Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d'Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

    Número de registre 8228 - Pàgines 40175-40176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems i incineració i de la taxa per la presentació del servei de subministrament d’aigua corresponent als tercer i quart trimestres de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Campanet

    Número de registre 8247 - Pàgina 40177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 18 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’ any 2021

    Número de registre 8295 - Pàgines 40178-40179

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 434 de data 28 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8232 - Pàgines 40180-40181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 3-PRO de data 23 de setembre de 2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 8245 - Pàgines 40182-40185

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 1A 7ªTanda (anualitat 2021) de data 28 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 8288 - Pàgines 40186-40197

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «MARAVENNE», Reial Club Nàutic del Port de Pollença, Mallorca

    Número de registre 8267 - Pàgina 40198

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de l’admissió de sol·licitud formulada pel Reial Club Nàutic del Port de Pollença per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada “Maravenne”, Mallorca

    Número de registre 8268 - Pàgina 40199

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 16-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 8287 - Pàgines 40200-40201

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a esportistes individuals menorquins i/o residents a l'illa de Menorca i destacats a la temporada esportiva 21-22 (setembre 2021 – agost 2022) (Exp. 2710-2022-000001)

    Número de registre 8204 - Pàgines 40202-40203

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 26 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC016) (Ajut nominatiu IGA), competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (exp. 0426- 2022-000016)

    Número de registre 8252 - Pàgina 40204

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari, de 26 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Agència Menorca Talaiòtica (Exp. 0356-2022-000002)

    Número de registre 8292 - Pàgina 40205

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de la Modificació del projecte de dotació de serveis, per a completar la urbanització, del Carreró de can Manyoles

    Número de registre 8243 - Pàgina 40206

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Extracte de la convocatòria per a la concessió de beques per a l'adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al curs 2022-2023. Alcúdia 2022

    Número de registre 8236 - Pàgines 40207-40208

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Modificació de l'ordenança reguladora del preu públic pel servei d'escoleta infantil

    Número de registre 8290 - Pàgina 40209

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària núm. 12/2022 i modificació relació nominal de subvencions de 2022

    Número de registre 8258 - Pàgina 40210

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjar a domicili

    Número de registre 8271 - Pàgina 40211

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjar a domicili. Audiencia a asociacions veïnals

    Número de registre 8272 - Pàgina 40212

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels usos de l’Escola Rural de Son Proenç

    Número de registre 8273 - Pàgina 40213

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci inicial modificació de crèdit núm 15

    Número de registre 8238 - Pàgina 40214

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci inicial modificació de crèdit núm 16

    Número de registre 8239 - Pàgina 40215

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci modificació bases d'execució del pressupost municipal 2022

    Número de registre 8240 - Pàgina 40216

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci inicial modificació de l'Ordenança Fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

    Número de registre 8241 - Pàgina 40217

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci inicial modificació de crèdit núm 17

    Número de registre 8242 - Pàgina 40218

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 8301 - Pàgina 40219

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri local

    Número de registre 8302 - Pàgina 40220

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número de registre 8303 - Pàgina 40221

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’ordenança per llicències d’obertura d’establiments

    Número de registre 8304 - Pàgina 40222

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de la taxa de l’ordenança per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local

    Número de registre 8305 - Pàgina 40223

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora per l’aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles a través de les voravies i amb reserves de la via pública per l’aparcament exclusiu o per a la càrrega i la descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número de registre 8306 - Pàgina 40224

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora per la conducció de cadàvers i prestació d’altres serveis fúnebres

    Número de registre 8307 - Pàgina 40225

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora per la prestació del servei de recollida i trasllat d’animals i la seva custòdia

    Número de registre 8308 - Pàgina 40226

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques del municipi de Llucmajor

    Número de registre 8309 - Pàgina 40227

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança d'ocupació de terrenys d’us públic local en runa, materials de construcció, tanques, puntals, estintols, contenidors d’obra, sacs d’obra i altres elements anàlegs

    Número de registre 8311 - Pàgina 40228

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de la taxa de tractament de residus

    Número de registre 8312 - Pàgina 40229

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació compte general 2021

    Número de registre 8297 - Pàgina 40230

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 08/2022. Departament Tributari. Aprovació provisional modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del Patronat municipal d’escoles d’infants. Concepte 341,08

    Número de registre 8276 - Pàgina 40231

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 24/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 8313 - Pàgina 40232

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació de modificació pressupostaria

    Número de registre 8234 - Pàgina 40233

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre béns immobles

    Número de registre 8261 - Pàgina 40234

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 8 al Pressupost de 2022

    Número de registre 8262 - Pàgina 40235

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci d'aprovació provisional de modificació d'Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 8291 - Pàgina 40236