Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 19 de setembre de 2022, per la qual finalitza el procediment d’avaluació de competències professionals que s’ha d’aplicar al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals corresponent al període comprès entre el 15 de febrer de 2021 i el 31 gener de 2022 (V avaluació), i per la qual es posen a disposició de les persones avaluades els informes d’avaluació definitius

    Número d'edicte 8339 - Pàgines 40379-40380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de Decret pel qual s’aproven els principis generals i directrius de coordinació relatius al mapa i la provisió mínima dels serveis socials a les Illes Balears

    Número d'edicte 8331 - Pàgines 40381-40382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 30 de setembre de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 586/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 8317 - Pàgina 40383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de setembre de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

    Número d'edicte 8346 - Pàgines 40384-40385

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de modificació de la proporció establerta en els apartats 2.a) i 2.b) del punt vuitè de la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU», aprovada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

    Número d'edicte 8351 - Pàgines 40386-40387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es determina la suplència del cap de la Secció VII del Servei d’ajudes al desenvolupament rural del FOGAIBA

    Número d'edicte 8343 - Pàgina 40388

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació de l’Acord del Ple d’aprovació de carrera professional del personal del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 8321 - Pàgines 40389-40396

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 30 de setembre de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 8328 - Pàgines 40397-40401

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local relativa a l’establiment de preus als serveis de naturalesa informàtica que es presten als ajuntaments per part de la Direcció Insular de Suport Municipal del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local aplicables a l’exercici 2022

    Número d'edicte 8350 - Pàgines 40402-40404

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 30 de setembre de 2022 i núm. 2022/EOT/00001325 relativa a la convocatòria d’ajuts per pal·liar els danys ocasionats per la DANA de dia 21 de setembre de 2021 (concessió). Exp. 3251-2022-000001

    Número d'edicte 8338 - Pàgines 40405-40408

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases reguladores del procediment de concessió per concurrència competitiva de subvencions destinades a la modernització de les empreses del municipi d’Algaida i a promoure l’estabilitat de l’activitat econòmica local i la continuïtat del sector (Codi BDNS 651308)

    Número d'edicte 8352 - Pàgines 40409-40421

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Acord de Ple de l’Ajuntament d’Artà de 26 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació del Pla de mesures Antifrau com a conjunt d’eines obligades de prevenció i lluita contra el frau, els conflictes d’interès i la corrupció dins la gestió de qualsevol projecte, actuació o inversió que tengui finançament total o parcial a càrrec del Fons Europeus Next Generation EU i de la Declaració institucional de l’Ajuntament d’Artà d’assumpció del compromís de lluita contra el frau inclòs al present pla, així com la resta d’annexos que en formen part

    Número d'edicte 8353 - Pàgines 40422-40447

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Reglament Orgànic Municipal

    Número d'edicte 8368 - Pàgines 40448-40468