Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 566467
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​Fets

1. Mitjançant la Resolució de 25 d'abril de 2019 es van aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 9 de maig de 2019).

2. Han finalitzat les proves selectives esmentades per a l'ingrés al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic.

3. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les lles Balears.

6. El Decret 9/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

7. L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

8. La base 15 de la Resolució de 5 de març de 2019, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per Acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018

9. La base 18 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la constitució de la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integrada pels aspirants que han participat en les proves selectives per a l'ingrés en el cos esmentat i que han aprovat com a mínim un dels exercicis obligatoris del procés selectiu i no han obtingut plaça.

La composició de la borsa de treball, amb l'ordre de prelació final, s'adjunta com a annex d'aquesta Resolució.

2. Declarar exhaurides les borses de treball (temporals, preferents i ordinàries) de personal funcionari interí del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'hagin pogut constituir en aplicació de l'article 3.10 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'administració Pública (EBAP).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signa electrònicament: 7 de setembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

 

Annex Borsa ordinària del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MALLORCA TORN LLIURE

DNI

LLINATGES, NOM

PUNTS

POSICIÓ

DISC

***3026*

ENSEÑAT JAUME, MIGUEL

58,75

1

N

***6532*

CANO CORRAL, ELENA SUSANA

58,57

2

N

***1048*

MEDINA MIR, MARIA ANTONIA

58,49

3

N

***2656*

LOPEZ ANGELINI, MARINA DE LOS MI

58,48

4

N

***0961*

VERGER VICENS, ESPERANZA

58,44

5

N

***8282*

RAMIS CATALAN, JOAN ANTONI

58,35

6

N

***3691*

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

58,26

7

N

***8143*

RAMIS DE AYREFLOR FRONTERA, CARL

58,04

8

N

***3442*

OLIVER DESHAIES, VANESSA

57,99

9

N

***7714*

SUREDA TORRES, JOSÉ ANTONIO

57,99

10

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

57,93

11

N

***0961*

ORELL LUQUE, NURIA

57,61

12

N

***0114*

CERDÓ VANDELLÓS, MARGARITA MARIA

57,22

13

N

***5234*

LLABRES JANER, DAMIANA

56,92

14

N

***6396*

NEVADO FERRÀ, ALEJANDRO

56,86

15

N

***7631*

SÁNCHEZ BOLIVAR, MARIA DOLORES

56,75

16

N

***1888*

FERNANDEZ OLIVARES, SILVIA

56,26

17

N

***8330*

CASTILLA CARMONA, MANUEL

56,23

18

N

***3482*

COLOM REUS, SILVIA

55,94

19

N

***9381*

TERRASA LOZANO, ANTONIO

55,86

20

N

***7662*

FERNANDEZ SANTIAGO, YLENIA

55,6

21

N

***0223*

MARTORELL FUSTER, JAIME

55,6

22

N

***1472*

CLADERA ROIG, PEDRO VICENTE

55,59

23

N

***7968*

JIMENO SANCHEZ, DOLORES ANTONIA

55,52

24

N

***2391*

AGENJO CARVAJAL, MARIA CRISTINA

55,43

25

N

***2498*

COLL CAMPANER, MARIA ANTONIA

55,32

26

N

***8100*

VAN DER KNOOP CAÑERO, PEDRO FRAN

55,27

27

N

***0863*

VARO MUNAR, JOSÉ FRANCISCO

55,03

28

N

***1848*

ALVAREZ OTERO, SUSANA

54,73

29

N

***1666*

HORRACH BURKHOLZ, GUILLEM

54,54

30

N

***5776*

POL MESEGUER, MIGUEL GUILLERMO

53,9

31

N

***9089*

ALBERTI CAÑELLAS, MARIA DEL MAR

53,85

32

N

****8663

HERDING , LISA CHRISTINA

53,81

33

N

***8634*

LLOMPART GARAU, CATALINA

53,76

34

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

53,76

35

N

***6140*

ROIG SERVERA, MARGARITA JUANA

53,74

36

N

***3933*

JAUME DEYA, CATERINA MARIA

53,61

37

N

***9831*

OLIVER RAYÓ, MARGALIDA

53,58

38

N

***8625*

MARTORELL BESTARD, MARIA

53,51

39

N

***1900*

ESPEJO GIL, ANDREA

53,43

40

N

***8572*

IBAÑEZ LOPEZ, SARA

53,37

41

N

***2627*

SOARES TRINIDAD, MARIA DE LA LUZ

53,34

42

N

***7463*

AMENGUAL BOVER, ALBA

53,32

43

N

***1831*

PLAZA JIMÉNEZ, MARÍA LUISA

53,27

44

N

***2395*

AMER PONS, CATALINA

53,12

45

N

***0831*

RIERA CARDONA, EVA

53,01

46

N

****5238

TACCONE , ANDREA ELISABETH

52,96

47

N

***7617*

MARTIN GARCIA, MARIA JESUS

52,56

48

N

***8566*

PALOU VIDAL, LOURDES ISABEL

52,53

49

N

***8693*

MORA MUÑOZ, ADRIAN

52,45

50

N

***9346*

MORMENEO KLOSE, ERICA

51,72

51

N

***3460*

HERNANDEZ DIAZ, PATRICIA

51,44

52

N

***6959*

LOPEZ MARCO, PALOMA

51,33

53

N

***0679*

BENLLOCH VIDAL, MARIA EMPAR

50,97

54

N

***5320*

NAVAS PÉREZ, SONIA BELÉN

50,95

55

N

***5880*

OLIVER GONZALEZ, GEORGINA

50,74

56

N

***8094*

GARCIA FIDALGO, BEGOÑA

50,62

57

N

***2916*

ISERN BARCELO, JOSE

50,12

58

N

***0078*

REQUENA SOTO, DELIA

49,93

59

N

***2423*

PERELLÓ CHAMARRO, BARTOMEU

49,66

60

N

***7447*

RODRIGUEZ MUÑOZ, RAQUEL

49,05

61

N

***2179*

PASCUAL MAS, ESTHER

47,28

62

N

***3986*

OLABARRIA VAQUERO, FRANCISCO DE

46,66

63

N

***1842*

PERELLÓ AMENGUAL, MARIA ANTÒNIA

46,6

64

N

***5499*

VÁZQUEZ JUAN, SILVIA

45,42

65

N

***6912*

RAMIREZ NARANJO, ROSA MARIA

45,11

66

N

***2367*

ANTON LOPEZ ACEVEDO, PATRICIA

44,28

67

N

***2595*

ESPINOSA DOBLAS, MARIA ANGELES

43,44

68

N

***0933*

PONS TORRENS, MARIA ISABEL

42,93

69

N

***3558*

PÉREZ SERRA, IRENE

32,73

70

N

***7966*

MARTÍNEZ LLOMPART, CARLOS

32,24

71

N

***8100*

FONT ROCA, CARME

31,09

72

N

***9851*

OBRADOR DE AGUILAR, MARÍA SARA

30,43

73

N

***3099*

SALAMANCA SANSO, MARGARITA

30,26

74

N

***2876*

ROTGER COVAS, JUANA MARIA

29,44

75

N

***9142*

VAZQUEZ PALACIOS, FRANÇOISE

29,11

76

N

***7765*

AMENGUAL ALVAREZ, JOAN

29,11

77

N

***8868*

YEDRO VALADES, EVA MARIA

29,11

78

N

***2585*

NAJERA MARTINEZ, MANUEL

28,78

79

N

***1870*

MARIN GONZALEZ, NATIVIDAD

28,62

80

N

***6882*

AMOROS GARAU, JUANA MARIA

27,96

81

N

***2148*

FEMENIAS DE TEBA, MARIA ANTONIA

27,96

82

N

***2452*

AGUILÓ PUJADAS, PEPA

27,96

83

N

***1576*

FERRER SEGUI, FRANCISCA

27,96

84

N

***4292*

LORENZO MARROIG, ESTHER

27,8

85

N

***2749*

SABATER AGUILÓ, MARC

27,63

86

S

***2836*

MAYOL COLOM, MIREIA

27,63

87

N

***3183*

LOPEZ CARRASCO, ROSA MARIA

27,47

88

N

***8331*

PERELLO TRIÑANES, MARIA CONCEPCI

27,47

89

N

***7126*

VALENCIA SANTANA, REMEDIOS

27,47

90

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

27,47

91

N

***4437*

ALVAREZ MOLARES, MARIA JOSE

27,14

92

N

***8313*

MOLINA LANA, OLGA

27,14

93

N

***0081*

NEGRE MASCARO, MARTA

26,97

94

N

***2924*

SENDRA SANCHEZ, JOAN

26,97

95

N

***3837*

CANO BAUZA, JUAN

26,97

96

N

***7818*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

26,97

97

N

***9506*

LOPEZ GAMBOA, JESSICA

26,97

98

N

***9637*

OSORIO HURTADO, SANDRA MILENA

26,97

99

N

***5595*

PARETS COLL, INES

26,81

100

N

***6867*

SEGUÍ FERNÁNDEZ, BRÍGIDA

26,81

101

N

***9081*

RODRÍGUEZ LAS, MIGUEL ÁNGEL

26,81

102

N

***9234*

MOLL MAYOL, MARTA

26,81

103

N

***1849*

BORRAS MAURI, INMACULADA

26,81

104

N

***3857*

DE JUAN SUAU, MATIAS

26,64

105

N

***0768*

BLANCO MARQUET, ELENA

26,64

106

N

***3640*

GONZALEZ POZO, VERONICA

26,64

107

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

26,64

108

N

***2909*

PERELLO MOLL, IRENE NIEVES

26,48

109

N

***1101*

ASENSI GONZALEZ, CRISTOBAL

26,48

110

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

26,32

111

N

***4901*

BORDOY AMENGUAL, MARIA

26,32

112

N

***8653*

MORALES NAVARRO, MARIANO

26,32

113

N

***4550*

BRAVO LOPEZ, AMELIA

26,32

114

N

***0548*

ROCA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

26,32

115

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

26,32

116

N

***6585*

GONZALEZ SANCHEZ, ANA MARIA

26,15

117

N

***8674*

ARROM FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA

26,15

118

N

****7028

FIACCHINI , JACOPO

26,15

119

N

***1743*

ENSEÑAT INES, MATIAS

26,15

120

N

***3627*

ANTICH SASTRE, SALVADOR

25,99

121

N

***0319*

NAVARRO GORDILLO, MARIA DEL MAR

25,99

122

N

***3835*

AGUILAR PÉREZ, DIANA

25,99

123

N

***1613*

GARCÍA BRAO, LAURA

25,99

124

N

***5960*

SÁNCHEZ MORENO, JAVIER

25,99

125

N

***3485*

SALAS NIETO, MARGARITA GEMA

25,82

126

N

***0967*

LARA MARTIN, FATIMA

25,82

127

N

***2666*

MARTINEZ MARTINEZ, CONCEPCION

25,82

128

N

***1783*

TRUYOL FIOL, AINA

25,82

129

N

***0984*

LUCENA ARCO, ISABEL MARIA

25,82

130

N

***0067*

MESA ALFONSECA, EVA MARIA

25,66

131

N

***5460*

DEL HOYO BLANES, CARMEN

25,66

132

N

***3627*

SUÑER LLITERAS, FRANCESC XAVIER

25,66

133

N

***9903*

MESQUIDA VERWILST, PATRICIA

25,49

134

N

***4148*

PEÑALVER LLORCA, OLGA MARIA

25,49

135

N

***0430*

VICH FULLANA, CATALINA

25,49

136

N

***5155*

SIMONET ALBENDEA, CAROLINA

25,49

137

N

***3597*

ANTUÑA ROLDAN, SILVIA

25,49

138

N

***0196*

GUADALAJARA MONDÉJAR, ESTEFANIA

25,49

139

N

***0589*

LLOBET MOREY, ALICIA

25,33

140

N

***3169*

MARTI PALMER, FRANCISCA

25,33

141

N

***3456*

DOCAL ARMADA, RUTH

25,33

142

N

***3553*

BORDOY SEGURA, MATIAS JOSE

25,33

143

N

***5335*

FIOL COLL, MARIA DEL CARMEN

25,33

144

N

***0607*

ALARCON GONZALEZ, JOSEP

25,33

145

N

***0839*

MARTINEZ QUEREDA, Mª DOLORES

25,33

146

N

***6975*

NADAL ROSSELLO, MARIA MAGDALENA

25,33

147

N

***3424*

MESTRES MAZA, LAURA

25,17

148

N

***1746*

BEZZINA CALDERÓN, ANGELA

25,17

149

N

***9214*

SANCHEZ REOLID, MONTSERRAT

25,17

150

N

***1567*

GODOY MUÑOZ, DANIEL

25,17

151

N

***4309*

FUENTESAL TORO, MARIA

25

152

N

***5744*

GARRIGÓ CAMPINS, CATALINA MARIA

25

153

N

***0018*

ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO

25

154

N

***6722*

PALMER COCARD, BRIGITTE VERONIQU

25

155

N

***2047*

CALDENTEY DIAS-COELHO, VANIA

25

156

N

***4641*

CAZALLAS GARCIA, MARIA DOLORES

25

157

N

***0344*

HERMAN SÁNCHEZ, CATALINA

24,84

158

N

***0674*

LLULL GARRIGA, MARGALIDA

24,84

159

N

***0598*

SOCIAS REINES, JAUME

24,84

160

N

***8915*

MARTI ALOMAR, ANTONIA

24,84

161

N

***4920*

GOMEZ ORTS, LAURA

24,84

162

N

***6914*

UCENDO ARROYO, ALVARO

24,84

163

N

***6678*

AMAT MEDINA, DAVID

24,84

164

N

***0972*

RADO GAYA, GERMAN

24,84

165

N

***2529*

LOPEZ GIL, ADELAIDA

24,84

166

N

***3702*

OLLERS ALCOVER, MARIA ANGELS

24,67

167

N

***2266*

MOREY SOLER, PAU

24,67

168

N

***1866*

BENNASAR BELTRAN, CATALINA MARIA

24,67

169

N

***8890*

SANCHEZ MIÑAN, ESPERANZA

24,67

170

N

***2697*

GARAU NADAL, ROSA

24,67

171

N

***1689*

PEREZ GINARD, EVARISTO

24,51

172

N

***7188*

BORDOY CAPELLÁ, SEBASTIÁN

24,51

173

N

***2260*

GALISTEO SANTANDREU, CLARA

24,51

174

N

***8019*

GARRIDO TORRES, JUANA

24,51

175

N

***2016*

FIGUEROLA GUAL, MARGARITA DEL MA

24,51

176

N

***8328*

CANO GARCIA, VERONICA

24,51

177

N

***8135*

RODRIGUEZ BELINCHON, RAQUEL

24,34

178

N

***2956*

MUÑIZ RODRIGUEZ, VANESSA

24,34

179

N

***6609*

OZONAS SUREDA, BARTOLOME

24,34

180

N

***9542*

FRAU CALLE, INES

24,34

181

N

***8270*

DE LAMO DIAZ, CLOTILDE

24,34

182

N

***0967*

AROCA FRAU, CLARA

24,34

183

N

***5819*

MARTÍN QUILES, MARÍA CORONADA

24,34

184

N

***7081*

FERRAGUT CARREÑO, BERNARDO

24,34

185

N

***3836*

CABALLERO GARCIA, MARIA DEL ROCI

24,34

186

N

***2651*

GERVILLA ALMENDROS, FRANCISCA

24,34

187

N

***6967*

BAUZÀ CAPELLÀ, MARGARITA

24,34

188

N

***2980*

LLULL ZURITA, MARIA ISABEL

24,18

189

N

***9170*

MARTINEZ ATERO, JOSE JORGE

24,18

190

N

***5052*

CATALAN LOPEZ, ELISABET

24,18

191

N

***2040*

ARIZA ARIZA, MARIA JESUS

24,18

192

N

***5106*

REY CARRICONDO, ANA

24,02

193

N

***3339*

VALLS PASCUAL, ANTONI

24,02

194

N

***3701*

FULLANA PLAZA, JOSE MIGUEL

24,02

195

N

***2777*

VILLALONGA MASSOT, ALICIA

24,02

196

N

***7020*

GARAU PUJOL, MAGDALENA

23,85

197

N

***9596*

OLMEDO NAVAS, ANTONIA

23,85

198

N

***5033*

FONT GARCIA, MARIA ELENA

23,85

199

N

***0058*

GONZALEZ SANZ, ALBERTO

23,85

200

N

***6036*

VIVES TOMÀS, ANTÒNIA

23,85

201

N

***9585*

TORRANDELL SANTANDREU, MARIA ANT

23,85

202

N

***8975*

LOPEZ TOMAS, ROSA MARIA

23,85

203

N

***8471*

AROCA ROIG, FRANCISCO

23,85

204

N

***1471*

ESCARRER MONSERRAT, JAUME

23,85

205

N

***2067*

SAMPOL FRONTERA, FRANCISCA

23,85

206

N

***3004*

DE JOSE GIL, MARIA DEL CARMEN

23,69

207

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

23,69

208

N

***0899*

PEREZ CASTRO, JOSE JAVIER

23,69

209

N

***1945*

MAIMÓ PERELLÓ, MARIA ANTÒNIA

23,69

210

N

***6810*

CAÑELLAS ARCEGA, BELISA

23,69

211

N

***7134*

JIMENEZ PEREZ, LIDIA

23,69

212

N

***5699*

MARTINEZ SOLER, LAIA ISABEL

23,69

213

N

***3811*

SASTRE SIMÓN, JUAN MIGUEL

23,69

214

N

***2182*

FRESNO MARTORELL, FRANCISCO PABL

23,52

215

N

***0550*

VALCARCEL JIMENEZ, IRENE

23,52

216

N

***3424*

MARTÍNEZ LEÓN, MÓNICA

23,52

217

N

***0376*

PERELLO BENNASAR, MIQUEL

23,52

218

N

***9323*

BAUZÁ ROSSELLÓ, CONSTANÇA

23,52

219

N

***2398*

GELABERT CARULLA, MARIA TERESA

23,52

220

N

***6763*

BITATA SOPALE, WARI KONO

23,36

221

N

***1389*

ROMAGUERA MERCE, MATIAS

23,36

222

N

***6215*

CORTES ORTEGA, JAIME OSVALDO

23,36

223

N

***0124*

MARCOS TORRES, MARIA VICTORIA

23,36

224

N

***1443*

AGUILO CABRERA, ELENA

23,36

225

N

***5654*

GUERRERO NARANJO, MARIA ESTER

23,36

226

N

***0404*

JIMÉNEZ BARTOLOMÉ, MARÍA

23,36

227

N

***8390*

GONZALEZ AMATE, CARLOS ANTONIO

23,19

228

N

***6808*

RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA ESTRELLA

23,19

229

N

***2750*

SERRA URIBE, AINA

23,19

230

N

***9399*

VERA JAUME, MARIA ISABEL

23,19

231

N

***5860*

AMER GOMILA, PEDRO

23,19

232

N

***7761*

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

23,19

233

N

***6251*

GONZALEZ ACOSTA, GIANINA GABRIEL

23,19

234

N

***7223*

VIDAL PIZA, FRANCISCA

23,03

235

N

***1532*

MARTORELL SERRA, JOAN

23,03

236

N

***6718*

MARTINEZ BENITEZ, MILAGROS

23,03

237

N

***8561*

FORTEZA RAMIS, JOSEP

23,03

238

N

***1383*

BISBAL FRANCH, VANESA

23,03

239

N

***7538*

ALONSO COTONER, BEATRIZ

23,03

240

N

***7471*

ESTRANY VILLALONGA, JAUME

23,03

241

N

***6638*

CAÑELLAS AMENGUAL, MARIA MAGDALE

23,03

242

N

***8767*

FLO COMPANY, SUSANA

23,03

243

N

***9357*

SALOM FRENICHE, ELENA

23,03

244

N

***8131*

VAZQUEZ PEREA, ISABEL

22,86

245

N

***7078*

CASTILLO MORENO, AVELINA

22,86

246

S

***9303*

ROMERO PEREZ, FRANCISCO JAVIER

22,86

247

N

***0339*

HERNANDEZ ZANCAJO, RAQUEL

22,86

248

N

***2625*

GARCIA GARCIA, MARIA TERESA

22,86

249

N

***7686*

MARTÍNEZ SANTIAGO, ÓSCAR

22,86

250

N

***8005*

GONZALEZ VILLA, MARIA JESUS

22,86

251

N

***1895*

SERRA SENÓN, MONTSERRAT

22,86

252

N

***3319*

PECOS PEREZ, LORENZA

22,86

253

N

***9107*

GIL GIMENEZ, JUANA MARIA

22,86

254

N

***2099*

BURGOS TORRES, DIANA

22,86

255

N

***1149*

PERELLO GUAL, MIGUEL ANGEL

22,86

256

N

***2935*

VALIENTE ALMAZAN, TERESA

22,7

257

N

***8318*

NAVARRO GUERRERO, CRISTINA

22,7

258

N

***2018*

CALDENTEY SALOM, MARIA MAGDALENA

22,7

259

N

***2871*

BAUZA CIFRE, PILAR

22,7

260

N

***4076*

SERRA ADROVER, ANTONIA

22,7

261

N

***9047*

RAMON LIDON, MARIA ANTONIA

22,7

262

N

***5746*

ESCRIBANO MORALES, MARIA ELISA

22,7

263

N

***6455*

RODRIGUEZ BENNASAR, MARIA

22,7

264

N

***8299*

SÁNCHEZ GÁLVEZ, Mª CARMEN

22,7

265

N

***8518*

FONT SALOM, MARIA MAGDALENA

22,7

266

N

***6243*

MORALES CALVO, SUSANA

22,7

267

N

***5344*

BALLESTER BONNIN, PATRICIA

22,53

268

N

***9494*

ARMENTA FERNANDEZ, ANTONIA

22,53

269

S

***3337*

GARCIA MAS, MARIA DEL ROCÍO

22,53

270

N

***0095*

COLL FLORIT, MARIA TERESA

22,53

271

S

***6609*

MORANTA ROMAGUERA, MARTA

22,53

272

N

***4524*

LAGUNA SOTO, ALAN

22,53

273

N

***0688*

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FELIPE

22,53

274

N

***0428*

LLINÀS FONT, MARIA

22,53

275

N

***9556*

VALERO COLL, PAULA

22,53

276

N

***1110*

VALLESPIR TUGORES, DAVID

22,53

277

N

***1866*

CATALA MOREY, CRISTINA

22,53

278

N

***0426*

PALOU ROTGER, JAUME

22,53

279

N

***2414*

PARADELA MORAGUES, SOFIA

22,53

280

N

***0831*

ROIG SARRALDE, MIGUEL

22,37

281

N

***1381*

MEGIAS CEREIJO, ILUMINADA

22,37

282

N

***9847*

ANGUERA MOLINA, JOSE RAMON

22,37

283

N

***9024*

MIR FONT, FRANCESC XAVIER

22,37

284

N

***3994*

MESQUIDA OLIVER, MARIA TERESA

22,37

285

N

***9507*

CAJO ALCAINA, TAMARA IVONE

22,37

286

N

***9066*

VICENS MUNAR, PILAR

22,37

287

N

***2096*

MOREY SALAS, CATALINA

22,2

288

N

***1492*

GARAU SANTANDREU, ANTONIA

22,2

289

S

***0649*

OCAÑA SERRANO, SILVIA

22,2

290

N

***2295*

PIÑA CALDENTEY, DORIS

22,2

291

N

***6935*

RIPOLL ROSSELLO, MARIA MAGDALENA

22,2

292

N

***7282*

OBRADOR SALVÀ, MARIA FRANCESCA

22,2

293

N

***9732*

RIERA BATLE, MARIA INMACULADA

22,2

294

N

***3870*

ALORDA GAYA, PAU

22,04

295

N

***7295*

COLL PERELLO, MARGARITA MARIA

22,04

296

N

***4008*

SOLER GENESTRA, CLARA

22,04

297

N

***2407*

SALLERAS VALLESPIR, BERNARDO DAV

22,04

298

N

***4100*

CALAFELL GARZÓN, MARC

22,04

299

S

***3660*

OLIVER MOREY, JERONIMO

22,04

300

N

***0936*

DE PEDRO MARTINEZ, ESTER

22,04

301

N

***4011*

RIVERA GUTIÉRREZ, MÓNICA

22,04

302

N

***2935*

VALIENTE ALMAZÁN, ROCÍO

21,87

303

N

***2519*

COLL PONS, FRANCESC

21,87

304

N

***9922*

VICO GRANADO, JUANA

21,87

305

N

***8326*

UGUET CASTILLO, MARIA DOLORES

21,87

306

N

***8218*

ARROM TOMAS, CATALINA MONTSERRAT

21,87

307

N

***2566*

MARQUEZ CALDES, MARGALIDA MAXIMA

21,71

308

N

***2383*

TOBARUELA ARBONA, MERCE

21,71

309

N

***3695*

VICH FERRAGUT, MARINA

21,71

310

N

***7595*

ALONSO PONS, MARIA DEL MAR

21,71

311

N

***0423*

SAMPER FERNANDEZ, JOSE LUIS

21,71

312

N

***2256*

OBRADOR LLOMPART, FRANCISCA MARI

21,71

313

N

***0490*

NAVARRO DOMENECH, MONTSERRAT

21,71

314

N

***3120*

PAZOS MORENO, LAURA CONCEPCIÓN

21,71

315

N

***6829*

BARCELÓ SERRA, MARGARITA DEL PIL

21,71

316

N

***4624*

MOREY TERRASA, FRANCISCO JAVIER

21,71

317

N

***0881*

CURRÁS ZAFRA, EVA MARIA

21,71

318

N

***5367*

JUAN GOMEZ, JOSE

21,71

319

N

***1564*

CRESPI PASCUAL, FRANCISCA

21,71

320

N

***3007*

O'DONNELL ESTEVA, MARIA EUGENIA

21,71

321

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

21,55

322

N

***3040*

GARAU FRANCO, SUSANNA

21,55

323

N

***4247*

CABOT CANALS, ISABEL MARIA

21,55

324

N

***1744*

ORDINAS PERELLO, VICTORIA EUGENI

21,55

325

N

***5976*

AMENGUAL MAÑOSA, NURIA

21,55

326

N

***3596*

MARTORELL PUIGSERVER, MARIA DE L

21,55

327

N

***1044*

MARCOS TORRES, ANA ISABEL

21,55

328

N

***8036*

DOMINGO COMPANY, MARÍA MAGDALENA

21,55

329

N

***3759*

BARCELO RIERA, ANTONIA

21,55

330

N

***2804*

RAMÍREZ JURADO, SANDRA

21,55

331

N

***2642*

PEREZ FLORES, ISABEL

21,55

332

N

***1206*

LOZANO CUADRADO, PENELOPE TERESA

21,38

333

N

***3935*

OLIVER SASTRE, FRANCISCA

21,38

334

N

***3348*

SEGUI VALLCANERAS, Mª ASCENSIO

21,38

335

N

***5564*

GUARDIOLA FIOL, MARGALIDA

21,38

336

N

***2471*

HERREROS GARCIA, JUAN

21,38

337

N

***3881*

MESTRE BARCELÓ, MARIA

21,38

338

N

***2129*

MORENO GUTIÉRREZ, JUANA MARIA

21,38

339

N

***5950*

SALOM CAÑELLAS, PAULA

21,38

340

N

***9175*

PONS HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

21,38

341

N

***5731*

GAZQUEZ ARQUES, MERCEDES

21,38

342

N

***2699*

VALLESPIR PALMER, BARTOMEU

21,38

343

N

***2383*

MONSERRAT SALOM, MARGARITA

21,22

344

N

***7127*

PRIETO MELGAR, MANUEL

21,22

345

N

***8836*

ROIG ALMEIDA, MONICA

21,22

346

N

***9142*

TOSTON GIL, MARIA ESTHER

21,22

347

N

***4495*

CLADERA SIQUIER, JERONIMA

21,22

348

N

***3787*

PONS MUNAR, PETRA

21,22

349

N

***7560*

MARTIN DE FILIPPIS, EDUARDO

21,22

350

N

***3190*

JIMENEZ AMOROS, MARIA CONSUELO

21,22

351

N

***9464*

AMENGUAL MESQUIDA, MARTA

21,22

352

N

***5835*

CLOQUELL MIRO, JUAN MIGUEL

21,22

353

N

***4951*

SOLDUGA COSTA, SANDRA

21,22

354

N

***4293*

RENDON SERRANO, VANESA

21,22

355

N

***2582*

TALAVERA PEREZ, MARTA

21,22

356

N

***0603*

ROSSELLO NADAL, MIQUELA

21,05

357

N

***3596*

CALAFAT PICORNELL, IRENE

21,05

358

N

***9236*

GENOVART LLABRES, BARBARA ESPERA

21,05

359

N

***1313*

TOMÁS RIBOT, ELENA JINÁMAR

21,05

360

N

***6661*

PEÑALVER ONIEVA, MARIA JOSE

21,05

361

N

***0963*

JIMENEZ INFANTES, JOSE ANTONIO

21,05

362

N

***2315*

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN MIGUEL

21,05

363

N

***0099*

BADILLO VICENS, AMANDA

21,05

364

N

***1225*

AMENGUAL DARDER, FRANCESCA

20,89

365

N

***0147*

AIZCORBE MASON, SARA MARIA

20,89

366

N

***5536*

MATAS FERRER, JAIME

20,89

367

N

***8108*

SALMERON CARRION, Mª ENCARNA

20,89

368

N

***3588*

BAUTISTA SÁNCHEZ-CORTÉS, MARIA E

20,89

369

N

***7209*

FIOL PUIG, MARIA ISABEL

20,89

370

N

***1887*

VILCHEZ ROJAS, MARIA DOLORES

20,89

371

N

***7604*

VERA PLANAS, ASUN

20,89

372

N

***2977*

COLL CACERES, ANTONIO

20,89

373

N

***4592*

INAREJOS BLAZQUEZ, FRANCISCA

20,89

374

N

***6952*

SANTANDREU BORRÁS, JUANA MARÍA

20,89

375

N

***6085*

VALERO PERDIGONES, MARÍA DEL CAR

20,89

376

N

***9264*

RAMIS AMENGUAL, ANTÒNIA

20,89

377

N

***1812*

RAMIS MULET, BARTOLOME

20,89

378

N

***7344*

BINIMELIS FERRER, CRISTOBAL

20,72

379

N

***2327*

ESCALAS VICENS, JOAN

20,72

380

N

***0071*

ISERN SUÑER, MATEU

20,72

381

N

***7536*

GIL PIDAL, CAROLINA CARMEN

20,72

382

N

***9990*

FERRER ROSSELLÓ, CARME

20,72

383

N

***1159*

ORTIZ BLANCO, ALBA

20,72

384

N

***0921*

MARTORELL GELABERT, MICAELA

20,56

385

N

***9176*

SOSA MARTI, CATALINA ANA

20,56

386

N

***4165*

ANDREU GARCIA, ANTONIA

20,56

387

S

***9612*

VADELL BAUZA, ISABEL

20,56

388

N

***7067*

JIMENEZ ROSSELLO, FRANCISCO

20,56

389

N

***7286*

BORRAS SEGUI, JOANA MARIA

20,56

390

N

***9750*

ARIAS MARQUÉS, MARÍA GLORIA

20,56

391

N

***8177*

SALINAS ZWERVER, BEATRIZ

20,56

392

N

***6651*

BORDOY COLL, ANA MARÍA

20,56

393

N

***2075*

MARTINEZ BLANES, AGUSTINA

20,56

394

N

***2208*

PUIGSERVER DANTI, FRANCISCA

20,56

395

N

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

20,56

396

N

***2441*

BARCELÓ GARCÍA, MARIA ANTONIA

20,56

397

N

***4399*

RUIZ MARTINEZ, MARIA DE LA CRUZ

20,56

398

N

***9259*

FRAU FLEXAS, MARTA

20,56

399

N

***2719*

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONI

20,56

400

N

***9633*

CRESPI CASAS, MARIA

20,4

401

S

***2420*

SANSO PORTELL, CATALINA

20,4

402

N

***2685*

PLAZA BONNIN, VALENTIN

20,4

403

N

***1465*

AMEZCUA RODRIGUEZ, JOANA

20,4

404

N

***4121*

MUNAR LLABRES, JULIAN

20,4

405

N

***8060*

GARNERIA PICO, IRENE

20,4

406

N

***8531*

ATIENZA CARRAFA, SABINA

20,4

407

N

***2257*

SAGRERA GOMILA, MARGARITA ANTONI

20,4

408

S

***5114*

FRAU CAMPINS, FRANCISCA

20,4

409

N

***7954*

COLETO HERRERA, JUANA MARIA

20,4

410

N

***3800*

CASTRO MARTINEZ, JUAN ALBERTO

20,4

411

N

***0588*

VERA GARCIA, ANTONIO

20,4

412

N

***0442*

LORENZO DE LA CRUZ, MARIA LOURDE

20,4

413

N

***1895*

MILLÁN PONS, CAROLINA

20,4

414

N

***9122*

FERRIOL MUNAR, ANTONIA

20,23

415

N

***2126*

GARRIDO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

20,23

416

N

***1549*

SASTRE BOSCH, FRANCISCA

20,23

417

N

***3751*

PLASENCIA GUTIERREZ, ANTONIO IVA

20,23

418

N

***6872*

CANTALLOPS PERELLÓ, ELISABET

20,23

419

N

***1432*

ALOMAR CLADERA, CATALINA

20,23

420

N

***3766*

HERNANDEZ PECERO, PEDRO ANTONIO

20,23

421

N

***2734*

FERNÁNDEZ NAVARRO, YELENA

20,23

422

N

***0173*

FERRAGUT MORANTA, LAURA

20,23

423

N

***5689*

PORRAS LOZANO, ISABEL MARÍA

20,23

424

N

***8779*

RUBÍ SASTRE, MARGALIDA

20,23

425

N

***0276*

BONNIN BLAZQUEZ, SANDRA

20,23

426

N

***2743*

TEJADA ALEJO, ROSA

20,23

427

N

***5481*

ALCINA SANS, MARIA MAGDALENA

20,07

428

N

***2173*

FRAU GREENFIELD, EMMA SARA

20,07

429

N

***3299*

MAS SASTRE, CATALINA

20,07

430

N

***8998*

HERNANDEZ LIETOR, MARIA CORTES

20,07

431

N

***9026*

MARTÍNEZ SITJAR, M.PILAR

20,07

432

N

***1972*

VAZQUEZ LAMEIRAS, CRISTINA

20,07

433

N

***2010*

RIERA LLULL, ANGELA

20,07

434

N

***7575*

CALVO GEY, MARIA ISABEL

20,07

435

N

***0417*

ORDINAS SEGUI, MARIA ANTONIA

20,07

436

N

***6385*

SARD CHICO, CAROLINA

20,07

437

N

***9380*

CORRALES PEREZ, MARIA JOSE

20,07

438

N

***2774*

CAU FERRANDO, MARTA

20,07

439

N

***1738*

VIVES GUZMAN, ALICIA MARIA

20,07

440

N

***6923*

VAQUER MUNAR, MARIA DEL MAR

20,07

441

N

***0931*

BERNABEU HERNAIZ, MERCEDES

19,9

442

N

***5914*

CASTAÑER ABAD, MARIA ANTONIA

19,9

443

N

***5884*

MANZANARO QUIJADA, SONIA

19,9

444

S

***0701*

GOMEZ GENOVARD, NIEVES PILAR

19,9

445

N

***1607*

SEGUI JULIA, JUAN

19,9

446

N

***3727*

GARCIA MORENO, MARIA ISABEL

19,9

447

N

***7571*

PÉREZ SMITH, MARÍA DEL MAR

19,9

448

N

***4505*

VIDAL VICENS, MARIA

19,9

449

N

***0812*

GINEL MELLADO, LAURA

19,9

450

N

***7703*

DE LA CRUZ ROTGER, JOSE LUIS

19,9

451

N

***5676*

LÓPEZ-TELLO FERNÁNDEZ, RAQUEL

19,9

452

N

***9532*

SANS PICORNELL, VIOLETA ROSER

19,9

453

N

***1495*

GUARDIOLA MIR, MARIA MAGDALENA

19,9

454

N

***1080*

POL JIMENEZ, CATALINA

19,9

455

N

***6254*

CERDÀ MARCH, MARIA ANTÒNIA

19,9

456

N

***6995*

RAMIREZ SANTANDREU, CARMEN

19,74

457

N

***0202*

MIRO AGUILO, YOLANDA

19,74

458

N

***3703*

RIBOT MESTRE, MARGALIDA

19,74

459

N

***2322*

GARCIA MARCOS, GUSTAVO ADOLFO

19,74

460

N

***3595*

ALBERTI ORENES, ANA MARIA

19,74

461

N

***5496*

ORELL NICOLAU, MARGARITA

19,74

462

N

***1198*

LLOBETA CERDÀ, JOANA

19,74

463

N

***9593*

RADO VAÑO, JOAN

19,74

464

N

***7875*

GORRETA CORTES, JOSEFA

19,74

465

N

***3425*

PEREZ REUS, MARTA

19,74

466

N

***6066*

BAIDEZ SANCHEZ, ESTEFANIA

19,74

467

N

***2013*

ESTREMERA MAS, JESUS

19,74

468

S

***1370*

FROILÁN PUIGSERVER, MARIA

19,74

469

N

***0792*

JOVER VALERO, ROSA MARIA

19,74

470

N

***6910*

BLANCO RUIZ, SANDRA

19,57

471

N

***2627*

CANUDAS LÓPEZ, CAROLINA

19,57

472

N

***9656*

GÓMEZ VICTORY, LLUÍS

19,57

473

N

***6970*

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIA

19,57

474

N

***3222*

EL OUELHANI BERROUHOU, AMAN

19,57

475

N

***1970*

MARCH VILANOVA, LLORENÇ

19,57

476

N

***1278*

VALLS PASCUAL, ROSA MARIA

19,41

477

N

***1392*

SAURINA BONET, MARIA DEL MAR

19,41

478

N

***6107*

ANDREU TERRASSA, JOAN

19,41

479

N

***5489*

CUEVAS VADELL, PRAXEDES

19,41

480

N

***7247*

MATAMALAS GUAL, GABRIEL

19,41

481

N

***4317*

OCETE RIENDA, IVAN

19,41

482

N

***3623*

PIZA CAÑELLAS, MARIA TERESA

19,41

483

N

***6957*

CORRAL VARGAS, Mª CRISTINA

19,41

484

N

***8274*

GARCIA GOMEZ, NURIA

19,41

485

S

***1945*

VERA GOMILA, MARIA

19,41

486

S

***1449*

JAUME LLABRES, SALVADOR

19,25

487

N

***8962*

ALONSO CALDERON, VENTURA

19,25

488

N

***2198*

SASTRE ROIG, MARIA DEL CARMEN

19,25

489

N

***8010*

BUJOSA PICORNELL, BARBARA MARIA

19,25

490

N

***0948*

VIDAL RIVERA, MARIA DE LA PAZ

19,25

491

N

***1816*

MOLL AVELLA, JAUME

19,25

492

N

***9000*

LEAL MALDONADO, MARGARITA

19,25

493

N

***8122*

FAYAS RICO, MARIA BLANCA

19,25

494

N

***2030*

SANTANDREU SANCHEZ, FRANCISCO JA

19,25

495

N

***3326*

VEGAS RIBOT, JOSÉ LUIS

19,25

496

N

***8735*

FERNANDEZ CORRAL, PABLO

19,25

497

N

***0155*

BELLIDO MARTORELL, MONICA

19,08

498

N

***9763*

SUAU MAYOL, TOMÀS

19,08

499

N

***5782*

DIAGO CAMPOY, MARIA

19,08

500

N

***1487*

LESENDE FRIEIRO, MARIA PAZ

19,08

501

N

***2574*

TORRES BACHILLER, AINA MARIA

19,08

502

N

***3662*

TARRAGA LÓPEZ, ENCARNACIÓN

19,08

503

N

***0388*

CAÑELLAS CAPELLA, MAGDALENA

19,08

504

N

***4858*

RICO GOMIS, IGNACIO

19,08

505

N

***0513*

SEGUI THOMAS, AMANDA

19,08

506

N

***2559*

BONET OLIVER, ISABEL

19,08

507

N

***2865*

BUADES BELTRÁN, ANA MARIA

19,08

508

N

***3577*

GARAU TUR, CATALINA MARIA

18,92

509

N

***2731*

POU MESQUIDA, MARGARITA

18,92

510

N

***0391*

BORRAS SERRA, BENITA

18,92

511

N

***8140*

LOPEZ HERNANDEZ, GEMMA

18,92

512

N

***8988*

SÁNCHEZ PEÑA, Mª DEL PILAR

18,92

513

N

***8482*

MARTI CHALAUX, MAR

18,92

514

N

***6113*

GALIANO FUSTER, CATALINA

18,92

515

N

***4989*

POU PUNTER, LUCIA

18,92

516

N

***7205*

ROMERO MARQUEZ, RAQUEL

18,92

517

N

***4726*

ALVAREZ CALVO, PATRICIA

18,92

518

N

***9259*

SEGURA PALMER, DANIEL

18,92

519

N

***0703*

JIMENEZ MELIS, SILVIA

18,92

520

N

***2259*

MOYA OLIVER, MARGARITA

18,92

521

N

***6061*

TENEDOR FERNANDEZ, SUSANA

18,92

522

N

***1929*

PALOU BENITO, Mª. LUZ

18,75

523

S

***7290*

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIE

18,75

524

S

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

18,75

525

N

***0726*

ARROM BAUTISTA, FRANCISCA MARIA

18,75

526

N

***9622*

MIRA NAVARRO, ANTONI JOSEP

18,75

527

N

***3357*

SUREDA CALERO, MARIA MAGDALENA

18,75

528

N

***6309*

LIÉBANA MORAGUES, ELEKA

18,75

529

N

***0358*

TORTONDA DASCA, AZAHAR

18,75

530

N

***9923*

BARCELO SANCHEZ, MARIA

18,75

531

N

***3154*

SOLORZANO RAMIREZ, MILENA ROSARI

24,34

532

N

***0683*

JANER COLL, XAVIER

21,71

533

N

***3851*

GÓMEZ DE LOS RÍOS, MARÍA PAZ

21,55

534

N

***9866*

CARDONA SEGUI, MARGARITA

19,25

535

N

***1108*

PEREZ PARPAL, JORDI

18,92

536

N

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MALLORCA RESERVA PERSONES AMB DISCAPACITAT

DNI

LLINATGES, NOM

PUNTS

POSICIÓ

***2749*

SABATER AGUILÓ, MARC

27,63

1

***7078*

CASTILLO MORENO, AVELINA

22,86

2

***9494*

ARMENTA FERNANDEZ, ANTONIA

22,53

3

***0095*

COLL FLORIT, MARIA TERESA

22,53

4

***1492*

GARAU SANTANDREU, ANTONIA

22,2

5

***4100*

CALAFELL GARZÓN, MARC

22,04

6

***4165*

ANDREU GARCIA, ANTONIA

20,56

7

***9633*

CRESPI CASAS, MARIA

20,4

8

***2257*

SAGRERA GOMILA, MARGARITA ANTONI

20,4

9

***5884*

MANZANARO QUIJADA, SONIA

19,9

10

***2013*

ESTREMERA MAS, JESUS

19,74

11

***8274*

GARCIA GOMEZ, NURIA

19,41

12

***1945*

VERA GOMILA, MARIA

19,41

13

***1929*

PALOU BENITO, Mª. LUZ

18,75

14

***7290*

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIE

18,75

15

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MENORCA TORN LLIURE

DNI

LLINATGES, NOM

PUNTS

POSICIÓ

DISC

***0612*

CARRERAS PONS, SONIA

48,01

1

N

***2975*

VALLES VIDAL, JOAN CARLES

44,6

2

N

***0827*

OLIVES FRANCO, JAVIER

26,81

3

N

***0293*

CUADROS SALAS, FRANCISCO JAVIER

23,69

4

N

***0683*

JANER COLL, XAVIER

21,71

5

N

***3922*

PONS TRUYOL, MAGDALENA SONIA

21,05

6

N

***3533*

SERVERA MOLL, CATERINA

20,56

7

N

***4092*

SALES JUANEDA, MARGARITA

20,4

8

N

***0894*

GONZÁLEZ PÉREZ, MARIA ALBA

19,9

9

N

***0744*

SERENA ESPEITX, MARC

19,9

10

N

***9884*

VALLS FORTUNY, CRISTINA

19,74

11

N

***9866*

CARDONA SEGUI, MARGARITA

19,25

12

N

***1108*

PEREZ PARPAL, JORDI

18,92

13

N

***9749*

BARROSO STOCKMANN, ELENA

58,75

14

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

57,93

15

N

***6396*

NEVADO FERRÀ, ALEJANDRO

56,86

16

N

***1472*

CLADERA ROIG, PEDRO VICENTE

55,59

17

N

***2391*

AGENJO CARVAJAL, MARIA CRISTINA

55,43

18

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

53,76

19

N

***6959*

LOPEZ MARCO, PALOMA

51,33

20

N

***8100*

FONT ROCA, CARME

31,09

21

N

***8331*

PERELLO TRIÑANES, MARIA CONCEPCI

27,47

22

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

27,47

23

N

***9234*

MOLL MAYOL, MARTA

26,81

24

N

***1849*

BORRAS MAURI, INMACULADA

26,81

25

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

26,64

26

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

26,32

27

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

26,32

28

N

***0589*

LLOBET MOREY, ALICIA

25,33

29

N

***6722*

PALMER COCARD, BRIGITTE VERONIQU

25

30

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

23,69

31

N

***5746*

ESCRIBANO MORALES, MARIA ELISA

22,7

32

N

***0831*

ROIG SARRALDE, MIGUEL

22,37

33

N

***9507*

CAJO ALCAINA, TAMARA IVONE

22,37

34

N

***9066*

VICENS MUNAR, PILAR

22,37

35

N

***2582*

TALAVERA PEREZ, MARTA

21,22

36

N

***2977*

COLL CACERES, ANTONIO

20,89

37

N

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

20,56

38

N

***1198*

LLOBETA CERDÀ, JOANA

19,74

39

N

***3425*

PEREZ REUS, MARTA

19,74

40

N

***8122*

FAYAS RICO, MARIA BLANCA

19,25

41

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

18,75

42

N

***9923*

BARCELO SANCHEZ, MARIA

18,75

43

N

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR EIVISSA TORN LLIURE

DNI

LLINATGES, NOM

PUNTS

POSICIÓ

DISC

***5072*

TORRES MORÁN, AGUSTINA

51,46

1

N

***5736*

MORRÁS ALZUGARAY, AITOR

45,65

2

N

***5593*

LEONES LOPEZ, Mª BELEN

27,8

3

N

***4111*

SALAZAR PEREGRINA, MARIA LOURDES

27,8

4

N

***5000*

GARCÍA PEÑA, MARÍA REYES

25,99

5

N

***4354*

VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL

25,66

6

N

***5278*

CASTILLEJO ORTIZ, SAMANDA

25,66

7

N

***5872*

COSTA TORRES, CATALINA

25,17

8

N

***3154*

SOLORZANO RAMIREZ, MILENA ROSARI

24,34

9

N

***1868*

IRIGOYEN BAUZA, ITZIAR

24,34

10

N

***4757*

BONET MCGILLEN, FELIPE

24,02

11

N

***5186*

MALDONADO RIBAS, DAVID FRANCISCO

23,03

12

N

***5318*

ALCALA TUR, RAQUEL

21,87

13

N

***3851*

GÓMEZ DE LOS RÍOS, MARÍA PAZ

21,55

14

N

***5521*

GARCIA PEÑA, CECILIA INES

20,23

15

N

***5052*

RIBAS VINGUT, MARIA NIEVES

20,23

16

N

***5943*

BRIONES SEGARRA, REBECA

20,23

17

N

***1140*

IBAÑEZ NIETO, PILAR

19,9

18

N

***5450*

PEÑA SANCHEZ, FRANCISCO

19,41

19

N

***4840*

VEGAS HERNANDO, MARIA JESUS

19,25

20

N

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

57,93

21

N

***2391*

AGENJO CARVAJAL, MARIA CRISTINA

55,43

22

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

53,76

23

N

***6959*

LOPEZ MARCO, PALOMA

51,33

24

N

***8100*

FONT ROCA, CARME

31,09

25

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

27,47

26

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

26,64

27

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

26,32

28

N

***0589*

LLOBET MOREY, ALICIA

25,33

29

N

***2016*

FIGUEROLA GUAL, MARGARITA DEL MA

24,51

30

N

***7020*

GARAU PUJOL, MAGDALENA

23,85

31

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

23,69

32

N

***9066*

VICENS MUNAR, PILAR

22,37

33

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

21,55

34

N

***2582*

TALAVERA PEREZ, MARTA

21,22

35

N

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

20,56

36

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

18,75

37

N

***9923*

BARCELO SANCHEZ, MARIA

18,75

38

N

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR FORMENTERA TORN LLIURE

DNI

LLINATGES, NOM

PUNTS

POSICIÓ

DISC

***6217*

MORELL BENNASSER, DAMIAN

57,93

1

N

***2391*

AGENJO CARVAJAL, MARIA CRISTINA

55,43

2

N

***4004*

TORRES FERRER, DIEGO

53,76

3

N

***5736*

MORRÁS ALZUGARAY, AITOR

45,65

4

N

***8804*

TORRELLO COCERA, LUISA

27,47

5

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

26,64

6

N

***3340*

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

26,32

7

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

26,32

8

N

***4354*

VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL

25,66

9

N

***0589*

LLOBET MOREY, ALICIA

25,33

10

N

***2016*

FIGUEROLA GUAL, MARGARITA DEL MA

24,51

11

N

***3154*

SOLORZANO RAMIREZ, MILENA ROSARI

24,34

12

N

***2595*

CAMPOS SOLIS, RUBEN

23,69

13

N

***9066*

VICENS MUNAR, PILAR

22,37

14

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

21,55

15

N

***2582*

TALAVERA PEREZ, MARTA

21,22

16

N

***1696*

MACIA JUAN, CARMEN

20,56

17

N

***4185*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

18,75

18

N