Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 624337
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 12/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Francesc X. Ametller Pons, Alcalde de l'Excm. Ajuntament des Mercadal fa saber que contra l'acord adoptat en plenària ordinària celebrada el 28 de setembre de 2022, sobre aprovació de l'expedient de modificació pressupostària número 12/2022; crèdit extraordinari i suplement de crèdit i amb càrrec a romanent de tresoreria per a despeses generals, i modificació de relació de subvencions nominatives del pressupost de 2022, no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa es considera definitivament aprovada. A continuació, d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, es transcriu la modificació pressupostaria segons el desglossament següent:

1. CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions pressupostàries que s'incrementen:

Org

Prog

Econ

Descripció

Import

80

342

63200

INVERSIONS AL CAMP DE FUTBOL DEL CF NORTEÑO DE FORNELLS

10.000,00

​2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicacions pressupostàries que s'incrementen:

Org

Prog

Econ

Descripció

Import

45

342

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

12.000,00

40

323

47200

SUBVENCIÓ COOPERATIVA ESCOLETA ARC DE SANT MARTI

28.000,00

40

321

62130

ADEQUACIÓ I DOTACIÓ SERVEIS PARCEL·LA PER US EDUCATIU

75.000,00

3.- RELACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES:

Org

Prog

Econ

Descripció

Import anterior

Import actual

40

323

47200

SUBVENCIÓ COOPERATIVA ESCOLETA ARC DE SANT

150.000,00

178.000,00

 

CIF

NOM

F57583130

ESCOLETA INFANTIL ARC DE SANT MARTÍ, S. COOP

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 12/2022, es podran interposar els següents recursos:

a) Directament recurs contenciós i administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa i administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

b) No obstant això, es pot exercitar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document (25 d'octubre de 2022)

L'alcalde Francesc X. Ametller Pons