Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 624166
Modificació de crèdit 20/2022, per transferència de crèdit. Exp. 6189-22

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 173.2 i 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic la modificació de crèdit 20/2022, per transferència de crèdit, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple, en sessió de 20 d'octubre de 2022, la qual es detalla a continuació:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2.Oficina de presentació: registre general.

3.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Capdepera, a data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2022)

El batle Rafel Fernández Mayol