Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 551004
Modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per a la prestación del servei de les escoles d’educació infantil de primer cicle municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió extraordinària de dia 27 de setembre de 2022, va acordar:

1.- Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora dels preus per a la prestació del servei de les escoletes municipals.

2.- Tal com disposa l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques se'n publica el text íntegre per al general coneixement.

TEXT REGULADOR DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLETES MUNICIPALS

ARTICLE 1.

Objecte i fonament

De conformitat amb el que disposa l'article 41 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals.

ARTICLE 2.

Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics continguts en aquest text regulador les persones sol·licitants de les prestacions del servei o, si no és així, els pares i tutors de l'infant beneficiat.

ARTICLE 3.

Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquest text regulador és l'establert en el quadre de tarifes recollit a l'annex.

ARTICLE 4.

Normes de gestió

1. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei i l'Ajuntament confeccionarà per mensualitats vençudes els rebuts, que seran entregats a la Tresoreria de l'Ajuntament per a que els passi al cobrament.

2. El pagament del rebut mensual es realitzarà pel sistema de domiciliació a entitats de crèdit i d'estalvi que l'Ajuntament designi com a col·laboradores, d'acord amb les condicions següents:

Les persones obligades al pagament han de presentar a l'encarregat de l'escoleta municipal, que a la vegada ha de presentar a la Tresoreria municipal, els escrits de domiciliació segons model oficial, on han d'especificar les seves dades d'identificació personal, número de compte i establiment, i concepte que es desitja domiciliar.

Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, mentre no siguin anul·lades per l'interessat o rebutjades per l'establiment on hagin de presentar-se els instruments de cobrament.

4. Els rebuts es cobraran a mes vençut durant els primers 15 dies del mes següent.

5. Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període executiu, d'acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.

6. Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui significarà la baixa de l'infant al centre. L'Ajuntament ha de comunicar amb 15 dies d'antelació la baixa per escrit.

7. Per mantenir la reserva de plaça, malgrat que l'infant no utilitzi el servei durant un mes complet, s'abonarà el preu corresponent al servei d'escolarització o d'escoleta d'estiu, segons correspongui.

8. El començament de l'abonament de la quota serà a partir de la data d'inici de matriculació del servei informada en el moment de fer la preinscripció.

9. En cas de voler donar de baixa voluntària un infant s'haurà de comunicar la decisió per escrit davant el Registre General de l'Ajuntament abans que acabi el mes previ al qual es vol que la baixa sigui efectiva.

ARTICLE 5.

Bonificacions

1. S'aplicaran les bonificacions següents, presentant prèviament la documentació acreditativa:

Membres de famílies nombroses de categoria general                                   20 %

Membres de famílies nombroses de categoria especial                                  25 %

 

Capdepera, 28 de setembre de 2022

El batle

Rafel Fernández Mallol

 

ANNEX

QUADRE DE TARIFES

1. Tarifa infants de 0-1 anys

1.1. Matrícula i material: 30,00 € (cada curs)

1.2. Escolarització (de 9 a 13 h, de setembre a juny): 150,00 € (mensuals)

1.3. Servei d'escoleta d'estiu (de 9 a 13 h, juliol i agost): 150,00 € (mensuals)

1.4. Serveis complementaris:

a) Acollida de 7 a 9 h: 0,00 €

b) Acollida de 8 a 9 h: 0,00 €

c) Menjador (més de 8 dies al mes): 80,00 € (mensuals)

d) Menjador (fins a 8 dies al mes): 4,00 € (diaris)

e) Menjador per a infants menors de 12 mesos aportant el dinar de casa: 20,00 € (mensuals)

f) Descans (de 13.00 a 15.00 h): 0,00 €

g) Recollida de 15.00 a 16.00 h: 0,00 €

h) Recollida de 15.00 a 17.00 h: 0,00 €

i) Programes d'acompanyament familiar: 10,00 € (per cicle)

2. Tarifa infants d'1-2 anys

2.1. Matrícula i material: 30,00 € (cada curs)

2.2. Escolarització (de 9 a 13 h, de setembre a juny): 150,00 € (mensuals)

2.3. Servei d'escoleta d'estiu (de 9 a 13 h, juliol i agost): 150,00 € (mensuals)

2.4. Serveis complementaris:

a) Acollida de 7 a 9 h: 0,00 €

b) Acollida de 8 a 9 h: 0,00 €

c) Menjador (més de 8 dies al mes): 80,00 € (mensuals)

d) Menjador (fins a 8 dies al mes): 4,00 € (diaris)

e) Descans (de 13.00 a 15.00 h): 0,00 €

f)  Recollida de 15.00 a 16.00 h: 0,00 €

g) Recollida de 15.00 a 17.00 h: 0,00 €

h) Programes d'acompanyament familiar: 10,00 € (per cicle)

3. Tarifa infants de 2-3 anys

3.1. Matrícula i material: 30,00 € (cada curs)

3.2. Escolarització (de 9 a 13 h, de setembre a juny): 0,00 € (tram finançat pel Govern de les Illes Balears segons el Decret llei 8/2022, de 16 d'agost)

3.3. Servei d'escoleta d'estiu (de 9 a 13 h, juliol i agost: 150,00 € (mensuals))

3.4. Serveis complementaris:

a) Acollida de 7 a 9 h: 0,00 €

b) Acollida de 8 a 9 h: 0,00 €

c) Menjador (més de 8 dies al mes): 80,00 € (mensuals)

d) Menjador (fins a 8 dies al mes): 4,00 € (diaris)

e) Descans (de 13.00 a 15. h): 0,00 €

f) Recollida de 15.00 a 16.00 h: 0,00 €

g) Recollida de 15.00 a 17.00 h: 0,00 €

h) Programes d'acompanyament familiar: 10,00 € (per cicle)

3.- Aquest reglament entrarà en vigor en el moment de la publicació al BOIB.