Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 715499
Extracte de la convocatòria de subvencions per reduir l’impacte ambiental de les produccions audiovisuals a Mallorca i afavorir la seva transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 662160

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index), i a la web de la Fundació Mallorca Turisme, en la seu electrònica, tauler d'anuncis, ajudes i subvencions: 

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Primer. Objecte i finalitat de la convocatòria

Convocar subvencions per impulsar la transició energètica de les produccions audiovisuals de l'illa de Mallorca cap a la sostenibilitat, reduir el seu impacte ambiental, i fomentar un model de subministrament elèctric sostenible; partint del sistema europeu de puntuació per valorar la sostenibilitat de les produccions audiovisuals “Green Film Ràting System” i en el marc del PRTR finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

La finalitat és impulsar la transició verda i sostenible de la destinació Mallorca, com a destinació turística cinematogràfica i audiovisual, responsable i sostenible.

Les bases reguladores són les establertes en l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 amb modificació BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

Segon. Import i crèdit pressupostari

El crèdit previst per a aquesta convocatòria és de tres-cents setanta mil euros (370.000€), a càrrec del pressupost propi de la Fundació Mallorca Turisme, finançat pels fons europeus Next Generation-EU.

Tercer. Compatibilitat ajuts

Aquestes subvencions són compatibles amb l'obtenció d'altres ajuts o contractes de la Fundació Mallorca Turisme, sempre que els esmentats ajuts o contractes siguin per a activitats amb finalitat diferent a aquesta convocatòria.

No s'admet el Doble Finançament: són compatibles amb altres ajudes, subvencions o ingressos pel mateix objecte, siguin del sector públic o privat, sempre que les ajudes no superin el cost total de l'activitat, projecte o rodatge subvencionable.

Estan sotmeses al règim de minimis de la Unió Europea, d'acord amb el Reglament UE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea en les ajudes de minimis.

Quart. Règim de concurrència

El procediment de concessió és de concurrència no competitiva, per ordre d'entrada en el registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme.

Cinquè. Beneficiaris, requisits i acreditació dels mateixos

1. Poden ser beneficiaris:

- Persones físiques o jurídiques donades d'alta en l'epígraf 961 de l'IAE (producció audiovisual) i amb seu social a Mallorca, almenys un any abans de la publicació de la convocatòria en el BOIB

- Les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits anteriors han de ser productores audiovisuals independents.

- Han d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), amb l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb el Consell Insular de Mallorca i entitats dependents, i amb la Fundació Mallorca Turisme.

- En el moment de la justificació de la subvenció han d'haver assistit almenys a una de les jornades de formació o curs específic en Green Film Shooting que organitzi la Fundació Mallorca Turisme.

2. No poden ser beneficiaris

- Persones o entitats en què es presenti alguna de les circumstàncies previstes als articles 8.2, 8.3 i 8.4 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, i l'article 13 de la Llei 13/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Societats públiques o entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació pública sigui majoritària.

Sisè. Termini presentació sol·licituds

Comença a les 9.00 h del dia hàbil següent a la publicació d'aquest extracte en el BOIB, fins a l'exhauriment del crèdit previst, i en tot cas, fins al 30 de juny de 2024, a les 15.00 h.

Setè. Termini subvencionable

Des de l'1 d'abril de 2022 i fins al 30 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Vuitè. Lloc de presentació de la sol·licitud

En el Registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme: Seu Electrònica de Mallorca Turisme (sedelectronica.es)

És obligatori fer-la en línia utilitzant el tràmit creat per això.  No és vàlida cap altra forma de presentar-la.  No s'admet ni correu electrònic, ni Wetransfer, entre altres.

La presentació electrònica de les sol·licituds s'ha de fer amb el certificat digital de la persona interessada o l'ha de presentar un representant de l'entitat que s'acreditarà amb el seu certificat digital com a representant.

S'ha de presentar la sol·licitud amb la documentació administrativa, annexos i documentació tècnica que s'especifica en el text complet de la convocatòria.

Novè. Subvenció i despesa subvencionable

1. Els beneficiaris poden presentar més d'una sol·licitud sempre i quan:

- L'activitat, projecte o rodatge pel qual demana l'ajuda es desenvolupi en dates diferents.

- L'activitat, projecte o rodatge ha de ser distint en cada sol·licitud.

- En la mateixa sol·licitud es pot incloure un o varis projectes o rodatges.

2. L'import màxim subvencionable és del 75% del total de les despeses subvencionables i fins a un màxim total de trenta mil euros, IVA no inclòs (30.000€ + IVA) per beneficiari i convocatòria. Tret del cas de lloguer de materials, on l'import màxim subvencionable serà del 25% de les despeses elegibles.

3. Despeses subvencionables:

- El subministrament d'electricitat a la seu social del beneficiari

- La compra de material d'il·luminació LED i llums de baix consum

- El lloguer de material d'il·luminació LED i llums de baix consum

- La compra d'estacions d'energia i/o generadors elèctric, el sistema de producció d'energia dels quals no sigui dependent de combustibles fòssils.

- El lloguer d'estacions d'energia i/o generadors elèctric, el sistema de producció d'energia dels quals no sigui dependent de combustibles fòssils.

- El disseny i fabricació de prototips d'estacions d'energia i/o generadors elèctrics que incorporin tecnologies sostenibles.

El Green Film Rating System es pot consultar en castellà en el següent enllaç:

http://mallorcafilmcommission.net/wp-content/uploads/2017/01/GREEN-FILM-ES.pdf

L'IVA no és subvencionable en cap cas.

Desè. Publicitat de l'ajuda

La persona beneficiària té l'obligació de fer difusió de l'ajuda obtinguda per poder cobrar la subvenció amb les paraules:

 • «Finançat per la Unió Europea, fons NextGenerationEU»
 • I afegir tots els següents logotips:
  • Finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU.
  • Gobierno de España, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
  • GOIB, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, Direcció General de Turisme;
  • Consell de Mallorca;
  • Fundació Mallorca Turisme
  • Mallorca Film Commission

Es poden obtenir els logotips en l'annex XI de la convocatòria. El punt 13 de la convocatòria especifica com s'ha de fer la publicitat de l'ajuda.

Onzè. Justificació

Els beneficiaris han de presentar la documentació justificativa de la subvenció d'acord amb el punt 12 de la convocatòria. En tot cas, el termini acaba el 30 de setembre de 2024, inclòs.  

Si una factura és igual o superior a 15.000 € s'han d'aportar al menys tres pressuposts i s'ha de justificar el motiu de l'elecció si no fos el que té el preu més baix.

S'ha d'aportar una memòria d'actuacions, una memòria econòmica (factures i pagaments), justificar la publicitat de l'ajuda (punt 13 a de la convocatòria), justificar que s'està al corrent d'obligacions, que s'ha assistit a la formació en Green Film Shooting i els annexos corresponents; tot això d'acord amb el que estableix la convocatòria.

Dotzè. Altres dades

El text complet de la convocatòria es troba a l'enllaç:

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

I també en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

(Codi BDNS: 662160)

 

Palma, el dia de la signatura electrònica (1 de desembre de 2022)

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá