Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 546208
Reglament de participacio ciutadana d'Esporles

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se publicat en el BOIB núm. 105 de dia 8 d'agost de 2022, anunci relatiu a l'aprovació del següent:

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D'ESPORLES

ÍNDEX PREÀMBUL

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

 • Article 1.- Ciutadans i ciutadanes del Municipi d'Esporles
 • Article 2.- Finalitats del Reglament
 • Article 3.- Normes interpretatives

TÍTOL I. DE LA INFORMACIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Article 4.- Mitjans d'Informació.
 • Article 5.- Dret a Participar
 • Article 6.- Dret a la informació pública
 • Article 7.- Dret de Petició
 • Article 8.- Dret d'audiència
 • Article 9.- Dret a la iniciativa veïnal
 • Article 10.- Intervenció dels ciutadans al Ple municipal
 • Article 11.- La consulta ciutadana

TÍTOL II DE LES ENTITATS CIUTADANES I REGISTRE MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ.

Capítol 1: Definició, drets i deure.

 • Article 12.- Concepte, d'entitat ciutadana
 • Article 13.- Paper Social de les entitats ciutadanes.
 • Article 14.- Drets de les entitats ciutadanes
 • Article 15.- Deures de les entitats ciutadanes
 • Article 16.- Compromís de l'Ajuntament amb les entitats ciutadanes

Capítol 2: Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

 • Article 17.- Finalitat del Registre
 • Article 18.- Obligatorietat d'inscripció al registre
 • Article 19.- Procediment d'inscripció al registre
 • Capítol 3: Registre Municipal de Participació ciutadana.
 • Article 20.- Registre Municipal de Participació Ciutadana
 • Article 21.- Finalitat del Registre
 • Article 22.- Procediment d'inscripció al registre

TITOL III ÒRGANS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

 • Article 23.- Comissió Permanent de Participació Ciutadana
 • Article 24.- Els Consells municipals de participació ciutadana
 • Article 25.- Comissions ciutadanes de treball
 • Article 26.- Audiència Pública
 • Article 27.- El Consell d'Infants i Adolescents
 • Article 28.- Audiència Pública Infantil
 • Article 29.- Fòrum Ciutadà

PREÀMBUL

Amb aquest reglament de participació ciutadana es vol deixar constància del compromís de l'Ajuntament d'Esporles davant la ciutadania per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d'acord amb la normativa vigent.

És un fet reconegut que l'àmbit polític local és especialment adequat per a la realització del dret a la participació ciutadana, perquè als municipis es pot establir una relació molt més propera i directa entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre aquests i els poders públics. Les lleis que regulen l'autonomia i el règim de funcionament dels municipis reconeixen plenament aquest potencial de les comunitats locals com a espais d'expressió de la democràcia en el sentit més ampli i ric del terme. Així, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 1985 defineix els municipis com a canalitzadors immediats de participació ciutadana en els assumptes públics (Art. 1).

La implicació del veïnat en el bon funcionament de la vida col·lectiva no s'ha de limitar a l'elecció dels seus representants a l'Ajuntament, en la mesura que el bon funcionament del municipi no és una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal. Les actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim, la corresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i totes, la participació activa i responsable des d'entitats, associacions i persones individuals, són alguns dels elements claus que ajuden a la bona dinàmica de l'activitat municipal i donen lloc a un Esporles més inclusiu.

Una de les finalitats d'aquest Reglament de Participació Ciutadana és la d'ajudar a fomentar la formació cívica i democràtica de la gent del municipi d'Esporles, promovent un millor coneixement de les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers públics. En aquest sentit, l'Ajuntament assumeix el compromís de facilitar la màxima informació sobre plans de feina, activitats, obres i serveis municipals per mitjà dels diversos suports materials i tecnològics que avui existeixen i, alhora, de recollir i donar resposta a les opinions o demandes que li arribin a través de qualsevol d'aquests mitjans.

Una altra finalitat d'aquest Reglament de Participació Ciutadana és la creació d'estructures col·lectives de deliberació i d'acords sobre el funcionament del municipi, que fomentin una reflexió i visió global del municipi d'Esporles per damunt de visions sectorials limitades a interessos i/o problemes immediats o de tipus corporatiu. Aquests òrgans han de permetre que la ciutadania i les persones amb càrrecs públics que els representen valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre la capacitat de decisió pròpia de l'Ajuntament.

Les experiències participatives exitoses al municipi, com va ser el Fòrum Ciutadà, han establert un bon precedent per apostar per la participació ciutadana. En aquest sentit, la figura del Fòrum, creada per dur a terme la implementació de l'Agenda 21, es reconfigura per donar cabuda al debat sobre qualsevol temàtica.

Així, el Reglament de Participació Ciutadana aprèn d'aquestes experiències i tracta d'adaptar el Reglament de Participació del 2011 a les necessitats actuals, dotant-se de noves eines. La construcció de la participació ciutadana de baix a dalt es considera fonamental per la consolidació de la participació a Esporles. Les Comissions Ciutadanes de Treball formen aquesta base de treball concret sobre temàtiques específiques. Sobre aquesta base, els Consells Municipals Sectorials han de tenir per objectiu consolidar i donar continuïtat a la participació ciutadana desenvolupada a les Comissions Ciutadanes de Treball.

Tot plegat pretén ser un passa més en el camí de l'aprenentatge col·lectiu que implica participar, afavorint decisions polítiques perennes que contribueixen a fer que Esporles sigui un millor lloc per viure.

 

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Ciutadans i ciutadanes del municipi d'Esporles

1.Es consideren ciutadans i ciutadanes del municipi d'Esporles totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d'habitants.

2.A més, a efectes d'aquest reglament, s'estendran els drets i deures a aquelles persones majors de 16 anys que acreditin una vinculació amb el municipi bé sigui a través d'una segona residència, bé a través d'una propietat o bé sigui per haver nascut al municipi.

3.Aquelles persones que es vulguin acollir a l'apartat 2 d'aquest article hauran d'inscriure's al Registre Municipal de Participació Ciutadana tal i com indica l'article 23 d'aquest Reglament.

4.Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró Municipal d'habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

Article 2.- Finalitats del Reglament

1.Les finalitats d'aquest Reglament són:

a)Facilitar l'accés de la ciutadania a informació completa, veraç i entenedora sobre la política i la gestió municipal.

b)Crear punts de trobada i debat entre el govern local i la ciutadania, que permetin la incorporació al debat públic de les iniciatives ciutadanes que persegueixin la consecució de l'interès general.

c)Afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes, individualment o col·lectivament, en la gestió dels serveis públics locals.

d)Facilitar la integració de les persones nou vingudes a la vida social i política de la vila.

e)Promoure les actituds de respecte envers les persones, els grups socials i la comunitat en el seu conjunt.

f)Fomentar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu.

Article 3.- Normes interpretatives

1.Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les prescripcions d'aquest reglament s'han d'interpretar de manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, publicitat i informació de les actuacions político-administratives.

 

TÍTOL I DE LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 4. Mitjans d'informació

1. L'Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes públics, reconeix i garanteix el dret de participació de tots els veïns, i es compromet a informar de la seva gestió al conjunt dels ciutadans i a facilitar la més amplia difusió per tot el municipi mitjançant els mitjans següents:

a)L'organització d'actes públics.

b)L'edició de cartells i bans.

c)La difusió de les convocatòries de les sessions del Ple.

d)Exposar al Tauler d'Anuncis les Actes de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local i les corresponents convocatòries i ordres del dia.

e)Anunciar al Tauler d'Anuncis l'aprovació inicial i definitiva de les disposicions municipals de caràcter general.

f)La web municipal i el Portal de Transparència.

g)Xarxes socials i grups veïnals de missatgeria.

h)Qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

2.Es procurarà especialment de donar a conèixer els projectes i actuacions d'interès municipal, els períodes d'informació pública i l'agenda d'activitats.

3.Pels assumptes que revesteixen una especial transcendència per Esporles, l'Ajuntament també realitzarà bustiades, facilitant així la comunicació amb tota la ciutadania del municipi.

Article 5. Dret a la Participació

1.Tots els ciutadans del municipi d'Esporles, d'acord amb l'article 1 d'aquest reglament, tenen dret a participar, directament o mitjançant associacions o col·lectius de ciutadans, en la gestió dels assumptes públics locals a través dels òrgans i mecanismes de participació que s'estableixen en les lleis d'administració local i supramunicipal com la Llei 4/2011 de 31 de març de la bona administració i en aquest reglament de participació ciutadana.

Article 6. Dret a la informació pública

1.Els ciutadans i les ciutadanes del municipi d'Esporles, i les seves organitzacions, tenen dret a rebre informació sobre les activitats municipals i els serveis o els assumptes municipals d'una forma àmplia i objectiva, a accedir als arxius municipals que determini la legislació vigent i a utilitzar tots els mitjans d'informació general que estableixi l'Ajuntament.

2.L'Ajuntament facilitarà l'exercici d'aquest dret i establirà els canals d'informació generals per atendre les peticions d'informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de dades, de la infància, la joventut i la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana. Així, i complementant a l'article 4, els mitjans d'informació han de ser bidireccionals.

3.Els canals mitjançant els quals es podrà exercir el dret a la informació pública són els següents:

a)Petició per escrit presentada a una oficina municipal.

b)Telèfon de consultes.

c)Correu electrònic dels polítics i tècnics municipals.

d)Qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

e)A través del Portal de Transparència d'Esporles i de la seu electrònica.

4.L'Ajuntament ha de garantir l'exercici dels drets dels ciutadans i ciutadanes d'acord amb el que s'estableix al CAPÍTOL VII INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANES de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears de 15 de desembre.

Article 7. Dret a petició

1.Les entitats ciutadanes, així com els ciutadans i ciutadanes a títol individual, poden adreçar-se a l'Ajuntament, per tal de sol·licitar informació o aclariments sobre aspectes de l'activitat municipal i el funcionament dels serveis públics, així com per informar o expressar queixes sobre problemes detectats als serveis públics o als procediments administratius. Aquest dret s'exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat del peticionari i de l'objecte de la petició.

2. Els mitjans per exercir el dret de petició seran els mateixos que els establerts en l'article 6.3 d'aquest reglament, a excepció del telèfon de consultes, ja que no permet deixar constància.

3.Els escrits o missatges són contestats per l'Ajuntament per escrit, directament pel Batle/essa o pel regidor/a en qui delegui, en el termini d'un mes. No són contestats els escrits o missatges que fan referència a deficiències que poden ser corregides per l'administració municipal de forma pràcticament immediata. En cas de resposta negativa, aquesta s'ha de comunicar de forma motivada. (Així com s'estableix a la llei 39/2015)

4.L'ús del dret d'expressar una queixa no implica necessàriament la resolució del problema que l'hagi motivada.

Article 8. Dret d'audiència

1.Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització d'actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim.

2.Amb independència de la possibilitat d'accedir a la tramitació dels expedients administratius, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest dret es pot exercir mitjançant convocatòria municipal a iniciativa de l'Ajuntament o a proposta veïnal per tractar temes d'interès ciutadà.

Article 9. Dret a la iniciativa veïnal

1.La iniciativa veïnal és aquella forma de participació per la qual la ciutadania sol·licita a l'Ajuntament que es realitzi una determinada activitat de competència municipal i d'interès públic municipal i sense generació de beneficis, per a la qual cosa aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. Correspondrà a l'Ajuntament promoure i fomentar-ne l'exercici.

2.Qualsevol entitat inscrita en el Registre d'Associacions Municipals o qualsevol persona o grups de persones físiques o jurídiques podran plantejar una iniciativa veïnal. Aquestes iniciatives hauran d'anar subscrites pel 10% de la ciutadania del municipi.

3.Quan l'Ajuntament rebi la iniciativa, se sotmetrà a informació pública durant un termini de trenta dies, tret que per raons d'urgència fos aconsellable un termini més curt.

4.L'Ajuntament haurà de decidir-se sobre la iniciativa veïnal en el termini de trenta dies a comptar del dia següent a la finalització de l'exposició pública. La Regidoria competent estudiarà la seva viabilitat tècnica i pressupostària i ho sotmetrà a consideració del Ple Municipal. En la fase d'estudi es podrà demanar aclariments complementaris a la persona o col·lectiu que ha fet la proposta.

5.Si el Ple de l'Ajuntament aprova la iniciativa veïnal, que tindrà en compte principalment l'interès públic i les aportacions que realitzin els ciutadans i les ciutadanes, farà pública la forma amb què es durà a terme i el calendari, i s'hi farà la modulació pressupostària corresponent.

6.L'aprovació d'una iniciativa ciutadana comporta la formalització d'un conveni entre l'Ajuntament i les persones o entitats peticionàries en el qual es concretaran els compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada part i també el contingut precís de l'actuació.

 

Article 10 . Intervenció dels ciutadans al Ple municipal

1.Quan un ciutadà desitgi intervenir davant el Ple, referent a algun punt concret de l'ordre del dia d'una sessió en què tingui interès, haurà de sol·licitar-ho al Batle/essa en el transcurs de la sessió.

2.Una vegada autoritzada la intervenció, i finalitzada la sessió, el sol·licitant podrà exposar el seu parer en el torn de precs i preguntes.

3.El Batle/essa i l'equip de govern disposen del dret de no respondre al moment als dubtes plantejats per la ciutadania si versen sobre una temàtica molt concreta i de la qual no tenen informació en aquell moment. Disposaran d'una setmana per respondre per escrit a la persona interessada. Per tal d'evitar aquesta limitació, el ciutadà/na podrà fer arribar al Batle/essa i l'equip de govern la pregunta amb vint-i-quatre hores d'antelació a la celebració al Ple municipal.

Article 11. La Consulta Ciutadana

L'Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Batle, del Ple, aprovat per majoria simple, o per petició ciutadana, recollint una quantitat determinada de suport popular mitjançant firmes. A la recollida de firmes caldrà presentar el nom i cognoms, número de DNI i signatura de les persones signatàries. La recollida de firmes ha d'agrupar:

a)A 500 persones més el 2 % de la població que excedeixi de les 5.000 quan la consulta afecti al conjunt de la ciutadania d'Esporles.

b)Un 25% de signatures de ciutadans més grans de 16 anys d'un nucli poblacional concret (s'Esgleieta, Ses Rotgetes i Jardin de Flores, Son Cabaspre i Es Verger) quan la consulta afecti només a aquell nucli.

2.En tot cas, el Ple ratificarà la convocatòria d'una consulta ciutadana. En cas que la iniciativa no sigui ratificada pel Ple, caldrà exposar els motius de la denegació. Correspon a l'Ajuntament fer els tràmits pertinents perquè es pugui celebrar la consulta ciutadana.

3.Podran participar en la consulta ciutadana tots aquells ciutadans del municipi d'Esporles majors de 16 anys inscrits al cens o al Registre Municipal de Participació Ciutadana, independentment de la seva nacionalitat.

4.Es podran celebrar un màxim de 3 consultes ciutadanes en un mateix any.

5.Una mateixa consulta ciutadana pot recollir diverses preguntes.

6.En cap cas una consulta ciutadana pot tractar sobre tributs i l'establiment de preus públics, ni sobre qüestions que ja hagin estat sotmeses a consulta ciutadana durant la mateixa legislatura.

7.El resultat de la consulta ciutadana serà pres en consideració sempre que la participació sigui com a mínim del 40% dels ciutadans majors de 16 anys.

8.La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, el redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament. Les preguntes poden tenir dues o més respostes possibles i es contempla la possibilitat de formular preguntes la resposta de les quals consisteixi en ordenar per preferències diferents alternatives.

9.En el cas de les preguntes consistents en ordenar preferències, el recompte es realitzarà mitjançant el sistema de vot preferencial transferible.

10.La convocatòria d'una consulta ciutadana ha de comportar necessàriament unes mesures d'informació pública garantides per l'Ajuntament sobre les alternatives en qüestió que permetin a tota la ciutadania accedir a les propostes realitzades pels grups polítics municipals i pels grups socials d'Esporles.

 

TITOL II DE LES ENTITATS CIUTADANES I REGISTRE MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ.

CAPÍTOL I  Definició, drets i deures

Article 12. Concepte d'entitat ciutadana

1.A les finalitats del Reglament present, l'Ajuntament reconeix com a entitats ciutadanes aquelles que acreditin personalitat jurídica pròpia, tinguin la seu, domicili social o delegació permanent en el terme municipal, no tinguin ànim de lucre i el seu objecte social sigui la realització d'activitats, la defensa d'interessos col·lectius de caràcter general o sectorial i figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (d'ara en endavant, RMEC).

2.S'entén que una entitat té delegació permanent a Esporles quan hi disposa d'una seu social, hi ha un mínim de tres socis empadronats a Esporles i es demostra una voluntat de projectar l'activitat de l'entitat a Esporles.

3.No tenen la consideració d'entitat ciutadana les persones jurídiques de naturalesa mercantil i les que, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, tinguin per objecte social una activitat econòmica o empresarial amb ànim de lucre.

Article 13. Paper social de les entitats ciutadanes

1.Les entitats ciutadanes són elements fonamentals per al progrés i la cohesió social d'una comunitat. Per aquesta raó són mereixedores d'un conjunt de drets específics i de suport públic, però també han de complir determinats deures que deriven de la seva responsabilitat social.

Article 14. Drets de les entitats ciutadanes

1.Sens perjudici que totes les entitats puguin exercir davant l'Ajuntament les accions i drets previstos a l'ordenament jurídic, les entitats ciutadanes inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) poden gaudir els drets següents:

a)Dret a l'ús esporàdic o temporal de recursos de titularitat municipal, especialment els locals, amb les limitacions que imposin la coincidència d'ús per part de diverses entitats o pel propi Ajuntament i les determinacions del Reglament que ho reguli, en el seu cas.

Per fer efectiu aquest dret cal adreçar la sol·licitud amb antelació suficient i l'entitat beneficiària ha d'assumir la responsabilitat pel tracte donat a aquests mitjans durant el seu ús.

b)Dret a l'ús continuat de locals de titularitat municipal, sempre i quan sigui justificable pel volum i el valor social de l'activitat desplegada per l'entitat.

c)Dret d'accés a la informació municipal en els termes i condicions previstos en el Títol tercer d'aquest Reglament.

d)Dret a subvencions econòmiques per a la realització de projectes o activitats que promoguin interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes d'Esporles.

Per complimentar aquesta finalitat, el pressupost contemplarà la corresponent partida o partides pressupostàries. La regulació detallada d'aquest dret és la continguda a la normativa general que regula el procediment de concessió de subvencions públiques.

e)Dret a rebre publicacions periòdiques que editi l'Ajuntament, sempre que l'entitat ho sol·liciti expressament.

f)Tots aquells altres drets reconeguts als ciutadans i ciutadanes en el present Reglament, a excepció del dret de participació en la consulta popular, que és estrictament individual.

2.La realització dels drets reconeguts als punts a, b i d haurà de ser compatible amb els objectius determinats per l'Ajuntament i els límits de la hisenda municipal.

Article 15. Deures de les entitats ciutadanes

1.Les entitats ciutadanes tenen els deures següents:

a)Deure d'assegurar el funcionament legal i democràtic de l'entitat.

b)Deure de col·laborar amb l'Ajuntament, a l'objecte d'aconseguir una millor prestació dels serveis municipals en benefici de l'interès general de la vila.

c)Deure de facilitar l'actuació municipal en tot allò relatiu a la inspecció, fiscalització i seguiment de les matèries relacionades amb l'àmbit de competències de l'Ajuntament.

d)Deure de promoure la convivència i el respecte entre les persones.

e)Deure de procurar per tots els mitjans el respecte de les instal·lacions, equipament i mobiliari urbà de la vila.

f)Deure de transparència envers la vila en tots els casos en què es gestionin recursos públics, bé en forma de diners, bé en forma de locals, infraestructures o altres serveis.

Article 16. Compromís de l'Ajuntament amb les entitats ciutadanes

1.L'Ajuntament es compromet a aportar mitjans per fer possible la realització dels drets reconeguts a les entitats pel present Reglament, a respectar l'autonomia de les entitats ciutadanes, a incentivar la formació dels seus membres en matèries d'interès associatiu i a aportar, en la mesura que sigui possible, assessorament i recursos útils per al conjunt del teixit associatiu.

 

 

CAPÍTOL II  Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

Article 17. Finalitat del Registre

1.El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) té per finalitat obtenir un coneixement acurat de les Entitats existents al municipi, llurs finalitats i representativitat, per tal de possibilitar una política municipal de foment de l'associacionisme local.

Article 18.- Obligatorietat d'inscripció al Registre

1.Les entitats ciutadanes s'han d'inscriure al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) per a l'exercici dels drets específics reconeguts en aquest Reglament. És un registre independent de qualsevol altre registre, estatal o nacional, en el qual també hagin de ser obligatòriament inscrites.

2.L'objectiu del registre és identificar el teixit associatiu de la societat civil del municipi. Per aquest motiu no formaran part del RMEC els partits polítics, les agrupacions d'electors i les coalicions electorals.

Article 19. Procediment d'inscripció al Registre

1.Les entitats sol·liciten la inscripció al Registre mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament. En el moment de fer-ho han d'aportar els documents següents:

a)Estatuts visats de l'entitat.

b)Número d'inscripció en el Registre d'Associacions de la CAIB.

c)Domicili social.

d)Número d'Identificació Fiscal (NIF).

e)Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius i acta on queda reflectit el seu nomenament.

f)Pressupost de l'any en curs.

g)Programa d'activitats de l'any en curs.

h)Certificació del nombre de socis.

2.En el termini de trenta dies des de la sol·licitud d'inscripció, l'Alcalde o el regidor que tingui la competència delegada, previ informe jurídic, decretarà la inscripció de l'entitat al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC), sens perjudici de les ampliacions necessàries per tal de subsanar omissions o defectes de la documentació exigida.

3.La denegació de la inscripció, ha de ser sempre motivada i la resolució que en aquest sentit s'adopti posarà fi a la via administrativa. Els interessats podran interposar els recursos pertinents d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4.Les dades i els documents exigibles per a la inscripció al Registre són públics, i quan es produeixin canvis al respecte les entitats ho han de comunicar a l'Ajuntament, per escrit o per correu electrònic, en el termini màxim de tres mesos. Les entitats que reben suport econòmic de l'Ajuntament han de presentar, a més, informació detallada sobre llurs pressupostos i programes d'activitats.

5.A efectes de la continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites al registre hauran de presentar a l'Ajuntament, a finals de cada any i abans del 30 de desembre (si no ho han fet per demanar subvenció), una memòria de les activitats i els actes realitzats en el transcurs de l'any, així com el nombre vigent d'associats, i les modificacions que s'hagin pogut produir en la composició de la Junta per motiu de la celebració de la seva assemblea general anual de socis. La manca d'aquesta documentació podrà condicionar la vigència de la seva inscripció.

6.L'incompliment d'aquestes obligacions, així com la dissolució o extinció per qualsevol causa, admesa o declarada en dret, produeix, prèvia audiència amb l'interessat, la cancel·lació de la inscripció en el Registre, mitjançant resolució de l'Alcaldia, que posarà fi a la via administrativa. Contra aquest acte, els interessats podran interposar els recursos pertinents d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

CAPÍTOL III Registre Municipal de Participació Ciutadana

Article 20. Registre Municipal de Participació Ciutadana

1.El registre Municipal de Participació Ciutadana és una base de dades de col·lectius i persones interessades en la participació ciutadana.

2.Les persones ciutadanes, majors de 16 anys, que formen part del Padró Municipal d'Habitants del municipi d'Esporles, formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

Article 21: Finalitat del Registre

1.El Registre Municipal de Participació Ciutadana té la finalitat de comptar amb un cens de ciutadans partícips de qualsevol procés participatiu contemplat en aquest reglament.

Article 22: Procediment per inscriure's al registre

1.En cas de ser una persona ciutadana no empadronada al municipi d'Esporles, però interessada en formar part dels diferents processos de participació, haurà de manifestar la seva voluntat de formar part del Registre Municipal de Participació Ciutadana de la següent manera:

a)Presentant una sol·licitud específica on es manifesti la voluntat de formar part del Registre Municipal de Participació Ciutadana a les oficines d'Atenció al públic.

b)Acreditar una propietat o negoci a través d'una fotocòpia del rebut de l'IBI.

c)Adjuntant una fotocòpia del D.N.I de la persona interessada.

d)Si hi ha més d'una persona interessada, s'haurà de presentar fotocòpia del DNI de cada una de les persones interessades i presentar un justificant acreditatiu de la residència, el llibre de família o en el seu cas una declaració jurada al·legant la residència en l'habitatge en qüestió. Per acreditar la propietat haurà de presentar-se, si n'és el cas, el títol de propietat.

 

TITOL III ÒRGANS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

Article 23. Comissió Permanent de Participació Ciutadana

1.La Comissió Permanent de Participació Ciutadana és l'òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi d'Esporles.

2.Les decisions de la Comissió seran únicament decisions de forma sobre els processos i mecanismes de participació com a instruments. La Comissió no està autoritzada per prendre decisions fermes de contingut sobre les temàtiques que es portin a participació. La decisió sobre el contingut correspon únicament a la ciutadania.

3.La convocatòria de l'acte de constitució de la Comissió es farà en els primers quatre mesos després de les eleccions municipals i es farà mitjançant convocatòria pública a tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys.

4.Podran formar part de la Comissió totes les persones que formin part del cens o del Registre de Participació Ciutadana, encara que no hagin estat convocats.

5.La Comissió Permanent de Participació Ciutadana, amb la voluntat d'aconseguir el màxim acord polític i social, estarà formada per:

-Un representant de cada candidatura presentada a les darreres eleccions municipals i que hagi obtingut més d'un 3% dels vots i que ja no estigui representada a la comissió.

-El Batle/essa.

-El regidor/a de Participació Ciutadana.

-3 representants de les entitats ciutadanes i/o ciutadans a títol personal.

-Els tècnics que en cada cas l'Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot.

6.Amb la voluntat de garantir la màxima pluralitat i de mantenir el caràcter social i no polític, de les 3 places corresponents als representants de les entitats i la ciutadania, els càrrecs electes no poden optar a ocupar cap d'aquestes 3 places.

7.Una mateixa persona no pot ocupar més d'una plaça a la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.

8.El procediment d'elecció dels representants dels ciutadans/es serà per sorteig entre els candidats presentats. El sorteig serà públic i es farà el mateix dia de constitució de la Comissió. Els candidats s'hauran d'inscriure a l'Ajuntament almenys tres setmanes abans de la celebració d'aquest acte i l'Ajuntament farà pública la llista de candidats.

9.Les sessions de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana són públiques i obertes.

10.Les funcions de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana són:

a)Vetllar per la transparència i neutralitat dels processos participatius.

b)Consensuar la seva metodologia i estructura organitzativa.

c)Deliberar i validar les bases reguladores dels processos participatius.

d)Mobilitzar la ciutadania a participar en els processos participatius.

e)Proposar, si així es considera, el començament d'un procés participatiu o de consulta ciutadana, referèndum municipal o una audiència pública.

f)Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana.

g)Difondre els resultats dels processos participatius

11.Les decisions de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana es prendran, sempre que sigui possible, per consens entre tots els seus membres. Quan no s'arribi al consens es realitzarà una votació en la què cada representant, excepte els tècnics de l'Ajuntament, tindrà un vot. La votació serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels assistents.

12.De la Comissió Permanent de Participació Ciutadana en poden sortir sol·licituds per a celebrar Consultes Ciutadanes i Audiències Públiques.

Article 24.- Els Consells municipals de participació ciutadana

1.Els consells de participació municipals són òrgans de participació sectorial o territorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que, per la seva naturalesa ho permetin i la seva finalitat és la d'integrar la participació de la ciutadania per mitjà de les associacions en els assumptes municipals.

2.Els consells desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i en el seu cas, de proposta no vinculant, en relació amb les iniciatives municipals relatives als sectors d'activitat al que correspongui cada Consell.

3.La composició, organització i àmbit d'actuació de cada Consell quedarà regulada en un reglament propi creat i elaborat pel propi Consell. La seva aprovació es farà per acord de Ple.

4.Seran competències dels Consells municipals de Participació Ciutadana:

a)Ser òrgans de consulta en els processos d'elaboració de reglaments i ordenances dels serveis afectes en el sector i en aquells assumptes d'especial incidència en aquest.

b)Presentar iniciatives, suggeriments i propostes perquè siguin discutides als òrgans de govern corresponents.

c)Proposar solucions a problemes concrets o globals del sector o territori.

d)Col·laborar en estudis i elaboracions de programes, projectes i disposicions generals del sector o territori.

e)Promoure els procediments adequats per a la participació ciutadana en els serveis municipals.

Article 25. Comissions ciutadanes de treball

1.Les comissions ciutadanes de treball són grups de debat i reflexió de caràcter estable formats per la ciutadania, tècnics municipals i associacions que voluntàriament volen treballar per dur a terme diferents iniciatives socials.

2.Aquestes comissions podran establir-se com a grups de treball intern de cada Consell Municipal per tal que les iniciatives que s'hi decideixin puguin dur-se endavant. En aquest sentit, cada Reglament dels diferents Consells municipals hauran de regular el funcionament de les comissions ciutadanes de treball i hauran de ser obertes a qualsevol ciutadà.

3.En cas que el Consell Municipal no estigui creat, es podran crear comissions ciutadanes de treball per dur a terme l'organització d'activitats puntuals de les diferents àrees municipals. Aquestes comissions, en el moment en què es constitueixin els Consells Municipals passaran a formar part de l'estructura i organització dels òrgans de participació esmentats.

 

Article 26. L'audiència pública

1.L'audiència pública és la trobada en una data determinada dels i les responsables municipals amb la ciutadania per tal d'informar sobre determinades activitats o programes d'actuació i recollir propostes dels veïns i veïnes.

2.El batle/essa anualment convocarà audiència pública per presentar el desenvolupament del programa d'actuació municipal, les ordenances municipals i els pressupostos.

3.També se'n podran convocar les que siguin necessàries al llarg de l'any a iniciativa municipal o a proposta de:

a)el 3% de les persones majors de setze anys inscrites en el cens electoral,

b)un nombre d'associacions o grups no inferior al 10% dels inscrits al fitxer municipal d'entitats.

4. El funcionament de les sessions serà el següent:

a)Intervenció de la ponència del tema a tractar;

b)Intervenció i posicionament del responsable polític municipal;

c)Intervenció de les persones assistents

d)Rèplica del/la responsable polític, si escau;

e)Conclusions, si escauen.

5.L'àmbit de la convocatòria, i conseqüentment de la iniciativa per convocar-la, podrà referir-se a un barri o un conjunt de barris. En aquest cas, la capacitat per fer la convocatòria s'haurà de considerar respecte de l'àmbit territorial concret.

Article 27.- El Consell d'Infants i Adolescents

1.És un Consell Sectorial de creació potestativa, amb característiques singulars atesa la composició principal dels seus membres. Té la funció principal d'incorporar les vivències de la població infantil i juvenil i afavorir la intervenció dels nois i noies en els debats, propostes, suggeriments i queixes respecte de qualsevol actuació municipal, així com ser-ne informats i opinar sobre totes les actuacions d'altres administracions públiques que actuen a la ciutat.

2.El reglament que regularà l'estructura, el funcionament i els objectius definitius d'aquest Consell es farà a partir de les aportacions dels infants i joves a través d'activitats conjuntes entre els centres educatius o amb els membres representants que hi formaran part.

3.El reglament del Consell s'haurà d'aprovar pel Ple Municipal.

Article 28. Audiència Infantil i Juvenil

1.Les audiències públiques infantils i juvenils són enteses com un mitjà de participació, de consulta i assessorament d'implantació potestativa, consistent en la trobada dels/les responsables polítics i tècnics municipals amb el Consell d'Infants i Adolescents del municipi, que es farà de manera continuada durant el mandat. Tot i així, la seva funció principal és de caràcter pedagògic i educatiu vers del jovent del municipi, i haurà de tenir en compte el pla de treball que s'elabori en col·laboració amb les escoles, els esplais, les associacions de mares i pares i altres entitats relacionades amb la infància.

2.Aquesta audiència infantil serà convocada pel batle/essa directament, o a petició de l'esmentat Consell d'Infants i Adolescents.

3.La sessió s'iniciarà amb la presentació del batle/essa o persona en qui delegui, que exercirà de president, i tot seguit es donarà la paraula als/les representants del Consell d'Infants i Adolescents. Si escau, intervindran els/les regidors/res i/o tècnics/ques responsables del tema o els temes que es tractin. Seguidament, s'obrirà un torn de paraula perquè els grups polítics municipals manifestin la seva posició. Després podrà intervenir la resta d'assistents i es donarà prioritat als nens i les nenes sense més límit que l'ús raonable del temps.

4.Actuarà com a secretari el de la Corporació o la persona en qui delegui. Hi podran assistir, també, un/una portaveu o representant de cada grup municipal. Hi hauran d'assistir els/les regidors/res i el personal tècnic responsable de les àrees relacionades amb el Consell d'Infants i Adolescents i dels temes que es tractin en l'audiència.

Article 29. Fòrum Ciutadà

1.El Fòrum Ciutadà d'Esporles és un espai de discussió i anàlisi que té per objectiu recollir les opinions, propostes o crítiques en relació amb els temes que resultin objecte de debat, així com analitzar i avaluar el resultat d'una actuació pública concreta ja executada o duta a terme per l'administració convocant.

2.El Fòrum està obert a totes les persones i entitats inscrites en la secció pertinent del Registre Municipal de Participació Ciutadana o estar adreçats, per raó del seu objecte o àmbit territorial, a un determinat o a uns determinats col·lectius de persones.

3.Estan legitimitats a convocar el fòrum ciutadà:

a)L'Ajuntament.

b)La Comissió Permanent de Participació Ciutadana.

c)La ciutadania, seguint el procediment establert a l'article 10.1 del present Reglament.

4.La dinàmica de les sessions serà la següent:

a) Exposició del tema que s'ha de tractar des del punt de vista tècnic.

b) Intervenció, si escau, d'algun expert o persona molt implicada en el tema tractat.

c) Intervenció de les persones assistents.

d) Propostes en relació amb el tema tractat.

e) Priorització de les propostes acceptades pel Fòrum.

5.El funcionament del Fòrum Ciutadà serà regulat per un reglament específic aprovat pel ple de l'ajuntament a proposta del mateix Fòrum. En tot allò que no consti de forma expressa al reglament, s'atendrà al que disposa la legislació sobre Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú. En tot cas, i donat el nombre elevat de membres del Fòrum Ciutadà, s'establiran les normes adients que garanteixin el debat i la participació de tothom.

6.A cada convocatòria, el Fòrum Ciutadà debatrà i aprovarà un informe sobre la temàtica tractada, amb les actuacions realitzades al respecte i proposant iniciatives de millora. Aquest informe serà tramès al Ple de l'Ajuntament.

I havent transcorregut el termini d'exposició al públic de trenta (30) dies de duració a comptar des de l'esmentat anunci sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entén de conformitat amb el que disposa l'art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovada.

 La qual cosa es fa públic per a general coneixement i als efectes pertinents d'acord amb l'art. 17 de l'esmentat text legal

 

 Esporles, 22 de setembre de 2022

La batlessa Maria Ramon Salas