Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3468/2020 relativa al projecte consistent en la construcció d'un habitatge amb piscina a la parcel·la 202 del polígon 1 presentat per Miquel Cárceles Cardona en representació de Maria Prats Orvay, en zona de policía de Torrents. TM Sant Josep sa Talaia

    Número de registre 1490 - Pàgina 9479

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2183/2020 relatiu a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, amb piscina i edificació annexa amb rehabilitació de construccions agrícoles existents, en el terme municipal de Consell, a zona de policia

    Número de registre 9764 - Pàgina 9480

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació de la sol·licitud de pagament del 2on tram als beneficiaris de les ajudes, exp. 059 de data 6 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 1533 - Pàgines 9481-9482

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.221 de data 9 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1534 - Pàgines 9483-9484

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.416 de data 9 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1532 - Pàgines 9485-9486

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 818/2022, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants a la categoria infermer/infermera d’urgències d’atenció primària

    Número de registre 1559 - Pàgina 9487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 78/2023, que es segueix al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de la oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022, de les diferents categories, publicada al BOIB núm. 165, de 20 desembre de 2022

    Número de registre 1561 - Pàgina 9488

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2023

    Número de registre 1514 - Pàgina 9489

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2023 d’inversions municipal per a equipaments culturals i Festes d’interès cultural

    Número de registre 1547 - Pàgines 9490-9491

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC002) (ajuts nominatius) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (exp. 0426- 2023-000002)

    Número de registre 1525 - Pàgina 9492

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2023, relatiu a l’adhesió del Consell Insular de Menorca com a membre institucional al Comitè Nacional Espanyol d'Icomos (exp: 0350-2023-000001)

    Número de registre 1590 - Pàgina 9493

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial incorporació romanents expedient 5/2023

    Número de registre 1562 - Pàgina 9494

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura Sector A, 11, CMC

    Número de registre 1526 - Pàgina 9495

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Publicació de la documentació complementària a l'anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament

    Número de registre 1552 - Pàgina 9496

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord d'aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament, del nucli urbà i urbanitzacions, del 4t. trimestre de 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 1550 - Pàgina 9497

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord d'aprovació del padró d’impost de vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 1551 - Pàgina 9498

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Canvi titularitat sepultura

    Número de registre 1527 - Pàgina 9499

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Obertura del tràmit d’informació pública en relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’estudi de detall de l’Àrea d’Actuació 5.25.1, de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal

    Número de registre 1328 - Pàgina 9500

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació calendari fiscal 2023 i padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecánica 2023

    Número de registre 1520 - Pàgina 9501

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment el expedient de modificació de crèdits n.º 2023/002853 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 1597 - Pàgina 9502

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i expositors

    Número de registre 1576 - Pàgina 9503

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Anunci aprovació inicial modificació plantilla orgànica 2023

    Número de registre 1567 - Pàgina 9504

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/00284E relativa al projecte per habilitació interior nau i ubicament de contenidors prefabricats situat al polígon 25, parcel·la 119, al terme municipal de Maó

    Número de registre 1176 - Pàgina 9505

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP02-2023-IG)

    Número de registre 1572 - Pàgina 9506