Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 95482
Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 1 de la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre de 2020, estableix que el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de ser el de concurs oposició.

En el desenvolupament d'aquesta Llei, es va dictar el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer que aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (en endavant, el Reglament d'ingrés), i es regulà el règim transitori d'ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

Aquest Reglament ha estat objecte de modificacions recents importants. Una d'elles, mitjançant el Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula el procediment d'integració del professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari, que modifica el barem previst en l'annex 1, per donar compliment a diferents sentències judicials.

L'article 3.1 de l'esmentat Reglament disposa que l'òrgan competent en les Comunitats Autònomes convocants i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el seu àmbit de gestió, una vegada aprovades les ofertes d'ocupació, han de realitzar les convocatòries per la provisió de les places autoritzades en les seves respectives ofertes d'ocupació.

L'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 171, de 14 de desembre), quantificada en un total de tres-centes vuitanta-cinc places.

Posteriorment, l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022, va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre), quantificada en un total de quatre-centes trenta places.

No obstant això, en aquesta Resolució es convoquen 564 places, 305 d'elles corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 i 259 corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022.

En relació amb la Convocatòria que s'aprova, s'ha previst l'obligatorietat de presentar les sol·licituds exclusivament per mitjans telemàtics, tenint en compte les titulacions exigides als aspirants així com les funcions desenvolupades pel personal docent, les quals pressuposen que posseeixen la capacitat tècnica suficient per a l'accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris, d'acord amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'altra banda, l'article 85 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix que l'ingrés a la funció pública docent com a funcionari de carrera s'ha de dur a terme de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat, amb el que estableix la present llei, i amb el que, en el seu desenvolupament, aprovi l'administració educativa en el marc de les seves competències.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41 de 25 de març), que delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

 

Per tot això, i informades les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves selectives per cobrir, a les Illes Balears, 564 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres, així com per a l'adquisició de noves especialitats, corresponents a la taxa de reposició.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els annexos 2 a 6, que contenen, respectivament, el barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés, el barem per a la valoració dels mèrits en els procediments d'accés entre els cossos de funcionaris docents, els criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica / planificació anual de situacions d'aprenentatge, la normativa vigent sobre ordenació curricular i les característiques de la part pràctica.

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1 a 6 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 3 de febrer de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ÍNDEX

Annex 1. Bases de la convocatòria

Preliminar. Normativa d'aplicació

Procediment d'ingrés i d'accés

Primera. Convocatòria

1.1. Codi i forma d'ingrés o d'accés

1.2. Places i especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

1.3. Places i especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

1.4. Places i especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

1.5. Places i especialitats del cos de mestres

Segona. Requisits i condicions dels aspirants

2.1. Requisits i condicions generals

2.2. Requisits i condicions específiques

2.2.1. Titulacions

2.2.2. Formació pedagògica i didàctica

2.2.3. Requisits i condicions específiques per als aspirants amb discapacitat

2.2.3.1. Participació en el torn de reserva per aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés

2.2.3.2. Participació en el torn lliure del procediment d'ingrés

2.2.3.3. Dictamen de l'equip multiprofessional competent

2.2.4. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

2.2.5. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

2.3. Data del compliment dels requisits i condicions

Tercera. Sol·licituds i termini de presentació

3.1. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud

3.2. Codi de participació

3.3. Aspirants amb discapacitat

3.4. Funcionaris de carrera

3.5. Aspirants no espanyols

3.6. Taxes del dret de participació i procediment d'abonament

3.6.1. Taxes del dret de participació

3.6.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

3.6.3. Exempció del pagament dels drets de participació

3.7. Consignació del títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos

3.8. Nombre de sol·licituds

3.9. Termini de presentació

Quarta. Admissió d'aspirants

4.1. Llista d'aspirants admesos i exclosos

4.2. Termini de reclamacions

4.3. Estimació/desestimació de les reclamacions

4.4. Reintegrament de les taxes del dret de participació

Cinquena. Òrgans de selecció: tribunals i comissions de selecció

5.1. Tipus

5.2. Nomenament dels tribunals i comissions de selecció

5.3. Composició dels tribunals

5.3.1. Designació dels membres dels tribunals

5.3.2. Membres suplents dels tribunals

5.3.3. Designació excepcional de vocals

5.3.4. Principi d'especialitat en la designació de tribunals

5.3.5. Incorporació d'assessors especialistes

5.3.6. Tendència a la paritat entre professores i professors

5.4. Òrgans de selecció

5.5. Obligatorietat de la participació

5.6. Abstenció i recusació

5.7. Constitució i actuació dels tribunals i de les comissions de selecció

5.8. Funcions de les comissions de selecció i dels tribunals

5.8.1. Funcions de les comissions de selecció

5.8.2. Funcions dels tribunals

5.8.3. Règim jurídic

5.9. Adaptacions per als aspirants amb discapacitat

5.10. Nombre màxim d'aspirants seleccionats

5.11. Col·laboració d'altres òrgans

5.11.1. Coordinadors

5.11.2. Comissió de valoració de la fase de concurs

5.11.3. Funcions de la comissió de valoració de la fase de concurs

5.12. Indemnitzacions i dietes

Sisena. Lloc, inici i desenvolupament de les proves

6.1. Data, hora i lloc

6.2. Citació dels aspirants

6.3. Desenvolupament i procediment

6.4. Característiques lingüístiques de les proves

6.5. Embaràs i part

Setena. Sistema de selecció

7.1. Fase prèvia

7.1.1. Acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

7.1.2. Llista provisional d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

7.1.3. Publicació de la llista definitiva d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

7.2. Normes comunes per a la fase d'oposició

7.2.1. Criteris generals de valoració de la fase d'oposició

7.2.2. Temaris

7.2.3. Publicitat de les proves

7.2.4. Procediment de comunicació dels tribunals i de les comissions de selecció i de valoració amb els aspirants

7.2.5. Documentació

7.2.6. Qualificacions

7.3. Fase d'oposició

7.3.1. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

7.3.1.1. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

7.3.1.2. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició

7.3.1.3. Acumulació de places

7.3.2. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

7.3.2.1. Desenvolupament de la prova si s'opta a la mateixa especialitat de la qual s'és titular en el cos d'origen

7.3.2.2. Desenvolupament de la prova si s'opta a una especialitat distinta de la qual s'és titular en el cos d'origen

7.3.2.3. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

7.3.2.4. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició

7.3.2.5. Acumulació de places

7.3.3. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

7.3.3.1. Proves de la fase d'oposició

7.3.3.2. Superació de la fase d'oposició

7.3.3.3. Acumulació de places

7.4. Fase de concurs dels procediments d'ingrés i accés

7.4.1. Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs

7.4.2. Qualificació de la fase de concurs

7.4.3. Reclamacions a la fase de concurs

7.5. Funcionaris d'organismes internacionals

Vuitena. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

8.1. Procediments d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

8.2. Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

8.3. Procediment d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

8.4. Actuació dels òrgans de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats

8.4.1. Agregació de les puntuacions

8.4.2. Desempats

8.4.3. Acumulació de places sobrants

8.4.4. Llista d'aspirants seleccionades i exposició pública

8.4.5. Llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats

8.5. Llista complementària d'aspirants seleccionats

Novena. Presentació de documents per part dels aspirants seleccionats

9.1. Termini

9.2. Documentació a presentar

9.2.1. Aspirants seleccionats pel procediment d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

9.2.2. Aspirants funcionaris públics de carrera

9.3. Causes d'exclusió

Desena. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

10.1. Nomenament

10.2. Elecció d'administració educativa

10.3. Adjudicació de destinacions provisionals

10.4. Exempció de la realització de la fase de pràctiques

10.5. Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques

10.6. Remuneració

10.7. Règim jurídic administratiu

10.8. Participació obligatòria en el concurs de trasllats i obtenció de destinació definitiva

Onzena. Fase de pràctiques

11.1. Lloc i durada

11.2. Activitats

11.3. Avaluació de la fase de pràctiques

11.4. Exempció de l'avaluació de la fase de pràctiques

Dotzena. Nomenament de funcionaris de carrera

Procediment d'adquisició de noves especialitats

Tretzena. Convocatòria

Catorzena. Requisits dels aspirants

Quinzena. Sol·licituds i termini de presentació

Setzena. Admissió d'aspirants

Dissetena. Òrgans de selecció

Divuitena. Lloc, inici i desenvolupament de les proves

Dinovena. Sistema de selecció

19.1. Funcionaris del cos de mestres

19.2. Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari

19.3. Preparació i durada de la prova

Vintena. Valoració i superació de la prova

Vint-i-unena. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Vint-i-dosena. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants seleccionats pel procediment d'adquisició de noves especialitats

Vint-i-tresena. Llista única d'aspirants seleccionats pel procediment d'adquisició de noves especialitats

Vint-i-quatrena. Efectes de l'adquisició de la nova especialitat

24.1. Exempció de la fase de pràctiques

24.2. Drets de la nova especialitat

24.3. Acreditació

Vint-i-cinquena. Informació sobre protecció de dades

Vint-i-sisena. Gènere

Annex 2. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés

Annex 3. Barem per a la valoració dels mèrits en els procediments d'accés entre els cossos de funcionaris docents

Annex 4. Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica / planificació anual de situacions d'aprenentatge

Annex 5. Normativa vigent sobre ordenació curricular

Annex 6. Característiques de la part pràctica

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Preliminar Normativa d'aplicació

La normativa d'aplicació en aquests procediments selectius és la que s'enumera a continuació:

 • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre de 2020 (BOE núm. 106, de 4 de maig).
 • La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.
 • La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.
 • El Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre pel qual es regula la integració del professorat del cos a extingir de professors tècnics de formació professional, en el cos de professors d'ensenyament secundari, i es modifiquen diferents reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris.
 • El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, modificat pel Reial decret 48/2010, de 22 de gener, pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, i pel Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre.
 • El Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 85, de 10 d'abril).
 • El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre).
 • El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
 • El Reial decret 899/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors (BOE núm. 251, de 19 d'octubre).
 • El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 270, de 9 de novembre).
 • El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28 de novembre), modificat pel Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol (BOE núm. 182, de 30 de juliol) i el Reial decret 665/2015, de 17 de juliol (BOE núm. 171, de 18 de juliol).
 • L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster (BOE núm. 240, de 5 de novembre), modificada per l'ordre EDC/1058/2013, de 7 de juny (BOE núm. 140, de 12 de juny).
 • La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOCAIB núm. 15, de 20 de maig), modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOIB núm. 18, de 6 de febrer).
 • El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre), modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.
 • L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).
 • El Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, sobre l'accés de funcionaris de nacionalitat espanyola d'organismes internacionals als cossos i escales de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 46, de 23 de febrer).
 • El Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (BOE núm. 51, de 28 de febrer), modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre (BOE núm. 285, de 26 de novembre).
 • El Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori previst a l'Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica de 31 de gener de 2020 (BOE núm. 340, de 30 de desembre).
 • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol).
 • El Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre central de delinqüents sexuals (BOE núm. 312, de 30 de desembre).
 • La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost).
 • La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 8, de 17 de gener).
 • El Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
 • El Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat.
 • El Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 58, de 27 d'abril), modificat pel Decret 136/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 197, de 31 de desembre), i pel Decret 119/2008, de 7 de novembre (BOIB núm. 160, de 13 de novembre).
 • El Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova la Llei articulada de funcionaris civils de l'Estat (BOE núm. 40, de 15 de febrer).
 • La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (BOE núm.185, de 3 d'agost).
 • El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril).
 • La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • El Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven (BOIB núm. 81, de 2 de juny), modificat pel Decret 16/2016, de 8 d'abril (BOIB núm. 45, de 9 d'abril), pel Decret 13/2017, de 31 març (BOIB núm. 39, d'1 d'abril) i per la disposició final setena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.
 • La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
 • El Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques (BOE núm. 56, de 6 de març), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març).
 • L'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat (BOE núm. 140, de 13 de juny).
 • El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d'octubre).
 • L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).
 • L'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 171, de 14 de desembre).
 • L'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).

L'anterior sense perjudici del que estableix aquesta Convocatòria i del que disposa qualsevol altra normativa aplicable.

PROCEDIMENT D'INGRÉS I D'ACCÉS

Primera

Convocatòria

Es convoquen proves selectives per cobrir un total de 564 places de funcionaris docents a centres de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi

Cos

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

255

592

Professors d'escoles oficiales d'idiomes

12

594

Professors de música i arts escèniques

2

597

Mestres

295

1.1. Codi i forma d'ingrés o d'accés

El codi corresponent a la forma d'ingrés o d'accés és el següent:

1. Procediment d'ingrés. Torn lliure.

2. Procediment d'ingrés. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat.

3. Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior.

4. Procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació.

5. Procediment d'adquisició de noves especialitats.

1.2. Places i especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

590003

Llatí

5

0

0

0

5

590004

Llengua castellana i literatura

8

1

2

0

11

590005

Geografia i història

8

1

2

0

11

590006

Matemàtiques

21

2

3

0

26

590008

Biologia i geologia

5

1

1

0

7

590009

Dibuix

6

1

0

0

7

590010

Francès

1

0

0

1

2

590011

Anglès

6

1

0

2

9

590016

Música

7

1

3

2

13

590017

Educació física

25

2

4

0

31

590018

Orientació educativa

56

4

10

0

70

590104

Construccions civils i edificació

6

0

0

0

6

590106

Hoteleria i turisme

6

1

0

0

7

590107

Informàtica

24

2

0

0

26

590108

Intervenció sociocomunitària

4

0

0

0

4

590111

Organització i processos de manteniment de vehicles

6

1

0

0

7

590113

Organització i projectes de sistemes energètics

3

0

0

0

3

590124

Sistemes electrònics

2

0

0

0

2

590125

Sistemes electrotècnics i automàtics

7

1

0

0

8

Total

206

19

25

5

255

1.3. Places i especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

592003

Català

2

0

1

2

5

592011

Anglès

3

1

1

2

7

Total

5

1

2

4

12

1.4. Places i especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

594406

Contrabaix

1

0

0

0

1

594407

Cor

1

0

0

0

1

Total

2

0

0

0

2

1.5. Places i especialitats del cos de mestres

Codi

Especialitat

1

2

T

597 EI

Educació infantil

75

5

80

597 EF

Educació física

28

2

30

597 AL

Audició i llenguatge

61

4

65

597 PRI

Educació primària

112

8

120

Total

276

19

295

 

Segona

Requisits i condicions dels aspirants

Per participar en els procediments selectius, els aspirants han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen en aquesta base.

2.1. Requisits i condicions generals

Els requisits i les condicions generals que s'han de complir són els següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També hi poden aspirar a participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de 21 anys o siguin més grans d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

Igualment hi pot aspirar a participar, d'acord amb el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, la parella dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establert a aquests efectes en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat, però visquin sota la seva dependència.

b. Tenir l'edat per poder accedir a la funció pública i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.

c. No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que siguin incompatibles amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals sigui seleccionat.

d. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

Els aspirants amb la nacionalitat diferent a l'espanyola, han d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de l'Estat espanyol, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del país d'on siguin nacionals, respecte dels delictes relacionats amb l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

f. No ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera, del mateix cos al qual s'aspira a ingressar; llevat d'aquells que participen en el procediment d'adquisició de noves especialitats per adquirir una especialitat diferent a la que ja posseeixen.

g. Acreditar el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

2.2. Requisits i condicions específiques

2.2.1. Titulacions

a. Per al cos de professors d'ensenyament secundari, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

Així mateix, en les especialitats de l'annex V del Reglament, estar en possessió d'alguna titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.

b. Per al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

c. Per al cos de professors de música i arts escèniques, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

Així mateix, en les especialitats de l'annex VII del Reglament, estar en possessió de les titulacions equivalents a efectes de docència que s'hi especifiquen per a cada una d'elles.

d. Per al cos de mestres, estar en possessió del títol de mestre, de diplomat en professorat d'educació general bàsica, de mestre d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

Per ingressar en els cossos docents indicats en els apartats a) i c) només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar d'altra titulació legalment exigida per a l'ingrés al cos.

2.2.2. Formació pedagògica i didàctica

a. Per al cos de professors d'ensenyament secundari, el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, l'aspirant ha d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Queda dispensat de la possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes qui acrediti el compliment, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, d'algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica.
 • Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia i psicopedagogia i els que estiguin en possessió d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica o haver cursat 180 crèdits d'aquests ensenyaments, als quals fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006.
 • Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Així mateix, els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VI del Reial decret 276/2007, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han d'estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, en la redacció donada per l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica equivalent sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

b. Per al cos de professors de música i arts escèniques l'exigència de la formació pedagògica i didàctica queda demorada fins que no es reguli per a cada ensenyament.

2.2.3. Requisits i condicions específiques per als aspirants amb discapacitat

2.2.3.1. Participació en el torn de reserva per aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés

Els aspirants que participin en el torn de reserva per a aspirants amb discapacitat no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel torn lliure.

El procediment selectiu es realitza en igualtat de condicions que els aspirants que participin pel torn lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes en la base 5.9 d'aquesta convocatòria.

2.2.3.2. Participació en el torn lliure del procediment d'ingrés

Els aspirants amb discapacitat que no s'acullin al torn de reserva poden participar pel torn lliure.

Així mateix, els aspirants que s'acullin al torn de reserva, però no presentin el dictamen de l'equip multiprofessional del centre base d'atenció a persones amb discapacitat i dependència competent en la forma i dins el termini que indica la base següent, seran admesos, si escau, pel torn lliure, per la qual cosa dins el termini establert en la base 4.2 han de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclosos per aquest motiu.

2.2.3.3. Dictamen de l'equip multiprofessional competent

L'aspirant que participi en el torn de reserva per a aspirants amb discapacitat o pel torn lliure ha de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'òrgan competent, amb el contingut següent:

a. La indicació que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 %.

b. El compliment de les condicions d'aptitud personal de manera autònoma en relació amb les funcions docents.

c. La necessitat i concreció d'adaptacions de temps i/o mitjans materials per a la realització de les proves.

La manca d'aportació del dictamen o l'aportació del dictamen amb el contingut incomplet suposa la no admissió de l'aspirant en el torn de reserva i la impossibilitat de fer adaptacions per a la realització de les proves. En el cas que el dictamen especifiqui que no compleix les condicions d'aptitud personal en relació amb les funcions docents, l'aspirant queda exclòs del procediment selectiu.

Aquest dictamen s'ha de presentar en el termini de presentació de sol·licituds o bé durant el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

No obstant això, els aspirants que tenen reconeguda la discapacitat pel Centre Base d'Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de les Illes Balears poden autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti el dictamen. Els aspirants que tenen reconeguda la discapacitat per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma han d'aportar el dictamen corresponent emès per aquest òrgan.

2.2.4. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

Poden aspirar a participar en aquest procediment selectiu, per al qual es reserva un 10 % de les places convocades per al cos de professors d'ensenyament secundari, els funcionaris dels cossos docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que compleixin els requisits i les condicions generals establertes en aquesta convocatòria i puguin acreditar els requisits específics següents:

a. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

b. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.2.2 d'aquesta Resolució.

c. Ser funcionari de carrera dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 als quals es refereix la legislació vigent de la funció pública.

d. Haver prestat serveis en el cos d'origen un mínim de sis anys com a funcionari de carrera l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

2.2.5. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació que el del cos al qual aspiren ingressar, sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d'origen, sempre que posseeixin la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.

L'accés al nou cos es pot realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la qual l'aspirant sigui titular en el seu cos d'origen.

2.3. Data del compliment dels requisits i condicions

Les condicions i requisits de participació esmentats en aquesta base segona s'han de complir a 28 de febrer de 2023, data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de mantenir fins el nomenament com a personal funcionari de carrera.

Si en algun moment del procediment es comprova la manca d'algun dels requisits, l'aspirant serà exclòs per resolució motivada, i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

Tercera

Sol·licituds i termini de presentació

3.1. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud

3.1.1 Els aspirants que desitgin prendre part en aquest procediment selectiu han d'emplenar la sol·licitud d'acord amb la convocatòria, seguint les instruccions de l'assistent de tramitació, que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

No es consideraran vàlidament presentades les sol·licituds que es trametin o presentin per un altre canal.

3.1.2 Per accedir a l'aplicació i tramitar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant el sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve (certificat digital /DNI electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).

3.1.3 L'assistent de tramitació sol·licitarà als aspirants que adjuntin la documentació següent:

 • Còpia de la titulació que acrediti el coneixement de la llengua catalana d'acord amb el que estableix la normativa vigent si no consta en el Portal del Personal la titulació suficient per poder accedir a aquest procés.
 • Còpia d'una de les titulacions que s'especifiquen en la base 7.1.1 d'aquesta convocatòria, en el cas dels aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprèn el coneixement de la llengua castellana, per tal d'acreditar-lo.
 • Document acreditatiu d'estar exempt de pagament, si s'escau.
 • Còpia del dictamen de l'equip multiprofessional competent assenyalat en la base 2.2.3.3, si s'escau.

3.1.4 La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

3.1.5 Amb la formalització de la sol·licitud de participació, l'aspirant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de detectar falsedat en les seves dades i/o documentació aportada, serà exclòs del procediment, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.

3.2. Codi de participació

Cadascun dels aspirants ha d'assenyalar en la casella corresponent de la sol·licitud de participació el procediment d'ingrés pel qual participa; per això, hi farà constar el codi que correspongui tal com s'especifica a continuació:

 

Codi

Forma d'ingrés

1

Procediment d'ingrés. Torn lliure.

2

Procediment d'ingrés. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat.

3

Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior

4

Procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

5

Procediment d'adquisició de noves especialitats

3.3. Aspirants amb discapacitat

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren a les places pel torn 2 com pel torn 1, han de fer constar en la casella corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició i la necessitat d'adaptacions.

3.4. Funcionaris de carrera

Els aspirants a participar per alguns dels procediments 3, 4 o 5 han d'indicar en la casella corresponent de la sol·licitud de participació el cos del qual són funcionaris de carrera, l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen i la data de nomenament com a funcionari de carrera del cos d'origen.

3.5. Aspirants no espanyols

Els aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola han de consignar la seva nacionalitat en la casella corresponent de la sol·licitud de participació.

3.6. Taxes del dret de participació i procediment d'abonament

3.6.1. Taxes del dret de participació

Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu són de 83,72 € d'acord amb el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

Les taxes s'han d'abonar dins el termini de presentació de sol·licituds.

3.6.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

L'abonament de les taxes del dret de participació en aquest procediment selectiu es realitzarà de forma telemàtica a través del tràmit de presentació de sol·licituds.

L'assistent de tramitació mostra el model corresponent a la liquidació de la taxa i l'aspirant ha d'emplenar el formulari amb les dades de l'operació que se li demanin.

El pagament s'ha d'efectuar mitjançant targeta bancària, de dèbit o de crèdit.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, es pot imprimir (format PDF) una còpia del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat.

La manca d'algun d'aquests requisits, l'abonament fora de termini o la no acreditació documental dels motius d'exempció dels aspirants que estableix la base 3.6.3 d'aquesta convocatòria determinarà l'exclusió de l'aspirant, excepte en el cas dels aspirants esmentats en la base 3.6.3.b), els quals poden fer l'abonament en el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

3.6.3. Exempció del pagament dels drets de participació

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants següents:

a. Les persones en situació legal de desocupació. Per acreditar la situació legal de desocupació cal adjuntar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acredita que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data de certificació d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

b. Les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar el dictamen esmentat en la base 2.2.3.3 o haver autoritzat la consulta, o la resolució que declara el grau de discapacitat de l'aspirant.

La manca d'aportació del dictamen o la falta d'autorització suposa que l'aspirant ha de fer el pagament dels drets de participació dins el termini que disposa la base 4.2 per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

c. Els membres de famílies nombroses. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar el títol oficial de família nombrosa o corresponent carnet o targeta individual (còpia per ambdues cares). És necessari que en aquests documents consti el número del títol, les dades de la persona interessada, la categoria de família nombrosa i la data d'expedició i renovació del títol.

d. Les víctimes de violència de gènere. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar qualsevol dels documents següents:

 • La sentència que declari que la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.
 • L'ordre de protecció vigent.
 • L'informe de la inspecció de Treball i Seguretat Social.

e. Les famílies en situació de protecció especial que preveu l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, incloses en l'àmbit d'aplicació que disposa l'article 4 d'aquesta Llei. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar el certificat d'empadronament juntament amb la documentació justificativa que es troben en alguna de les situacions previstes en l'article esmentat.

f. Les persones que tenguin la condició de víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i els seus fills. Per acreditar aquest fet han d'adjuntar la sentència ferma o la resolució administrativa per la qual es reconeix aquesta condició.

3.7. Consignació del títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos

Els aspirants han de consignar obligatòriament en la sol·licitud el títol que al·leguen per a l'ingrés o accés al cos.

Els aspirants podran modificar el títol consignat a efectes de barem. En aquest cas es considerarà que el títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos és el que s'ha consignat en el full de barem a tots els efectes i l'aplicació informàtica procedirà a modificar-lo automàticament.

En el cas que no es consigni, els aspirants seran exclosos del procediment selectiu. Aquesta causa d'exclusió es pot esmenar en els termes establerts en la base quarta d'aquest annex.

3.8. Nombre de sol·licituds

Els aspirants només es poden presentar a places d'una única especialitat i cos i per a un únic procediment.

Únicament es pot presentar una sol·licitud de participació. En el cas que un aspirant presenti més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la darrera registrada dins el termini establert.

3.9. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 8 al dia 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Quarta

Admissió d'aspirants

4.1. Llista d'aspirants admesos i exclosos

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Personal Docent farà pública en la seva pàgina web (http://dgpdocen.caib.es) la resolució que aprova:

a. La llista provisional d'aspirants admesos amb indicació de l'especialitat i el procediment d'ingrés o accés pel qual participa l'aspirant.

b. La llista provisional d'aspirants exclosos amb indicació de la causa d'exclusió, l'especialitat i el procediment d'ingrés o accés pel qual participa l'aspirant.

A més, respecte als aspirants que participen pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat, hi ha de constar la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment en la base 2.2.3.3.

Igualment es farà pública la llista provisional d'aspirants de nacionalitat estrangera que han acreditat estar en possessió de les titulacions que els eximeixen de fer la prova de castellà i la llista provisional d'aspirants que han de realitzar la prova de castellà.

El requeriment per a l'esmena de la sol·licitud es considera efectuat amb la publicació de la resolució que aprova les llistes provisionals de persones admeses i excloses, a l'efecte que, en el termini establert en la base següent, esmenin el defecte que ha donat lloc a la seva exclusió.

4.2. Termini de reclamacions

Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, les reclamacions que creguin oportunes a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), per tal d'esmenar el defecte que n'ha motivat l'exclusió.

De la mateixa manera, aquells aspirants que adverteixin deficiències o errades en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència o errada.

Durant el període de reclamacions, l'Administració educativa ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

4.3. Estimació/desestimació de les reclamacions

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

Contra la resolució esmentada, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El fet de figurar en la llista definitiva d'aspirants no implica el reconeixement als participants de la possessió dels requisits i les condicions exigides en el procediment definit en aquesta convocatòria.

Si en el procés de revisió de la documentació que, d'acord amb la base novena d'aquesta convocatòria, cal presentar en cas de superar el procediment esmentat, es dedueix que un aspirant no compleix alguna de les condicions i/o requisits exigits, la persona interessada perd tots els drets que es poden derivar de la participació en el procediment selectiu.

4.4. Reintegrament de les taxes del dret de participació

Les taxes del dret de participació es retornaran als aspirants exclosos en la llista definitiva que, prèviament, ho sol·licitin en el termini de vint dies naturals comptadors des del dia següent de la publicació de la resolució de la llista esmentada.

Cinquena

Òrgans de selecció: tribunals i comissions de selecció

5.1. Tipus

La selecció dels aspirants que participen en aquesta convocatòria l'han de realitzar els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció.

5.2. Nomenament dels tribunals i comissions de selecció

Els membres participants en els diferents òrgans de selecció definits en aquesta convocatòria són nomenats per la Direcció General de Personal Docent sens perjudici del que es determina en el darrer paràgraf de la base 5.7 d'aquesta convocatòria.

La resolució per la qual s'aprova la llista provisional dels membres dels tribunals es publica en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), i s'ha d'obrir un termini de tres dies hàbils comptadors des del dia següent al d'aquesta publicació per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 d'aquesta convocatòria. Una vegada resoltes totes les al·legacions es publica en el BOIB la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva dels membres dels tribunals.

Es poden nomenar tants de tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat.

Quan el nombre d'aspirants presentats a algunes especialitats sigui reduït i no es faci aconsellable el nomenament de tribunals diferents, es pot nomenar un únic tribunal, que actua de forma separada per a cada especialitat.

5.3. Composició dels tribunals

Els tribunals han d'estar formats per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, i s'ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents.

En la composició dels tribunals s'ha de vetlar pel compliment del principi d'especialitat, d'acord amb el qual la majoria dels membres han de ser titulars de l'especialitat objecte del procediment selectiu i s'ha de tendir a la paritat entre professores i professors, llevat que raons fonamentades i objectives ho impedeixin.

En aplicació de l'excepció que preveu l'article 19.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, els tribunals poden estar formats majoritàriament per funcionaris pertanyents al cos a què correspongui el procediment selectiu i estar constituïts per:

a. Un president designat per la Direcció General de Personal Docent entre els funcionaris de carrera dels cossos de funcionaris docents o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual opten els aspirants.

b. Un mínim de quatre vocals designats per sorteig entre funcionaris de carrera dels cossos de funcionaris docents en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual opten els aspirants.

5.3.1. Designació dels membres dels tribunals

L'acte del sorteig públic dels membres dels tribunals, amb l'excepció del president, que és lliurement designat per la Direcció General de Personal Docent, tindrà lloc a la seu de la Direcció General de Personal Docent el dia 16 de febrer de 2023 a les 9.30 hores del matí.

El sorteig es realitza entre els docents dels cossos corresponents i l'especialitat reconeguda, en servei actiu en centres docents o serveis educatius de les Illes Balears.

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a les Illes Balears de la majoria dels seus membres.

Ha d'actuar com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.3.2. Membres suplents dels tribunals

Quant als membres suplents, s'ha d'aplicar el següent:

a. Per a cada president titular dels diferents tribunals, la Direcció General de Personal Docent designa un president suplent.

b. La designació dels vocals suplents es realitza pel mateix procediment que la dels membres titulars: quatre membres, que fan la suplència de qualsevol dels membres titulars segons l'ordre de sortida al sorteig, respectant la tendència a la paritat.

5.3.3. Designació excepcional de vocals

Quan no hi ha funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Personal Docent de conformitat amb el que estableix aquesta convocatòria.

5.3.4. Principi d'especialitat en la designació de tribunals

En la designació de tribunals s'ha de vetlar pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de valorar. Quan això no sigui possible, els tribunals es poden completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es poden designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.3.5.

5.3.5. Incorporació d'assessors especialistes

Els tribunals poden proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspon a la Direcció General de Personal Docent.

 

5.3.6. Tendència a la paritat entre professores i professors

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament d'ingrés, en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre funcionaris i funcionàries docents, llevat que ho impedeixin raons objectives, atenent als criteris següents:

a. Si el percentatge entre les professores i els professors és inferior al 70 %, es designen dos vocals titulars i dos vocals suplents entre els professors i altres dos titulars i dos suplents entre les professores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b. Si el percentatge entre les professores i els professors és igual o superior al 70 % i igual o inferior al 90 % es designen tres vocals titulars i tres vocals suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c. Si el percentatge entre les professores i els professors és superior al 90 % no s'apliquen els criteris dels dos apartats anteriors.

5.4. Òrgans de selecció

Per al compliment de les funcions establertes en el Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, actuaran com a òrgans de selecció:

a. El tribunal, en el cas que només es nomeni un tribunal per especialitat.

b. La comissió de selecció per a cada cos i especialitat, en el cas que es nomeni més d'un tribunal. Les comissions de selecció, nomenades per la Direcció General de Personal Docent es constituiran segons el següent procediment:

1r. Si hi ha cinc o més tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: tots els altres presidents.

2n. Si hi ha quatre tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: els presidents dels tribunals corresponents als números 2, 3, 4 i el secretari corresponent del tribunal número 1.

3r. Si hi ha tres tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: els presidents dels tribunals corresponents als números 2 i 3 i els secretaris corresponents dels tribunals número 1 i 2.

4t. Si hi ha dos tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: el president del tribunal número 2, i els secretaris corresponents dels tribunals número 1, 2 i el vocal número 1 del tribunal 1. En cas que el vocal número 1 sigui el secretari serà el vocal número 2 del tribunal 1.

En tots els casos actuarà com a secretari el funcionari amb menor antiguitat en el cos entre els membres que formen part de la comissió de selecció, tret que la comissió de selecció acordi determinar-ho d'una altra manera.

5.5. Obligatorietat de la participació

La participació en els tribunals i les comissions de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 8 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. D'acord amb el mateix article, la Conselleria d'Educació i Formació Professional determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats d'aquesta participació.

La no assistència injustificada dels membres dels tribunals i de les comissions de selecció als diferents actes i sessions del procediment, si han estat convocats per la presidència corresponent, dona lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

5.6. Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres del tribunal concorren les circumstàncies que assenyala l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, s'abstindrà d'actuar; altrament, podrà ser recusat, en qualsevol moment, segons el que preveu l'article 24 de la Llei esmentada.

A més, s'han d'abstenir d'actuar-hi tots aquells membres que acreditin documentalment haver realitzat la preparació d'aspirants per a l'ingrés al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres del tribunal una declaració expressa per escrit en la qual s'asseguri que no es troben afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

La no abstenció en els casos en què procedeixi, donarà lloc a la responsabilitat que sigui procedent, de conformitat amb el que preveu l'article 23.5 de la Llei 40/2015.

5.7. Constitució i actuació dels tribunals i de les comissions de selecció

Prèviament a l'acte de presentació dels aspirants, cada president convocarà de forma fefaent els membres titulars i suplents del seu tribunal per dur a terme l'acte de constitució dels tribunals i els criteris de funcionament intern.

En cas d'haver-hi dos o més tribunals per a cada cos i especialitat s'ha de constituir una comissió de selecció formada pels membres que s'indiquen en la base 5.4 d'aquesta convocatòria.

Per a la vàlida constitució dels tribunals i les comissions de selecció hi han de ser presents el president i un mínim de tres vocals. La sessió de constitució pot realitzar-se tant de forma presencial com telemàtica i s'ha d'ajustar al que disposa l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. En aquest mateix acte s'ha de nomenar el secretari.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspon a la Direcció General de Personal Docent, una vegada constituïts els tribunals i les comissions de selecció només hi poden actuar els membres presents en l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres membres per a la validesa de les sessions.

Una vegada constituïts els tribunals i les comissions de selecció, cada un d'ells ha d'enviar l'acta de constitució, signada per tots els membres, tal com indica el protocol de constitució, a la Direcció General de Personal Docent el mateix dia en què s'hagi constituït.

La suplència del president titular ha de ser autoritzada per la Direcció General de Personal Docent, i la dels vocals titulars, pel president que ha d'actuar, tenint en compte que la suplència de qualsevol dels vocals ha de recaure en el vocal suplent segons l'ordre de sortida al sorteig, i respectant la tendència a la paritat segons la base 5.3.6 d'aquesta convocatòria.

Si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no s'ha pogut constituir, després d'haver exhaurit tots els procediments prevists a aquests efectes, la Direcció General de Personal Docent ha d'adoptar les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8. Funcions de les comissions de selecció i dels tribunals

5.8.1. Funcions de les comissions de selecció

Correspon a aquest òrgan de selecció:

 1.  Coordinar els tribunals.
 2.  Determinar i homogeneïtzar els criteris d'actuació dels tribunals.
 3.  Elaborar i publicar els criteris de valoració i qualificació específics de totes les proves de la fase d'oposició.
 4.  Elaborar el contingut de la prova pràctica de tots els procediments en els quals s'inclogui, com a part de la fase d'oposició, un exercici o prova de caràcter pràctic i publicar-la una vegada s'hagi realitzat.
 5.  Elaborar la rúbrica o instrument d'avaluació de cada una de les proves.
 6.  Agregar les puntuacions corresponents a les distintes fases dels procediments selectius, ordenar els aspirants i declarar quins han superat el procediment.
 7.  Elaborar i publicar les llistes d'aspirants seleccionats, i elevar-les a la Direcció General de Personal Docent.
 8.  Emplenar els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent amb l'aplicació informàtica específica que té a la seva disposició.
 9.  Elaborar la llista complementària d'aspirants seleccionats d'acord amb la base 8.5, si escau.

Les comissions de selecció poden encomanar als coordinadors les funcions f) i g), que les han d'exercir per delegació.

5.8.2. Funcions dels tribunals

Correspon als tribunals:

 1.  Desenvolupar el procediment selectiu corresponent, d'acord amb el que es disposa en aquesta convocatòria.
 2.  Fer públics els comunicats i convocatòries a través de l'aplicació informàtica habilitada a tal efecte.
 3.  En el procediment d'ingrés, valorar les proves a què fa referència l'article 20 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
 4.  En el procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior, valorar les proves a què es refereix l'article 36 del Reglament esmentat.
 5.  En el procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació, valorar les proves a què es refereix l'article 51 del Reglament esmentat.
 6.  En el procediment d'adquisició de noves especialitats, valorar la prova a què fan referència els articles 53 i 54 del Reglament esmentat.
 7.  Emplenar els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent. Els tribunals han de fer ús de l'aplicació informàtica específica que tenen a la seva disposició.
 8.  Lliurar a la Direcció General de Personal Docent, i a la comissió de selecció, si aquest tribunal no fos l'òrgan de selecció, la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició.
 9.  Rebre, custodiar i lliurar a la comissió de valoració de la fase de concurs la documentació justificativa i, si és el cas, fer-ne la compulsa.
 10.  Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants a la fase d'oposició.
 11.  Lliurar a la Direcció General de Personal Docent tota la documentació generada en la fase d'oposició, així com els recursos materials que han fet servir els tribunals.
 12.  En cas de tribunal únic, totes les funcions de la base 5.8.1.

5.8.3. Règim jurídic

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

5.9. Adaptacions per als aspirants amb discapacitat

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat puguin disposar d'igualtat efectiva d'oportunitats per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

5.10. Nombre màxim d'aspirants seleccionats

Els òrgans de selecció no poden proposar un nombre superior d'aspirants seleccionats al de les places assignades. Seran nul·les de ple dret les propostes que sobrepassin el nombre de places assignades a la convocatòria, sens perjudici de la responsabilitat que pugui recaure sobre els òrgans de selecció que incompleixin aquesta norma.

No obstant, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, si es produeixen renúncies d'aspirants seleccionats abans del seu nomenament com a funcionaris en pràctiques o presa de possessió, l'òrgan convocant, d'acord amb la base 8.5, recorrerà a la llista complementària d'aspirants seleccionats que segueixin als proposats per ordre de puntuació, que la comissió de selecció o el tribunal únic hagi elaborat, per al seu possible nomenament com a funcionaris en pràctiques en substitució dels que hi renunciïn.

5.11. Col·laboració d'altres òrgans

5.11.1. Coordinadors

La Direcció General de Personal Docent designarà a tres coordinadors amb funcions de coordinació i de suport administratiu dels tribunals i/o comissions de selecció.

5.11.2. Comissió de valoració de la fase de concurs

La Direcció General de Personal Docent designarà els membres de la Comissió de valoració de la fase de concurs, d'acord amb l'article 8.2 del Reial decret 276/2007. Aquesta Comissió realitza les seves funcions per delegació dels tribunals o comissions de selecció i és presidida per un dels coordinadors als que fa referència l'apartat anterior.

5.11.3. Funcions de la comissió de valoració de la fase de concurs

Les funcions de la comissió de valoració de la fase de concurs són:

a. Valorar els mèrits de la fase de concurs d'aquells aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquest efecte rebran la documentació justificativa i la custodiaran fins que sigui lliurada a la Direcció General de Personal Docent.

b. Emplenar els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent. La comissió de valoració ha de fer ús de l'aplicació informàtica específica que té a la seva disposició.

c. Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants de la fase de concurs.

d. Publicar les puntuacions provisionals i definitives de la fase de concurs.

e. Lliurar als òrgans de selecció la llista d'aspirants amb les puntuacions dels mèrits obtingudes en la fase de concurs.

f. Lliurar a la Direcció General de Personal Docent la documentació justificativa de la fase de concurs.

5.12. Indemnitzacions i dietes

Els tribunals, les comissions de selecció, els coordinadors i la comissió de valoració que actuen en els procediments convocats per aquesta Resolució tenen dret a les indemnitzacions establertes reglamentàriament.

Sisena

Lloc, inici i desenvolupament de les proves

6.1. Data, hora i lloc

Les proves selectives comencen a partir del dia 3 de juny de 2023.

Amb anterioritat a la data d'inici de les proves, i sempre amb catorze dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves, que s'ha de publicar en el BOIB.

La selecció dels aspirants ha de finalitzar durant el mes de juliol de 2023, tret que la Direcció General de Personal Docent autoritzi de manera motivada un altre termini.

L'acte de presentació dels aspirants té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada. Aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pels tribunals, seran exclosos del procediment selectiu.

En el cas del torn lliure i del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés, la fase d'oposició s'inicia el mateix dia en què es realitza l'acte de presentació i una vegada finalitzat aquest, amb la realització de la part A de la primera prova per part de l'aspirant.

En la resta de procediments, el dia de l'acte de presentació els aspirants només realitzen aquest acte, de manera que es posposa l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin. No obstant això, l'exercici pràctic es realitza el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o d'adquisició de noves especialitats.

6.2. Citació dels aspirants

Els aspirants són convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. N'han de ser exclosos aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major, degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. No s'admeten acreditacions ni poders de representació.

A aquests efectes, els aspirants convocats han de presentar-se davant del tribunal assignat en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el DNI, o amb el carnet de conduir, o amb el passaport vigents els qui posseeixin la nacionalitat espanyola. I amb el document oficial d'acreditació d'identitat en l'estat d'origen que estigui en vigor, els que tenguin una altra nacionalitat.

Una vegada realitzat l'acte de presentació, la resta de citacions als aspirants no s'han de publicar en el BOIB. Els tribunals han de publicar les citacions a l'aplicació informàtica d'oposicions com a mínim amb 24 hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.3. Desenvolupament i procediment

En l'ordre d'actuació dels aspirants s'ha de tenir en compte el procediment d'ingrés o accés pel qual participen. Si escau, en primer lloc, han d'actuar els aspirants del procediment d'accés a un cos de subgrup de classificació superior; en segon lloc, els del procediment d'accés a cossos del mateix subgrup i nivell de complement; en tercer lloc, els del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés; en quart lloc, els del torn lliure del procediment d'ingrés, i en darrer lloc els del procediment d'adquisició de noves especialitats.

Quan es determini que en un procediment d'accés o d'adquisició de noves especialitats s'ha de realitzar la prova pràctica, dita prova es farà el mateix dia que els aspirants del procediment d'ingrés i, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en el qual es determinen les especificacions, pautes i criteris sobre els quals elaborar la prova esmentada per a cada especialitat convocada.

En cada procediment, han d'iniciar l'actuació aquells aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra resultant del sorteig públic realitzat a la Direcció General de Personal Docent el dia 16 de febrer de 2023 a les 9.45 hores per als presents processos selectius celebrat a continuació del sorteig establert en la base 5.3.1. Els tribunals que no disposin de persones aspirants el primer llinatge de les quals comenci amb la lletra esmentada, han d'iniciar l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir en qualsevol moment del procediment a les persones aspirants que acreditin la seva identitat.

Si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que alguna persona aspirant no compleix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què la directora general de Personal Docent dicti la resolució pertinent, l'aspirant pot continuar de manera condicional la participació en el procediment selectiu.

Contra aquesta resolució es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

No obstant això, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, els tribunals tenen la facultat de poder excloure del procediment selectiu aquells aspirants que portin a terme qualsevol actuació de tipus fraudulent durant el desenvolupament de les fases d'oposició i de concurs.

6.4. Característiques lingüístiques de les proves

Totes les proves de les especialitats d'idiomes moderns en els cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors d'escoles oficials d'idiomes s'han de desenvolupar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

6.5. Embaràs i part

Si alguna de les aspirants no pogués iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seva continuïtat en el procés quedarà condicionada a la superació de les fases que hagin quedat ajornades dins el termini establert per a la finalització d'aquest.

Aquestes fases no podran endarrerir-se de manera que perjudiqui el dret de la resta de persones aspirants a una resolució del procés selectiu ajustada als temps prevists, la qual cosa haurà de ser valorada pel tribunal en primera instància o, en el seu cas, per la comissió de selecció. En tot cas, la realització d'aquestes proves ajornades tindrà lloc abans de la publicació de les puntuacions de la prova a la qual no ha pogut assistir.

Setena

Sistema de selecció

7.1. Fase prèvia

7.1.1. Acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, prèviament a la realització de les proves a què es refereix la base 7.2 d'aquesta convocatòria, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola i que el seu idioma oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de llengua castellana mitjançant la realització d'una prova per comprovar que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua. La prova consisteix en:

a. Expressió escrita d'un text formal en castellà d'un mínim de dues-centes paraules sobre una conferència oral d'un tema d'actualitat.

b. Lectura del text realitzat en la prova escrita.

c. Exposició oral en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència.

d. Comprensió d'un text escrit a través de preguntes orals i/o escrites.

Per a la realització d'aquesta prova, l'aspirant disposa de 45 minuts pel que fa a l'expressió escrita, de 15 minuts per a l'expressió oral i de 30 minuts per a la comprensió escrita.

Cada una de les parts es qualificarà d'apte o no apte. És necessària la qualificació d'apte en totes les parts de la prova per tal que l'aspirant pugui superar el requisit de competència en llengua castellana.

Aquesta prova de llengua castellana és organitzada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i s'ha de realitzar en una data per determinar en el lloc i horari que s'anunciaran oportunament en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es). Amb aquesta finalitat es nomenarà una comissió de valoració de l'acreditació del coneixement del castellà formada per tres especialistes de llengua castellana del cos de funcionaris docents del subgrup A1, en servei actiu a les Illes Balears, designats per la Direcció General de Personal Docent.

Queden exempts de la realització de la prova prevista en aquesta base els aspirants següents:

a. Aquells que acreditin estar en possessió d'alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària; el títol de batxillerat; el títol de tècnic especialista (FP2) o de tècnic superior.

b. Aquells que acreditin estar en possessió del diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els «diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)», modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

c. Aquells que acreditin estar en possessió del certificat d'aptitud o nivell avançat en espanyol expedit per les escoles oficials d'idiomes.

d. Aquells que acreditin estar en possessió del títol de llicenciat, o de grau corresponent, en Filologia Hispànica o Romànica expedits per un altre estat.

e. Aquells que aportin una certificació d'haver obtingut la qualificació d'apte en les proves d'acreditació de coneixements del castellà en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en altres administracions educatives de l'Estat espanyol.

f. Aquells que acreditin ser funcionaris de carrera d'un cos docent de l'Estat espanyol.

Les persones interessades, per acreditar-ho, han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita dins el termini de presentació de sol·licituds.

En iniciar-se la fase prèvia, l'esmentada comissió disposarà de la relació d'aspirants que han de realitzar la prova d'acreditació del coneixement del castellà.

7.1.2. Llista provisional d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

La Comissió de Valoració de l'Acreditació del Coneixement del Castellà, una vegada finalitzada l'avaluació de competència escrita i oral de la llengua castellana, ha de publicar la llista provisional dels aspirants declarats aptes i no aptes en la web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), i ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions davant la Comissió de Valoració.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, la Comissió de Valoració ha de lliurar a la Direcció General de Personal Docent la llista definitiva dels aspirants estrangers declarats aptes o no aptes en les proves de competència en llengua castellana.

7.1.3. Publicació de la llista definitiva d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

La llista d'aspirants estrangers declarats aptes o no aptes en les proves de competència en llengua castellana, es farà pública en la web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), amb una antelació mínima de set dies naturals al dia fixat per a l'acte de presentació.

Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment selectiu.

Contra aquesta llista definitiva les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7.2. Normes comunes per a la fase d'oposició

7.2.1. Criteris generals de valoració de la fase d'oposició

Els coordinadors han d'elaborar i fer públics els criteris generals de valoració de les proves de la fase d'oposició en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es) amb un mínim de quinze dies naturals d'antelació a l'inici de les proves.

En els criteris de valoració generals s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, els criteris i les orientacions amb les quals els tribunals han de valorar cadascuna de les parts de les proves.

Els esmentats criteris de valoració tenen com a objectiu comprovar de forma diferenciada dues dimensions:

a. Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre d'altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, assignatures o mòduls propis de l'especialitat a què optin.

b. Les habilitats i competències necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on ha de desenvolupar la tasca docent, com són, entre d'altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació, l'atenció a la diversitat i la transversalitat dels aprenentatges.

Abans de la realització de cada una de les proves els òrgans de selecció han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació de cadascuna.

7.2.2. Temaris

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents són d'aplicació els temaris a què es refereixen els annexos de les ordres següents:

 • L'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 32, de 7 de febrer).
 • L'Ordre de 9 de setembre de 1993 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de mestres, professors d'ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes (BOE núm. 226, de 21 de setembre).
 • L'Ordre de 21 d'octubre de 1993 per la qual s'aprova el temari de llengua i literatura catalanes en les convocatòries d'ingrés, adquisició de l'especialitat i mobilitat del cos de professors d'ensenyament secundari (BOE núm. 258, de 28 d'octubre).
 • L'Ordre d'1 de febrer de 1996 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional (BOE núm. 38, de 13 de febrer).
 • L'Ordre ECI/592/2007, de 12 de març, per la qual s'aprova el temari que ha de regir en el procediment d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats, per a l'especialitat de primària en el cos de mestres, regulada pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 64, de 15 de març). Atès que l'apartat 3 de la disposició transitòria segona del Reial decret esmentat estableix la possibilitat que en les administracions educatives amb llengua cooficial es puguin incorporar altres continguts relatius a la pròpia llengua cooficial, la Conselleria d'Educació i Cultura va resoldre modificar el tema núm. 14, que queda redactat de la següent forma:

Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent literatura en l'educació primària: enfocament, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.

7.2.3. Publicitat de les proves

Totes les parts de la prova que siguin d'exposició oral davant dels tribunals tenen caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

7.2.4. Procediment de comunicació dels tribunals i de les comissions de selecció i de valoració amb els aspirants

Per comunicar-se amb els aspirants, els tribunals i les comissions de selecció han de fer servir l'aplicació informàtica d'oposicions habilitada, a tal efecte, en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

La comissió de valoració ha de fer públics els resultats de la valoració dels mèrits, per apartats i subapartats, en l'aplicació informàtica habilitada a l'efecte.

7.2.5. Documentació

Durant el mes de novembre de 2023, els aspirants que hagin presentat documents originals per acreditar els seus mèrits en la fase de concurs els podran recuperar sempre que cap participant no hagi presentat un recurs. Si se n'ha presentat algun, la documentació ha de ser retinguda a l'efecte que serveixi de comprovació o prova. Si la documentació no és retirada en aquest termini, s'entendrà que l'aspirant renuncia a recuperar-la.

7.2.6. Qualificacions

Cada una de les proves es qualifica diferenciadament, i la puntuació de cada aspirant és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents del tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants, n'han de ser excloses les qualificacions màxima i mínima i s'ha de calcular la puntuació mitjana entre les tres restants. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal s'han d'atorgar amb una aproximació de fins a quatre decimals.

Les actes han de constar en l'expedient administratiu de cada tribunal i han de reflectir diferenciadament la puntuació atorgada a cadascuna de les parts de les proves per cada un dels membres del tribunal.

7.3. Fase d'oposició

7.3.1. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

Desenvolupament de la prova

L'aspirant ha de superar una prova que es determina en funció de si existeix o no concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira. Per determinar si existeix o no concordança s'ha d'aplicar el que es determina en l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 23 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

La prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat i l'exposició oral, en sessió pública, d'un tema dels corresponents al temari del cos i de l'especialitat a la qual s'accedeix, escollit per l'aspirant entre vuit temes elegits a l'atzar pel tribunal, o nou temes si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual participa i l'especialitat a la qual aspira.

L'exposició oral es completa amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l'aspirant, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears. En el cas de l'especialitat d'orientació educativa el plantejament didàctic del tema s'ha de referir a una actuació i/o intervenció.

Per a la preparació de l'exposició oral del tema l'aspirant disposa d'un període de dues hores de durada i pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior. Per tant, no s'hi poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.

Per a l'exposició disposa d'un màxim d'una hora i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d'aportar ell mateix, així com un guió, que no ha d'excedir d'un full DIN A4, per una sola cara, per a l'exposició oral del tema i un altre per al plantejament didàctic, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor n'és l'únic responsable.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o adquisició de noves especialitats, i ha de permetre comprovar que les persones aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps disponible per a la realització de l'exercici pràctic és el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en el qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en plantejar-lo.

Per a la realització de l'exercici de contingut pràctic l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit, a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar a l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

La prova es puntua de forma conjunta de 0 a 10 punts i els aspirants han d'obtenir, com a mínim, 5 punts per a superar-la. Cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants per valorar la prova.

7.3.1.1. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals amb la puntuació obtinguda per cadascun dels aspirants i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics.

7.3.1.2. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició

Una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades, el tribunal ha de publicar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions definitives i la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició. Els aspirants que la superin accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta llista de qualificacions definitives les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7.3.1.3. Acumulació de places

Els òrgans de selecció han d'acumular les places que no es cobreixin per aquest procediment a les del torn lliure del procediment d'ingrés.

7.3.2. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

7.3.2.1. Desenvolupament de la prova si s'opta a la mateixa especialitat de la qual s'és titular en el cos d'origen

La prova consisteix en la defensa seguida d'un debat, ambdós orals, d'una programació didàctica o una planificació anual de situacions d'aprenentatge elaborada per l'aspirant en els mateixos termes establerts per als aspirants d'ingrés en l'annex 4 d'aquesta convocatòria.

La programació/planificació anual elaborada per l'aspirant s'ha de lliurar al tribunal telemàticament a través de l'aplicació informàtica d'oposicions en el termini que el tribunal estableixi, que en tot cas no pot ser inferior a 24 hores.

El lliurament de la programació didàctica/planificació anual s'ha d'efectuar en un únic document en format PDF que no superi els 15 MB. En el cas que es presenti més d'una programació/planificació anual, ha de ser vàlida i s'ha de tenir en compte únicament l'última presentada dins del termini.

Els aspirants que no lliurin la programació/planificació anual en aquest termini s'entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets que se'n deriven.

En el cas que el tribunal detecti que la programació/planificació anual no conté un mínim de dotze unitats didàctiques o actuacions diferents o nou situacions d'aprenentatge, els aspirants tampoc no podran continuar el procediment selectiu i el tribunal ha de qualificar aquesta prova amb un 0.

L'aspirant disposa, com a màxim, d'una hora per a la defensa de la programació/planificació anual. La durada del debat no pot excedir de quinze minuts.

En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar i consultar un exemplar de la programació/planificació anual aportat per ell mateix, i un guió que no ha d'excedir d'un full DIN A4 per una sola cara, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal.

La prova, que ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals, es puntua de 0 a 10 punts i els aspirants han d'obtenir, com a mínim, 5 punts per superar-la. Cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants per valorar la prova.

7.3.2.2. Desenvolupament de la prova si s'opta a una especialitat distinta de la qual s'és titular en el cos d'origen

La prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat i l'exposició oral, en sessió pública, d'un tema dels corresponents al temari del cos i de l'especialitat a la qual s'accedeix, escollit per l'aspirant entre nou temes elegits a l'atzar pel tribunal.

L'exposició es completa amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l'aspirant, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears.

Per a la preparació de l'exposició oral del tema l'aspirant disposa d'un període de dues hores de durada i pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior, per tant, no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.

Per a l'exposició disposa d'un màxim d'una hora i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d'aportar ell mateix, així com un guió, que no ha d'excedir d'un full DIN A4, per una sola cara, per a l'exposició oral del tema i un altre per al plantejament didàctic, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor n'és l'únic responsable.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o adquisició de noves especialitats, i ha de permetre comprovar que les persones aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps de què es disposa per a la realització de l'exercici pràctic és el que determina la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta resolució, en el qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en el seu plantejament.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit, a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

La prova es puntua de forma conjunta de 0 a 10 punts i els aspirants han d'obtenir, com a mínim, 5 punts per superar-la. Cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants per valorar la prova.

7.3.2.3. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals amb la puntuació obtinguda per cadascun dels aspirants, i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

7.3.2.4. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, el tribunal ha de publicar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions definitives i la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició. Els aspirants que la superin accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta llista de qualificacions definitives les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7.3.2.5. Acumulació de places

Els òrgans de selecció acumularan les places que no es cobreixin per aquest procediment a les del torn lliure del procediment d'ingrés.

7.3.3. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

7.3.3.1. Proves de la fase d'oposició

Primera prova

Desenvolupament de la prova

Aquesta prova té per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per impartir l'especialitat docent a la qual s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

Part A de la primera prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant entre un nombre de temes trets a l'atzar per l'òrgan de selecció dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a. En les especialitats que tenguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha d'escollir entre 2 temes.

b. En les especialitats que tenguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s'ha d'escollir entre 3 temes.

c. En les especialitats que tenguin un nombre superior a 50 temes, s'ha d'escollir entre 4 temes.

Per al desenvolupament escrit del tema de la part A de la prova els aspirants disposaran d'un màxim de tres hores.

Part B de la primera prova: prova pràctica

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants posseeixen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a la qual s'opta.

El temps de què es disposarà per a la realització de la prova serà el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en la qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris sobre els quals elaborar l'esmentada prova per a cada especialitat convocada.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

En la part A i la part B de la primera prova els exercicis han de ser llegits i valorats per cada un dels membres dels tribunals i en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que la prova pràctica no sigui escrita, a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

Valoració i superació de la primera prova

Cada una de les dues parts de la primera prova es puntua de 0 a 10 punts i el total que s'obté és el resultat de calcular la mitjana aritmètica entre les puntuacions de les parts A i B de la prova, sempre que cada una d'aquestes sigui igual o superior a 2,5 punts.

Per superar aquesta primera prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a 5 punts, i queden eliminats del procés selectiu els qui no arribin a aquesta puntuació.

Els qui no hagin realitzat tant la part A com la part B de la primera prova han de ser considerats com a no presentats i, per tant, no poden continuar el procediment selectiu.

Publicació de la llista de la puntuació obtinguda en la primera prova i convocatòria per a la realització de la segona prova

Una vegada finalitzada aquesta prova s'ha d'exposar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

La superació d'aquesta prova permet als aspirants passar a la segona prova.

Una vegada que es faci pública aquesta llista s'ha d'obrir un termini de 24 hores per tal que els aspirants que han superat la prova lliurin les programacions didàctiques/planificacions anuals de situacions d'aprenentatge al tribunal telemàticament a través de l'aplicació informàtica d'oposicions.

El lliurament de les programacions didàctiques o planificacions anuals de situacions d'aprenentatge s'ha d'efectuar en un únic document en format PDF que no superi els 15 MB. En el cas que es presenti més d'una programació o planificació, ha de ser vàlida i s'ha de tenir en compte únicament l'última presentada dins el termini.

Els aspirants que no lliurin la programació o planificació en aquest termini s'entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets que se'n deriven.

En el cas que el tribunal detecti que la programació/planificació no conté un mínim de dotze unitats didàctiques o actuacions diferents o que la planificació no conté un mínim de nou situacions d'aprenentatge, els aspirants tampoc no podran continuar el procediment selectiu i el tribunal qualificarà aquesta segona prova amb un 0.

Segona prova

Desenvolupament de la prova

Després de la finalització del termini de 24 hores per lliurar la programació didàctica/planificació anual, el tribunal ha de convocar mitjançant l'aplicació informàtica d'oposicions els aspirants per a la realització d'aquesta prova amb 24 hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

Aquesta segona prova té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques necessàries per exercir la docència.

Consisteix en l'exposició i defensa d'una programació didàctica/planificació anual, de caràcter personal, elaborada de forma individual per l'aspirant, prèviament lliurada al tribunal, i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica/situació d'aprenentatge, que es realitzen en sessió pública.

Per a la preparació d'aquesta segona prova (part A i part B) l'aspirant disposa d'una hora i pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior. Per tant, no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic. Compta amb un període màxim de 50 minuts per a la defensa oral de la programació/planificació anual, l'exposició de la unitat didàctica/situació d'aprenentatge i, si escau, posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació/planificació anual, 25 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica/situació d'aprenentatge i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal. Durant el debat el tribunal li pot plantejar preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Part A de la segona prova: exposició i defensa d'una programació didàctica/planificació anual de situacions d'aprenentatge

L'aspirant ha d'exposar i defensar oralment la programació didàctica/planificació anual de situacions d'aprenentatge.

La programació didàctica/planificació anual s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular (annex 5), i d'acord amb les instruccions dictades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2022-2023.

Aquesta programació/planificació anual s'ha d'elaborar segons el que estableix l'annex 4, i s'ha de defensar davant del tribunal en el moment en el qual la persona aspirant sigui convocada a aquest efecte.

En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar i consultar un exemplar de la programació/planificació anual aportat per ell mateix, i un guió que no ha d'excedir d'un full DIN A4 per una sola cara, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal.

Part B de la segona prova: preparació i exposició d'una unitat didàctica/situació d'aprenentatge

La preparació i exposició oral davant el tribunal d'una unitat didàctica/situació d'aprenentatge pot estar relacionada amb la programació/planificació anual presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l'especialitat. En el primer cas, l'aspirant ha de triar la unitat didàctica/situació d'aprenentatge entre tres unitats/situacions extretes a l'atzar per ell mateix de les incloses en la programació didàctica/planificació anual lliurada al tribunal. En el segon cas, l'aspirant ha de triar la unitat didàctica/situació d'aprenentatge d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ell mateix del temari oficial de l'especialitat.

En l'elaboració de la unitat didàctica s'han de concretar, entre d'altres, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es volen plantejar a l'aula i els procediments d'avaluació, així com l'atenció a la diversitat.

En l'elaboració de la situació d'aprenentatge s'hi han d'incloure, com a mínim, els apartats que s'estableixen a l'annex 3 dels diferents decrets de currículum que corresponen a cada una de les etapes educatives.

En l'exposició de la unitat didàctica/situació d'aprenentatge es pot utilitzar el material auxiliar que es consideri pertinent, aportat per l'aspirant en el moment de realitzar-la, així com un guió que no excedirà d'un DIN A4 per una sola cara, i que, en acabar, s'ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor en serà l'únic responsable.

En les especialitats pròpies de la formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari, la unitat didàctica es pot referir a unitats de treball havent de relacionar-se amb els resultats d'aprenentatge i, si escau, amb les capacitats terminals associades a les unitats de competència pròpies del perfil professional de què es tracti.

Valoració i superació de la segona prova

Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts. Per superar-la els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a 5 punts.

Publicació de la llista de la puntuació obtinguda en la segona prova

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

7.3.3.2. Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d'aquesta fase, quan totes elles han estat superades.

Una vegada finalitzada aquesta fase, s'ha d'exposar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1 MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, el tribunal ha de publicar, en l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista de les qualificacions definitives obtingudes per tots els aspirants que han participat en la fase, i d'acord amb aquesta llista els tribunals han d'elaborar la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició.

Contra la llista de les qualificacions definitives obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7.3.3.3. Acumulació de places

Els òrgans de selecció acumularan les places que no es cobreixin pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat a les del torn lliure del procediment d'ingrés.

7.4. Fase de concurs dels procediments d'ingrés i accés

Passen a la fase de concurs aquells aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts en la fase d'oposició.

7.4.1. Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs

Els aspirants que han superat la fase d'oposició han de realitzar el tràmit telemàtic habilitat, que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, per accedir al full de barem de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant dos dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició a la qual fa referència la base 7.3.3.2.

Es pot accedir al tràmit telemàtic mitjançant el sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve (certificat digital reconegut/ DNI electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve permanent).

Una vegada l'aspirant hagi accedit al tràmit, l'aplicació li mostrarà el full de barem amb els mèrits que consten en la Direcció General de Personal Docent i la puntuació corresponent per aplicació del barem de mèrits previst en l'annex 2 en el cas de participar en el procediment d'ingrés, i en l'annex 3 en el cas de participar pels procediments d'accés. En el cas en què en l'Administració no hi consti cap mèrit d'un aspirant, el full de barem no estarà emplenat i la puntuació serà 0.

Els aspirants que estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i han d'enviar telemàticament el full de barem, i obtindran un número de registre, amb la qual cosa la tramitació telemàtica finalitza. En aquest cas no han de presentar cap documentació al tribunal.

Els aspirants que no estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i manifestar els mèrits amb la puntuació dels quals no estan d'acord i afegir-hi els que considerin, indicant els documents justificatius que presenten per acreditar-los. En aquest cas s'obté un número de preregistre i han de presentar el full de barem, una còpia compulsada dels documents justificatius dels mèrits al·legats, així com la declaració jurada dels documents justificatius dels mèrits que efectivament presenten, davant el tribunal, en el termini que aquest determini, que en tot cas no pot ser superior a 24 hores des de la finalització del termini per realitzar el tràmit telemàtic per accedir al full de barem. El tribunal ha de publicar la data i hora en què els aspirants han de presentar la documentació esmentada mitjançant una convocatòria en els termes de la base 6.2 d'aquest annex. El lliurament d'aquests mèrits al tribunal és personal i no s'admetrà en cap cas documentació presentada per una altra persona diferent a l'interessat.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

Els aspirants que no realitzin el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte no poden, en cap moment, al·legar ni acreditar cap nou mèrit, de forma que només se'ls ha de tenir en compte aquells mèrits que consten en la Direcció General de Personal Docent amb la puntuació corresponent per aplicació del barem de mèrits que pertoqui i que figuren en el full de barem del tràmit telemàtic.

7.4.2. Qualificació de la fase de concurs

Correspon a la comissió de valoració atorgar a cada aspirant la puntuació que li correspongui en funció dels mèrits al·legats i acreditats.

Només es poden puntuar aquells mèrits que siguin degudament perfeccionats abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i acreditats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 2 i 3 d'aquesta convocatòria.

La comissió de valoració ha de fer públics els resultats provisionals de la valoració dels mèrits, per apartats i subapartats, en l'aplicació informàtica d'oposicions.

7.4.3. Reclamacions a la fase de concurs

La comissió de valoració obrirà un termini de 24 hores des de la publicació dels resultats provisionals de la valoració dels mèrits per a la presentació de reclamacions a través de l'aplicació informàtica d'oposicions. Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment en el moment oportú no es poden al·legar o acreditar dins el termini de presentació de reclamacions, sense perjudici de la possibilitat d'esmenar, dins aquest termini, els mèrits al·legats i acreditats de forma incompleta o defectuosa.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, la comissió de valoració farà públics els resultats definitius de la valoració dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Contra aquesta publicació dels resultats definitius de la valoració dels mèrits les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7.5. Funcionaris d'organismes internacionals

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, els aspirants que tenguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i la nacionalitat espanyola, queden exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, cal adjuntar la certificació d'homologació prevista en l'article 7 del Reial decret esmentat, a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant, amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Aquells aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base, i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

D'altra banda, aquests aspirants poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que hi participen pel torn lliure del procediment d'ingrés. La renúncia en qüestió ha de ser formulada per escrit amb anterioritat a l'inici de les proves del procediment selectiu.

Vuitena

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

8.1. Procediments d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants que obtinguin almenys 5 punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que, una vegada ordenats segons la puntuació global obtinguda, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places assignades per a cadascun d'aquests procediments.

Per tal d'obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu cada comissió de selecció ha de ponderar en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada ha de ser la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i concurs un cop realitzada la ponderació.

8.2. Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

Superen el concurs oposició els aspirants que obtinguin almenys 5 punts en la fase d'oposició i als quals, ordenats segons la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en la fase d'oposició, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments. La ponderació de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació global ha de ser d'un 55% per a la fase d'oposició i d'un 45% per a la fase de concurs.

8.3. Procediment d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Superen el concurs oposició els aspirants que obtinguin almenys 5 punts en la valoració de la prova i als quals, ordenats segons la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits i en la prova, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments. La ponderació de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació global ha de ser d'un 55% per a la fase d'oposició i d'un 45% per a la fase de concurs.

8.4. Actuació dels òrgans de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats

De conformitat amb el que s'estableix en la base 5.8 d'aquesta convocatòria, correspon als òrgans de selecció l'agregació i, si és el cas, la ponderació, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes en les diferents fases i la declaració dels aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs.

Els òrgans de selecció poden encomanar als coordinadors aquestes funcions, que les exerciran per delegació.

A aquests efectes, els òrgans de selecció han de tenir en compte el que s'indica en les bases 8.4.1 a 8.4.5.

8.4.1. Agregació de les puntuacions

Els òrgans de selecció, després de rebre les puntuacions atorgades pels tribunals de la fase d'oposició i per les comissions de valoració de la fase de concurs, i un cop feta la ponderació corresponent, han d'afegir les puntuacions de la fase de concurs a les puntuacions dels aspirants que han superat la fase d'oposició, ordenar els aspirants segons la puntuació global obtinguda i determinar quins aspirants han superat el concurs oposició dels corresponents procediments, d'acord amb el que s'estableix en les bases 8.1, 8.2 i 8.3 d'aquesta convocatòria.

8.4.2. Desempats

En cas que en ordenar els aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes s'hi produeixin empats, l'òrgan de selecció els resoldrà atenent successivament els criteris següents:

a. Si el procediment de participació és d'ingrés, tant pel torn lliure com pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat:

1r. Més puntuació en la fase d'oposició.

2n. Més puntuació en cadascuna de les parts i apartats de la fase d'oposició, per l'ordre en què s'hagin realitzat.

3r. Més puntuació en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què figuren en la convocatòria.

4t. Més puntuació en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què figuren en la convocatòria.

5è. Més edat.

b. Si el procediment de participació és d'accés:

1r. Més puntuació en la fase d'oposició.

2n. Més puntuació en cadascun dels apartats del barem de mèrits per l'ordre en què apareguin en la respectiva convocatòria.

3r. Més puntuació en els subapartats del barem, per l'ordre en què apareguin en la convocatòria.

4t. Més puntuació en cadascuna de les parts i apartats de la fase d'oposició, per l'ordre en què s'hagin realitzat.

8.4.3. Acumulació de places sobrants

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el torn lliure del procediment d'ingrés, els òrgans de selecció, si escau, a les places assignades inicialment per aquest torn, hi han d'afegir totes les places que hagin quedat vacants en els procediments 2, 3 i 4.

8.4.4. Llista d'aspirants seleccionats i exposició pública

Els òrgans de selecció, d'acord amb les bases anteriors, han d'aixecar acta, si escau, i elaborar la llista d'aspirants seleccionats per cos i especialitat. En la llista hi han de figurar, en primer lloc, els aspirants que hi hagin accedit des de cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació; en segon lloc, els del torn d'accés des de cossos de distint subgrup, i en tercer lloc, els qui hi hagin ingressat pel procediment lliure. Dins de cadascun d'aquests grups, els aspirants seleccionats s'han d'ordenar d'acord amb el que s'estableix en les bases anteriors.

Els òrgans de selecció han d'exposar, a l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista d'aspirants seleccionats per cos i especialitat, i elevar-la a la Direcció General de Personal Docent.

8.4.5. Llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats

La directora general de Personal Docent, finalitzada l'actuació dels òrgans de selecció, ha de dictar la Resolució que aprova la llista única per especialitats amb tots els aspirants seleccionats. Aquesta llista ha de seguir l'ordre especificat en el punt 8.4.4 d'aquesta convocatòria, que s'ha de publicar en el BOIB.

Contra la resolució esmentada les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

També es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació, d'acord amb allò que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

8.5. Llista complementària d'aspirants seleccionats

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies per part dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del nomenament com a funcionari en pràctiques o de la presa de possessió, l'òrgan convocant ha de recórrer a la llista complementària dels aspirants aprovats que segueixin als proposats per ordre de puntuació, que el tribunal hagi elaborat, per a la seva inclusió en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procediment selectiu.

Novena

Presentació de documents per part dels aspirants seleccionats

9.1. Termini

En el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 8.4.5 d'aquesta convocatòria, els aspirants esmentats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent, presencialment o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els documents que determina la base següent.

9.2. Documentació a presentar

9.2.1. Aspirants seleccionats pel procediment d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

Els aspirants seleccionats pel procediment d'ingrés pel torn lliure i pel torn de reserva d'aspirants amb discapacitat han de presentar els següents documents:

a. Títol al·legat com a requisit per a l'ingrés al cos docent pel qual participa en el procediment selectiu (anvers i revers) o, una certificació acadèmica oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol juntament amb l'acreditació d'haver abonat els drets per a l'expedició.

En el cas que la titulació s'hagi obtingut a l'estranger, ha d'aportar, en tot cas, la credencial que acredita l'homologació o, si escau, la declaració d'equivalència a nivell acadèmic de grau que ha d'acompanyar-se de la documentació acreditativa d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb l'apartat següent.

b. Títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.2.2 d'aquesta convocatòria.

c. Certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears:

 • Per a les especialitats del cos de mestres, el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o d'un equivalent.
 • Per a les funcions dels altres cossos, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) o un d'equivalent.

Les equivalències entre els certificats esmentats i altres titulacions i certificats que l'aspirant posseeixi són:

 • Les que es determinen a l'annex únic de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.
 • Les que es determinen als apartats 5 i 6 de l'annex I del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent.

d. Document acreditatiu de la identitat i de la nacionalitat:

 • Els aspirants que posseeixin la nacionalitat espanyola, si s'oposen a què l'Administració realitzi la consulta del Document Nacional d'Identitat, han de presentar una còpia en vigor d'aquest document escanejada per ambdues cares.
 • Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola:

o Els aspirants estrangers que resideixin a Espanya han de presentar una còpia escanejada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat o del passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor.

o Els aspirants nacionals de la Unió Europea, o de qualque estat al qual, en virtut dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, han de presentar còpia escanejada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor.

o Els aspirants que participen per la seva condició de familiars dels anteriors han de presentar una còpia del passaport, del visat i, si s'escau, del resguard d'haver sol·licitat la targeta corresponent, o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció de visat i la targeta corresponent. Si no han sol·licitat aquests documents, han de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acreditin el vincle de parentesc i una declaració responsable de la persona amb la qual existeix aquest vincle de no estar separada de fet del seu o de la seva cònjuge i, en el seu cas, del fet que l'aspirant està a càrrec seu.

e. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

f. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Tots els aspirants de nacionalitat espanyola han d'aportar la declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'aportar la declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

g. Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del dictamen establert en la base 2.2.3.3, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l'Administració per sol·licitar-lo.

h. Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que s'hagin oposat a la consulta d'aquestes dades i les del Document Nacional d'Identitat han de presentar aquesta certificació en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

i. Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si s'escau.

j. Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat establertes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i en el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

9.2.2. Aspirants funcionaris públics de carrera

Els qui tenguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de servei actiu han de presentar:

a. Títol al·legat com a requisit per a l'accés al cos docent pel qual participa en el procediment selectiu (anvers i revers) o, una certificació acadèmica oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol juntament amb l'acreditació d'haver abonat els drets per a l'expedició.

En el cas que la titulació s'hagi obtingut a l'estranger, ha d'aportar, en tot cas, la credencial que acredita l'homologació o, si escau, la declaració d'equivalència a nivell acadèmic de grau que ha d'acompanyar-se de la documentació acreditativa d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb l'apartat següent.

b. Títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.2.2 d'aquesta convocatòria.

c. Certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears:

 • Per a les especialitats del cos de mestres, el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o d'un equivalent.
 • Per a les funcions dels altres cossos, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) o un d'equivalent.

Les equivalències entre els certificats esmentats i altres titulacions i certificats que l'aspirant posseeixi són:

 • Les que es determinen a l'annex únic de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.
 • Les que es determinen als apartats 5 i 6 de l'annex I del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent.

d. Document acreditatiu de la identitat i de la nacionalitat:

 • Els aspirants que posseeixin la nacionalitat espanyola, si s'oposen a què l'Administració realitzi la consulta del Document Nacional d'Identitat, han de presentar una còpia en vigor d'aquest document escanejada per ambdues cares.
 • Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola:

o Els aspirants estrangers que resideixin a Espanya han de presentar una còpia escanejada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat o del passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor.

o Els aspirants nacionals de la Unió Europea, o de qualque estat al qual, en virtut dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, han de presentar còpia escanejada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor.

o Els aspirants que participen per la seva condició de familiars dels anteriors han de presentar una còpia del passaport, del visat i, si s'escau, del resguard d'haver sol·licitat la targeta corresponent, o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció de visat i la targeta corresponent. Si no han sol·licitat aquests documents, han de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acreditin el vincle de parentesc i una declaració responsable de la persona amb la qual existeix aquest vincle de no estar separada de fet del seu o de la seva cònjuge i, en el seu cas, del fet que l'aspirant està a càrrec seu.

e. Certificació o full de serveis de l'organisme del qual es depengui, en el qual s'han de consignar expressament les dades següents:

1r. Indicació del cos al qual es pertany, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.

2n. Nombre d'anys com a funcionari de carrera.

Els seleccionats que tinguin la condició de funcionaris docents de carrera en situació de servei actiu de les Illes Balears estan exempts de presentar aquest certificat.

f. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

g. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Tots els aspirants de nacionalitat espanyola han d'aportar la declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'aportar la declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

h. Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que s'hagin oposat a la consulta d'aquestes dades i les del Document Nacional d'Identitat han de presentar aquesta certificació en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

9.3. Causes d'exclusió

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major degudament acreditats, no presentin la documentació requerida, o bé els aspirants en els quals s'observi, a partir de la revisió de la documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats en la base segona d'aquesta convocatòria, no seran nomenats funcionaris en pràctiques, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Desena

Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

10.1. Nomenament

Els aspirants que han estat seleccionats, compleixen els requisits i les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i no estan exempts de la realització de la fase de pràctiques, o que n'estan exempts però han fet la sol·licitud expressa d'incorporar-s'hi, han de ser nomenats funcionaris en pràctiques. Aquests aspirants han de realitzar les pràctiques a les destinacions que els adjudicarà la Direcció General de Personal Docent. La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada ha de ser el primer dia hàbil de setembre de 2023 per a tots els cossos. S'entén que els qui en aquesta data no s'incorporen a les destinacions adjudicades renuncien a tots els drets que els puguin correspondre pel fet d'haver participat en el procediment selectiu.

10.2. Elecció d'administració educativa

Els aspirants que participen en el procés selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre pel fet de participar en les restants. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a les restants.

10.3. Adjudicació de destinacions provisionals

Els aspirants seleccionats han de participar en el procediment telemàtic d'adjudicació de destinacions provisionals de la Direcció General de Personal Docent per al curs 2023-2024, mitjançant el tràmit reservat als funcionaris en pràctiques, i se'ls ha d'adjudicar una destinació provisional de l'especialitat per a la qual han estat seleccionats, tenint en compte el número d'ordre obtingut en la llista única i d'acord amb el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

En cas de no participar-hi, la Direcció General de Personal Docent els ha d'adjudicar d'ofici una destinació provisional corresponent a l'especialitat per a la qual han superat el procés selectiu.

10.4. Exempció de la realització de la fase de pràctiques

Estan exempts de la realització de la fase de pràctiques els aspirants seleccionats pels procediments que s'especifiquen en les bases 2.2.4 i 2.2.5 d'aquesta convocatòria.

Aquests aspirants poden optar, en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 8.4.5, a ser nomenats funcionaris en pràctiques, incorporar-se a la destinació adjudicada i quedar exempts de l'avaluació. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada han de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionaris de carrera al cos al qual han accedit.

Els qui, en el termini esmentat, no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques han de romandre en els cossos d'origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

10.5. Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques

Qui necessiti ajornament de la incorporació a la fase de pràctiques, en casos excepcionals i per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Personal Docent, l'ha de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a la direcció general esmentada en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 8.4.5.

Els aspirants als quals s'hagi concedit l'ajornament han de ser nomenats funcionaris en pràctiques, i en el cas que no puguin complir el període mínim exigit en el mateix curs han de realitzar la totalitat de la fase de pràctiques durant el curs 2024-2025. En el cas de no incorporar-se per realitzar la fase de pràctiques o ser declarats no aptes perdran el dret a ser nomenats funcionaris de carrera.

10.6. Remuneració

Els aspirants que, havent estat seleccionats en els procediments selectius, estiguin prestant serveis remunerats en l'Administració com a funcionaris de carrera o com a personal laboral fix, sense perjudici de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els correspongui, han de formular l'opció per a la percepció de les remuneracions durant la seva condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer.

Aquesta opció s'ha de realitzar en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 8.4.5. S'entén que els que no la realitzin en aquest termini opten per les retribucions corresponents a la plaça obtinguda en aquesta convocatòria.

10.7. Règim jurídic administratiu

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim jurídic administratiu dels aspirants seleccionats és el de funcionaris en pràctiques, sempre que estiguin ocupant un lloc de treball docent.

10.8. Participació obligatòria en el concurs de trasllats i obtenció de destinació definitiva

Els aspirants seleccionats, inclosos aquells que han ajornat la realització de la fase de pràctiques i els que han triat l'opció de romandre en els seus cossos d'origen, estan obligats a participar en els successius concursos de trasllats per als funcionaris dels cossos docents que es convoquin amb posterioritat a la data de nomenament com a funcionaris en pràctiques, fins que obtinguin la primera destinació definitiva en l'especialitat d'oposició.

La destinació que els pugui correspondre està condicionada, en el seu cas, a la superació de la fase de pràctiques i al nomenament com a funcionaris de carrera.

En cas de no obtenir destinació definitiva, han de romandre adscrits a una destinació provisional, mitjançant la participació en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

Els aspirants seleccionats que, procedents del cos de mestres, hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari d'acord amb el que disposa l'apartat 2.2.4 d'aquesta Resolució i estiguin ocupant, amb caràcter definitiu, places de la mateixa especialitat i que imparteixen els cursos primer i segon d'educació secundària obligatòria, poden optar per seguir en la mateixa plaça.

Onzena

Fase de pràctiques

11.1. Lloc i durada

La fase de pràctiques, que forma part del procediment selectiu i que té per objecte comprovar l'aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats, es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades. Aquest període d'exercici de la docència en centres públics s'ha de desenvolupar sota la tutoria de professors experimentats, preferentment del corresponent cos de catedràtics. La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir-ne el desenvolupament.

Aquesta fase, amb caràcter general, ha de començar amb l'inici del curs escolar 2023-2024 i tenir una duració de cinc mesos d'activitat docent.

No obstant, de manera excepcional i en els supòsits relacionats amb els permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes, en les situacions de risc durant l'embaràs o d'embaràs de risc i en casos de força major degudament acreditats i apreciats per la Direcció General de Personal Docent, la durada d'aquesta fase ha de ser almenys de tres mesos d'activitat efectiva a la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques.

Als efectes anteriors no es computen els períodes de juliol i agost.

11.2. Activitats

La fase de pràctiques inclou activitats d'informació, d'inserció en el lloc de treball i de formació programades per l'Administració educativa.

11.3. Avaluació de la fase de pràctiques

Finalitzada la fase de pràctiques, l'òrgan competent ha d'avaluar cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Els aspirants que siguin declarats no aptes poden repetir, per una única vegada, la fase de pràctiques:

 • Si han obtingut destinació definitiva en el concurs de trasllats convocat en el curs 2023-2024 l'han de repetir en aquesta destinació.
 • Si no han obtingut destinació definitiva, han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional i en el següent concurs de trasllats que es convoqui; en aquests casos, el número d'ordre que s'ha d'ocupar és el següent al de l'últim seleccionat per a la mateixa especialitat de la promoció a la qual s'incorpora.

Els qui no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o aquells que siguin declarats no aptes una segona vegada, perden tots els drets al seu nomenament com a funcionaris de carrera. La pèrdua d'aquests drets ha de ser declarada per l'autoritat convocant mitjançant una resolució motivada.

11.4. Exempció de l'avaluació de la fase de pràctiques

Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar complet com a funcionaris docents de carrera, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 30 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

També queden exempts de l'avaluació els aspirants seleccionats pel procediment que s'especifica en les bases 2.2.4 i 2.2.5 d'aquesta convocatòria que han optat a ser nomenats funcionaris en pràctiques.

Dotzena

Nomenament de funcionaris de carrera

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, i després d'haver comprovat que tots els aspirants declarats aptes en aquesta fase compleixen els requisits generals i específics de participació que estableix aquesta convocatòria, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar en el BOIB les llistes definitives de seleccionats i aprovar els expedients dels procediments selectius. Aquests expedients s'han de trametre al ministeri competent en matèria d'educació, que ha de procedir al nomenament dels aspirants que han superat la fase de pràctiques, així com dels que estan exempts de realitzar-la, com a funcionaris de carrera dels cossos corresponents. Aquest nomenament tindrà efectes de l'1 de setembre de 2024.

El nomenament com a funcionaris de carrera dels aspirants que han ajornat la fase de pràctiques tindrà efectes des de l'1 de setembre del curs següent en el que hagin realitzat i estat declarats aptes en la fase de pràctiques.

Procediment d'adquisició de noves especialitats

Tretzena

Convocatòria

Es convoquen proves selectives per a l'adquisició de noves especialitats.

Les especialitats que es convoquen són les indicades en la base primera d'aquesta convocatòria per als cossos següents: cos de professors d'ensenyament secundari i cos de mestres.

Catorzena

Requisits dels aspirants

Els aspirants han de ser funcionaris de carrera, directament dependents d'aquesta Administració educativa, del cos corresponent a l'especialitat a la qual es presentin: cos de professors d'ensenyament secundari o cos de mestres.

En el cas de funcionaris que estiguin, en aquesta Administració educativa, en situació d'excedència voluntària, de serveis especials, de suspensió de funcions o en circumstàncies anàlogues, així com en el cas de funcionaris adscrits a places a l'exterior, el compliment dels requisits esmentats en el paràgraf anterior s'ha de verificar en relació amb el centre educatiu on van tenir la darrera destinació definitiva.

Els aspirants han de reunir les condicions i els requisits generals i específics que s'exigeixen, en l'especialitat que es vol adquirir, als aspirants per participar en el torn lliure del procediment d'ingrés.

El compliment de les condicions i requisits esmentats s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Quinzena

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds i termini de presentació són els que s'estableixen en la base tercera d'aquesta convocatòria.

Setzena

Admissió d'aspirants

L'admissió d'aspirants s'ha d'ajustar a allò que s'estableix en la base quarta d'aquesta convocatòria.

Dissetena

Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció nomenats per aquest procediment d'adquisició de noves especialitats són els que s'estableixen en la base cinquena d'aquesta convocatòria i tenen les mateixes funcions que s'hi indiquen.

Divuitena

Lloc, inici i desenvolupament de les proves

Les proves selectives comencen a partir de dia 3 de juny de 2023. La resolució de la Direcció General de Personal Docent a què fa referència la base 6.1 d'aquesta convocatòria indica la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves.

L'acte de presentació dels aspirants té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència hi és obligada. Els aspirants que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pels tribunals, han de ser exclosos del procediment selectiu.

Els aspirants que participen per aquest procediment han d'actuar després dels aspirants que participen pels procediments d'ingrés i/o accés. No obstant això, l'exercici pràctic s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o accés.

Dinovena

Sistema de selecció

Els coordinadors han d'elaborar i fer públics els criteris generals de valoració de les proves de la fase d'oposició en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), amb un mínim de quinze dies naturals d'antelació a l'inici de les proves. En els criteris de valoració generals s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, els criteris i les orientacions amb les quals els tribunals han de valorar la prova.

Abans de la realització de la prova els òrgans de selecció han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació.

El desenvolupament de les proves s'ha d'ajustar al que s'indica en les bases 19.1 a 19.3.

19.1. Funcionaris del cos de mestres

Per als funcionaris del cos de mestres la prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic i l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la qual s'opta, elegit per l'aspirant entre tres temes extrets a l'atzar pel tribunal.

L'exposició s'ha de completar amb el plantejament didàctic del tema, referit a un determinat curs elegit lliurement per l'aspirant, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears.

 

​​​​​​​L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o accés, i ha de permetre comprovar que els aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps de què es disposarà per a la realització de l'exercici pràctic ha de ser el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en el qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en plantejar-lo.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

19.2. Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari

La prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic i l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la qual s'opta, elegit per l'aspirant entre els temes extrets a l'atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat, atenent als criteris següents:

a. En les especialitats que tenguin entre 26 i 50 temes, s'ha d'elegir entre 4 temes.

b. En les especialitats que tenguin 51 o més temes, s'ha d'elegir entre 5 temes.

L'exposició s'ha de completar amb el plantejament didàctic del tema, referit a un determinat curs elegit lliurement per l'aspirant, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o accés, i ha de permetre comprovar que els aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps de què es disposa per a la realització de l'exercici pràctic ha de ser el que determini la comissió de selecció, o el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta resolució, en el qual també es determinen les especificacions, les pautes i els criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en el seu plantejament.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

19.3. Preparació i durada de la prova

Per a la preparació de l'exposició oral del tema l'aspirant ha de disposar d'un període de dues hores de durada i podrà utilitzar el material que estimi pertinent aportat per ell mateix, sense la possibilitat de connexió amb l'exterior, per tant, no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.

Per a l'exposició ha de disposar d'un màxim d'una hora, i hi podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d'aportar ell mateix, així com un guió, que no ha d'excedir d'un full DIN A4, per una sola cara, per a l'exposició oral del tema i un altre per al plantejament didàctic, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor en serà l'únic responsable.

Vintena

Valoració i superació de la prova

Cadascun dels aspirants ha de ser qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb apte.

Per superar la prova cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

Vint-i-unena

Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar en l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de les qualificacions provisionals dels aspirants i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

Vint-i-dosena

Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants seleccionats pel procediment d'adquisició de noves especialitats

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, el tribunal ha de publicar, en l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista de qualificacions definitives dels aspirants i la llista d'aspirants seleccionats pel procediment d'adquisició de noves especialitats.

Contra la llista de les qualificacions definitives obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Vint-i-tresena

Llista única d'aspirants seleccionats pel procediment d'adquisició de noves especialitats

La Direcció General de Personal Docent, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base catorzena d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, ha de dictar i publicar la resolució a què fa referència la base 8.4.5 d'aquesta convocatòria, en la qual s'han d'incloure els aspirants que han adquirit una nova especialitat amb indicació de la nova especialitat.

Contra aquesta resolució es poden interposar els recursos que s'indiquen en la base esmentada.

Vint-i-quatrena

Efectes de l'adquisició de la nova especialitat

24.1. Exempció de la fase de pràctiques

Les persones que obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exemptes de la realització de la fase de pràctiques.

24.2. Drets de la nova especialitat

L'adquisició d'una nova especialitat no implica la pèrdua de l'especialitat o especialitats anteriors que es posseeixin.

Els docents que tenguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'aquestes mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents; s'han de mantenir, en tots els casos, els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

24.3. Acreditació

La Direcció General de Personal Docent ha d'expedir als aspirants que han adquirit una nova especialitat l'acreditació corresponent.

Vint-i-cinquena

Informació sobre protecció de dades

D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els participants en aquest procediment han de consentir expressament el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a. Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar les dades dels aspirants que participen en les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears.

b. Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, 07009, Palma.

c. Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al tractament informàtic i nomenament com a funcionaris de carrera i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la publicació.

d. Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del procediment i el temps que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques.

e. Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f. Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g. Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament esmentat amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es). També es pot presentar un escrit a la Direcció General de Personal Docent per una d'aquestes vies:

 • Per correu ordinari al carrer del Ter, 16, 1r pis, 07009 Palma.
 • Per correu electrònic, a les adreces secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es. des del correu que proporciona la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
 • Mitjançant una sol·licitud presentada a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h. Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

Vint-i-sisena

Gènere

Les formes del gènere gramatical tradicionalment dit masculí que apareixen en aquesta norma s'han d'entendre com a genèriques quan es refereixen a persones i, per tant, es refereixen a totes, amb independència del sexe amb què s'identifiquin.

Documents adjunts