Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2023 pel qual es concedeix la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 1604 - Pàgines 9134-9135

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2023 pel qual es concedeixen els premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 1605 - Pàgines 9136-9141

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la concessió parcial d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears (expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici de 2023 / Decret 75/2004, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 de novembre de 2022) i es reconeix l'obligació a favor dels beneficiaris

    Número d'edicte 1560 - Pàgines 9142-9241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Instrucció 2/2023, de 20 de febrer, de la directora general de Funció Pública, relativa a la selecció de personal funcionari interí mitjançant crida col·lectiva

    Número d'edicte 1523 - Pàgines 9242-9244

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 1529 - Pàgines 9245-9268

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

    Número d'edicte 1574 - Pàgines 9269-9273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

    Número d'edicte 1571 - Pàgines 9274-9275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2023, subvencions per a la concessió d’una ajuda temporal excepcional a les persones titulars d’explotacions del sector porcí i de producció de patata especialment afectades per les repercussions de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

    Número d'edicte 1531 - Pàgines 9276-9286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, dels ajuts destinats al foment de la lluita biològica

    Número d'edicte 1536 - Pàgina 9287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 3 de febrer de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, dels ajuts destinats al foment de races autòctones en perill d’extinció

    Número d'edicte 1537 - Pàgina 9288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit previst en la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 31 de gener de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, dels ajuts destinats al foment de producció integrada

    Número d'edicte 1538 - Pàgina 9289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Acord de 22 de desembre de 2020 del Consell d’Administració d’SFM relatiu a la cessió gratuïta de determinats immobles propietat d’SFM a l’IBAVI i al Consell Insular de Menorca

    Número d'edicte 1573 - Pàgines 9290-9292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 1er pagament i la denegació de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 1585 - Pàgines 9293-9389

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Inici de les tramitacions per a l’obtenció de les acreditacions corresponents a l’autorització per a l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera, tot de conformitat amb la Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera, durant el període de l’1 de juny al 30 de setembre de 2023.

    Número d'edicte 1566 - Pàgines 9390-9391

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2023

    Número d'edicte 1518 - Pàgines 9392-9394

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2022

    Número d'edicte 1565 - Pàgina 9395

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2023

    Número d'edicte 1497 - Pàgines 9396-9427

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació, autorització, disposició de la despesa, corresponent a subvenció nominativa a l’associació “Mallorca rural”, per a l’any 2022

    Número d'edicte 1555 - Pàgines 9428-9429

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 20 de febrer de 2023 per la qual es convoca la concertació social del suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament

    Número d'edicte 1447 - Pàgines 9430-9438

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 20 de febrer de 2023, per la qual es convoca la concertació social del servei de suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 1541 - Pàgines 9439-9447

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 22 de febrer de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei d’acolliment residencial bàsic per a infància i adolescència

    Número d'edicte 1583 - Pàgines 9448-9451

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 22 de febrer de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei d’acolliment residencial especial per a adolescents embarassades amb mesura de protecció o amb càrregues familiars

    Número d'edicte 1584 - Pàgines 9452-9455

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior III

    Número d'edicte 1507 - Pàgines 9456-9457

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases de la convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a l’any 2023 (Exp. 4801-2023-000001)

    Número d'edicte 1589 - Pàgines 9458-9468

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari, de 20 de febrer de 2023, relatiu a la proposta dels candidats que han d’integrar la Sindicatura de Greuges (Exp. 0366-2023-000001)

    Número d'edicte 1592 - Pàgines 9469-9470

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accindetal de 26 febrer a 2 març 2023

    Número d'edicte 1579 - Pàgina 9471

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Acceptació de la cessió de les ⅝ parts o el 62,50 % de la finca núm. 1686 de Ferreries, on es troba situada la font de Son Fonoll

    Número d'edicte 1517 - Pàgines 9472-9474

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2023/PRE/0000868 de 20/02/2023 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del 4T/2022 i notificació col·lectiva

    Número d'edicte 1544 - Pàgina 9475

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació massa salarial personal laboral de l'Ajuntament de Manacor 2023

    Número d'edicte 1554 - Pàgina 9476

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Acord de delegació de competència del Ple en la Junta de Govern Local per a l'establiment, modificació i/o supressió dels preus públics de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 1569 - Pàgina 9477

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències absència senyora Batlessa

    Número d'edicte 1535 - Pàgina 9478