Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 556485
Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupar béns de domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 28 de juliol de 2022 s'aprovà inicialment la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupar béns de domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Atès que en data 4 d'agost de 2022 en el BOIB núm. 102 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produit al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita derogació.

 

(Signat electrònicament: 28 de setembre de 2022

La batlessa presidenta Estefania Gonzalvo Guirado)