Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació d’ inversions i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 154 de data 10 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8344 - Pàgines 40469-40471

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a entitats o associacions a l’àmbit de serveis socials que hagin realitzat inversions per a l’ampliació i la millora de les seues infraestructures i per a l’adquisició de vehicles i d’equipaments especialitzats, durant els anys 2021 i 2022

    Número de registre 8363 - Pàgines 40472-40473

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers

    Número de registre 8354 - Pàgina 40474

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa

    Número de registre 8355 - Pàgina 40475

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans

    Número de registre 8356 - Pàgina 40476

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram

    Número de registre 8358 - Pàgina 40477

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 8359 - Pàgina 40478

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 8360 - Pàgina 40479

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

    Número de registre 8371 - Pàgina 40480

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 8373 - Pàgina 40481

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de modificació ordenança

    Número de registre 8318 - Pàgina 40482

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de modificació de ordenança fiscal

    Número de registre 8319 - Pàgina 40483

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de modificació de reglament

    Número de registre 8320 - Pàgina 40484

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial 2ª modificació Base 45ª punt 1r, de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa any 2022

    Número de registre 8367 - Pàgina 40485

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm.16/2022, en la modalitat de crèdit extrordinari i suplement de crèdit

    Número de registre 8323 - Pàgina 40486

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 19/2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número de registre 8324 - Pàgina 40487

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació núm. 22/2022, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número de registre 8325 - Pàgina 40488

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació dels estatuts del Fons Menorquí de Cooperació: Aprovació inicial

    Número de registre 8370 - Pàgina 40489

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a esportistes locals 2022

    Número de registre 8335 - Pàgines 40490-40491

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a esportistes locals 2022

    Número de registre 8336 - Pàgines 40492-40493

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 12/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 8364 - Pàgina 40494

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial del reglament nomenclator de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 8337 - Pàgina 40495

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 30-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits

    Número de registre 8340 - Pàgina 40496

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial Ordenança fiscal taxa Centre de dia de l'Ajuntament de Muro

    Número de registre 8341 - Pàgina 40497

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Exposició pública Compte General 2021

    Número de registre 8329 - Pàgina 40498

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 8349 - Pàgina 40499

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal Taxa guarderia municipal

    Número de registre 8348 - Pàgina 40500

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Informació pública d'activitat de bodega al polígon 12, parcel·les 364 i 495, al T.M. de Sineu, actuació que està subjecte a avaluació d'impacte ambiental.

    Número de registre 8178 - Pàgina 40501