Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 625558
Aprovació definitiva de modificació de crèdits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Porreres, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2022, va aprovar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost per incloure una subvenció nominativa a favor de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Porreres, mitjançant una transferència de crèdits. L'expedient s'ha sotmès al tràmit d'exposició pública mitjançant edicte en el BOIB núm. Núm. 128 d'1 d'octubre de 2022 durant un termini de quinze dies hàbils sense que s'hagi presentat cap al·legació.

Aprovat definitivament l'expedient de transferència de crèdits es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

  • Descripció aplicació pressupostaria despeses: 433 48012 Desenvolupament Empresarial /Subv. Per compres a comerços (app conveni Consell Insular). Import total: 10.000,00. Baixa de crèdit: 8.000 €
  • Descripció aplicació pressupostaria despeses: 433 48108 Desenvolupament empresarial/Subvenció Associació de comerciants i empresaris (campanya vals de compra Nadal). Alta crèdit: 8.000,00

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció. Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Signat electrònicament: 26 d'octubre de 2022)

La batlessa Francisca Mora Veny