Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 624181
Rectificació de l’apartat I) del primer punt d’acord de Ple de l’Ajuntament de dia 15 de setembre de 2022, relativa a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora d’horaris d’establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives; i de ratificar l’aprovació definitiva de la modificació d’aquesta ordenança (expedient 2022/006583)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El dia 20 d'octubre de 2022, al punt 7 de l'ordre del dia, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar rectificar l'apartat I) del primer punt d'acord de Ple de l'Ajuntament de dia 15 de setembre de 2022, relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d'horaris d'establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives; i de ratificar l'aprovació definitiva de la modificació d'aquesta ordenança.

La modificació d'aquesta ordenança s'havia aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de dia 16 de juny de 2022, al punt 8 de l'ordre del dia (BOIB número 89 de dia 9 de juliol de 2022), i s'havia aprovat de forma definitiva, després de resoldre l'escrit d'al·legacions presentades, en el Ple de dia 15 de setembre de 2022, al punt 5 de l'ordre del dia;

A continuació es transcriu l'Ordenança tal com ha quedat:

«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HORARIS D'ESTABLIMENTS PÚBLICS, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Preàmbul

La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears regula, a l'article 25, l'horari general d'obertura i de tancament de les activitats permanents d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, que serà d'aplicació als supòsits de municipis que no tenguin regulació pròpia, mitjançant ordenances municipals o reglaments insulars que regulin expressament els horaris; per tant, es realitza una delegació competencial a les entitats locals perquè puguin regular expressament els horaris.

A més, l'esmentat article 25, al punt 3r de la Llei 7/2013, estableix que, per poder exercir l'activitat entre les 24.00 h i les 8.00 h, les activitats permanents d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics han d'adoptar mesures per a intentar evitar el renou i l'aglomeració de persones a l'exterior de l'activitat que puguin provocar molèsties als veïns.

És objectiu d'aquesta ordenança protegir drets constitucionals, com la qualitat de vida, el dret a la salut i a un medi ambient adequat per a les persones, i al mateix temps facilitar el gaudi d'un oci que sigui respectuós amb la convivència de la ciutadania. Així mateix, garantir el dret de les persones consumidores i usuàries en la igualtat de tracte i la no-discriminació per raó de gènere en l'accés a béns i serveis.

Amb la regulació dels horaris dels establiments que poden produir molèsties, s'intenta assegurar la tranquil·litat i la convivència entre els veïns del municipi. La seva ordenació i el control han de servir per a evitar incomoditats que es puguin produir per renous, i a la vegada per millorar els aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana, l'ordre públic, la neteja viària, etc, especialment a la zona del nucli del conjunt historicoartístic de Ciutadella, en el qual, a causa de les característiques físiques, es produeixen problemes de convivència entre les persones residents i l'explotació dels establiments.

És amb aquesta intenció que s'ha regulat a l'article 3, al punt 8è d'aquesta ordenança, que els establiments dels grups A i B de la zona del nucli central del conjunt historicoartístic (zona d'especial protecció) hauran de disposar de personal d'admissió acreditat o servei de seguretat privada entre les 1.30 hores i les 3.00 hores, amb la finalitat d'evitar molèsties en la convivència veïnal del nucli antic de Ciutadella.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

És objecte d'aquesta ordenança la fixació d'uns horaris de tancament i d'obertura per als locals o establiments del terme municipal de Ciutadella de Menorca que a continuació es relacionen:

1. Discoteques, sales de festes, sales de ball, i cafès concert i similars.

2. Bars o cafès, restaurants, cafeteries i anàlegs.

3. Espectacles cinematogràfics i teatrals, bingos, salons recreatius i similars.

Article 2. Classificació dels locals o establiments

2.1 Definicions

Discoteca: és l'establiment autoritzat per a organitzar ball públic amb participació dels assistents, amenitzat exclusivament per mitjans mecànics o electrònics, i amb servei de bar.

Sala de festes: és l'establiment autoritzat per a oferir al públic serveis consistents en la presentació, de forma esporàdica o continuada, d'espectacles artístics, de petit teatre, folklòrics, eròtics, coreogràfics, humorístics, audiovisuals, varietats i atraccions de qualsevol tipus en escena o pista; ball públic amb participació de les persones assistents, amenitzats mitjançant execució humana i/o mitjans mecànics o electrònics, i amb servei de bar.

Sala de ball: és l'establiment autoritzat per a oferir serveis de ball públic amb participació de les persones assistents, amenitzats per execució humana i/o mitjans mecànics o electrònics, i amb servei de bar.

Cafè concert: és l'establiment autoritzat per a oferir amenitzacions musicals mitjançant execució humana i/o mitjans mecànics o electrònics, i amb servei de bar. Entre les activitats que li són pròpies no s'inclou l'execució de cap tipus de ball ni d'espectacle, ni amb participació de les persones assistents.

Bar cafeteria: és l'establiment que serveix ininterrompudament durant l'obertura menjars i begudes per a ser consumits a la barra o en taules de l'establiment mateix.

Restaurant: és l'establiment que disposa de cuina i servei de menjador, amb l'objecte d'oferir al públic menjar i beguda per a ser consumits en el local mateix.

Espectacles cinematogràfics i teatrals: exhibicions de cinema i representacions teatrals en edificis adaptats i autoritzats per a aquesta finalitat.

Bingo: és l'establiment destinat a la pràctica del joc de loteria o bingo.

Saló recreatiu: és l'establiment que disposa de màquines recreatives de joc.

Nucli central del conjunt historicoartístic (zona d'especial protecció): la delimitació d'aquesta zona es correspon amb la delimitació que es preveu al Pla especial de protecció del conjunt històric i artístic de Ciutadella (PEPCHA), a excepció de la zona del pla de Sant Joan (des del pont de la colàrsega, zona d'oci), i la zona portuària (passeig des Moll i carrer Marina), fins al pont de la colàrsega, carrer del Portal de la Mar i carrer Baixada de Capllonc).

S'adjunta com a annex I d'aquesta ordenança un plànol de delimitació de la zona denominada «Nucli central del conjunt històric i artístic (zona d'especial protecció)»

2.2 D'acord amb el previst a la normativa vigent i a l'efecte d'aquesta ordenança, els locals i establiments i les activitats es classifiquen de la forma següent:

  • Grup A: discoteques, sales de festes, sales de ball, cafès concert i similars.
  • Grup B: bars o cafès, restaurants, cafeteries i anàlegs.
  • Grup C: espectacles cinematogràfics i teatrals, bingos, salons recreatius i similars.

Article 3. Horaris d'obertura i de tancament

3.1. Els horaris d'obertura i de tancament dels locals o establiments relacionats a l'article anterior, així com de les terrasses ubicades en espais públics i/o privats d'aquests, seran els que a continuació es concreten per a les diferents zones:

a) Nucli central del conjunt historicoartístic (zona d'especial protecció) i la resta del nucli urbà

Grup

Obertura

Tancament

A

12.00 h

3.00 h

B

7.00 h

3.00 h

C

7.00 h

4.00 h

Terrasses

7.00 h

1.30 h

 

b) Zona del pla de Sant Joan des del pont de la colàrsega (zona d'oci)

Grup

Obertura

Tancament

A

12.00 h

5.30 h

B

10.00 h

4.00 h

C

12.00 h

4.00 h

Terrasses grup A

12.00 h

5.30 h

Terrasses grup B i C

10.00 h

4.00 h

c) Zona portuària (passeig des Moll i carrer Marina, fins al pont de la colàrsega), carrer Portal de la Mar, i carrer Baixada de Capllonc) i urbanitzacions

Grup

Obertura

Tancament

A

10.00 h

3.30 h

B

7.00 h

3.30 h

C

12.00 h

4.00 h

Terrasses

7.00 h

3.00 h

3.2. L'obertura es refereix a l'horari a partir del qual es permet obrir i iniciar l'activitat.

3.3. El tancament es refereix a l'horari a partir del qual l'activitat del local o de l'establiment haurà finalitzat completament, moment en el qual s'haurà de finalitzar qualsevol tipus d'ambientació musical, joc, actuació, etc, i a partir del qual no es podrà servir cap tipus de consumició.

Tampoc no es permetrà l'entrada de més clientela i s'hauran d'encendre tots els llums interiors del local per facilitar-ne el desallotjament.

3.4. Els locals o establiments on es desenvolupin les activitats hauran de quedar completament buits de clientela com a màxim mitja hora després de l'horari de tancament autoritzat.

3.5. Els locals o establiments en els quals concorrin diverses i diferents llicències d'activitats i sempre que l'exercici d'aquestes no pugui ser separat físicament, hauran d'adoptar com a horari d'obertura i de tancament el que resulti més restrictiu de totes les activitats que duguin a terme.

3.6. Els locals del grup B que habitualment serveixen berenars i que no realitzen cap altra activitat no englobada dins aquest grup, podran avançar l'horari d'obertura dues hores, amb la sol·licitud prèvia dels titulars de l'activitat a l'Ajuntament, i s'hi haurà de realitzar el servei sense cap tipus d'activitat ni ambientació musical.

3.7. En el supòsit que, per declaració d'estat d'alarma o altres circumstàncies, l'administració competent decreti el tancament dels interiors dels locals del grup B que disposin d'autorització per a avançar l'horari d'obertura per a servir berenars i no realitzen cap altra activitat no englobada dins aquest grup, aquests podran avançar l'horari d'obertura de les terrasses una hora, i s'hi haurà de realitzar el servei sense cap tipus d'activitat ni ambientació musical."

3.8. Els establiments dels grups A i B de la zona del nucli central del conjunt històric i artístic (zona d'especial protecció) hauran de disposar de personal d'admissió acreditat o servei de seguretat privada entre les 1.30 hores i les 3.00 hores amb les funcions, entre d'altres, de regular l'entrada i la sortida de persones, advertir de la prohibició de treure consumicions a la via pública, vetllar pel correcte funcionament dels vestíbuls acústics de doble porta o que la porta d'accés estigui tancada, vetllar pel compliment de la normativa d'accés dels menors i vigilar que la zona d'evacuació davant el local estigui lliure de gent i s'hi intenti dispersar-la.

Els establiments que no disposin de personal d'admissió o de servei de seguretat hauran de realitzar el tancament a les 1.30 hores.

Els titulars dels establiments hauran de disposar de la documentació acreditativa de la contractació o disponibilitat del personal d'admissió o seguretat privada i exhibir-la al personal de l'Ajuntament que ho requereixi en l'exercici de la seva activitat inspectora.

Article 4. Reducció d'horari

4.1. Reducció d'horari

Excepcionalment, per acord de Ple, l'Ajuntament podrà reduir l'horari general dels locals, de les terrasses, dels recintes, de les instal·lacions i d'altres establiments oberts al públic, regulat per aquesta ordenança, quan hi hagi l'existència de locals o d'instal·lacions d'aquest tipus en zones en les quals hi hagi una alta concentració d'aquest tipus de negocis, o que estiguin qualificades i delimitades com a residencials o mediambientalment protegides, i impedeixin el dret al descans dels veïns.

A l'efecte de l'aprovació d'aquesta reducció d'horaris, es tramitarà l'expedient corresponent, d'ofici o a instàncies de les persones interessades, on hauran de figurar els informes tècnics necessaris i la informació corresponent que aportin els veïns de la zona. Per altra banda, abans de la resolució definitiva, s'haurà de donar tràmit d'audiència a la persona titular dels locals o dels establiments afectats, per tal que puguin formular les al·legacions pertinents en un termini de quinze dies.

Article 5. Festes populars

Sense perjudici de l'establert a l'article 3, l'alcalde podrà autoritzar de forma expressa i concreta els horaris especials d'aplicació durant els períodes de celebració de festes populars, Nadal i Setmana Santa, amb les limitacions i durant el període concret que es determini en la resolució administrativa corresponent.

Article 6. Infraccions

6.1. Qualsevol incompliment de l'horari general d'obertura i de tancament establert en aquesta ordenança serà considerat com a infracció administrativa i donarà lloc a la incoació d'expedient sancionador corresponent, i a l'adopció de les mesures cautelars que es considerin oportunes.

6.2. També es consideren infraccions administratives les accions o omissions que vulnerin les disposicions d'aquesta ordenança, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol ordre que es puguin derivar d'aquestes.

6.3. De les infraccions de la present ordenança, en seran responsables solidàriament els titulars de les llicències d'activitat dels locals, els explotadors, els organitzadors o promotors d'espectacles o actuacions en directe que es duguin a terme en aquest o que es beneficiïn directament o indirectament de la seva realització.

6.4. Les infraccions administratives de la present ordenança es classifiquen en lleus i greus.

6.5. Es consideren infraccions lleus les següents:

1. L'incompliment de menys de quinze minuts de l'horari general d'obertura i de tancament d'activitats d'espectacles públics i recreatives, i establiments públics, segons l'article 102.2.a) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears o la normativa vigent d'aplicació en matèria d'activitats que la substitueixi.

2. L'incompliment d'identificació, de dotació o d'exercici de funcions del personal d'admissió o de dotació del personal de vigilància segons l'article 102.2.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears o la normativa vigent d'aplicació en matèria d'activitats que la substitueixi.

3. Qualsevol acció o omissió que vulneri les disposicions d'aquesta ordenança.

6.6. Es consideren infraccions greus les següents:

1. L'incompliment de més de quinze minuts de l'horari general d'obertura i de tancament d'activitats d'espectacles públics i recreatives, i establiments públics, segons l'article 103.2.i) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears o la normativa vigent d'aplicació en matèria d'activitats que la substitueixi.

2. La manca de personal d'admissió o servei de vigilància en els establiments i en la franja horària en què els sigui preceptiu.

Article 7. Sancions

7.1. Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa segons el risc que comportin per a les persones o per als béns, l'existència d'intencionalitat o reiteració i la naturalesa dels perjudicis causats d'acord amb les quanties següents:

1. Infraccions lleus, amb multa de 300 a 3.000 euros; no obstant açò, quan no hi hagi reincidència i quan no es tracti d'infraccions contra la seguretat, la salubritat o el medi ambient, podrà ser substituïda per una admonició o advertència.

2. Infraccions greus, amb multa de 3.001 a 30.000 euros; i es pot imposar la sanció accessòria de clausura total o parcial de l'activitat de manera temporal fins a un màxim de dos anys

7.2. Els procediments sancionadors poden determinar, si escau, l'abast dels danys produïts i l'obligació de la reposició o restauració dels béns afectats per la conducta infractora. Les obligacions de reposició o restauració seran independents de les sancions que puguin imposar-se.

7.3. Les multes que preveu l'article 7.1, així com la durada de les sancions accessòries, s'han d'imposar en el grau mitjà que preveu l'escala corresponent quan no concorrin circumstàncies atenuants, agreujants o mixtes.

Quan concorrin algunes d'aquestes circumstàncies, les quanties s'han d'imposar en la meitat superior o inferior de l'escala, segons pertoqui, i valorar la concurrència de les diferents circumstàncies i la seva major o menor incidència en la comissió de la infracció.

Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança, s'hauran de tenir en compte, en tot cas per a graduar-les, les circumstàncies següents:

a) Existència d'intencionalitat o de reiteració.

b) Naturalesa dels perjudicis causats.

c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció lleu o en el temini de sis anys d'una infracció greu, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

d) El grau de coneixement de la normativa legal i de les regles tècniques d'observança obligatòria per raó de l'ofici, de la professió o de l'activitat habitual.

e) Cessió de l'activitat de manera voluntària, abans que l'administració adopti la mesura cautelar de suspensió.

Article 8. Prescripció de les infraccions i sancions

8.1. Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos i les greus als dos anys; les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen als sis mesos i les greus als dos anys.

8.2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a partir del moment en el qual s'hagi comès la infracció.

Interromprà la prescripció de les infraccions, l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador, i es reprendrà el termini de prescripció si l'expedient sancionador romangués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a la persona presumptament responsable.

8.3. El termini de prescripció de les sancions s'inicia a partir del dia següent en el qual sigui ferma, en via administrativa, la resolució que imposi la sanció.

Interromprà la prescripció de les sancions l'inici, amb coneixement de la persona interessada, de l'execució de la resolució que imposi la sanció, i es reprendria el termini de prescripció si romangués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a la persona infractora.

8.4. El procediment sancionador ordinari ha de ser resolt, i s'ha de notificar la resolució que correspongui a la persona interessada en el termini màxim d'un any des que s'hagi iniciat; i en el cas del procediment sancionador simplificat, en el termini màxim de tres mesos. La caducitat de procediment es produirà de la manera que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminsitracions públiques.

Article 9. Reconeixement de responsabilitat

Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat i conformitat mitjançant el pagament de les sancions pecuniàries amb una reducció del 50 % de l'import màxim de la sanció, si el pagament es fa efectiu dins el termini de quinze dies des de la notificació de l'inici del procediment sancionador.

Article 10. Competència i procediment

10.1. L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment sancionador serà l'alcalde o l'alcaldessa de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

10.2. El procediment sancionador es realitzarà de conformitat amb el procediment establert al Decret 14/1994, de 10 de febrer, sobre procediment sancionador d'aplicació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 11. Normativa ambiental i acústica

Aquesta ordenança s'entén sense perjudici de les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Disposició derogatòria

Queda derogat l'article 16.4 de l'Ordenança municipal reguladora de les normes de comportament en els espais públics de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca aprovada definitivament pel Ple de data del 21-12-2006.

 

​​​​​​​Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor una volta s'hagin acomplert els tràmits establerts a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i es mantindrà en vigor mentre no es modifiqui o no la derogui el Ple Municipal.»

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 24 d'octubre de 2022

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch

 

 

ANNEX I Plànol de delimitació de la zona denominada «Nucli central del conjunt històric i artístic (zona d'especial protecció)»

Documents adjunts