Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 346440
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Al BOIB núm. 55, de 26 d'abril de 2022 es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es va fer pública la llista de llocs vacants oferts a l'efecte de l'adjudicació.

2. Després que les persones aspirants aprovades hagin presentat els documents i la sol·licitud de destinació, han de ser nomenades personal funcionari de carrera del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

  • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.
  • El Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm.41, de 5 d'abril).
  • El Decret 8 /2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20 de 14 de febrer).
  • El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).
  • El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).
  • L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.
  • La base 14 de la Resolució de 5 de març de 2019, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per Acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar personal funcionari de carrera del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones següents:

Cos administratiu. Illa de Mallorca. Torn lliure

DNI

Llinatges, nom

***1363*

VICENS MORRO, JORDI

***2803*

GARCIA PARADELA, JUAN JOSÉ

***2896*

MUEBAQUE TORAO, MARIA CONSUELO

***0133*

CASTILLO ESCOBAR, VERÓNICA

***7966*

MARTÍNEZ LLOMPART, CARLOS

***1673*

COMAS OLIVER, MIQUEL

***9235*

RUBERT CORONEL, ANTONIO

Cos administratiu. Illa de Mallorca. Torn promoció interna vertical

DNI

Llinatges, nom

***1097*

PIQUERAS FERNANDEZ, ESTHER

***2898*

PALOU DE COMASEMA PUJOL, MARIA R

***3674*

MARTIN LLOMPART, LAURA

***9456*

SALAS GOMEZ, MARIA

Cos administratiu. Illa de Mallorca. Torn promoció interna vertical persones amb discapacitat

DNI

Llinatges, nom

***1861*

FULLANA PONS, JOSÉ RAMON

Cos administratiu. Illa d'Eivissa. Torn lliure

DNI

Llinatges, nom

***4553*

SERRA ROIG, VICENTE

2. Adjudicar els llocs de treball, d'acord amb el que s'indica en l'annex d'aquesta Resolució, a les persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, al cos administratiu pel torn lliure, pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la seva petició efectuada i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

3. La presa de possessió s'ha d'efectuar en la conselleria corresponent, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme cap activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presa de possessió, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

4. Un cop publicat el nomenament, per adquirir la condició de funcionari de carrera s'ha d'efectuar el jurament o la promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'ordenament vigent i prendre possessió en el termini reglamentari.

5. El personal funcionari que obtingui destinació definitiva no pot participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de dos anys, comptador a partir del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb l'art. 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no pot participar, durant el període d'un any, en les convocatòries per atorgar comissions de serveis, excepte si ha hagut una primera convocatòria de la comissió de serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat deserta per no haver-hi funcionaris de carrera que compleixin els requisits establerts.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador a partir del següent a la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptador a partir del següent a la publicació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 16 de juny de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Adjudicació dels lloc de treball a les persones aspirants que han superat les proves selectives per a ingrés, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat

Torn lliure. Mallorca

CONSELLERIA / E.A.

UNITAT

CODI LLOC

DESTÍ

ADJUDICATARI - NOM I LLINATGES

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

LLOCS BASE CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL (PALMA)

F01390001

PALMA

VICENS MORRO, JORDI

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

LLOCS BASE CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE (PALMA)

F013900CG

PALMA

GARCIA PARADELA, JUAN JOSÉ

O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT)

DIRECCIÓ I GERÈNCIA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (PALMA)

F01390029

PALMA

MUEBAQUE TORAO, MARIA CONSUELO

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

LLOCS BASE DE LA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA,SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (PALMA)

F01390002

PALMA

CASTILLO ESCOBAR, VERONICA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

LLOCS BASE DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI (PALMA)

F01390017

PALMA

MARTINEZ LLOMPART, CARLOS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

LLOCS BASE CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL (PALMA)

F01390001

PALMA

COMAS OLIVER, MIQUEL

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI (PALMA)

F01390056

PALMA

RUBERT CORONEL, ANTONIO

Torn promoció interna vertical. Mallorca

CONSELLERIA / E.A.

UNITAT

CODI LLOC

DESTÍ

ADJUDICATARI - NOM I LLINATGES

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

LLOCS BASE CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS (PALMA)

F013900AZ

PALMA

PIQUERAS FERNANDEZ, ESTHER

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

LLOCS BASE DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS (PALMA)

F013900AP

PALMA

PALOU DE COMASEMA PUJOL, MARIA R

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

LLOCS BASE CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL (PALMA)

F01390001

PALMA

MARTIN LLOMPART, LAURA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

LLOCS BASE CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL (PALMA)

F01390001

PALMA

SALAS GOMEZ, MARIA

 

Torn promoció interna vertical persones amb discapacitat. Mallorca

CONSELLERIA/O.A.

UNITAT

CODI LLOC

DESTÍ

ADJUDICATARI - LLINATGES I NOM

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

LLOCS BASE CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE (PALMA)

F013900CG

PALMA

FULLANA PONS, JOSE RAMON

Torn lliure. Eivissa

CONSELLERIA/O.A.

UNITAT

CODI LLOC

DESTÍ

ADJUDICATARI - LLINATGES I NOM

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

MUSEU ARQUEOLÒGIC D'EIVISSA I FORMENTERA (EIVISSA/FORMENTERA)

F0139002A

EIVISSA

SERRA ROIG, VICENTE