Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 01/2023, per crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 23 de gener de 2023, i que al no haver estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu

    Número d'edicte 1542 - Pàgina 9084

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 1524 - Pàgines 9085-9094

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la suspensió parcial de l’ordenança reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials, suspenent els preus públics corresponents a estades, menús i transport dels centres de dia

    Número d'edicte 1570 - Pàgina 9095