Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 623691
Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de retirada de vehicles i d’altres objectes pesants o voluminosos de la via pública i per la seva custòdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord del Ple en sessió ordinària de data 1 de setembre de 2022 es va aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de retirada de vehicles i d'altres objectes pesants o voluminosos de la via pública i per la seva custòdia

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE RETIRADA DE VEHICLES I D'ALTRES OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA I PER LA SEVA CUSTÒDIA

Article 1r. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i conforme al que disposa el articles del 15 a 19 de la Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis especials de retirada de vehicles o objectes pesants o voluminosos de la via pública i per la seva custòdia.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

a) L'activitat de la grua, provocada per qui estaciona un vehicle indegudament o per qui deixa en la via pública qualsevol objecte pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants i en conseqüència fa necessària aquella activitat, la qual a la vegada, està dirigida a retirar el vehicle o objecte de què es tracti i traslladar‐lo al Depòsit Municipal o al lloc que es determini.

b) L'estada o custòdia del vehicle o objecte retirat per la grua, en l'esmentat depòsit  o en el lloc on hagués estat traslladat.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix des del moment en què s'inicia la retirada del vehicle, o de l'objecte de què es tracti, de la via pública i subsistirà encara què la retirada no s'arribi a produir perquè el conductor o altra persona autoritzada compareguin i prenguin les mesures que convinguin.

Article 4t. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que donin lloc a la prestació del servei i, amb caràcter subsidiari, aquelles que resultessin propietàries del vehicle o objecte retirat.

Article 5è. Responsables

  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
  2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 6è. Base del gravamen.

Es prendran com a base de la present exacció:

a) La unitat de servei

b) Per dia d'estada al dipòsit municipal

Article 7è. Tarifes

Les tarifes a aplicar seran les següents:

a) Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública:

Tipus de servei

Euros

a.1) Servei de retirada o desplaçament en horari laboral (6:00 a 22:00 hores)

108,90

a.2) Servei de retirada o desplaçament en horari nocturn (22:00 a 6:00 hores) o en dies festius

157,30

a.3) Servei previ a l'enganxament en horari laboral (6:00 a 22:00 hores)

60,50

a.4) Servei previ a l'enganxament en horari nocturn (22:00 a 6:00 hores) o en dies festius

90,75

b) Estada o custòdia del dipòsit municipal o lloc habilitat a l'efecte. Per cada dia natural o fracció, excloent aquell en què es produí la retirada del vehicle o objecte, es meritarà la quantitat de 13,10 euros.

Article 8è. Exempcions i beneficis tributaris.

No es concedirà cap exempció o benefici tributari en l'exacció d'aquesta taxa.

Article 9è. Normes de gestió

1. Compatibilitat. Aquesta exacció és independent i compatible amb les multes assenyalades en el Codi de Circulació, Ordenances de Circulació d'aquest Ajuntament o qualsevol altra disposició vigent a la infracció comesa en estacionar el vehicle o objecte indegudament en el lloc on el va retirar la grua municipal

2. No estaran subjectes al pagament d'aquesta taxa:

2.1 Els casos d'utilització il·legítima del vehicle per qui el va estacionar al lloc on fou retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagués estat denunciada pel seu propietari o quedés suficientment provada la il·legitimitat de l'ús.

2.2 Quan el vehicle hagués estat estacionat en un lloc permès, i es produís posteriorment una causa que fes necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat (urgent obertura de rases, desfilades, processons, etc.)

3. Terminis i forma de pagament. Les quotes establertes es satisfaran en el moment de la recuperació del vehicle o objecte retirat.

Article 10è. Infraccions i sancions.

El tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin en cada cas, s'atendrà al que disposen els articles  183 i següents de del la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Mitjançant la present es deroga expressament l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de vehicles i d'objectes pesants o voluminosos de la via pública i per la seva custòdia (BOIB núm. 195 de 29.12.2012)

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva  al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quedant en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses”.

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Sa Pobla, data signatura electrònica (25 d´octubre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert i Crespí