Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 555959
Aprovació definitiva del reglament regulador d’ús dels horts ecosocials de la finca de ca’n Tomeu del municipi d'Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 11 d'abril de 2022 de l'Ajuntament de Eivissa, per la qual s'aprova inicialment el Reglament regulador d'ús dels horts eco-socials de la finca de Can Tomeu del municipi d'Eivissa

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del Reglament regulador d'ús dels horts eco-socials de la finca de ca'n Tomeu del municipi d'Eivissa, el text íntegre, que es detalla a continuació, el qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

TEXT ÍNTEGRE

«REGLAMENT REGULADOR D'ÚS DELS HORTS ECOSOCIALS DE LA FINCA DE CAN TOMEU DEL MUNICIPI D'EIVISSA

Exposició de motius

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Aquesta norma atribueix als municipis, en tot cas i en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, competències en matèria de protecció del medi ambient urbà, de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en matèria d'ocupació del temps lliure.

Els horts urbans tenen una gran acceptació en diferents municipis de l'Estat, perquè reuneixen vessants socials i ambientals. Per una banda, s'afavoreix la creació d'un teixit de noves relacions socials i millora la qualitat de vida de les persones que hi participen. Per l'altra, es dóna ús a espais municipals infrautilitzats, revitalitzant-los i oferint noves oportunitats al veïnatge.

L'Ajuntament d'Eivissa té interès a posar en marxa un projecte d'horts ecosocials a la finca de Can Tomeu, situada en el seu terme municipal. La finca posseeix una extensió de més de 15.000 metres quadrats i actualment es destina a realitzar activitats emmarcades dins de l'àmbit de l'educació no formal.

Els horts ecosocials de la finca de Can Tomeu són una iniciativa més de l'Ajuntament d'Eivissa, l'objectiu del qual és fomentar la vida social, la participació ciutadana, la relació intergeneracional, el desenvolupament sostenible, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i ecològica.

Amb la posada a la disposició d'aquest espai, l'Ajuntament d'Eivissa pretén que diferents sectors de la població adoptin una actitud activa en el seu temps lliure i d'oci, alhora que es potenciïn valors saludables, socials i ambientals, fomentant la col·laboració i la comunicació entre persones. Els horts ecosocials són també espais educatius, i constitueixen una eina fonamental per a l'educació ambiental.

 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

El present Reglament té per objecte establir els drets i obligacions de les persones beneficiàries, la regulació, ús i funcionament dels horts així com el procediment d'adjudicació i règim sancionador dels horts ecosocials de la finca de Can Tomeu.

Article 2. Règim jurídic

Aquest Reglament es dicta de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei reguladora de les bases del règim local i els articles 29.2h) i y) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Article 3. Naturalesa jurídica de l'autorització

Amb la posada en marxa d'aquest Reglament es tracta de cedir mitjançant llicència d'ús privatiu a persones físiques, entitats o associacions sense ànim de lucre, l'ús de béns de domini públic municipal, i en concret de petites parcel·les de cultiu, amb la finalitat de crear espais de participació ciutadana que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones, a la integració social i al foment de la col·laboració de la ciutadania en activitats de millora ambiental.

L'autorització de l'ús dels horts no suposa en cap cas la transmissió de la propietat del terreny o de l'espai de cultiu cedit, respecte tant del terreny com de totes les instal·lacions existents en el moment de l'adjudicació.

La persona adjudicatària tan sols té la possessió precària de la parcel·la de cultiu que se li assigni, de conformitat amb el que es preveu en el present Reglament i la llicència d'ús privatiu de domini públic que finalment li sigui atorgada de conformitat amb la legislació vigent: Constitució espanyola; Codi Civil; Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, del reglament de béns de les entitats locals; Decret de 17 de juny de 1955 de reglament de serveis de les corporacions locals, així com l'altra normativa concordant.

Article 4. Objectius dels horts

La gestió dels horts socials i ecològics municipals tenen com a objectius:

a) Oferir espais d'esplai i activitat saludable.

b) Recuperar espais públics per a l'activitat agrària d'ús públic.

c) Fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible.

d) Promoure bones pràctiques ambientals de cultiu: gestió dels residus, estalvi d'aigua, agricultura ecològica, recuperació d'usos i costums de l'agricultura tradicional, etc.

e) Potenciar el caràcter educatiu, lúdic i formatiu dels horts ecosocials.

f) Promoure hàbits saludables i una alimentació sana.

g) Impulsar un major coneixement i respecte pel medi ambient.

h) Promoure les relacions i l'intercanvi cultural intergeneracional, facilitant la participació infantil, juvenil i gent gran, tenint com a escenari el medi ambient natural.

Article 5. Distribució

La superfície de la zona d'actuació és de 3.806 m², delimitada per un clos perimetral. Està formada per 48 parcel·les individuals, entre 30 i 50 m² cadascuna i 1 parcel·la de tallers de 345 m², aproximadament. La zona comuna conté una àrea de descans amb taules de pícnic i ombreig, dos mòduls destinats a bany i un mòdul de magatzem, zona de compostatge i residus, i taules de cultiu.

Cada parcel·la està delimitada i compta amb un sistema de reg per degoteig i un comptador d'aigua individualitzat.

Les 49 parcel·les es divideixen en els següents blocs:

Bloc 1 - 42 parcel·les d'ús individual, distribuïdes en:

 • Grup 1: 14 parcel·les destinades a persones d'entre 18 i 40 anys.
 • Grup 2: 14 parcel·les destinades a persones d'entre 41 i 64 anys.
 • Grup 3: 14 parcel·les destinades a persones de més de 65 anys.

En el cas de quedar vacant alguna parcel·la en algun dels grups del present bloc, passaran a incrementar el nombre de parcel·les de cultiu assignades al següent grup d'edat per ordre rotatiu.

Bloc 2 - 6 parcel·les, destinades a associacions de l'àmbit del benestar social.

Bloc 3 - 1 parcel·la de tallers, gestionada directament per l'Ajuntament d'Eivissa i destinada a activitats educatives i formatives.

Article 6. Durada de la llicència

L'adjudicació de l'ús privatiu de cadascun dels horts s'atorga per un període de 2 anys comptats a partir de l'endemà a la signatura de la formalització de la llicència.

La llicència es pot prorrogar per un període de 2 anys més, entenent-se automàticament prorrogada la concessió, excepte revocació, renúncia d'alguna de les parts amb un mes d'antelació abans del seu venciment o extinció per mutu acord. La durada de la llicència atorgada no pot excedir de 4 anys.

Després de l'expiració de la llicència o, en el seu cas, pròrroga d'aquesta, no es pot atorgar de nou llicència a favor de la mateixa persona.

Excepcionalment, pot adjudicar-se una parcel·la a favor d'una persona interessada que hagi obtingut prèviament llicència i aquesta hagi expirat, en el supòsit següent:

1. Quan, una vegada finalitzat el procediment d'adjudicació, el nombre de sol·licituds sigui menor al nombre de parcel·les disponibles.

2. Quan la persona interessada sigui sol·licitant de parcel·la novament i aparegui com la següent en la llista d'espera, segons determina l'article 16.

Article 7. Garanties sanitàries i de seguretat

La persona adjudicatària té la responsabilitat de la cura de l'hort assignat, dels productes obtinguts, de les seves instal·lacions i del seu manteniment en adequades condicions d'higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la normativa vigent.

L'Ajuntament d'Eivissa està exempt de responsabilitat pels danys i accidents que poguessin sofrir o causar les persones adjudicatàries i/o les acompanyants a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de cultiu, tant a tercers com a béns, així com dels danys que poguessin sofrir aquestes durant la seva estada en el recinte.

 

TÍTOL II PERSONES BENEFICIÀRIES

Article 8. Requisits de les persones beneficiàries

Per a participar en la convocatòria, les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

 1. Persones físiques:

- Realitzar una sol·licitud formal en el període d'inscripció.

- Ser major d'edat.

- Estar empadronada en el municipi d'Eivissa amb una antiguitat mínima d'1 any abans de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds d'adjudicació.

- No haver estat objecte de privació d'ús d'un hort amb anterioritat per sanció o revocació de la concessió.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- No disposar de l'ús de cap altre hort en el municipi d'Eivissa.

Les persones físiques beneficiàries de l'ús de parcel·les de cultiu han de desenvolupar personalment les activitats objecte de la llicència atorgada. No obstant això, poden disposar de l'ajuda d'una persona autoritzada que les assisteixi.

A més, poden comptar amb l'ajuda d'una tercera persona que pot substituir-la quan sigui necessari. En qualsevol cas, la persona adjudicatària respon íntegrament pels actes de la persona substituta davant l'administració i davant tercers, sense perjudici de les accions que pugui exercir legalment enfront d'aquesta.

La persona substituta reunirà els següents requisits:

- Estar empadronada en el municipi d'Eivissa.

- Tenir un mínim de 16 anys.

- Comptar amb el consentiment de la seva mare, pare o del tutor legal, en cas de ser menor d'edat.

- No disposar, en concepte d'adjudicatari o adjudicatària, de l'ús d'un altre hort municipal en el municipi d'Eivissa.

2. Associacions o entitats sense ànim de lucre de l'àmbit del benestar social:

- Fer una sol·licitud formal en el període d'inscripció.

- Estar inscrita en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Eivissa amb una antiguitat mínima d'1 any abans de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds d'adjudicació.

-Tenir el domicili social o la seu social en el municipi d'Eivissa.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

-Presentar un projecte d'actuació indicant els objectius a aconseguir mitjançant l'adjudicació de la parcel·la.

El nombre màxim de persones que poden assistir per entitat és de 7 persones més les persones responsables o monitores acompanyants. En el cas que el projecte d'actuació contempli i justifiqui l'assistència d'un nombre major de participants, que en tot cas no pot superar el nombre de 12 persones més les persones responsables o monitores acompanyants, l'adjudicatària haurà d'expressar-lo per escrit i justificar-ho degudament mitjançant la seva sol·licitud i obtenir autorització expressa per part de l'Ajuntament d'Eivissa.

Aquests requisits es mantindran durant la vigència de la llicència. L'Ajuntament pot, en tot moment, realitzar controls puntuals o globals, sobre la concurrència d'aquests requisits i, si cal,  pot revocar les llicències.

Article 9. Drets de les persones adjudicatàries

Les persones adjudicatàries tenen dret a conrear qualsevol varietat d'hortalisses, verdures, plantes aromàtiques i flors, aptes per al consum humà en l'hort que li ha estat adjudicat, pel temps establert en la llicència d'ús.

Article 10. Obligacions de les persones adjudicatàries

Les persones adjudicatàries estan obligades a:

1. Assumir les despeses generades per a la conservació i manteniment ordinari de la parcel·la adjudicada: planters, llavors, adobs i altres elements necessaris per al cultiu.

2. Avisar immediatament a l'Ajuntament d'Eivissa si detecten qualsevol mal o desperfecte en la parcel·la o en les seves instal·lacions.

3. Conrear la parcel·la cedida conforme als criteris d'agricultura ecològica. Aquest criteri afecta a totes les tasques de cultiu que puguin dur-se a terme en l'hort (preparació del terreny, neteja i condicionament, esbrossat, cava, sembra, plantació, abonat, control de plagues, reg, etc.), cuidant i realitzant les reparacions ordinàries sense dret a exigir cap indemnització, durant el temps en què participi en el projecte.

4. Conrear sense productes fitosanitaris artificials (herbicides, pesticides/plaguicides artificials) ni fertilitzants o abonaments químics que no estiguin reconeguts per la pràctica de l'agricultura ecològica així com aquells no autoritzats per la legislació vigent en matèria d'agricultura ecològica. Només es permetrà l'ús d'abonament d'origen natural o orgànic.

5. Mantenir netes i en perfecte estat de conservació les eines necessàries per al cultiu que siguin propietat de l'Ajuntament i que aquest pugui posar a la disposició de les persones adjudicatàries.

6. Mantenir l'entorn de les parcel·les en perfecte estat, nets i lliures de tota mena d'herbes i residus.

7. Complir les ordenances municipals i resta de normativa local, autonòmica o estatal que els pugui afectar.

8. Respondre dels danys de tota mena causats en l'hort, en les seves instal·lacions, i en les instal·lacions comunes de reg o altres de la zona d'horta, tant si són causats personalment per la persona usuària, la persona substituta o pel seu o la seva acompanyant.

9. Assumir qualsevol responsabilitat en cas d'accident personal o de la persona que ajudi o acompanyi.

10. Fer-se càrrec de les indemnitzacions econòmiques i de les reparacions que es generin derivades dels danys causats a l'hort i a les seves instal·lacions.

11.Tant les persones adjudicatàries de cada parcel·la, com les persones autoritzades, han d'identificar-se, en cas de requeriment, mitjançant la targeta identificativa que proporcionarà l'Ajuntament d'Eivissa.

12. Reciclar les deixalles orgàniques derivades del cultiu de la seva parcel·la i dipositar-los en els llocs destinats a la seva fi. Tots els residus no orgànics han de dipositar-los en els contenidors corresponents.

13. Realitzar la formació en relació amb el cultiu d'horts ecològics que imparteixi l'Ajuntament destinada a les persones adjudicatàries. Aquesta formació serà de caràcter obligatori, i se n'ha de justificar la no compareixença ja sigui per malaltia o per qualsevol altra causa justificada.

14. Les altres que es derivin de les bases de les corresponents convocatòries o de les instruccions fixades per l'Ajuntament d'Eivissa.

Article 11. Prohibicions

No es permet a les persones adjudicatàries:

1. El cultiu de qualsevol espècie no apta per al consum humà; s'admet com a única excepció de cultiu plantes de jardineria (sempre que sigui utilitzada per les seves propietats en el control de plagues o malalties) i aromàtiques destinades a la cuina, espècies i condiments d'aliments.

2. El cultiu de plantes degradants del sòl.

3. La utilització de fertilitzants i productes fitosanitaris que contaminin o danyin la terra o l'aigua.

4. El cultiu de plantes verinoses o que ocasionin efectes tòxics, psicotròpics, al·lucinògens, estupefaents, que puguin ser nocives, en major o menor mesura, per a la salut de les persones.

5. La comercialització, per la forma que sigui, dels productes obtinguts en el cultiu de l'hort.

6. La realització de qualsevol classe d'obra, i en concret la instal·lació de closos o separacions, barbacoes, taules fixes, bancs, així com la construcció o instal·lació de nous elements o modificació dels existents, sense autorització prèvia de l'Ajuntament.

7. La tinença i cria de qualsevol classe d'animal així com la construcció de gàbies i/o casetes destinades a aquests.

8. L'acumulació o abandó de qualsevol material o escombraries no orgàniques, exceptuant els materials destinats al compostatge, ja sigui dins o fora de l'hort, així com l'aportació de qualsevol mena d'objecte aliè a la funció de l'hort susceptible d'alterar l'estètica del lloc.

9. L'alteració dels camins i conduccions de reg de l'hort adjudicat.

10. El canvi i/o moviment de les fites i clos que delimiti l'hort municipal. La persona adjudicatària s'obliga a executar el seu treball dins dels límits de l'hort adjudicat, sense extralimitar la seva activitat més enllà dels límits delimitats de l'hort.

11. Plantar arbres o arbustos que puguin envair finques o parcel·les confrontants.

12. La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l'hort a una tercera persona. La persona adjudicatària s'obliga a executar el seu treball personalment, excepte casos de força major que haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i excepte l'ajuda mútua entre horticultors o la persona autoritzada a aquest efecte.

13. Deixar l'hort sense treballar. En cas que la impossibilitat temporal superi la durada de tres mesos, la persona adjudicatària ha de comunicar aquesta circumstància a l'Ajuntament.

14. Qualsevol altre ús no previst anteriorment i que produeixi molèsties, males olors, limiti l'ús i el gaudi de la resta de parcel·les o que afecti l'entorn del lloc.

Article 12. Horari i accés

L'obertura de l'hort municipal de la finca de Can Tomeu serà de dilluns a diumenge en els següents horaris:

a) De l'1 de novembre al 30 d'abril: de 08.00 a 19.00 h.

b) De l'1 de maig al 31 d'octubre: de 08.00 a 21.00 h.

Sense perjudici de l'anterior, l'horari d'accés als horts de la finca de Can Tomeu pot ser modificat, quan sigui necessari, segons criteri municipal.

Les persones físiques beneficiàries tindran un carnet acreditatiu en el qual figuraran les persones que estan autoritzades a l'accés de les instal·lacions, inclosa la persona que pugui substituir la titular. En el cas de les associacions o entitats sense ànim de lucre s'indicarà únicament el nombre de persones autoritzades a l'accés de les instal·lacions.

Article 13. Manteniment dels horts

Les obres i reparacions de renovació o reposició de l'hort o dels seus elements que siguin degudes a l'envelliment o altres causes en les quals no concorrin mal o negligència de la persona adjudicatària, són a càrrec de l'Ajuntament d'Eivissa.

En qualsevol cas, per al manteniment i desenvolupament de l'activitat, la persona adjudicatària es compromet a respectar les obligacions i prohibicions detallades anteriorment. Així mateix, es compromet a efectuar un ús responsable de l'aigua subministrada per al reg. En cas de sobrepassar els límits estipulats, atès el consum màxim permès per a l'extensió i tipus de cultiu de la parcel·la, s'ha d'abonar a l'Ajuntament l'import corresponent a la quantitat sobrepassada, d'acord amb el següent quadre:

 

Maig-Set (dies)

Oct-Abril (dies)

 

150

210

L/m² estimats

4,8

2,4

L/m² anual

720

504

Per tant, segons la grandària de les parcel·les, els màxims són:

 • Parcel·les de fins a 35 m²……. 42.840 litres/any
 • Parcel·les de més de 35 m² …. 61.200 litres/any

A partir d'aquest consum, s'aplicaran les tarifes vigents del moment.

L'Ajuntament es reserva el dret a modificar els màxims en les corresponents convocatòries sobre la base de criteris tècnics.

Article 14. Normes de l'agricultura ecològica

El tipus d'agricultura que es practicarà serà tradicional i ecològica. De conformitat amb l'article 10.4 d'aquest Reglament, queda expressament prohibit l'ús de productes fitosanitaris artificials i abonaments químics. Es farà una horticultura sostenible, a fi de mantenir el sòl en perfectes condicions per a futures persones usuàries.

El cultiu de l'hort s'ha de fer de manera respectuosa amb el medi ambient, seguint les indicacions de l'Ajuntament. No es poden utilitzar, per tant, productes de neteja, abonaments, herbicides o fungicides que contaminin el terreny o puguin representar un perill per a la salut. Tampoc es poden emprar paranys o altres mètodes de captura per a la fauna o esquers amb substàncies verinoses.

Els adjudicataris o les adjudicatàries es comprometen a respectar les normes de l'agricultura ecològica, especialment a les concernents a l'estalvi de l'aigua, a l'ús de fertilitzants orgànics i a l'ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient.

 

TÍTOL III PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Article 15. Procediment d'adjudicació

1. El procediment aplicable a l'autorització o llicència per a l'ús, gaudi i aprofitament de les parcel·les d'horts socials i ecològics és en règim de concurrència, atès el nombre limitat de parcel·les.

2. Aquest procediment s'inicia d'ofici per l'Ajuntament, per resolució dictada per l'òrgan competent que conté l'aprovació de la convocatòria de concessió d'autoritzacions d'ocupació dels horts de la finca de Can Tomeu. Aquesta convocatòria es publica en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, així com en els altres mitjans de difusió de què disposi aquest.

3. Les persones interessades a concórrer a la convocatòria han de formular la sol·licitud mitjançant el corresponent tràmit en el Registre d'Entrada (SAC, c. de Canàries, 35), amb cita prèvia, o través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es).

També poden presentar-se a través d'alguna de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'ha de presentar la sol·licitud disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa.

La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'Ajuntament obtingui de manera directa els certificats telemàtics, si escau, per a l'acreditació de les circumstancies previstes en els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració estatal i l'Ajuntament d'Eivissa, així com estar al corrent del compliment de les obligacions davant la Seguretat Social, en aplicació del Conveni en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears, al qual s'ha adherit l'Ajuntament. La persona sol·licitant pot denegar de manera expressa el consentiment i aportar els corresponents certificats.

4. La documentació i/o les dades que han d' acompanyar la sol·licitud seran indicats en la convocatòria.

5. El termini per a la presentació de les sol·licituds es determinarà en la corresponent convocatòria, sense que aquest pugui ser inferior a quinze dies hàbils des de la seva publicació.

6. En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament requerirà la seva esmena en un termini de deu dies. Una vegada transcorregut aquest termini sense que la persona sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, es tindrà per desistida la seva petició i s'arxivarà l'expedient. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d'aquests requeriments d'esmena es farà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa.

7. Una vegada comprovada la documentació presentada, s'elaborarà una llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió. S'atorgarà un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, per a poder presentar al·legacions. Si no es presenten reclamacions, la llista provisional s'entendrà com a definitiva automàticament.

8. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior, l'Ajuntament ha de dictar una resolució amb la llista definitiva de persones admeses i excloses. Si el nombre de persones admeses és major que el de parcel·les disponibles, es farà un sorteig públic per a adjudicar les parcel·les lliures a les persones físiques i jurídiques admeses, davant el/la secretari/ària de l'Ajuntament (o persona en qui delegui) i el/la regidor/a responsable. La data, hora i lloc del sorteig s'indicarà en aquesta llista definitiva, que es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa.

9. En el sorteig s'extrauran totes les paperetes i l'ordre d'extracció ha de determinar l'ordre de prelació de les persones aspirants. Del sorteig, han de sortir dues llistes: una per a persones físiques i una per a persones jurídiques.

10. Una vegada realitzat el sorteig, l'Ajuntament d'Eivissa dictarà resolució d'adjudicació de les llicències d'ús privatiu de domini públic per al cultiu dels horts urbans de la finca de Can Tomeu, d'acord amb l'ordre de prelació derivat del sorteig públic i del nombre de parcel·les habilitades per a cada convocatòria.

Article 16. Vacants i llistes d'espera

1. Les persones admeses que no hagin estat adjudicatàries de cap hort passaran a formar part d'una llista d'espera, segons el lloc en què hagin quedat en el sorteig.

2. Quan hi hagi un hort vacant, ha d'oferir-se d'acord amb l'ordre estricte de prelació de la llista d'espera corresponent a l'hort i a la mena de persona sol·licitant. La notificació es formalitzarà per mitjà de correu electrònic o per via telefònica.

3. Si la persona sol·licitant a qui s'ofereix el cultiu d'un hort no manifesta la seva conformitat en el termini de cinc dies, s'entendrà que renuncia al cultiu de l'hort urbà i la hi exclourà de l'adjudicació, encara que podrà continuar en la llista d'espera.

4. En el cas de quedar una o més parcel·les vacants d'algun dels grups del Bloc 1 indicat en l'article 5, passaran a incrementar el nombre de parcel·les de cultiu del següent grup de manera rotatòria. En el cas de quedar vacant alguna parcel·la del Bloc 2 de l'article prèviament indicat, passarà a incrementar el nombre de parcel·les del Bloc 1.

 

TÍTOL IV EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ

Article 17. Finalització de la concessió

La concessió es tindrà per extingida en els següents supòsits:

a) Per l'expiració de la vigència de la llicència així com de la pròrroga concedida.

b) Abans del venciment del termini autoritzat: per renúncia, mort o incapacitat de l'usuari o de la usuària per a mantenir l'hort. En aquest cas, els seus i les seues familiars estan autoritzats per recollir els fruits en el termini de la collita en curs.

c) Per voluntat unilateral de l'Ajuntament de no prorrogar la llicència.

Article 18. Revocació de la concessió

La concessió pot ser revocada pels següents motius:

a) Per desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que van motivar l'adjudicació.

b) Per haver cessat el cultiu més de tres mesos sense causa justificada i sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament d'Eivissa i aquest l'accepti.

c) Per incompliment manifest de l'estipulat a l'article 10 d'aquest Reglament.

d) Per baixa voluntària mitjançant un escrit presentat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

e) Per raons d'interès general o causes relacionades amb la gestió del sòl en el qual se situa la parcel·la, que ha de ser comunicada a la persona adjudicatària amb almenys tres mesos d'antelació.

f) Per la comissió d'una falta greu, amb tramitació prèvia del corresponent expedient sancionador.

Article 19. Finalització de la concessió

L'acord municipal que declari la caducitat o la revocació es produirà amb acta prèvia de comprovació de l'estat de l'hort, aixecada en presència de la persona adjudicatària o els seus o les seues causahavents, i determinarà la finalització de la concessió. Dins dels vint dies naturals següents al de la recepció de la notificació de l'acord de finalització, la persona adjudicatària ha de deixar l'hort buit i sense utensilis, a sencera disposició de l'Ajuntament d'Eivissa, i queda facultat expressament l'Ajuntament per a procedir al llançament una vegada transcorregut el termini indicat. Les obres i plantacions que tinguin el concepte de millora efectuada per la persona adjudicatària i que no puguin ser retirats sense mal, passaran a ser propietat de l'Ajuntament sense que això generi dret a indemnització a favor de la persona usuària.

Article 20.Transmissions

Les persones adjudicatàries en cap cas poden cedir, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de la concessió d'ús, ni transmetre-la a tercers.

TÍTOL V GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES EXPLOTACIONS

Article 21. Gestió i seguiment

1. L'Ajuntament d'Eivissa assignarà la gestió i seguiment a un/a tècnic/a responsable, municipal o pertanyent a una entitat gestora degudament acreditada i autoritzada.

2. La gestió i seguiment consistiran bàsicament en:

a) Elaborar les propostes d'adjudicació de les parcel·les.

b) Vetllar per l'adequat ús de les parcel·les.

c) Proposar sancions i revocacions de concessions d'ús.

d) Resoldre problemàtiques que no estiguin incloses en la normativa i fer propostes de millora.

e) Programar i dur a terme reunions amb les persones usuàries per a valorar la marxa de l'explotació amb una periodicitat mínima anual sense perjudici de dur a terme quantes reunions siguin necessàries bé a sol·licitud de les persones beneficiàries o bé des del propi òrgan de gestió.

f) Control i, en el seu cas, programació de les activitats formatives i educatives que es duguin a terme.

 

TÍTOL VI RÈGIM DISCIPLINARI I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 22. Procediment sancionador

Es consideren infraccions les accions o omissions que contradiguin el contingut d'aquest Reglament i que vinguin tipificades com faltes.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici per part de l'Ajuntament d'Eivissa o a conseqüència de denúncia de qualsevol persona usuària, sempre que es descrigui la infracció presumptament comesa i la presumpta persona infractora.

Són responsables de les infraccions totes les persones usuàries que portin a terme les accions o omissions tipificades en aquest Reglament.

Tipificació: Les faltes es tipifiquen com a lleus, greus i molt greus.

1. Són faltes lleus:

a) El descuit en el manteniment de l'hort.

b) La vulneració del que disposa l'article 10.

2. Són faltes greus:

a) Realitzar un consum irracional de l'aigua o no reparar fugides en el reg.

b) La vulneració del que disposa l'article 11.

c) No respectar l'horari estipulat, indicat a l'article 12.

d) La reincidència de dues o més infraccions lleus en el període d'un any.

3. Són faltes molt greus:

a) Furt o manipulació de productes i/o materials d'horts d'altres usuaris o usuàries, o de productes o material titularitat de l'Ajuntament d'Eivissa situats dins del recinte de la finca de Can Tomeu.

b) L'ús reiterat de productes químics no autoritzats en agricultura ecològica o residus sempre que hagin produït un mal o deterioració greu al medi ambient o hagin posat en perill greu la salut de les persones.

c) La reiteració en més d'una ocasió de ser causant de conflictes personals i alterar la bona convivència de l'explotació.

d) La reincidència de dues o més faltes greus dins del termini d'un any.

Graduació de les infraccions

Per a la graduació de les sancions s'atendrà els següents criteris:

 1. Intencionalitat.
 2. Reiteració de la infracció.
 3. Nombre de perjudicats.
 4. Gravetat del mal causat.
 5. Possibilitat de revertir els danys i efectes de la infracció.
 6. Advertiments previs efectuats al presumpte infractor o la presumpta infractora.
 7. Les mesures de reparació adoptades per la persona infractora abans d'adoptar la resolució infractora.

Article 23. Instrucció i sanció

a) L'òrgan instructor serà un funcionari designat per l'Administració.

b) L'òrgan sancionador serà l'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa.

1. Sancions:

a) Les faltes lleus se sancionen amb amonestació efectuada per escrit indicant-ne el caràcter i recordant que la reincidència en la mateixa falta, en el termini d'un any, dona lloc a falta greu.

b) Les faltes greus se sancionen amb amonestació escrita, requeriment a la persona adjudicatària per a reposar a l'estat original la situació alterada i la pèrdua de la condició de persona usuària per un període de 30 dies.

c) Les faltes molt greus se sancionen amb la pèrdua definitiva o extinció permanent de la concessió del dret d'ús de l'hort, que es comunicarà per escrit a la persona adjudicatària.

Article 24. Prescripció de les infraccions

Les infraccions lleus es consideren prescrites transcorregut un any des de la finalització de la comissió, les greus als dos anys i les molt greus als quatre anys.

La prescripció de les infraccions no afecta ni disminueix el període legal establert per a la reclamació de la restitució de la parcel·la al seu estat original i/o dels danys i perjudicis ocasionats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En allò no previst pel present Reglament, s'estarà al que disposen les normes i lleis que resultin d'aplicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

S'entenen derogades aquelles disposicions del mateix rang que contradiguin o contravinguin els preceptes continguts en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entra en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.»

 Contra el present Acord, s'interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Eivissa (a la data de la signatura electrònica: 30 de setembre de 2022)

L'alcalde (Rafael Ruiz Gonzalez)