Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 551772
Aprovació definitiva de l’expedient núm. 07/2022 de modificació de crèdit per suplement de crèdit del Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament, atès que no s'hi han presentat reclamacions, l'expedient núm. 07/2022 de modificació de crèdit per suplement de crèdit del Pressupost de 2022, i d'acord amb la legislació vigent, se'n publica el resum per capítols:

SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDIT:

DESPESES

Denominació

Alta

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis

170.000,00€

Capítol 3. Despeses financeres

15.000,00€

TOTAL

185.000,00€

INGRESSOS

Denominació

Finançament

Capítol 8. Romanent de tresoreria per a despeses generals

185.000,00€

TOTAL

185.000,00€

Contra l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit  es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposen l'article 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 23.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (28 de setembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat