***1556*

CAMPANER PONS, JAIME

1

23,749

232

N

***1630*

FERRER BESTARD, JOSE

1

23,749

233

N

***9681*

PONS CORTES, ANTONI

1

23,61

234

N

***3442*

OLIVER DESHAIES, VANESSA

1

23,61

235

N

***1149*

PERELLO GUAL, MIGUEL ANGEL

1

23,61

236

N

***3870*

ALORDA GAYA, PAU

1

23,471

237

N

***9127*

MORENO LEBRÓN, RICARDO JUAN

1

23,471

238

N

***9107*

GIL GIMENEZ, JUANA MARIA

1

23,471

239

N

***0813*

PARMA SANCHEZ, JOSE MIGUEL

1

23,333

240

N

***9584*

RIOS ORPI, CELIA

1

23,333

241

S

***3460*

HERNANDEZ DIAZ, PATRICIA

1

23,333

242

N

***1508*

PLANISI CORTES, GUILLEM

1

23,333

243

N

***7709*

MONSERRAT GELABERT, ANDRÉS

1

23,333

244

N

***2412*

PARES SANCHO, FRANCISCA

1

23,194

245

N

***1764*

TAURA SERRA, PAU

1

23,194

246

N

***8131*

VAZQUEZ PEREA, ISABEL

1

23,194

247

N

***2972*

COLL SAMPOL, JUANA MARIA

1

23,194

248

N

***9997*

CASADO LOPEZ, YOLANDA

1

23,194

249

N

***5052*

CATALAN LOPEZ, ELISABET

1

23,194

250

N

***1947*

BINIMELIS FERRER, JOANA MARIA

1

23,194

251

N

***2398*

GELABERT CARULLA, MARIA TERESA

1

23,194

252

N

***3715*

GENOVART ROSSELLO, MARIA JOSE

1

23,055

253

N

***8361*

GALICIA ROMERO, RAUL

1

23,055

254

N

***4901*

BORDOY AMENGUAL, MARIA

1

23,055

255

N

***4247*

CABOT CANALS, ISABEL MARIA

1

23,055

256

N

***5098*

FAJEDA LARA, ANTONIA

1

23,055

257

N

***2519*

COLL PONS, FRANCESC

1

22,916

258

N

***3865*

LLABRÉS RIBOT, MARIA CONSUELO

1

22,916

259

N

***0339*

HERNANDEZ ZANCAJO, RAQUEL

1

22,916

260

N

***7220*

GINARD MATEU, EDGARD

1

22,916

261

N

***2702*

RODRIGUEZ ESPINOSA, IRENE

1

22,916

262

N

***1101*

ASENSI GONZALEZ, CRISTOBAL

1

22,916

263

N

***2023*

GINARD BAUZA, BARTOMEU RAFEL

1

22,916

264

N

***0173*

FERRAGUT MORANTA, LAURA

1

22,916

265

N

***2240*

PEREZ SERVERA, PEDRO

1

22,778

266

N

***2517*

ALBERTI JAUME, MONICA MARIA

1

22,778

267

N

***7595*

ALONSO PONS, CAROLINA

1

22,778

268

N

***3546*

CÓRDOBA HERNÁNDEZ, CRISTINA

1

22,778

269

N

***6831*

PEDROL CAÑELLAS, VIRGINIA

1

22,778

270

N

***7765*

AMENGUAL ALVAREZ, JOAN

1

22,778

271

N

***0186*

OLIVER AGUILÓ, MARIA

1

22,778

272

N

***1440*

SAMPIETRO RIERA, MARIA TERESA

1

22,778

273

N

***3933*

JAUME DEYA, CATERINA MARIA

1

22,639

274

N

***6590*

ROMERA ALONSO, PATRICIA

1

22,639

275

N

***7965*

VANRELL MAS, SEBASTIÁN ANTONIO

1

22,639

276

N

***8328*

CANO GARCIA, VERONICA

1

22,639

277

N

***6638*

CAÑELLAS AMENGUAL, MARIA MAGDALE

1

22,639

278

N

***8330*

CASTILLA CARMONA, MANUEL

1

22,639

279

N

***8998*

CAÑELLAS VENY, KATIANA

1

22,5

280

N

***2290*

MARÍ MARÍ, ANA MARIA

1

22,5

281

N

***7119*

TUR LOPEZ, MARIA

1

22,5

282

N

***9656*

GÓMEZ VICTORY, LLUÍS

1

22,5

283

N

***4006*

OBRADOR SALVÀ, JOAN

1

22,5

284

N

***3551*

HERNANDEZ CAMPOY, ANDREA

1

22,5

285

N

***1972*

VAZQUEZ LAMEIRAS, CRISTINA

1

22,361

286

N

***3596*

MARTORELL PUIGSERVER, MARIA DE L

1

22,361

287

N

***9234*

MOLL MAYOL, MARTA

1

22,361

288

N

***3989*

CLAR ARAGON, CATALINA

1

22,361

289

N

***9390*

PALOMAR QUINTANA, ALMUDENA

1

22,223

290

N

***2564*

SITJAR OLIVER, APOLONIA

1

22,223

291

N

***4008*

SOLER GENESTRA, CLARA

1

22,223

292

N

***7742*

CARMONA ROBERT, LAURA

1

22,223

293

N

***8674*

ARROM FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA

1

22,223

294

N

***2824*

BORGES CAÑO, OLIVA Mª

1

22,084

295

N

***2096*

MOREY SALAS, CATALINA

1

22,084

296

N

***6601*

BIEDMA MARIN, VANESSA

1

22,084

297

N

***6626*

BLACH PEREZ, ARANZAZU

1

21,945

298

N

***1278*

VALLS PASCUAL, ROSA MARIA

1

21,945

299

N

***9564*

ARCOS FORTES, MANUEL

1

21,945

300

N

***7703*

DE LA CRUZ ROTGER, JOSE LUIS

1

21,945

301

N

***7081*

SANZ FERREIRA, EVA COVADONGA

1

21,806

302

N

***4624*

MOREY TERRASA, FRANCISCO JAVIER

1

21,806

303

N

***0603*

ROSSELLO NADAL, MIQUELA

1

21,668

304

N

***0780*

SAMPOL MENA, ROSA MARIA

1

21,668

305

N

***4921*

TERUEL VALENCIANO, MARIA MARGARI

1

21,668

306

N

***6036*

VIVES TOMÀS, ANTÒNIA

1

21,668

307

N

***7081*

MENDEZ RODRIGUEZ, MARIA LOURDES

1

21,529

308

N

***1321*

GARAU PUJOL, LEONOR

1

21,529

309

N

***3986*

OLABARRIA VAQUERO, FRANCISCO DE

1

21,529

310

N

***0099*

BADILLO VICENS, AMANDA

1

21,529

311

N

***2168*

GINARD PICO, MIREIA

1

21,529

312

N

***1969*

BISBAL MORELL, MARGARITA

1

21,39

313

N

***0994*

RUIZ VIVES, FRANCISCO JAVIER

1

21,39

314

N

***1816*

MOLL AVELLA, JAUME

1

21,39

315

N

***9585*

TORRANDELL SANTANDREU, MARIA ANT

1

21,39

316

N

***5238*

BELTRAN CASTELLO, MIGUEL ANGEL

1

21,39

317

N

***3661*

GOMILA FERRANDO, MARGALIDA

1

21,39

318

N

***6829*

BARCELÓ SERRA, MARGARITA DEL PIL

1

21,39

319

N

***4772*

PEREZ MOYA, JOSE JAVIER

1

21,39

320

N

***3971*

OLIVER BORDOY, MARIA DEL MAR

1

21,39

321

N

***5396*

RUIZ HOLGADO, NAGORE

1

21,39

322

N

***7743*

SASTRE CAIMARI, M .ANTONIA

1

21,251

323

N

***9026*

MARTÍNEZ SITJAR, MARIA DEL PILAR

1

21,251

324

N

***3727*

TRIAS NICOLAU, FELIU

1

21,251

325

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

1

21,251

326

N

***3787*

PONS MUNAR, PETRA

1

21,113

327

N

***3640*

GONZALEZ POZO, VERONICA

1

21,113

328

N

***3235*

OLIVER MATARÓ, FRANCISCA

1

21,113

329

N

***3222*

EL OUELHANI BERROUHOU, AMAN

1

21,113

330

N

***6617*

TORRES QUINTANS, ANA IRENE

1

20,974

331

N

***3533*

SERVERA MOLL, CATERINA

1

20,835

332

N

***2198*

SASTRE ROIG, MARIA DEL CARMEN

1

20,835

333

N

***1532*

MARTORELL SERRA, JOAN

1

20,835

334

N

***3727*

GARCIA MORENO, MARIA ISABEL

1

20,835

335

N

***8685*

BOSCH GENESTRA, MARIA CRISTINA

1

20,835

336

N

***1409*

URGELL DAVIU, LLUÍS

1

20,835

337

N

***7536*

GIL PIDAL, CAROLINA CARMEN

1

20,696

338

N

***8634*

LLOMPART GARAU, CATALINA

1

20,696

339

N

***9831*

OLIVER RAYÓ, MARGALIDA

1

20,696

340

N

***1569*

JOY ALBERTI, MARIA ROSA

1

20,558

341

N

***5234*

LLABRES JANER, DAMIANA

1

20,558

342

N

***4012*

MUNAR SANCHEZ, MARIA JOSE

1

20,558

343

N

***1940*

FERNANDEZ VEGA, LORENA

1

20,558

344

N

***8965*

SASTRE MATAS, MARIA ANTÒNIA

1

20,558

345

N

***8299*

SÁNCHEZ GÁLVEZ, Mª CARMEN

1

20,558

346

N

***3807*

NIETO CERDÀ, MARIA MAGDALENA

1

20,558

347

N

***7464*

ENSEÑAT NIETO, ALEJANDRO

1

20,558

348

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

1

20,419

349

N

***0071*

ISERN SUÑER, MATEU

1

20,419

350

N

***2627*

CANUDAS LÓPEZ, CAROLINA

1

20,419

351

N

***5692*

EGURROLA HORMAETXEA, XABIER

1

20,419

352

N

***7020*

GARAU PUJOL, MAGDALENA

1

20,276

353

N

***6808*

RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA ESTRELLA

1

20,276

354

N

***0674*

LLULL GARRIGA, MARGALIDA

1

20,276

355

N

***3686*

PERIS PEREZ, AURORA

1

20,276

356

N

***7121*

RIGO BIBILONI, M.ANGELES

1

20,276

357

N

***7761*

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

1

20,276

358

N

***4205*

JUAREZ VILLALONGA, MARTA

1

20,276

359

N

***1370*

FROILÁN PUIGSERVER, MARIA

1

20,276

360

N

***2855*

MARTIN CARRASCO, ALICIA MARGARIT

1

20,138

361

S

***2420*

SANSO PORTELL, CATALINA

1

20,138

362

N

***2198*

SASTRE ROIG, CATALINA MARIA

1

20,138

363

N

***2635*

VILLAR YEATES, ELISABET

1

20,138

364

N

***7286*

BORRAS SEGUI, JOANA MARIA

1

20,138

365

N

***9823*

GALINDO MOLINA, MARIA MERCEDES

1

20,138

366

N

***3190*

JIMENEZ AMOROS, MARIA CONSUELO

1

20,138

367

N

***2297*

RAMIS MUNAR, MIQUEL

1

20,138

368

N

***6914*

UCENDO ARROYO, ALVARO

1

20,138

369

N

***9870*

BARCELO BRUYEL, CARMEN

1

19,999

370

N

***5495*

VIDAL LARA, BERNARDO

1

19,999

371

S

***1354*

GUAL COLL, INMACULADA

1

19,999

372

N

***4550*

CERDA GENER, ISMAEL

1

19,999

373

S

***2758*

SERRA DARDER, MARIA JOSE

1

19,86

374

N

***4072*

ROSSELLO JEREZ, INES

1

19,86

375

N

***8108*

SALMERON CARRION, Mª ENCARNA

1

19,86

376

N

***0948*

VIDAL RIVERA, MARIA DE LA PAZ

1

19,86

377

N

***3596*

CALAFAT PICORNELL, IRENE

1

19,86

378

N

***1260*

MORENO MACARRILLA, IRENE

1

19,86

379

N

***0726*

ARROM BAUTISTA, FRANCISCA MARIA

1

19,86

380

N

***7140*

BUSQUETS PASTOR, MARTA

1

19,86

381

N

***1465*

AMEZCUA RODRIGUEZ, JOANA

1

19,721

382

N

***3673*

RODRIGUEZ GARCIA, ALICIA

1

19,721

383

N

***2290*

VIVES RIERA, CÀNDIDA

1

19,721

384

N

***3835*

AGUILAR PÉREZ, DIANA

1

19,721

385

N

***9750*

ARIAS MARQUÉS, MARÍA GLORIA

1

19,583

386

N

***6975*

NADAL ROSSELLO, MARIA MAGDALENA

1

19,583

387

N

***5344*

BALLESTER BONNIN, PATRICIA

1

19,444

388

N

***8010*

BUJOSA PICORNELL, BARBARA MARIA

1

19,444

389

N

***2599*

BUSTOS NADAL, ANA

1

19,444

390

N

***2625*

GARCIA GARCIA, MARIA TERESA

1

19,444

391

N

***3272*

MARCÉ RAMIS, SANTIAGO JOSÉ

1

19,444

392

N

***5496*

ORELL NICOLAU, MARGARITA

1

19,444

393

N

***8807*

COLL PASCUAL, ADELA

1

19,444

394

N

***3263*

SEDA ROSSELLÓ, ANTONI ÀNGEL

1

19,305

395

N

***2790*

PUIG MONSERRAT, MARIA DEL MAR

1

19,305

396

N

***1615*

COMAS SOBERATS, CRISTINA

1

19,305

397

N

***0404*

JIMÉNEZ BARTOLOMÉ, MARÍA

1

19,305

398

N

***2863*

POLLS TOLEDANO, CRISTINA

1

19,305

399

N

***9057*

FERRER GELABERT, ANTONIA

1

19,166

400

S

***9303*

ROMERO PEREZ, FRANCISCO JAVIER

1

19,166

401

N

***1607*

SEGUI JULIA, JUAN

1

19,166

402

N

***6107*

ANDREU TERRASSA, JOAN

1

19,166

403

N

***3361*

BIBILONI VICH, MARIA NEUS

1

19,166

404

N

***5371*

MUNAR VIDAL, MARGARITA

1

19,166

405

N

***7595*

ALONSO PONS, MARIA DEL MAR

1

19,028

406

N

***6142*

PRADO BENNASAR, ESTER

1

19,028

407

N

***1945*

MAIMÓ PERELLÓ, MARIA ANTÒNIA

1

19,028

408

N

***6188*

ROSENDE MUSTILLO, MARIA EMILIA

1

19,028

409

N

***1564*

CRESPI PASCUAL, FRANCISCA

1

19,028

410

N

***1900*

ESPEJO GIL, ANDREA

1

19,028

411

N

***6563*

MAS ENSEÑAT, TERESA

1

19,028

412

N

***3834*

MAGRE MIRO, MARIA MONTSERRAT

1

18,889

413

N

***7290*

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIE

1

18,889

414

S

***7223*

VIDAL PIZA, FRANCISCA

1

18,889

415

N

***8156*

PUIGCERCOS GUTIERREZ, ESTHER

1

18,889

416

N

***3424*

MARTÍNEZ LEÓN, MÓNICA

1

18,889

417

N

***5976*

AMENGUAL MAÑOSA, NURIA

1

18,889

418

N

***6849*

PERELLO GARCIA, ROSA MARIA

1

18,889

419

N

***0927*

RINCON OTERO, SUSANA

1

18,889

420

N

***2697*

GARAU NADAL, ROSA

1

18,889

421

N

***0921*

BIBILONI VALLCANERAS, MARIA

1

18,75

422

N

***7652*

PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS

1

18,75

423

N

***2260*

GALISTEO SANTANDREU, CLARA

1

18,75

424

N

***7752*

DEL RIO MARTINEZ, VERONICA

1

18,75

425

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

1

18,75

426

N

***3782*

LLITERES BERNAD, JOAN

1

20,419

427

N

***5115*

ROLDAN ORTIZ, MARINA

1

19,583

428

N

 

Mallorca. Torn lliure. Reserva persones amb discapacitat

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***0861*

SASTRE VICH, MARIA

1

25,14

1

S

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

2

S

***9584*

RIOS ORPI, CELIA

1

23,333

3

S

***2855*

MARTIN CARRASCO, ALICIA MARGARITA

1

20,138

4

S

***5495*

VIDAL LARA, BERNARDO

1

19,999

5

S

***4550*

CERDA GENER, ISMAEL

1

19,999

6

S

***9057*

FERRER GELABERT, ANTONIA

1

19,166

7

S

***7290*

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIE

1

18,889

8

S

 

Menorca. Torn lliure.

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***2296*

BARCELO AMER, ANTONI

2

67,829

1

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

2

58,984

2

N

***2456*

MAS VADELL, INÉS ANA

2

57,99

3

N

***4845*

SERRA CAPO, BARTOLOME

1

31,249

4

N

***1472*

CLADERA ROIG, PEDRO VICENTE

1

30,278

5

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

1

29,861

6

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

1

29,029

7

N

***5230*

SORS GUIL, VIRGINIA

1

28,474

8

N

***7321*

BOUHARROU DJEBARY, KARIMA

1

28,474

9

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

1

27,499

10

N

***0173*

PRATS MORRO, MARC

1

27,36

11

N

***3455*

MORANTA MOREY, MAGÍ

1

26,944

12

N

***9749*

BARROSO STOCKMANN, ELENA

1

26,528

13

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

1

26,528

14

N

***8401*

FLORES SANCENON, IGNACIO

1

26,528

15

N

***3425*

PEREZ REUS, MARTA

1

26,528

16

N

***3839*

VIVO SASTRE, JOAQUIN

1

26,111

17

N

***0129*

SANCHEZ MARTINEZ, VERONICA

1

24,724

18

N

***7818*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

1

24,724

19

N

***5835*

CLOQUELL MIRO, JUAN MIGUEL

1

24,724

20

N

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

21

S

***8143*

RAMIS DE AYREFLOR FRONTERA, CARL

1

24,446

22

N

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

1

24,308

23

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

1

24,026

24

N

***4832*

NAVARRO PERIS, NURIA

1

23,888

25

N

***2975*

VALLES VIDAL, JOAN CARLES

1

23,888

26

N

***2023*

GINARD BAUZA, BARTOMEU RAFEL

1

22,916

27

N

***9234*

MOLL MAYOL, MARTA

1

22,361

28

N

***7703*

DE LA CRUZ ROTGER, JOSE LUIS

1

21,945

29

N

***9564*

ARCOS FORTES, MANUEL

1

21,945

30

N

***2168*

GINARD PICO, MIREIA

1

21,529

31

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

1

21,251

32

N

***3533*

SERVERA MOLL, CATERINA

1

20,835

33

N

***8965*

SASTRE MATAS, MARIA ANTÒNIA

1

20,558

34

N

***4550*

CERDA GENER, ISMAEL

1

19,999

35

S

***7652*

PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS

1

18,75

36

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

1

18,75

37

N

 

Menorca. Torn lliure. Reserva persones amb discapacitat.

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

1

S

***4550*

CERDA GENER, ISMAEL

1

19,999

2

S

 

Eivissa. Torn lliure.

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***5907*

VALDÉS CARDONA, PABLO

2

62,558

1

N

***5047*

LLABRES SABATER, CARLOS

1

29,723

2

N

***5000*

GARCÍA PEÑA, MARÍA REYES

1

25,973

3

N

***5890*

ROYO ESTEVEZ, YOLANDA

1

25,695

4

N

***2482*

BLESA LOPEZ, MARIA DESAMPARADOS

1

25,14

5

N

***4147*

VERGES GIMENEZ, AINA

1

24,724

6

N

***5197*

RIERA COLOMAR, CARMEN

1

22,916

7

N

***4354*

VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL

1

22,778

8

N

***5209*

MARI GUASCH, MONICA

1

22,639

9

N

***3782*

LLITERES BERNAD, JOAN

1

20,419

10

N

***5186*

MALDONADO RIBAS, DAVID FRANCISCO

1

20,276

11

N

***5142*

NAVARRO RIERA, SANDRA

1

20,138

12

N

***5115*

ROLDAN ORTIZ, MARINA

1

19,583

13

N

***5196*

TORRES PRATS, ANA

1

19,583

14

N

***2296*

BARCELO AMER, ANTONI

2

67,829

15

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

2

58,984

16

N

***2456*

MAS VADELL, INÉS ANA

2

57,99

17

N

***4845*

SERRA CAPO, BARTOLOME

1

31,249

18

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

1

29,861

19

N

***7321*

BOUHARROU DJEBARY, KARIMA

1

28,474

20

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

1

27,499

21

N

***0173*

PRATS MORRO, MARC

1

27,36

22

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

1

26,528

23

N

***8401*

FLORES SANCENON, IGNACIO

1

26,528

24

N

***7818*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

1

24,724

25

N

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

26

S

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

1

24,308

27

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

1

24,026

28

N

***1101*

ASENSI GONZALEZ, CRISTOBAL

1

22,916

29

N

***9564*

ARCOS FORTES, MANUEL

1

21,945

30

N

***5396*

RUIZ HOLGADO, NAGORE

1

21,39

31

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

1

21,251

32

N

***8965*

SASTRE MATAS, MARIA ANTÒNIA

1

20,558

33

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

1

20,419

34

N

***7020*

GARAU PUJOL, MAGDALENA

1

20,276

35

N

***7652*

PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS

1

18,75

36

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

1

18,75

37

N

 

Eivissa. Torn lliure. Reserva persones amb discapacitat.

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

1

S

 

Formentera. Torn lliure.

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***2296*

BARCELO AMER, ANTONI

2

67,829

1

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

2

58,984

2

N

***2456*

MAS VADELL, INÉS ANA

2

57,99

3

N

***4845*

SERRA CAPO, BARTOLOME

1

31,249

4

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

1

29,861

5

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

1

29,029

6

N

***7321*

BOUHARROU DJEBARY, KARIMA

1

28,474

7

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

1

27,499

8

N

***0173*

PRATS MORRO, MARC

1

27,36

9

N

***9749*

BARROSO STOCKMANN, ELENA

1

26,528

10

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

1

26,528

11

N

***8401*

FLORES SANCENON, IGNACIO

1

26,528

12

N

***4147*

VERGES GIMENEZ, AINA

1

24,724

13

N

***7818*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

1

24,724

14

N

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

15

S

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

1

24,308

16

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

1

24,026

17

N

***9584*

RIOS ORPI, CELIA

1

23,333

18

S

***4354*

VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL

1

22,778

19

N

***9564*

ARCOS FORTES, MANUEL

1

21,945

20

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

1

21,251

21

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

1

20,419

22

N

***5196*

TORRES PRATS, ANA

1

19,583

23

N

***7652*

PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS

1

18,75

24

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

1

18,75

25

N

 

Formentera. Torn lliure. Reserva persones amb discapacitat.

DNI

Llinatges, Nom

Examens aprovats

Puntuació

Ordre

Disc

***7475*

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

1

24,585

1

S

***9584*

RIOS ORPI, CELIA

1

23,333

2

S