Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 712553
Aprovació inicial pressupost 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle de l'Ajuntament de Calvià fa saber que en sessió plenària celebrada el 30 de novembre de 2022 s'ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2022, pels següents imports:

AJUNTAMENT

109.439.823,06

I.M.E.B

10.306.647,92

CALVIA 2000, S.A

35.618.331,52

LLAR DE CALVIA, S.A

4.293.513,00

LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ

4.697.464,00

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

2.055.472,36

PRESSUPOST CONSOLIDAT

133.802.659,05

D'acord amb l'establert en els articles 169.1 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic durant un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament ( https://seuelectronica.calvia.com ) i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Així mateix, d'acord amb el que disposen els articles 126 i 127 del RDL 781/1986, es transcriu a continuació, la plantilla resumida de personal funcionari i laboral aprovada per l'Ajuntament en Ple.

 

Calvià, 30 de novembre de 2022

El batle Alfonso Rodríguez Badal

Documents adjunts