Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 551954
Aprovació definitiva l’Ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua dels abonats de l’entitat Agua de Consolación, SL a les zones de s’Alqueria Blanca, Portopetro, Cala Mondragó, Cala Barca i Colònia del Silenci, en el terme municipal de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament del passat 28 de febrer de 2022, l'Ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d'aigua dels abonats de l'entitat Agua de Consolación, SL a les zones de s'Alqueria Blanca, Portopetro, Cala Mondragó, Cala Barca i Colònia del Silenci, al terme municipal de Santanyí, exposada al públic mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al BOIB núm. 12 de març de 2022 pel termini de de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i una vegada transcorregut aquest període sense que se n'hagi presentat cap, es publica el text íntegre de l'esmentada ordenança, vist l'informe d'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA DELS ABONATS DE L'ENTITAT AGUA DE CONSOLACION, SL A LES ZONES DE S'ALQUERIA BLANCA, PORTOPETRO, CALA MONDRAGO, CALA BARCA I COLÒNIA DEL SILENCI, EN EL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

PREÀMBUL

L'Ajuntament de Santanyí, d'acord amb l'article 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, porta a terme la prestació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, servei que en l'actualitat es gestiona de forma indirecta d'acord amb l'article 85.2.B) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix un conjunt de modificacions d'àmbit fiscal i tributari que afecten –entre d'altres- a la naturalesa de les contraprestacions econòmiques derivades de la prestació de servei públic de proveïment domiciliari d'aigua potable.

De conformitat amb la disposició addicional quaranta-tresena de dita llei, “Les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per l'explotació d'obres públiques o la prestació de serveis públics, de manera directa mitjançant personificació privada o gestió indirecta, tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d'acord amb el que preveu l'article 31.3 de la Constitució”

Cal assenyalar que d'acord amb l'article 20.6 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva nova redacció donada per la Disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat (20.6.t i r) es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança les entitats locals han de sol·licitar informe preceptiu d'aquelles administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els atribuís alguna facultat d'intervenció sobre aquestes.

L'articulat de l'ordenança recull el règim jurídic de les esmentades prestacions, establint les actuacions subjectes a tarifació, la seva quantificació, les persones obligades al pagament de tarifes, la meritació i forma de pagament de les tarifes i el procediment de gestió o cobrament.

Article 1.

Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de les tarifes a satisfer per les persones abonades al servei d'abastament domiciliari d'aigua potable del municipi de Santanyí que es troben dins de l'àmbit territorial on presta el servei l'entitat concessionària AGUA DE CONSOLACION, SL.

Aquest àmbit territorial afecta a les zones de s'Alqueria Blanca, Portopetro, Cala Mondragó, Cala Barca i Colònia del Silenci.

 

Article 2.

Naturalesa de les tarifes.

Les tarifes i altres drets econòmics per la prestació dels serveis de proveïment d'aigua o per la realització d'obres i activitats connexes a aquests, tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d'acord amb l'article 20.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, en redacció donada per Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Article 3.

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la contraprestació econòmica la prestació de servei públic de proveïment domiciliari d'aigua potable, que compren:

1. La prestació del servei de proveïment d'aigua a domicili, el qual inclou la captació, tractament i conducció d'aigües potables fins als punts de connexió amb les instal·lacions interiors dels abonats, amb independència que es faci un ús efectiu d'aigua pels abonats o es limiti únicament a la disponibilitat d'aigua.

2. Connexió d'escomeses des de les instal·lacions interiors dels abonats fins a les xarxes de distribució d'aigua.

3. La col·locació, lloguer, utilització, manteniment i desmuntatge de comptadors i instal·lacions anàlogues.

 

Article 4.

Base imposable i liquidable

La Base Liquidable vindrà determinada pel mesurament en metres cúbics del volum d'aigua subministrat en cada període impositiu, les lectures del qual han de fer els agents lectors. A la base liquidable s'inclourà com a concepte específic la tarifa per quota de servei.

Article 5.

Quota

La quota de l'ingrés patrimonial regulat en aquesta ordenança es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes en l'apartat següent.

En aquestes Tarifes no es troba inclòs I'IVA.

Article 6.

Tarifes

Regiran les següents tarifes per a cada tram de consum individual per calcular l'import total per període facturat:

QUOTA DE CONSUM: Bloc-1

0,5804

€/m3

Bloc-2

0,7166

€/m3

Bloc-3

0,9563

€/m3

QUOTA DE SERVEI:

 

 

Habitatges unifamiliars, apartaments, comerços o similars

3,8241

€/ab/mes

Bars, restaurants, sales de festes i neteja-cotxes

7,6482

€/ab/mes

Hotels, apart-hotels, per plaça d'embarcació

0,6883

€/ab/mes

Comptadors d'obres

7,6782

€/ab/mes

QUOTA DE CONNEXIÓ:

 

 

Habitatge unifamiliar

26,15

Indústria o comerç menor de 250 m2

52,33

Indústries o comerços iguals o majors de 250 m2

104,66

Bars, restaurants, sales de festa i similars

156,99

Hostatgeria, per plaça. Per plaça d'embarcació

5,23

REALITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ

A preu de cost + 15%

DEFINICIÓ DE BLOCS PER TIPUS DE CONSUM

Unitat de Consum (m3 per mes)

BLOC-1

BLOC-2

BLOC-3

Habitatge

De 0 a 12

De 12 a 24

Major de 24

Bars i restaurants

De 0 a 75

De 75 a 150

Major de 150

Hotels, apart hotels, places d'embarcació

De 0 a 3,6

De 3,6 a 7,2

Major de 7,2

Apartaments 1 plaça

De 0 a 3

De 3 a 6

Major de 6

Apartaments 2 places

De 0 a 6

De 6 a 12

Major de 12

Apartaments 3 places

De 0 a 9

De 9 a 18

Major de 18

Apartaments 4 places

De 0 a 12

De 12 a 24

Major de 24

Comptadors d'obres

 

 

Major de 0

 

Article 7.

Bonificacions

1.- Les persones abonades tenen dret de forma general a l'aplicació de la bonificació sobre l'import del cànon de sanejament d'aigües, en els termes, requisits i condicions establerts en l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora del cànon de sanejament d'aigües, aprovat per Decret Legislatiu 1/2016, de 6 de maig, de la CAIB.

Article 8.

Obligats al pagament de les tarifes

Estan obligats al pagament de les tarifes, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que siguin titulars del contracte de subministrament i aquelles sol·licitants o destinatàries dels serveis.

Seran responsables subsidiaris del pagament les persones propietàries dels immobles, les quals podran repercutir si escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris del subministrament o serveis regulats en aquesta ordenança.

Article 9.

Naixement de l'obligació de pagament

L'obligació de pagament neix quan s'iniciï la prestació de servei o la realització de l'activitat.

Es reporta la prestació patrimonial no tributària i neix l'obligació de pagament quan s'iniciï l'activitat de prestació de servei, entenent-se iniciada la mateixa:

a. En el subministrament d'aigua, per l'atorgament del corresponent contracte i iniciació de subministrament.

b. En l'ús d'aparells comptadors, per la seva instal·lació i posada en funcionament.

c. En les escomeses, per la seva realització, o increment de posteriors usos, prèvia sol·licitud i, si escau, concessió de la corresponent llicència.

 

Article 10.

Normes de gestió, liquidació ingrés i recaptació

La gestió i recaptació de les tarifes correspondrà a les empreses concessionàries o que presten el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable.

Les quotes de servei i de consum d'aigua han de ser objecte de facturació bimensual, mentre que la resta de les quotes ho seran en el moment de realitzar-se la prestació.

La liquidació, ingrés i recaptació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari que és objecte d'aquesta Ordenança, obeirà a les següents normes:

1.- Consum d'aigua: mitjançant lectura periòdica de l'aparell comptador, facturant el consum als preus de tarifa en rebut bimestral.

2.- El pagament del rebut unificat d'aigua i quota de servei s'efectuarà preferentment mitjançant domiciliació bancària.

3.- La falta de pagament per la persona abonada, podrà donar lloc a la suspensió del subministrament, en els termes assenyalats en la normativa aplicable. La seva reconnexió s'efectuarà un cop pagada per la persona abonada tot el deute pendent, així com les despeses originades pel tall i reposició.

Sense perjudici de l'anterior, els rebuts impagats seran recaptats per la via administrativa de constrenyiment.

4.- El cessament en el subministrament per clausura o demolició del edificis o, per desocupació dels habitatges o locals, haurà de ser comunicat per la persona interessada que sol·licitarà la corresponent baixa en el servei. En cas contrari, la persona abonada continuarà subjecte al pagament de la prestació i a les altres responsabilitats que puguin derivar-se de l'ús del servei.

5.- Les persones abonades al servei estaran obligades a facilitar el pas a les persones treballadores de l'entitat concessionària a l'efecte de realitzar les corresponents lectures de comptador.

6.- Les tarifes establertes en aquesta ordenança no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que els serà aplicable en cada cas d'acord amb la normativa vigent.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada íntegrament en el BOIB, el dia següent al de la finalització del termini assenyalat en l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (28 de setembre de 2022)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat