Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 551671
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 12/22, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al Fons de Contingència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 31/08/2022 de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. º 12/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al Fons de Contingència

Aprovat definitivament l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions, el que es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Crèdits extraordinaris

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

334

62286

Complex Socio-Cultural Caló de s'Oli

0,00 €

25.284,85 €

25.284,85 €

 

 

TOTAL

0,00 €

25.284,85 €

25.284,85 €

Suplements de crèdit en aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de Crèdit

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

 1621

22744

Recollida selectiva

1.940.000,00 € 

42.058,78 €

1.982.058,78 €

 

 

TOTAL

1.940.000,00 €

42.058,78 €

1.982.058,78 €

 Aquesta modificació es finança amb càrrec al Fons de Contingència, en els següents termes:

Baixes o anul·lacions de crèdits

Aplicació

Descripció

Crèdits disponibles

Baixes o anul·lacions de crèdits

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

929

500

Imprevistos, situac.Transitòries i conting. D'Exec. Pres. Art.31 LOEPSF 2/2012

90.339,71 €

67.343,63 €

22.996,08 €

 

 

TOTAL

90.339,71 €

 67.343,63 €

 22.996,08 €

 A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Signat electrònicament:26 de setembre de 2022)

L'alcalde

Ángel Luís Guerrero Domínguez