Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 24/2022, del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d’Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

    Número d'edicte 8229 - Pàgines 39789-39827

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupar béns de domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 8314 - Pàgina 39828

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per a la prestación del servei de les escoles d’educació infantil de primer cicle municipals

    Número d'edicte 8226 - Pàgines 39829-39831

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva del reglament regulador d’ús dels horts ecosocials de la finca de ca’n Tomeu del municipi d'Eivissa

    Número d'edicte 8296 - Pàgines 39832-39840

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Reglament de participacio ciutadana d'Esporles

    Número d'edicte 8143 - Pàgines 39841-39851

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea delegada d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma. Aprovació definitiva i publicació del text íntegre del Reglament d’ús del servei Escola Municipal de Música de Palma

    Número d'edicte 8254 - Pàgines 39852-39864

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 12/22, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al Fons de Contingència

    Número d'edicte 8235 - Pàgines 39865-39866

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 8282 - Pàgines 39867-39905

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva l’Ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua dels abonats de l’entitat Agua de Consolación, SL a les zones de s’Alqueria Blanca, Portopetro, Cala Mondragó, Cala Barca i Colònia del Silenci, en el terme municipal de Santanyí

    Número d'edicte 8246 - Pàgines 39906-39909

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 07/2022 de modificació de crèdit per suplement de crèdit del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 8237 - Pàgina 39910