Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 625998
Aprovació definitiva expedient 30-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes oportuns i en compliment del que disposa l'article 169, en relació amb l'article 177.2, de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i article 38.2, en relació amb l'article 20.3 de Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol i d' el Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es fa públic, per a general coneixement, que ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord de l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2022 pel qual es va aprovar inicialment l'expedient 30 /2022 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits essent una modificació de crèdit en el pressupost 2022, el detall és el següent:

Crèdits Extraordinaris

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Boques d'incendi equipades (BIEs) poliesportiu

3420.62355

10.202,13

Total

 

10.202,13

Suplements de Crèdit

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Reparació deficiències OCA Escola de música

3290.21300

9.260,04

Reparació deficiències OCA Aula d'adults

3280.21300

5.167,79

Estudis tècnics Regularització servei Aigua potable Platja de Muro

1610.22706

33.570,54

Abalisament Platja de Muro

1730.62307

15.427,50

Senyalització i marques vials

1330.21300

23.595,00

 

 

 

Total

 

87.020,87

Total Expedient

 

97.223,00

De conformitat amb el que disposen els articles 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, i 171.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en els terminis que estableix l'article 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció -LJCA-.

 

(Signat electrònicament: 26 d'octubre de 2022)

El batle Miquel Porquer Tugores