Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 348527
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un doctor o doctora en Ciències de la Salut per incorporar-se al projecte de Pfizer «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis - Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, el director gerent de la Fundació és la persona competent per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen al president.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un doctor o d'una doctora en Ciències de la Salut per treballar en «Extra Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis - Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis», projecte finançat per Pfizer.

 

Palma, 8 de juny de 2022

El director gerent de la Fundació

Sergio Camacho Clavijo

 

ANNEX 1

Convocatòria per a la contractació d'una doctora o  doctor en Ciències de la Salut per incorporar-se al grup d'investigació Genòmica de la Salut de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, dins el projecte «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis -Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis» de la convocatòria de projectes competitius de Pfizer

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació d'un doctor o doctora en Ciències de la Salut per treballar en el projecte «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis -Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis» amb el grup Genòmica de la Salut de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la contractació d'una doctora o d'un  doctor en Ciències de la Salut per treballar amb el grup Genòmica de la Salut de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, dins el projecte «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis - Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis», amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de doctor en Ciències de la Salut.

 • Estar en possessió del títol de Llicenciatura o de Grau en Ciències de la Salut (Bioquímica, Biologia, Biomedicina o similar).

 • Nivell B2 de català.

 • Tenir el curs de bones pràctiques clíniques.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del TREBEP permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les funcions desenvolupades en cas del personal laboral en el supòsit de separació o inhabilitació. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Gestió i coordinació de les tasques científiques relacionades amb el projecte i integració amb les tasques habituals del grup d'investigació.

 • Registre, emmagatzematge, conservació i enviament de mostres d'acord amb les normatives internacionals tant per projectes d'investigació com per assajos clínics.

 • Treballar seguint les bones pràctiques clíniques (BPC).

 • Control, organització i arxiu de la documentació.

 • Processament de mostres biològiques humanes i obtenció i processament de mostres de models murins.

 • Desenvolupament de les tècniques de biologia molecular pròpies d'un laboratori d'investigació en genètica/genòmica: whole genome sequencing, RNAseq, etc.

 • Desenvolupament de tasques d'experimentació amb animals de laboratori.

 • Processament de les dades amb eines bioinformàtiques.

 • Realitzar i fomentar l'elaboració de publicacions d'impacte nacional i internacional.

 • Presentar projectes competitius a convocatòries relacionades amb la temàtica de l'estudi.

 • Participar activament a les discussions científiques del grup de treball.

 • Generar i transferir coneixements amb impacte a la salut de la població i al sistema sanitari.

 • Dirigir treballs d'estudiants en formació.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es), o bé de qualsevol altra manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud en un registre diferent de l'IdISBa, haurà d'enviar a l'IdISBa per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es) la sol·licitud amb el segell d'entrada dins de les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si es remet per correu certificat, s'ha d'enviar per correu electrònic el full de sol·licitud, datada i segellada per l'oficina de correus en què consti que s'ha enviat en el termini hàbil per a la presentació.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de l'IdISBa, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web de la Fundació.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Eugenia Cisneros, investigadora principal del projecte.

 • Damián Heine Suñer, investigador principal del grup Genòmica de la Salut de l'IdISBa.

 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació dels candidats i les candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta llista serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte de duració fins a la finalització del projecte «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis  - Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis»

Remuneració: 33 000 euros bruts anuals en 12 pagues (prorrata de les pagues extraordinàries inclosa).

Ubicació del lloc de treball: IdISBa – Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional en el camp de la investigació amb grups de recerca en genètica i microbioma: mitjançant certificat signat per la persona responsable del grup o entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.

b) Experiència professional en  investigació a camps diferents de la genètica: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.

c) Experiència en tasques de gestió científica: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.

d) Titulació acadèmica de llicenciatura o grau (requisit): còpia de les dues cares del títol.

e) Titulació acadèmica de màster oficial en Gestió de Projectes (mèrit): còpia de les dues cares del títol.

f) Acreditació de la Funció D d'experimentació animal: còpia del certificat.

g) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

h) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

i) Publicacions: un exemplar de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció (10 punts màx.)

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència laboral relacionada amb les tasques que desenvolupar (3.5 punts màx.)

 • Experiència laboral en laboratoris de recerca en genètica / genòmica: 0.055 punts per mes acreditat.

 • Experiència laboral en laboratoris de bioinformàtica: 0.025 punts per mes acreditat

2. Formació relacionada amb les tasques que desenvolupar (2 punts màx.)

 • Estar en possessió d'un Màster oficial en gestió de projectes (0.7 punt)

 • Acreditació de la Funció D d'experimentació animal (0.7 punt)

 • Formació en Bioinformàtica 0.4 punts per cada 10 hores de formació acreditades. (0.3 punts màx.)

 • Cursos de formació en tècniques de biologia molecular: 0.4 punts per cada 10 hores de formació acreditades. (0.3 punts màx.)

3. Publicacions i projectes (2 punts màx.)

 • Articles publicats o acceptats per a la seva publicació a revistes indexades relacionades (Primer autor o de correspondència: 0.5 punt; altres autors: 0.25; 1.5 punts màx.)

 • Participació en projectes d'investigació (0.1 punts per projecte; 0.5 punt màx.)

4. Experiència en activitats de gestió científica (1 punt màx.)

 • Pertinença a comitès científics o similars: 0.05 punts per mes acreditat.

5. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Coneixements de català:
  • Nivell C de català: 0.25 punts.
 • Coneixements d'anglès:
  • Nivell B d'anglès: 0.125 punts.
  • Nivell C d'anglès: 0.25 punts.

6. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder confrontar-los.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 8 de juny de 2022

El director gerent de la Fundació

Sergio Camacho Clavijo

 

ANNEX 2

Formulari d'inscripció per a la contractació d'un doctor o doctora en Ciències de la Salut per treballar en el projecte «EXTRA Project», a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Nom:

Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la contractació d'una doctora o doctor en Ciències de la Salut.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Document 1)

  • Títol de doctor o doctora en Ciències de la Salut. (Doc. 1.1)

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el meu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat,

SOL·LICIT

La meva admissió per formar part del procés selectiu per a la contractació d'un doctor o doctora en Ciències de la Salut.

 

Palma, _____________________

Signatura

 

ANNEX 3 

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a la contractació d'un doctor o d'una doctora en Ciències de la Salut per treballar en el projecte

«EXTRA Project» a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

NOM

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència laboral relacionada

3.5

 

 

Serveis prestats a grups de recerca en genètica o genòmica (0.05 p. per mes)

3.5

 

 

Serveis prestats a laboratoris de recerca en bioinformàtica (0.02 p. per mes)

 

 

2. Formació relacionada

2

 

 

Màster en Gestió de Projectes

0.7

 

 

Acreditació de la Funció D d'experimentació animal

0.7

 

 

Formació en el camp de la bioinformàtica (0.04 p. per cada 10 h)

0.3

 

 

Cursos de formació en tècniques de biologia molecular (0.04 p. per cada 10 h)

0.3

 

 

3. Publicacions i projectes

2

 

 

Articles publicats o acceptats per a la seva publicació a revistes indexades relacionades (0.5 p. com a primer signant o autor de correspondència; 0.25 p. com a altre autor)

1.5

 

 

Participació en projectes d'investigació (0.01 p. per projecte)

0.5

 

 

4. Experiència en tasques de gestió científica

1

 

 

Pertinença a comitès científics o similars (0.05 p. per mes acreditat)

1

 

 

5. Coneixement d'idiomes

0.5

 

 

Nivell C de català

0.25

 

 

Nivell B d'anglès

0.125

 

 

Nivell C d'anglès

0.25

 

 

6. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

*És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius adjunts per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: certificat B2 d'anglès de l'EOI)