Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 6 de febrer de 2023 de ratificació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 926 - Pàgina 5888

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Nomenament de la cap de Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària del Consell Insular d’Eivissa (exp. 2022/00018425X)

    Número de registre 882 - Pàgina 5889

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Nomenaments com apersonal funcionari de carrera de la categoria de Subinspector/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 866 - Pàgina 5890

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears

    Número de registre 894 - Pàgines 5891-5984

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’AETIB, de designació dels òrgans de selecció de les convocatòries de procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs de mèrits i modalitat concurs oposició per l’accés com a personal fix de l’Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

    Número de registre 911 - Pàgines 5985-5987

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Correcció d’errors observats en la Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual es publica l’Acord del Consell d’Administració pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 909 - Pàgines 5988-5990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Correcció d’errors observats en la Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual es publica l’Acord del Consell d’Administració pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 912 - Pàgines 5991-5992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 2 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de cap de Servei de Traumatologia i cirurgia ortopèdica

    Número de registre 889 - Pàgines 5993-5996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 2 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, de dos llocs de feina de cap de de secció del servei d’anestèsia i reanimació

    Número de registre 890 - Pàgines 5997-6000

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció de errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aproven les bases per al proveïment del lloc de treball de personal funcionari de Advocat-ada Coordinador-a del departament de Presidència, codi núm. 00022, pel sistema de lliure designació i s’aprova la convocatòria de data 2 de febrer de 2022

    Número de registre 874 - Pàgines 6001-6002

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció de errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aproven les bases per al proveïment del lloc de treball de personal funcionari de Cap d’Advocacia del departament de Presidència, codi núm. 00019, pel sistema de lliure designació i s’aprova la convocatòria de data 2 de febrer de 2022

    Número de registre 875 - Pàgines 6003-6004

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases per al proveïment del lloc de treball de personal funcionari d’Advocat-ada coordinador-a del departament de Presidència, codi núm. 00022, pel sistema de lliure designació i aprovar la convocatòria

    Número de registre 876 - Pàgines 6005-6012

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases per al proveïment del lloc de treball de personal funcionari de Cap d’Advocacia del departament de Presidència, codi núm. 00019, pel sistema de lliure designació i aprovar la convocatòria

    Número de registre 877 - Pàgines 6013-6020

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça d’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant promoció externa

    Número de registre 872 - Pàgines 6021-6034

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Resolució de la batlia per a declarar deserta una plaça de Policia Local reservada a la seva provisió per mobilitat

    Número de registre 886 - Pàgina 6035

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena errada material convocatòria estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 865 - Pàgina 6036

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena errada material convocatòria estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir places de personal funcionari de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 867 - Pàgina 6037