Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 624560
Rectificació errada a l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 11 de juliol de 2022, d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 91/2022

El Ple de l'ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària realitzada el dia 10 d'octubre de 2022, ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Rectificar l'error detectat a l'acord de l'Ajuntament Ple de dia 11 de juliol de 2022, en concret a l'apartat Quota de Consum, allà on diu:

«QUOTA DE CONSUM

Habitatges, xalets, serveis comunitaris i comerç

De 0 fins a 12 m³/mes

0,4220

€/m3

Excés de 12 fins a 24 m³/mes

0,5613

€/m3

Excés de 24 fins a 50 m³/mes

0,6625

€/m3

Excés de 12 fins a 24 m³/mes

0,7258

€/m3

Excés de 100 m³/mes

0,8187

€/m3

».

Ha de dir:

QUOTA DE CONSUM

Habitatges, xalets, serveis comunitaris i comerç

De 0 fins a 12 m³/mes

0,4220

€/m3

Excés de 12 fins a 24 m³/mes

0,5613

€/m3

Excés de 24 fins a 50 m³/mes

0,6625

€/m3

Excés de 50 fins a 100 m³/mes

0,7258

€/m3

Excés de 100 m³/mes

0,8187

€/m3

Segon. Publicar aquest acord al BOIB.

Tercer. Notificar el present acord a l'empresa concessionària.»

 

Felanitx, 24 d'octubre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer