Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 1528 - Pàgina 9096

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rector del dia 20 de febrer de 2023 per la qual es nomenen funcionàries de carrera les aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’administratius de la Universitat de les Illes Balears, subgrup C1, de cossos generals d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna

    Número de registre 1540 - Pàgina 9097

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament d’oficial 1a. dels serveis de manteniment (personal laboral fix)

    Número de registre 1522 - Pàgines 9098-9099

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal com a funcionari de carrera

    Número de registre 1563 - Pàgina 9100

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament oficial de la construcció funcionari de carrera de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 1577 - Pàgina 9101

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2023 per la qual es rectifica l’errada advertida en la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023

    Número de registre 1599 - Pàgina 9102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

    Número de registre 1596 - Pàgina 9103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del president del Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca sobre el nomenament dels membres dels tribunals del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca, d’acord amb l’oferta pública d’estabilització aprovada pel Consell d’Administració de 20 de maig de 2022 i prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número de registre 1575 - Pàgines 9104-9106

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 1539 - Pàgines 9107-9108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la Resolució per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 1581 - Pàgines 9109-9111

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’exclou a una aspirant del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 1582 - Pàgines 9112-9114

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 1598 - Pàgines 9115-9116

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball complementària, a la de l’exp. 609/2022, per a proveir, amb personal funcionari interí, per necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament d’Alaró

    Número de registre 1548 - Pàgines 9117-9123

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovar la integració de la borsa de treball de la categoria d’administratiu/va

    Número de registre 1543 - Pàgines 9124-9125

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior, de caràcter laboral, pel sistema de concurs, de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB-Calvià)

    Número de registre 1423 - Pàgines 9126-9131

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Publicació llista definitiva borsa operari polivalent

    Número de registre 1564 - Pàgina 9132

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Designació Tribunal Qualificador Procés Selectiu 5 places funcionaris de carrera Policia Local Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 1593 - Pàgina 9133