Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora del preu públic per al servei de menjador escolar als centres educatius públics d’infantil i primària

    Número d'edicte 8369 - Pàgines 40237-40239

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Rectificació d'errors amb la modificació pressupostaria núm. 13/2022 per crèdit extraordinari

    Número d'edicte 8322 - Pàgines 40240-40241

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació del nou text de l'ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis docents de l'Escola de Música de Lloseta

    Número d'edicte 8345 - Pàgines 40242-40245

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiu de la modificació de l'ordenança marc per a l'establiment de preus públics de l'escola municipal de 0 a 3 anys Moixaina

    Número d'edicte 8214 - Pàgines 40246-40251

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Expedient núm. 1314/2022: Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb compromisos ferms d'aportació i romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 8333 - Pàgines 40252-40253